Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 7/2017 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 7/2017 28.11.2017 klo 13-15

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Emmi Kakkonen UPM, Timo Järvinen Versowood, Tuula Kuisma Stora Enso, Veijo Loponen Metsä Group, Mikko Kiviniemi F-Plan, Risto Juntunen Kuutio.fi, Seppo Sokkanen Tieto, Tapio Räsänen Metsäteho, Veera Ikonen Trimble

 

 1. Ajankohtaiset asiat
 • Metsätietostandardoinnin ohjausryhmä kokoontuu 15. joulukuuta 2017
 • Lähestyvään ohjausryhmän kokoukseen liittyen tässä kokouksessa keskustellaan virallistettavista standardeista, ja kokouksessa on myös hyvä paikkaa jättää terveisiä ohjausryhmälle kerrottavaksi

Käsittely: Heikki Eronen kävi läpi yleiskokouksen asialistaa ja kertoi lähestyvästä ohjausryhmän kokouksesta. Ohjausryhmän kokouksesta johtuen tässä yleiskokouksessa on esillä poikkeuksellisen runsaasti standardien virallistamisia. Osallistujilla ei ollut asialistaan huomautettavaa.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Skeemapaketin v11 tilanne:

Tausta: Viime kokouksen jälkeen julkaisusivustolla on julkaistu kolme uutta skeemapakettia versioon V11. Uusin version on V11.07.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli julkaisusivustolle viime kokouksen jälkeen tehtyjä muutoksia.

 

Puukauppa:

Tausta: Viime kokouksessa muutostarpeita puukaupan sanomiin ei ollut. Korjuuvalmiiseen/kauppavalmiiseen kohteeseen tehdyt muutostyöt on viety skeemaan, mutta tuotoksia ei ole vielä julkaistu. Puukaupan sanomien virallistamistarvetta vuoden lopussa ei ole todettu.

Käsittely: Puukaupan osalta todettiin, että muutostarpeita ei toistaiseksi ole tiedossa. Risto Juntunen kertoi, että Kuutio.fi-palvelun osalta joitakin muutostarpeita voi ensi vuoden alkupuolella tulla.

 

Metsäkeskussanomat:

Tausta: Metsäkeskussanomat ovat olleet kuluneen syksyn aikana yksi eniten projektiryhmää työllistänyt sanomakokonaisuus. Metsäkeskussanomat on päätetty metsäkeskuslaisten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sisällöllisesti jäädyttää version V11 osalta. Metsäkeskussanomia ehdotetaan virallistettaviksi ohjausryhmän kokouksessa. Omavalvontastandardien ollaan hahmoteltu kuuluvan osaksi metsäkeskussanomia versiosta V12 alkaen.

Käsittely: Heikki Eronen kertasi metsäkeskussanomiin syksyn aikana tehtyjä muutoksia. Viimeisimmät muutokset metsäkeskussanomiin ja metsäkeskussanomien palauteviestiin on tehty versiossa V11.05. Sanomat ovat muuttuneet kemera-sanomien osalta mm. nimiavaruusmäärittelyjen kohdalta. Hirvivahinkoilmoitus on aivan uusi sanoma metsäkeskussanomien joukkoon. Päätettiin esittää kaikkien metsäkeskussanomien (kemera-hakemus, kemera-toteutusilmoitus, metsänkäyttöilmoitus, hirvivahinkoilmoitus ja palauteviesti) virallistamista ohjausryhmän kokouksessa.

 

Lähtevät metsäkeskussanomat:

Tausta: Uuden tiedonsiirtopalvelun myötä Metsäkeskus voi jatkossa myös lähettää tietoa ulos (vs. metsäkeskussanomat, joita vain vastaanotetaan Metsäkeskukseen). Näistä uusista lähtevistä sanomista ollaan standardoinnin yhteydessä puhuttu nimellä lähtevät metsäkeskussanomat. Näihin uusiin lähteviin sanomiin kuuluu tällä hetkellä tarkastustieto (nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja korjuujäljentarkastuksen osalta), kemera-päätös ja kemera-maksatussanoma. Kaikkia kolmea ehdotetaan virallistettaviksi ohjausryhmän kokouksessa.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lähtevistä metsäkeskussanomista. Lähtevät metsäkeskussanomat ovat uusi sanomaryhmä metsätietostandardeihin. Tarkastustiedon osalta tämän vuoden osalta valmistellaan skeemat ja esimerkkisanomat tarkastuslajeista taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja korjuujäljentarkastuksen osalta. Muihin tarkastuslajeihin palataan tarkemmin kevätkaudella. Kemera-päätössanomaa ollaan uudistettu julkaisusivustolla esillä olevasta työversiosta siten, että aiemmin liitetiedostosta löytynyttä päätöstietoa on purettu laajemmin elementteihin. Maksatussanoman läpikäynti on vielä edessä, mutta siihen kohdistuvat muutospaineet ovat selkeästi päätössanomaa pienempiä. Päätettiin, että esitetään kaikkia kolmea mainittua sanomaa virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa.

 

Kuviomuotoinen metsävaratieto:

Tausta: Edellisessä kokouksessa todettiin, että metsävaratietosanoman versio 1.8 voitaisiin virallistaa vuoden lopussa.

Käsittely: Todettiin, että edellisestä kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin julkaisusta on aikaa noin puolitoista vuotta. Vaikka suuria muutospaineita standardiin ei ole kohdistunut, on tuona aikana standardiin kertynyt joukko pieniä kehitysehdotuksia. Päätettiin esittää ohjausryhmälle kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin virallistamista versioon 1.8 skeemapaketissa V11.

 

Metsävaratieto liittyen avautuvaan metsävaratietoon:

 Tausta: Mahdollisen metsätietolain muutoksen myötä Metsäkeskuksen hallussa oleva metsävaratieto muuttuu avoimesti jaettavaksi tiedoksi (omistajuustiedoista riisuttuna). Metsäkeskus varautuu lakimuutokseen kehittämällä palveluja avoimen metsävaratiedon jakamiseen. Kehitystyön yhteydessä on todettu, että nykyinen xml-muotoinen metsävaratietostandardi ei sovellu avoimelle tiedolle tyypillisten, laajojen tietomassojen siirtoon. Tähän tarpeeseen vastaamaan on luonnosteltu jo hilastandardista tuttua GeoPackage-formaattia.

Käsittely: GeoPackage on geospatiaalisen tiedon siirtoon tarkoitettu, tietokantamuotoinen standardoitu tiedonsiirtomenetelmä. Todettiin, että GeoPackage-muotoisessa kuviomuotoisen metsävaratiedon standardissa pyritään noudattamaan nykyisen, xml-muotoisen metsävaratietostandardin rakenteita siinä määrin, kuin se tietokantatyyppisessä ratkaisussa on mahdollista. Lisäksi todettiin, että GeoPackage-metsävaratietostandardin määrittelyt ovat vielä kesken, ja ne jatkuvat Metsäkeskuksessa todennäköisesti vielä ainakin vuoden 2017 loppuun saakka. Standardoinnin julkaisusivustolta ei vielä löydy tietoa uudesta GeoPackage-metsävaratiedosta, mutta aiheeseen liittyvät julkaisut tehdään ensi tilassa sen jälkeen kun julkaisukelpoista aineistoa saadaan  valmiiksi.

Huolimatta siitä että määrittelyt ovat vielä kesken, päätettiin että esittää standardin virallistamista ohjausryhmän kokouksessa.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Tausta: Woodforce-hankkeessa metsänhoidon osalta ollaan oltu tuotantokäytössä yli vuoden ajan. Korjuun osalta ollaan pilotinomaisessa käytössä, ja metsänparannuksen osalta ollaan testausvaiheessa. Muutostarpeita puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardeihin on saatu tasaisesti pitkin vuotta.

Käsittely: Mikko Kiviniemi kertoi lyhyesti Woodforce-hankkeen tilanteesta. Viime kokouksen jälkeen käyttöönotto on edennyt, nyt jo korjuun osiota hyödyntää jo toistasataa metsäkonetta. Metsänparannuksen osion hyväksymistestit ovat loppusuoralla, mutta viimeiset testaukset jatkuvat kuitenkin alkuvuonna 2018. Kehitystarpeista standardoinnin suuntaan todettiin, että metsänparannuksen osiosta kehitystarpeita tulee vielä hyvin todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella. Yleisesti ottaen kehitystarpeiden määrä on kuitenkin radikaalisti vähenemässä. Keskusteltiin lyhyesti Woodforcen ja standardoinnin yhteisen skeemapaketin käyttöönottoon liittymisestä kevätkaudella. Kiviniemi kertoi, että käyttöönottopäivämäärän lähestyessä projekti toivoo standardoinnin suunnalta nopea reagointiaikataulua, sillä käyttöönoton yhteydessä mahdollisesti ilmeneviin muutostarpeisiin olisi syytä reagoida hyvin vauhdilla.

Aivan vastikään ilmaantuneena kehitystarpeena Kiviniemi kertoi tarpeesta saada putkipato ja perkauskatko osaksi karttamerkkejä. Näiden muutosten jälkeen uusia kehitystarpeita ei toistaiseksi ole tiedossa.

 

 1. Metsätietostandardien julkaisusivusto uudistuu

Tausta: Bitcomp uudistaa lähitulevaisuudessa sivustojaan ja tässä yhteydessä ainakin pienimuotoinen sivustojen rakenteen ja sisällön kehittäminen on järkevästi mahdollista. Aiemmin saatuna palautteena tiedossa on ainakin julkaisusivujen jaottelu alisivuihin (nyt kaikki sisältö yhdellä sivulla).

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli metsätietostandardoinnin uusia julkaisusivustoja. Sivustolta löytyvä asiasisältö ei itsessään muutu uudistuksen myötä.  Keskeisin uudistus sivulla on sivun jakaminen viiteen alisivuun, sekä metsätietostandardien versiotaulukon uudistaminen. Uudessa versiotaulukossa tehdään entistä selkeämmin eroa standardisanomien eri versioiden (työ/viralliset versiot) välillä. Uudet sivustot sijaitsevat osoitteessa https://bitcomp.com/metsatietostandardit/. Sivut ovat vielä toistaiseksi kesken, ja vanhat julkaisusivut osoitteessa https://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ ovat standardoinnin ensisijainen tekninen julkaisukanava kunnes toisin tiedotetaan. Sivustojen kehittämisestä otetaan aina mieluusti palautetta vastaan.

Tuula Kuisma tiedusteli, mahtavatko uudet sivut tukea Internet Explorer 11 -selainta. Asia jäi Bitcompille varmistettavaksi.

 

 1. Ensi vuoden suunnittelu

Tausta: Viime kokouksessa Heikki Eronen esitteli metsätietostandardoinnin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaan on kertynyt asiaa seuraavasti:

 • Metsätietolain muutoksesta aiheutuvat tarpeet standardoinnille tunnistettu ja täytetty. Mahdollisia muutoksia metsäkeskussanomiin ja metsävaratiedon standardeihin (hila- ja kuviotieto).
 • Metsätietietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat tarpeet standardoinnille tunnistettu ja täytetty. Tämä tarkoittaa mahdollisesti metsäteiden kuvaamista metsätietostandardeissa.
 • Toteutetaan puukaupan sanomiin mahdollisesti ilmenevät muutostarpeet
 • Kemera-päätössanoman ja kemera-maksatussanoman päivittäminen nykytilaa vastaavaksi
 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen metsänparannuksen osion viimeistely (prosessi jatkuu vuodelta 2017)
 • Metsätiedon palvelualusta –hankkeen standardointiin kohdistamat vaatimukset ja muutostarpeet tunnistettu, ja muutostarpeisiin mahdollisuuksien mukaan vastattu.
 • Tapion metsänhoitotöiden digitalisoinnin standardointiliittymän selvittäminen ja mahdollisesti toteutukseen liittyvät työt.
 • ”Metsänomistajan muistilista” puukauppasanomien osaksi
 • Luontolaatustandardit kirjoittu skeemaan, julkaistu ja virallistettu (prosessi jatkuu vuodelta 2017)
 • Standardiskeemojen kirjoittamisesta ja teknisestä konsultoinnista vastaavan tahon kilpailutus ja valinta siten, että valittu taho voi aloittaa työn 1.1.2019.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi ensi vuoden suunnittelusta. Asialistalta löytyvät ensi vuoden tavoitteet perustuvat kärkihankkeen ensi vuoden suunnittelun yhteydessä laadittuun metsätietostandardoinnin projektisuunnitelmaan. Ensi vuoden tavoitelista on tästä jo hieman muuttunut, sillä kemera-päätös ja -maksatussanoma jouduttiinkin ottamaan käsittelyyn vielä kiireellisenä tämän vuoden puolella. Tämä toisaalta siirtää tälle vuodelle kaavailtuja omavalvonnan töitä ensi vuoden puolelle (omavalvonta oli tarkoitus saada melko lailla pakettiin vuoden 2017 aikana).

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Käsittely: Päätettiin järjestää vuoden 2018 ensimmäinen yleiskokous torstaina 18. tammikuuta klo 13-15 online-kokouksena. Metsätietostandardointi toivottaa kaikille mukana olleille ja toimintaa seuranneille hyvää loppuvuotta, joulua ja vuotta 2018!