Valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2020

  1. Ajankohtaiset asiat

Vuoden 2020 suunnittelu

Metsäkeskuksella on käynnissä vuoden 2020 suunnittelu ja projektisuunnitelmien laadinta. Mikäli teille on mielessä standardintiin liittyviä kehitystarpeita tai mielessä asioita joissa standardointi voisi tukea, olkaa yhteydessä heikki.eronen@metsakeskus.fi, niin asiat saadaan kirjattua suoraan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

Käsittely: Todettiin tilanne. Vuoden 2021 aikana metsätietostandardoinnille kohdistuvista toiveista/tarpeista pyydetään olemaan yhteydessä Heikki Eroseen Metsäkeskuksella.

 

  1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Kuviomuotoisen metsävarasanoman tilanne (MV1.9)

Tausta: Kuviomuotoisen metsävaratiedon seuraavan sanomaversion MV1.9 sisältö lukittiin kevätkaudella, mutta sanoman virallistamiselle ja julkaisulle ei nähty edellisessä yleiskokouksessa vielä tarvetta. Mikäli sanoman käyttöönotolle olisi syksyn aikana tarvetta, sanoman virallistamista ja käyttöönottoa voitaisiin esittää ohjausryhmän joulukuun kokoukselle. Tähän saakka sanomaan voitaisiin mahdollisesti ottaa joitakin uusia asioita.

Käsittely: Todettiin että on ilmennyt tarve virallistaa kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraava versio MV1.9. Päätettiin, että lisätään nykyiseen sanoman työversioon vielä viime aikoina esillä olleet muutosehdotukset (pari lannoituksiin liittyvää koodia, sekä puulajikohtaiset yhteenvedot ajankohdan puustotiedolle (TreeStandDataDate) ja toimenpiteelle (Operation). Tämän jälkeen voidaan esittää MV1.9 virallistettavaksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Virallisen sanoman julkaisu skeemapaketista V20.

 

Uuden metsävarasanoman tilanne (MV2.0)

Tausta: Kuluneen vuoden aikana on keskusteltu siitä, kuinka metsä- ja luontotietoa tulisi metsätietostandardeissa tulevaisuudessa esittää.  Keskustelun käynnistäneinä tekijöinä ovat olleet mm. uusi valtakunnallinen metsäinventointikierros ja Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kokonaisuudistus. Asiaa koskeva teemakokous järjestettiin 12.5.2020. Kokouksessa käytiin läpi standardoinnin projektiryhmän esittämiä mahdollisia vaihtoehtoja metsä- ja luontotiedon esittämiselle tulevaisuudessa,  ja aiheesta saatiin runsaasti kommentteja. Keskeisiä kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. perustavanlaatuisten muutosten välttäminen, mahdollisten muutostöiden selkeä perusteltavuus, metsikkökuviosta irrallaan olevan erityispiirretiedon esittäminen samassa sanomassa kuviotiedon kanssa.

Käsittely: Todettiin tilanne siltä osin, että asian edistämisellä ei ole erityistä kiirettä, mutta tarve muutoksille sanoman rakenteessa on selkeästi olemassa. Metsäkeskuksen järjestelmäuudistuksen edistymistä seurataan ja sen vaikutuksia metsävarasanoman tarvittavalle tulevaisuuden muodolle arvioidaan, ja konkreettisimpiin toimiin käydään aikaisintaan ensi vuonna.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tuttuun rivakkaan tahtiin. Tänä vuonna versiota on tullut kaksi, joista MV1.5 on virallistettu kesäkuussa, ja MV1.6 otettu käyttöön alkusyksystä muttei vielä virallistettu. Muutosehdotuksia seuraaviin versioihin on saatu parilta organisaatiolta. Uutta versiota sanomasta skeemapaketista V20 kaavaillaan mahdollisesti vielä tälle vuodelle.

Käsittely: Käytiin läpi kuluvan vuoden julkaisujen aikatauluja. Woodforcen päässä on havaittu viimeisimpään PMTO1.6-julkaisuun liittyen joitakin yhteensopivuusongelmia. Näitä ongelmia käydään tarkemmin läpi Trimblen ja projektiryhmän palaverissa. Todettiin, että tänä vuonna odotetaan vielä yhtä versiota sanomasta.

Päätettiin esittää alkusyksystä tuotantokäyttöön otettua sanomaversiota PMTO1.6 virallistettavaksi skeemapaketista V19.

 

 Puukaupan sanomien tilanne

Tausta: Uutena muutosehdotuksena mm. tilinumeroiden ilmaisu puukauppaprosessissa. Osa puukaupan uusimmasta sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

Käsittely: Esiteltiin tilinumeron ilmaisua puukauppaprosessissa. Tarkoituksena olisi mahdollistaa vapaaehtoinen tilinumeron ilmaisu tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntövaihe on periaatteessa melko aikainen puukauppaprosessin vaihe tilinumeron ilmaisemiselle, mutta tietyissä erityisissä tarjouspyyntösanoman käyttötapauksissa olisi eduksi, että sanoma mahdollistaisi tilinumeron ilmaisemisen. Tämä muutos on tarjolla skeemapakettiin V20, johon on tarjolla myös puukauppaan liittyvät puulajikohtaiset yhteenvedot (sama muutos kuin metsävarasanomassakin).

 

  1. Muut asiat

Käsittely: Ei muita asioita.

 

  1. Seuraava kokous

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous torstaina 10.12.2020 klo 13-14.30