Valmistelutyöryhmässä käsiteltiin mm. MKI-standardia

Muistio: Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän etäkokous 3.12.2014 klo 13 – 15

Osanottajat: Ari Kotiharju Tapio, Janne Loikkanen Bitcomp, Tiia Otava Stora Enso, Eeva Hiltunen SMK, Mika Galkin Metla, Youssef el-Khouri Metla, Juha Inkilä SMK, Jyrki Vainio Fifth Element, Asko Laaksi SMK, Timo Lahtinen SMK, Mikko Kiviniemi F-plan, Mikko Palojärvi Silvadata, Outi Niemi Bitcomp, Tarmo Pietilä Metsä Group, Pertti Syrjälä SMK, Timo Säynäjoki Savcor, Varpu Voipio SMK, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 Asiat:

1. Wood Force –projektissa valmistellut skeemojen ja koodistojen päivitykset

 

Viimeisimmät julkaistut versiot skeemadokumentaatioista ja koodistoista löytyvät julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/  .

 

WoodForce projektilta saadun tiedon mukaan skeemat ja koodistot ovat nyt periaatteessa valmiit. Kuitenkin sovelluskehityksen yhteydessä saattaa tulla esille päivitystarpeita.

 

Todettiin, että viimeisimpiä koodistoja ja skeemoja ei ole vielä päivitetty julkaisusivuston taulukon dokumentaatioihin. Tämän vuoksi oli syntynyt väärinkäsitys siitä, että olisi kaksi 500 sarjan koodistoa maanmuokkaukseen liittyen. Todettiin, että maanmuokkauslajeille on suunnittelun tarpeisiin 500 sarja ja toiminnanohjaukseen täsmällisempi 300 sarja.

 

Bitcomp päivittää muutokset loppuvuoden 2014 aikana julkaisusivuston dokumentaatioihin.

 

Sovelluskehityksen aikana tulevat päivitykset käydään läpi valmistelutyöryhmässä ja päivitetään dokumentaatioihin.

 

2. Metsäkäyttöilmoituksen standardointi

 

Metsälaki uudistui vuoden 2014 alussa. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen toimittamiseen tehdään uusi metsätietostandardi, joka mahdollistaa uudistuneen lainsäädännön edellyttämän tietosisällön välittämisen. Tämän lisäksi määritellään asiaan liittyvään sähköiseen asiointiin tarvittavat kuittaus- ja virheilmoitus- yms. palautesanomat.

 

Asiaa on käsitelty useissa palavereissa ja dokumentaatioiden viimeisimmät versiot metsänkäyttöilmoitus MKI_T ja palautesanomat MKIP_T löytyvät metsätietostandardien julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ . Aiemmissa kokouksissa on todettu, että MKI-sanoma ja palautesanomat ovat periaatteessa valmiita.

 

SMK:n, Tapion ja Bitcompin kesken on edellisen valmistelutyöryhmän kokouksen jälkeen keskusteltu siitä, että metsänkäyttöilmoituksessa on lakisääteisesti ilmoitettava metsänomistajan nimi. Muista skeemoista periytyy MKI-skeemaan rakenne, jossa voi ilmoittaa nimen kahdessa vaihtoehtoisessa muodossa. Vaihtoehdot ovat etu- ja sukunimen ilmoittaminen peräkkäin samassa kentässä tai kahdessa erillisessä kentässä. Tuntuisi selkeimmältä, että MKI-skeemasta poistettaisiin ensimmäinen vaihtoehto, jolloin etu- ja sukunimi kävisivät ilmi yksiselitteisesti.

 

Sovittiin, että poistetaan mki-skeemasta mahdollisuus kirjoittaa henkilön etu- ja sukunimi samaan kenttään.

 

Todettiin, että vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, edellyttääkö Kemeran juurikäävän torjunnan hakemus päivitystä mki-skeemaan.

 

Todennäköisesti skeema esitetään hyväksyttäväksi ohjausryhmän vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. Skeema otetaan SMK:n Eeva Hiltusen arvion mukaan tuotantokäyttöön syksyllä 2015.

 

3. Kemera-tukiin liittyvät standardit

 

Kemera-lain muutokseen liittyen on tarkoitus toteuttaa Kemera –tukien sähköiseen asiointiin tarvittavien tietojen standardointi.

 

Todennäköisesti Kemera-tukien sähköisen asioinnin standardisanomat sisältävät erilaisia hakemuksiin liittyviä viestejä sekä MKI-sanomien tavoin niihin liittyviä palautesanomia. Todennäköisesti käytetään samaa tai samankaltaista metsäkeskusrunkoviestiä kuin MKI-sanomissakin.

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan kaikille työlajeille ennakkohakemus ja toteutusilmoitus sekä niihin liittyvät Metsäkeskuksen palautesanomat ja päätöksiin liittyvät sanomat.

 

On todettu, että uusi MKI-standardikokonaisuus ja nykyiset Kemeran sähköiset hakemukset antavat hyvän pohjan uusien viestien kehittämiselle, mutta niitä pitää muuntaa ja täydentää.

 

Uutta Kemera-lakia täydentävät asetukset eivät vielä ole lopullisessa muodossaan.

 

Eeva Hiltunen kertoi SMK:n linjauksista. Ensivaiheessa pitäisi mahdollistaa ainakin nuorenmetsänhoidon, taimikon varhaishoidon ja juurikäävän torjunnan sähköinen asiointi.

 

Keskusteluissa todettiin, että eniten haasteita tulee juurikäävän torjunnan sähköisen asioinnin järjestämisessä. Jo aiemmin on todettu, että juurikäävän torjunnan hakemus on tarkoituksenmukaista tehdä metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä. Todettiin, että juurikäävän torjunnan hakemus ja toteutusilmoitus voivat sisältää useiden maanomistajien ja heidän kiinteistöjensä tietoja. Toteutusilmoitus pitää voida kytkeä tavalla tai toisella hakemukseen.

 

Sovittiin, että Kemeran sähköisen asioinnin standardeista järjestetään tammikuussa 2015 erillinen teemakokous, jossa asiaa valmistellaan lisää.

 

4. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaa ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Standardien julkaisusivustolta löytyy kuvaesitys päivityssanomasta. Aiemmin on keskusteltu, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Todettiin, että todennäköisesti SMK:n metsävaratietoja päivittävät sanomat olisi tarkoituksenmukaisinta välittää saman rajapinnan kautta, mitä nyt käytetään mki-sanomien toimittamiseen.

 

Todettiin, että päivityssanomalla on liittymäkotia Kemeran toteutusilmoitukseen. Tämän vuoksi sen kehittäminen kannattaa tehdä rinnan Kemera-standardien kanssa.

 

5. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardi

 

Aiemmin on todettu, että voidaan noudattaa seuraavia lähtökohtia.

 

1)     Jo valmiissa puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardissa olevat aluejakorakenteet sopinevat myös metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardin lähtökohdaksi. Tilastojen julkaisun aluejako on vielä harkinnassa, mutta kuntatieto tarvittaneen kerättävään tietoon.

2)     Tilastointitarkoituksissa työlajijaottelu tulee olemaan metsätietostandardeja karkeampi. Tämän vuoksi on varauduttava luokittelemaan ja yhdistelemään metsätietostandardien työlajeja karkeampiin työlajiluokkiin, jotka toimivat tilastoinnin työlajeina.

3)     Mittayksiköihin liittyen suurin osa tiedoista kerätään hehtaareina, mutta tiedot ojituksista sekä metsäteiden rakennus ja perusparannus kerätään metreinä.

4)     Kustannustietoja tulee kahdella tavalla: yhdistyskentästä yksikkökustannukset, teollisuuden omista metsistä sekä yksikkö- että kokonaiskustannukset (kokonaiskustannukset helpompi tuottaa raporteista), Metsähallitukselta yksikkökustannuksia, mutta teistä kokonaiskustannukset. Teollisuudelta ei tule kustannustietoja niiden yksityismetsissä tekemistä suoritteita, mutta jatkossa tietoja tarvitaan, koska se on ehto yhdistyskentän tietojen saannille.

 

Metsänhoitotilaston yhteydessä on kerätty tiedot hakkuualoista hakkuutavoittain. Yksityismetsien tiedot on saatu ja saataneen tulevaisuudessakin metsänkäyttöilmoituksista (ovat siis aikeita). Teollisuus ja Metsähallitus ovat antaneet omista metsistään toteutuneiden hakkuiden tiedot.

 

Sidosryhmät kokoontuivat 29.9.2014 käsittelemään asiaa Melan johdolla ja tuon palaverin lopputuloksena on päivitetty kerättävien tietojen Excel-taulukko, jota on käsitelty aiemmin valmistelutyöryhmässä ja joka toimii työlajijaottelun pohjana.

 

Aiemmin on todettu, että tarkoituksenmukaisin tapa edetä olisi täydentää nykyistä puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardia siten, että siihen otettaisiin myös MHMP-tilastoinnin ja hakkuutapojen pinta-alojen tilastoinnin tiedot. Samalla lisätään maakunta yhdeksi aluevaihtoehdoksi

 

Ari Kotiharju, Janne Loikkanen, Outi Niemi, Mika Galkin, Marja-Liisa Juntunen ja Lasse Lahtinen pitivät 12.11.2014 klo 13 Lync-palaverin, jossa valmisteltiin xml-luonnostelma uudesta metsätilastostandardista. Luonnostelmaa on päivitetty tämän jälkeen em. työryhmän sähköpostikokouksena.

 

Bitcomp on julkaissut luonnostelman julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ . (Uutta sivulla kohta nro 23.) Viimeisimpänä on lisätty omistajaryhmä-luokittelu, jonka on tarkoitus olla pakollinen ilmoitettava tieto.

 

Asian käsittelyn yhteydessä tuli esiin, että tilastostandardisanomien välittäminen tilastoviranomaiselle voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa SMK:n rajapinnan kautta, jonka kanssa toimijat jo nyt asioivat mki-sanomien toimituksessa. Valmisteluryhmän asiantuntijoiden mielestä menettely kuulostaa järkevältä, mutta vaatii luonnollisesti vielä lisäselvittelyä ja ylemmän tason päätöksiä.

 

Todettiin, että luonnostelmaan pitää täsmentää tilastotyölajit. Todennäköisesti dokumentaatioiden kirjoittaminen päästää aloittamaan alkuvuodesta 2015.

 

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2015.

 

6. Hyväksyttyjen skeemojen päivitystarpeiden käsittely

 

Aiemmin on sovittu, että olemassa olevien skeemojen päivitykset pyritään tekemään siten, että lisättävät rakenteet lisätään vapaaehtoisina rakenteina ja koodistoja päivitetään siten, että lisätään uusia koodeja.

 

On sovittu, että Bitcomp ylläpitää sanomakohtaisia muutoshistoriadokumentteja, jotka julkaistaan standardien julkaisusivuston versionhallintataulukossa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kunkin sanomaversion kohdalla.

 

Sovittiin, että jatkossa muutokset luokitellaan seuraavasti 1=luonnostelma, 2=sovitaan vietäväksi työversion dokumentaatioon, 3=todetaan toteutetuksi dokumentaatioon, 4=esitetään virallistettavaksi. Näin päivitysten välittyminen dokumentaatioon tulee seurattua.

 

Päivitystarpeet 22.9.2014 virallistamisen jälkeen.

 

a) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että metsävaratiedon standardin (MV 1.5) skeeman nykyisessä toteutuksessa oli tehty tarpeeton muutos kiinteistön omistajatietoja lisättäessä, joka esti taaksepäin yhteensopivuuden. Sovittiin, että Bitcomp korjaa asian skeeman julkaisua päivittämällä. Tämä aiheuttaa muutoksen myös MKI-skeeman työversioon, joka myös toteutetaan. Aiemmin on todettu, että tämä on toteutettu.

 

b) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että GML-skeemojen lisääminen metsävarastandardin sisälle lienee syytä toteuttaa seuraavaan versioon. Sovittiin, että työversioon toteutetaan tämä muutos, jonka avulla gml-skeemoja voi käyttää paikallisesti. Todettiin, että tämä työversiopäivitys tehtäneen vuoden 2015 alussa.

 

Uusia päivitystarpeita ei noussut esiin.

 

7. Standardointityötä helpottavat sovellukset

 

Edellisessä kokouksessa todettiin, että on tuotu esiin tarve työkalulle, joka kirjoittaisi koodistot tekstimuotoon. Lisäksi on tuotu tarve työkalulle, jolla koodistolisäyksiä voi ehdottaa julkaisusivuston kautta. Tuolloin sovittiin, että Janne Loikkanen selvittää tällaisten työkalujen toteutuksen vaatimat resurssimäärät. Tämän jälkeen on noussut esiin ajatus siitä, että työkalun kautta voisi ehdottaa myös selitteille kieliversiota. Näin käännöstyötäkin voisi tehdä ainakin osittain yhteisöllisenä talkootyönä.

 

Janne Loikkanen esitteli työkalun Excel-luonnostelmaa. Sovittiin, että Janne toimittaa resurssiarvion Arille aamupäivällä 4.12.2014. Asiaa käsitellään ohjausryhmässä 8.12.2014.

 

8. Muut asiat

 

Ei käsitelty muita asioita.

 

9. Seuraavat kokoukset

 

Erillisen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään 8.12.2014

 

Kemera-standardien teemakokous 12.1.2015 klo 12-14

 

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 14.1.2014 klo 13-15

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi