Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2020

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2020

  1. Ajankohtaiset asiat

Ohjausryhmä kokoontuu 8.6.2020.

Käsittely:

Todettiin tilanne. Ohjausryhmän kokoukseen ei ollut viestejä.

 

 Ajankohtaisten standardien asiat

Metsävaratieto MV1.9 tilanne

Tausta: Kuviomuotoisen metsävaratiedon seuraavan sanomaversion MV1.9 kehitys jäädytettiin aikaisemmin keväällä, ja sanoman status on nyt lukittu työversio. Tämä tarkoittaa sitä, että sanomaan ei toistaiseksi oteta uutta sisältöä, ja sanomaa voi alkaa testaamaan sovelluskehityksessä. Mikäli uusi sanomaversio on jo otettu jossain käyttöön tai sen käyttöönotolle nähdään tarve, voidaan sanomaa esittää virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa. Sanomaversion viime kokouksessa toivotut esimerkkisanomat ovat valmistuneet, ja ne löytyvät tästä ja tästä. Sanomaversion sisällön lukitsemisen jälkeen on tehty vielä esityksiä uusista metsävarasanomaa koskettavista koodeista.

Käsittely: Käytiin tilannetta läpi ja päätettiin, että sanoman virallistettavaksi esittämiselle ei ole vielä tarvetta. Virallistamiseen voidaan palata tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

 

Metsätiedon esittämisen pitemmän aikavälin suunnitelmat – ”MV2.0”

Tausta: Kuluneen kevään aikana on keskusteltu siitä, kuinka metsä- ja luontotietoa tulisi metsätietostandardeissa tulevaisuudessa esittää. Keskustelun käynnistäneinä tekijöinä ovat olleet mm. uusi valtakunnallinen metsäinventointikierros ja Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kokonaisuudistus. Asiaa koskeva teemakokous järjestettiin 12.5.2020. Kokouksessa käytiin läpi standardoinnin projektiryhmän esittämiä mahdollisia vaihtoehtoja metsä- ja luontotiedon esittämiselle tulevaisuudessa, ja aiheesta saatiin runsaasti kommentteja. Keskeisiä kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. perustavanlaatuisten muutosten välttäminen, mahdollisten muutostöiden selkeä perusteltavuus, metsikkökuviosta irrallaan olevan erityispiirretiedon esittäminen samassa sanomassa kuviotiedon kanssa. Tarkempaa yhteenvetoa käydään läpi yleiskokouksessa, ja yhteenvetoa esitellään ohjausryhmälle kesäkuussa.

Käsittely: Käytiin läpi yhteenvetoa teemakokouksen asioista. Keskusteltiin aiheesta vielä lisää.

Standardoinnin projektiryhmän tiivistä yhteenvetoa teemakokouksesta:

– Täyteen object-malliin perustuva vaihtoehto käytännössä torjuttiin

– Sanomaversioiden takautuva yhteensopivuus ei toimijoille niin merkittävä asia kun alun perin ajateltiin

– Erityispiirretiedon esittämiselle omana kuviosta poikkeavana geometrianaan on selkeä tarve

– Erityispiirretietojen esittäminen voitaisiin mahdollisesti ratkaista soveltaen teemakokouksessa esitettyjä vaihtoehtoja B ja C – eli nykyisen sanoman hiomista/siivoilua ja erityispiirteen kuvaaminen object-rakenteella

– Millään mahdollisilla muutoksilla ei ole varsinainen kiire

Kommentteja:

– Kaikki toimijat eivät kuitenkaan voisi siirtyä uuteen versioon yhtä aikaa, siirtymäaika tulee. Nykyisellään MV-sanomasta liikkuu viisi eri versiota tälläkin hetkellä.

– Eihän kukaan poista vanhoja sisäänlukuja vaikka 2.0 versio tulisikin.

– Kiinteistötunnuksen, päivämäärän ym. ilmaisun muutokset ovat lopulta teknisiä yksityiskohtia. Erityispiirteen tai toimenpiteen kuviosta poikkeava geometria sen sijaan on jo perustavanlaatuinen muutos, joka huolettaa – tässä mennään jo sovelluslogiikan ytimeen.

– Toimenpiteiden osalta tarve kuviosta poikkeavaan geometriaan ei ole akuutti, mutta hyvinkin mahdollinen tulevaisuudessa. Erityispiirteen osalta tarve on akuutti, koska organisaatiot eivät käytä olemassa olevaa erityispiirteiden sanomaa.

– Eikös kuviogeometriasta poikkeavan toimenpiteen (erikoishakkuu ym.) geometria liitetä sitten itse toimenpiteeseen/hakkuuseen, tarvitseeko metsävaratiedon yhteydessä nyt välttämättä siirtää kuviosta poikkeavaa geometriaa.

– Jos uudessa MV2.0-versiossa olisi object-rakenne ja sitä käytettäisiin, olisi tietojärjestelmässämme sisäänluvun muutos pakollinen. Pieneltäkin tuntuva muutos voi aiheuttaa sisäänluvussa paljon työtä – mutta tarkoituksenani ei ole nyt sinällään vastustaa ajatusta

– Toisaalta jos nyt todetaan että sanomaa on tarvis muuttaa, olisikohan sitten kuitenkin parasta lähteä suoraan kokonaisvaltaiseen remonttiin

– Esimerkiksi toimenpide-ehdotukseen liittyvät neljä eri ilmaisutapaa olisi järkevää siivota pois pikku hiljaa, ajan myötä päästäisiin tilanteeseen että ei olisi enää niin monta tapaa asian esittämiseen

– Mikäli SMK lähtisi uudessa tietojärjestelmässään siihen, että samaan sanomaan kirjoitetaan kuvio- ja erityispiirretieto omalla geometriallaan, niin organisaatiomme tukee tätä. Emme kuitenkaan vastusta sitäkään, että erityispiirre kirjoitettaisiin ns. tuplana.

 

Tilanteen yhteenveto esitellään ohjausryhmälle kesäkuussa. Todettiin, että mikäli uutta versiota lähdettäisiin tuottamaan, asian kanssa ei ole syytä kiirehtiä ja aikataulu kannattanee sovittaa Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kehitykseen.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tuttuun rivakkaan tahtiin. Edellinen versio otettiin tuotantokäyttöön aiemmin keväällä, ja tätä versiota PMTO1.5 esitetään virallistettavaksi ohjausryhmälle kesäkuussa (skeemapaketista V18). Tämän jälkeen avataan skeemapaketti V19, johon käydään samoin tein valmistelemaan toiminnanohjauksen sanomien seuraavaa versiota.

 Käsittely:

Todettiin tilanne. Esitetään ohjausryhmälle version PMTO1.5 virallistamista skeemapaketista V18.

 

Hilatiedon välittäminen

Tausta: Kentältä on noussut tarve hilatiedon välitystapojen yhtenäistämisen tarkastelulle. SMK jakaa hilatietoa Avoimen metsätiedon palvelussaan Geopackage-muodossa, puustotulkitsijat toimittavat hilatietoa usein ESRI Geodatabase -muodossa. Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa toimijat joutuvat toimimaan kahden eri formaatissa olevan hilatiedon kanssa, joiden tietosisältö on kuitenkin monelta osin sama. Tarkoituksena on lähteä intressitahojen kanssa selvittämään, missä muodossa ja millä tietosisällöllä hilatietoa voitaisiin valtakunnallisesti liikuttaa yhteisessä muodossa sekä Metsäkeskukselta toimijoille, puustotulkitsijoilta toimijoille ja myös toimijoiden välillä. Puustotulkitsijoiden kanssa asiasta on alustavasti keskusteltu, ja heille formaatin vaihdos sopii, kunhan siirtymäaika on riittävä.

Käsittely:

Käytiin tilanne läpi ja todettiin, että yhteinen formaatti hilatiedon siirtoon olisi tarpeellinen. Asiaa käsitellään seuraavan kerran ohjausryhmän kokouksessa.

 

Puukaupan sanomien tilanne

Tausta: Osa puukaupan uusimmasta sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Uusia muutoksia puukaupan sisältöihin ei tällä hetkellä ole tiedossa. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

Käsittely: Todettiin tilanne. Puukaupan sanomien seuraavan version virallistaminen on ajankohtaista aikaisintaan syyskaudella.

 

  1. Muut asiat

 

Metsätietostandardi-API / ohjelmointirajapinta

Käytiin lyhyesti läpi asialistalta unohtunutta Metsätietostandardi-API -asiaa. Kentältä on nostettu esiin kysymys siitä, onko metsätietostandardoinnissa käsitelty yhteisesti sovittuun ohjelmointirajapintaan liittyviä asioita. Tällaisesta ei ole käytännössä ollut juurikaan puhetta, ja kokouksessa käsiteltiinkin nyt aihetta ensimmäistä kertaa. Kommenteissa pidettiin ajatusta metsätietostandardi-API:sta hyvinkin mielenkiintoisena, joskin todettiin sellaisen vaativan toimijoilta melko suurta sitoutumista.

Keskusteltiin siitä, mikä metsätietostandardoinnin rooli ohjelmointirajapintaan liittyvissä määrittelyissä olisi. Pitäisikö tarjota autentikointipalvelua, vai olisiko rooli enemmän dokumentoiva. Standardoinnissa voitaisiin määritellä minkä tyyppisiä rajapintoja tarkoitetaan, esim. GraphQL vs. REST, GET vs. päivitys jne. Todettiin, että asia on mielenkiintoinen ja siihen pureudutaan jatkossa syvemmin – seuraavan kerran asiaa käsitellään ohjausryhmässä kesäkuussa.

 

  1. Seuraava kokous

Esitys: Järjestetään seuraava kokous lomakauden jälkeen 25.8.2020.

Käsittely: Seuraava kokous järjestetään 27.8.2020 klo 13-15 Teams-kokouksena