Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2019

8. toukokuuta 2010 online-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mika Galkin Luke, Veijo Loponen Metsä Group, Virve Rehu Tornator, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

  1. Ajankohtaiset asiat

– ohjausryhmän kokous 3.6.2019

Käsittely: Todettiin, että tällä kertaa virallistettavaksi esitettäviä sanomia on vain puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen osalta. Osallistujilla ei ollut esityksiä ohjausryhmän asialistalle.

 

  1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli julkaisusivustolla viime kokouksen jälkeen tapahtuneita muutoksia.

Kevätkaudella on työskennelty kolmen skeemapaketin parissa:

  • V14 – Virheenkorjaus metsäkeskussanomiin V14.07
  • V15 – V15.01 Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa
  • V16 – V16.0n? Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa

 

Pääaiheena metsävarasanoma & erityispiirresanoma

Käytönrajoitusten esittäminen metsävara- ja erityispiirresanomalla

Tausta: Nykyisellään metsävara- ja erityispiirretietosanomissa siirretään kuviokohtaisesti vain tietoa mitä erityispiirteitä ja tarkenteita kuviolla on, mutta näistä seuraavat mahdolliset käytönrajoitteet jäävät ilmaisematta kohdekohtaisesti. On noussut esiin tarve ilmaista lisäksi erityispiirrekohtaiset käytönrajoitukset, eli mitä käytännössä mitä käytönrajoitteita seuraa tietystä erityispiirre+tarkenne -yhdistelmästä.

Käsittely: Esitys koskee erityispiirresanomaa ja kuviolla olevaa erityispiirrettä. Lisätään erityispiirrekoodin ja tarkenteen jatkoksi SpecialFeature-rakenteeseen UsingRestrictions-rakenne, jonka kautta voi ilmaista erityispiirteeseen ja tarkenteeseen liittyvän käytönrajoituksen lisätietoineen (kts. kuva). Muutos tehdään työversioon skeemapaketissa V17.

Räsänen: Esitys vaikuttaa toimivalta. Rajoitteen voimassaoloaikaan liittyen: jos käytönrajoitus on kausittainen (esim. lintujen pesimäaika) niin kuinka sen voisi ilmaista? Vastauksena tähän päätettiin lisätä Validity-rakenteen mukainen alkamis- ja päättymisajankohta.

Lisäksi pohdittiin, voisiko metsikkökuvion sanomalla olevan RestrictionsMainGroupin korvata tällä uudella rakenteella. Tämä mahdollistaisi käytönrajoitteiden yhtenäisen esitystavan eri paikoissa, mutta toisaalta rikkoisi kuitenkin metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden. Päätetiin, että ei toteuteta tätä nyt, mutta jätetään asia taustalle pohdittavaksi.

 

Yksittäisen tietosisällön metatieto metsätietostandardissa

Tausta: Kuluvan kevään aikana useista eri lähteistä on noussut esille ajatus siitä, että metsätietostandardin mukaisessa tiedonsiirrossa voisi olla tulevaisuudessa tarve välittää varsinaisen tiedon mukana myös metatietoa, jossa voitaisiin nykyistä tarkemmin kuvata esimerkiksi sitä miten tieto on kerätty, kuka tiedon on kerännyt ja mikä hänen roolinsa on (esim. metsänomistaja, urakoitsija jne.) ja kuinka luotettavaa tieto on.

Yksi konkreettinen aihe jossa tarve on ilmennyt, on metsävaratietosanoman yhteydessä esiintyvä inventoryMethod-attribuutti, jonka koodisto ei nykyisellään ole riittävän tarkka, ja johon toimijat ovat kaivanneet täydennyksiä jotta tiedon luotettavuutta kyettäisiin nykyistä paremmin arvioimaan.

Esimerkkinä MV1.8-sanoman puustotiedoista löytyvä inventoryMethod-koodisto

Enumeration    1                         Kaukokartoitus

Enumeration    2                         Maastoinventointi

Enumeration    3                         Laskettu

Enumeration    4                         Tulkittu

Enumeration    5                         Laserkeilaus

Enumeration    6                         Luke-monilähdeinventointi

 

Käsittely:

Käytiin asiaa läpi Erosen ja Loikkasen toimesta. Metatiedon esittämiselle metsätietostandardeissa ei ole vielä valmista esitystä, ja asiaan liittyvät ajatukset vaativat vielä kehittelyä. Yksi konkreettinen pohdinnan paikka on juurikin mainittu inventoryMethod-koodisto ja sen sisältö.

Loponen kommentoi, että eräissä toiminnanohjausjärjestelmissä on toteutettu ratkaisuja joilla järjestelmän perustietoa voidaan tarkentaa. Räsänen pohti, että usein eri tiedontuotantomenetelmiä kuvataan tarkasti jossain verkkosijainnissa, ja standardissa voitaisiin mahdollisesti viitata näihin verkkosijainteihin menetelmäkuvauksissa.

Varsinaisia päätöksiä asian suhteen etenemiseksi ei tehty. Projektiryhmä työstää asiaa palavereissaan, ja palaa mahdollisesti myöhemmin esityksen kanssa.

 

Säästöpuiden esittämiseen liittyvät jatkopohdinnat

Tausta: Kevään aikana on noussut esiin tarve ilmaista säästöpuuryhmät nykyistä tarkemmalla tasolla (esim. metsävara-ja luontotiedon tietosisältö -työpaja 29.3.2019). Metsävarakuvioilla säästöpuita voidaan jatkoista ilmaista puuluokalla (TreeClass). Jatkossa erityispiirresanomalla voidaan ilmaista puustotietoja. Jos erityispiirresanomalla ilmaistaan erityispiirteenä säästöpuuryhmä, on tälle säästöpuuryhmälle tulevaisuudessa mahdollista esittää myös puustotiedot.

Käsittely: Todettiin tilanne, eikä osanottajilla ollut uutta kommentoitavaa esitykseen.

 

Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Tausta: Erityispiirretietokoodiston uudistamisesta on keskusteltu noin vuoden ajan. Viimeisimpänä muutoksena asiaan on tullut metsätietostandardin lajikoodiston tarkastelu uusimman Punaisen Kirjan lajistoa vasten. On tullut selväksi, että suurinta osaa Punaisen Kirjan lajeista ei löydy metsätietostandardien lajikoodistosta – Punaisesta Kirjasta löytyy yli 6000 lajia, kun koko standardin lajikoodisto käsittää yhteensä noin 4000 lajia. Kysymyksenä onkin nyt, että tulisiko Punaisen Kirjan lajien löytyä metsätietostandardin koodistoista joko kokonaan tai jollain rajauksella. Jos kaikki Punaisen Kirjan lajit sisällytettäisiin standardin koodiston, tulee miettiä miten muuttuva uhanalaisuusstatus käsitellään.

Erityispiirrekoodiston uudelleenryhmittelyn olemassa esitys, mutta varsinainen muutostyön tekeminen on toistaiseksi pidossa, ja odottaa Metsäkeskuksella mahdollisesti pian alkavan ontologiatyön käynnistymistä.

Käsittely: Todettiin, että metsätietostandardin koodiston täydennystarve on selkeä, mutta todettiin myös että kaikkia 6000 lajia ei ole järkevää sisällyttää koodistoon. Päätettiin, että ei lisätä koodistoon kaikkia Punaisen Kirjan lajeja. Projektiryhmä selvittää mitkä lajit lisätään koodistoon.

 

Puukaupan sanomien tilannekatsaus

Esitys: Käydään läpi puukaupan sanomiin kevään aikana tehdyt muutokset dokumentaation kautta. Esitykset löytyvät myös julkaisusivustolta puukaupan muutosdokumentista

(https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190402.pdf).

Käsittely:

Asialistan keventämiseksi muutosehdotuksia ei käyty erikseen läpi. Todettiin, että puukaupan sanomia ei olla tällä hetkellä virallistamassa.

 

ContactInformation-rakenteeseen suunnitellut muutokset (kenttien pituuksien muutokset)

Tausta: Kaikista standardisanomista löytyvää ContactInformation-rakenteeseen on toivottu muutoksia, sillä esimerkiksi OrganizationName-kentän 80 merkin pituus ei nykyisellään riitä kuvaamaan kaikista pisimpiä organisaatioiden nimiä. Tarpeeseen vastamaan on suunniteltu kokouskutsun liitteenä olevan kuvan mukainen esitys. Esityksen kenttien pituudet perustuvat JHS-suosituksiin, paitsi sähköpostikentän tapauksessa, jossa pituus perustuu tekniseen standardiin.

Käsittely: Todettiin tilanne. Muutokset on jo toteutettu työversioon skeemapaketista V16 alkaen, ja ne siirtyvät sanomien uusiin versioihin sitä mukaan kun sanomia virallistetaan.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat

Tausta: Woodforce-järjestelmässä tapahtuneen kehityksen vuoksi kuluneen kevään aikana on edistetty puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomia siinä määrin, että sanomakokonaisuus edennyt kaksi versiota eteenpäin. Työversioina ovat olleet sekä sanoman versio 1.2 ja 1.3.

Käsittely: Todettiin tilanne, ja päätettiin esittää toiminnanohjauksen sanomien työversioita skeemapaketeista V15 ja V16 virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa. Virallistamisen jälkeen toiminnanohjauksen sanomista julkaistaisiin viralliset versiot PMTO1.2 ja PMTO1.3.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Janne Loikkanen nosti esille koodistoihin liittyvän yksikkö- ja laatukysymyksen. Metsätietostandardeissa on erilaisille yksiköille ja laaduille (kuten km, kpl, e/ha, ”kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus” jne.) suuri määrä koodistoja. Näissä koodistoissa on melko paljon päällekkäisyyksiä. Näiden yksiköiden ja laatujen ilmaisemisessa olisi paljon yhtenäistämisen (standardoinnin) varaa. Muutos olisi äkkiseltään kuitenkin hyvin suuri, sillä useissa sanomissa on kiinteänä osana oma yksikkökoodistonsa.

Räsänen: nykyinen rakenne on ongelmallinen, vrt. papiNet, joissa on vain yksi yksikkökoodisto. Mutta muutos on iso, ja voi olla käytännössä mahdoton lähteä tässä vaiheessa enää tekemään muutosta.

Loponen: Jos tällaiseen koodimuunnokseen lähdettäisiin (vaikka onkin isotöinen), niin voisiko siirtymävaiheeseen luoda rinnakkaisen koodiston, ja pikkuhiljaa siirryttäisiin ns. pakotetusti vanhasta koodistosta uuteen

 

  1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään viimeinen kesälomakautta edeltävä yleiskokous 4/2019 juhannusviikolla 18.6.2019 klo 9-11.

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous tiistaina 11. kesäkuuta klo 9-11 online-kokouksena.