Valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestettiin 1. marraskuuta

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1.11.2016 muistio

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Rami Koivula Karttakeskus, Mika Galkin LUKE, Veijo Loponen Metsä Group, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus, Markku Ekdahl MTK, Tuukka Tuomola Silvadata, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Uitamo SMK, Aku Mäkelä Suomen Puukauppa Oy, Kalle Vanhatalo Tapio, Seppo Sokkanen Tieto, Jyrki Vainio Trimble, Emmi Kakkonen UPM, Tomi Järvinen Wuudis

1. Ajankohtaiset asiat

– ohjausryhmä kokoontui 23.9.2016

Käsittely: Ohjausryhmä keskusteli kokouksessaan ohjausryhmän kokoonpanosta ja totesi, että ohjausryhmän kokoonpanoa on mahdollista muuttaa. Mikäli toimijakentässä on halukkuutta osallistua ohjausryhmän toimintaan, ottakaa yhteys Heikki Eroseen (heikki.eronen@metsakeskus.fi) tai MMM:n Niina Riissaseen (niina.riissanen@mmm.fi).

Muina asioina ohjausryhmä mm. virallisti Kemera-toteutusilmoituksen ja metsänkäyttöilmoituksen standardit, sekä kävi läpi ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

 

– Paikkatietomarkkinat Messukeskuksessa 8.-9.11.2016

Käsittely: Heikki Eronen muistutti Paikkatietomarkkinoista 8.-9. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Metsätietostandardointi on esillä Messukeskuksen tiskillä, tiistaina tavattavissa myös Janne Loikkanen Bitcompista.

 

2. Ajankohtaisten standardien tilanne

PUUKAUPPA

Tausta: Puukauppastandardeja ollaan tämän vuoden aikana päivitetty nykytilanteen tarpeita vastaavaksi. Edellisessä kokouksessa esillä ollut toteutustiedon välitystarve on saatu ratkaistua, joten erillistä teemakokousta ei ole järjestetty. Suomen Puukauppa Oy:n taholta on tullut muutosehdotuksia puukaupan hinnoitteluun liittyvistä muutoksista. Muutokset liittyvät kohteen korjuu- ja saavutettavuustietojen tarkenatamiseen ja tarjouspyynnön työmaan määrittämiseen useammalle kuin yhdelle kiinteistölle.

Suomen Puukauppa Oy:n taholta on tullut myös voimakas tarve ”korjuuvalmiin leimikon” määrittelystä standardiin nopealla aikataululla. Keskustellaan asiasta alustavasti, ja sovitaan asiaan keskittyvän teemakokouksen ajankohta.

Viime kokouksessa nostettiin esiin puutavaralajin pääryhmäkoodiston uudistamistarve. Kokouksen jälkeen asiasta on keskusteltu puukauppatoimijoiden kanssa, ja uudistamisehdotus on laadittu.

 

Käsittely: Puutavaralajin pääryhmäkoodistosta päätettiin poistaa koodit 4 ja 5. Samoin hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan tarjouspyynnön työmaan kuviot voivat kuulua yhden kiinteistön asemesta useammalle kiinteistölle (kunhan kiinteistöillä on sama omistaja). Vanhan mallinen rakenne jossa työmaan kuviot kuuluvat vain yhteen kiinteistöön, säilyy jatkossakin käyttökelpoisena. Hakkuukohteen saavutettavuutta hinnoitteluperusteena tarkennetaan täydentämällä WoodLotInformationType-koodistoa korjuukelpoisuudella ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuudella. Lisätyt koodit ovat vapaaehtoisia, hinnoittelua täydentäviä muuttujia, ja niiden mahdolliset arvot ovat korjuukelpoisuuden osalta seuraavat:  1 kelirikko, 2 normaali kesä, 3 kuiva kesä, 4 talvi, 5 kesä, turvemaa ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuuden osalta seuraavat: 1) kelirikko, 2) normaali kesä, 3) kuiva kesä, 4) talvi, 5) talvi- / jäätie.

Lisäksi keskusteltiin kauppavalmiin kohteen (”korjuuvalmis leimikko”) käsitteestä ja sen määrittelemisestä standardiin. Kalle Vanhatalo kertoi Tapion aloittavan vuodenvaihteen jälkeen hankkeen, jossa perehdytään asiaan varsinkin metsänhoidollisesta näkökulmasta. Aku Mäkelä kertoi Suomen Puukauppa Oy:n tarpeesta saada kauppavalmis kohde osaksi puukauppastandardeja kohtalaisen nopealla aikataululla. Jatkokeskusteluja varten sovittiin pidettäväksi teemakokous 14. marraskuuta klo 14-16 online-kokouksena.

 

OMAVALVONTA

Tausta: Edellisessä kokouksessa tiedotettiin parhaillaan käynnissä olevasta omavalvontahankkeesta. Omavalvontahankkeessa Suomen Metsäkeskus ja Tieto pyrkivät yhtenäistämään omavalvontaan liittyviä käytäntöjä koko valtakunnan tasolla. Hankkeen yhteydessä laaditaan myös metsätietostandardit omavalvontatiedon siirtoa varten. Syksyn aikana pidetyissä SMK:n ja Tiedon työpajoissa ollaan määritelty maastossa mitattavia omavalvonnan tunnuksia, ja luotu runkoa omavalvonnan metsätietostandardille. Parhaillaan ollaan käynnistämässä kehitettyjen menettelyjen kenttätestausta, standardointipuolella tehdään yhteensovittamista Woodforce-hankkeen omavalvontasanomien kanssa.

 

Käsittely: Heikki Eronen esitteli hankkeen tilannetta yleisemmin, ja Janne Loikkanen esitteli tähän mennessä saavutettuja teknisiä aikaansaannoksia. Aiheesta löytyy dokumentaatiota standardien julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kohdasta Omavalvonta. Omavalvonnan sanomia on kehitetty syksyn aikana Metsäkeskuksen ja Tiedon työpajoissa, ja runko standardeille alkaa olla valmis. Omavalvontahankkeessa ollaan siirtymässä maastotestausvaiheeseen, ja standardoinnin näkökulmasta odotellaan maastotestauksessa mahdollisesti ilmeneviä havaintoja joilla olisi vaikutusta standardiin asti. Markku Ekdahl kommentoi omavalvontahankkeesta yleisesti, että omavalvonnan lähtökohtana tulee olla valvonnan suorittamisen helppous työn tekijälle – metsävaratiedon keräämisen omavalvontatyön yhteydessä tule olla sivuseikka.

 

TILASTOSTANDARDIT

Tausta: LUKE on toimittanut tilastostandardeihin liittyen muutostarpeita standardoinnin projektiryhmän tietoon. Muutokset ovat enimmäkseen lisäyksiä ja tarkennuksia standardiin liittyvään koodistoon.

 

Käsittely: Mika Galkin esitteli lyhyesti Luken tilastostandardeihin kaipaamia muutostarpeita. Muutostarpeet liittyvät metsänhoitotöiden osalta työlajikoodien lisäyksiin ja muutoksiin, ja hakkuutilaston osalta kauppamuodon tarkentamiseen ja aluevalinnassa valinnan mahdollistamiseksi ”koko maa” -tiedolle. Sovittiin, että muutostarpeiden perusteelliseksi selvittämiseksi Eronen ja Loikkanen pitävät Luken kanssa työpajan 10.11 klo 13-13.30. Työpajan kutsu lähetetään alustavasti vain lukelaisille, mutta kokoukseen ovat tervetulleita kaikki tilastostandardista kiinnostuneet. Mikäli haluat osallistua työpajaa, ota yhteys heikki.eronen@metsakeskus.fi

 

PUUNKORJUUN JA METSÄNHOIDON TOIMINANNOHJAUS

Tausta: Edellisessä kokouksessa Jyrki Vainio esittely Woodforce-hankkeen tilannetta. Woodforce-hankkeen tilannetta. Metsänhoidon osio on osittaisessa tuotantokäytössä, korjuun osio on pilottivaiheessa ja testaukset ovat käynnissä. Metsänhoidon ja korjuun osalta suuria muutostarpeita skeemoihin ei ole näköpiirissä. Metsänparannuksen osiossa  määrittelyn tarkennukset ovat parhaillaan menossa, ja varsinainen toteutustyö alkamassa.

Käsittely: Jyrki Vainio kertoi lyhyesti Woodforce-hankkeen tilanteesta. Metsänhoidon ja korjuun osiot ovat molemmat tällä hetkellä pilottivaiheessa. Isoja muutospaineita standardointiin ei ole tiedossa, mahdollisista pienemmistä muutoksista tiedotetaan myöhemmin standardoinnin julkaisusivulla. Sovittiin, että Janne Loikkanen ja Jyrki Vainio sopivat keskenään työpajan varmistaakseen Woodforce-skeemojen standardointi-integroinnin onnistumisen.

 

3. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita esille tulleita asioita.

 

4. Seuraava kokous

 Käsittely: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 8. joulukuuta klo 13-15. Kokous järjestetään online-kokouksena.