Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2018 muistio

Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 klo 13-15 online-kokous

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Mika Galkin Luke, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Virve Rehu Tornator, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontuu 13.12.2018

Käsittely: Todettiin tilanne. Kokouksen osallistujilla ei ollut ehdotuksia ohjausryhmän kokouksen asialistalle.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Syksyn aikana on työskennelty skeemapaketin V14 parissa mm. metsäkeskussanomiin liittyen. Julkaisusivuston sijainti ja sisältö ovat muuttuneet syksyn aikana merkittävästi.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli uutta metsätietostandardoinnin julkaisusivustoa osoitteessa https://bitcomp.com/metsatietostandardit/?lang=fi. Huomattavaa uudella sivulla on esimerkiksi uudistunut sanomien versiotaulukko, jossa työversiot ja viralliset versiot sanomista on eritelty omille välilehdilleen. Vanhassa sijainnissa oleva sivusto poistuu todennäköisesti vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen uudelleenohjaus uudelle sivulle. Lisäksi käytiin läpi viimeisimpiä julkaistuja skeemapaketteja.

 

Metsäkeskussanomat

Tausta: Metsäkeskuksen sovelluskehityksen yhteydessä on havaittu puutteita omavalvonnan, metsäkeskuspäätöksen ja metsäkeskuksen maksatussanoman sisällöissä, ja niitä on jouduttu muuttamaan aivan viime aikoina.

Käsittely: Tutustuttiin muutoksiin. Omavalvontaan jouduttiin lisäämään Objectin SelfMonitorinBasicData-elementin alle MKI:n numero. Metsäkeskuspäätöksiin ja maksatussanomiin jouduttiin myös tekemään muutoksia mm. päätösperustelutekstikentän pidentämisen (päätös) ja asiamiestä kuvaavan rakenteen (maksatus) lisäämisen muodossa. Muutokset löytyvät skeemapaketin V14 uusimmista työversioista.

Metsäkeskussanomiin liittyen Tapio Räsänen pohti metsätöiden toteutustiedon siirtoon liittyen, voisiko toteutustietosuosituksessa mainittu metsänomistajan lupa toteutustiedon siirtoon olla osa metsänkäyttöilmoituksen sanomaa.

 

Erityispiirretietokoodiston muutos

Tausta: 18. lokakuuta ja 22. marraskuuta järjestettiin erityispiirretietokoodiston uudistamista käsittelevät teemakokoukset. Kokouksissa keskusteltiin muutoksen perusteluista, ajankohdasta, sekä mahdollisesta tulevasta uudesta koodistoryhmittelystä. Uuden koodistoryhmittelyn pohjaksi on muodostumassa Metsäkeskuksen Aarni-järjestelmässä käyttämä koodistojoukko.

Käsittely: Todettiin tilanne. Erityispiirretietokoodiston uuden jaottelun pohjaksi on muodostumassa Metsäkeskuksen käyttämä jaottelu, ja koodiston uudistustyötä jatketaan vuonna 2019.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomiin on tehty syksyn aikana joitakin muutoksia Woodforce-hankkeen ehdotuksesta. Standardoinnin projektiryhmä on toteuttanut muutokset ja vienyt ne julkaisusivustolle.

Käsittely: Woodforce-hankkeen edustajia ei ollut paikalla, joten todettiin lyhyesti syksyn aikana työversioon toteutettujen muutosten tilanne. Woodforce-hankkeen kanssa on sovittu nykyisen työversion virallistamisesta vuoden lopulla.

 

 1. Virallistamisesitykset ohjausryhmän kokoukselle

Tausta: Ohjausryhmän kokous järjestetään 13.12.2018. Ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan metsätietostandardisanomien työversioiden virallistamista valmistelutyöryhmän ehdotusten perusteella.

Käsittely: Projektiryhmän esityksestä päätettiin esittää seuraavien sanomien työversioita ohjausryhmän kokoukselle virallistettavaksi.

 • MKMVTP_TV14                         Metsävaratietojen päivityspyyntö
 • PMTO_TV14                               Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus
 • MKOVT_TV14                            Omavalvontatiedot
 • MKP_TV14                                  Metsäkeskussanomien palauteviesti
 • MMT_TV14                                Maastomittaustiedot
 • MKPS_TV14                               Metsäkeskus – päätös
 • MKMA_TV14                              Metsäkeskus – maksatus
 • KEMERATK_TV                           (avoimet) Kemera-tiedot
 • MKITK_TV                                   (avoimet) Metsänkäyttöilmoitustiedot
 • MVHILATK_TV                           (avoimet) Hilamuotoiset metsävaratiedot

 

 1. Metsätietostandardointi 2019

Tausta: Metsätietostandardointia tullaan jatkamaan vuonna 2019 normaaliin tapaan. Standardoinnin teknisen konsultin kilpailutus kaudelle 2019-2021 on tehty ja hankintapäätös Metsäkeskuksella tehty. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa koostetaan parhaillaan, ja se esitellään ohjausryhmälle joulukuun kokouksessa.

Ensi vuoden toimintaa mm.:

– perustyöt, eli nykyisten standardikokonaisuuksien ylläpito ja kehitys – mm. puukauppa, toiminnanohjaus, metsäkeskussanomat. Valtaosa työstä menee tähän.

– ontologia-asioiden edistämien, eli Y-alustan koodistojen mahdollinen käyttöönotto, sekä ontologia-asioiden edistäminen ministeriön kanssa sovittavan mukaisesti

– Tapion metsänhoitosuositusten digitalisaation standardointilinkki

– erityispiirretietojen koodistouudistuksen julkaisutyöt

Käsittely: Käytiin läpi ensi vuoden toiminnan suuntaviivoja. Todettiin, ett suuri osa työstä menee ns. perustöihin, eli tuotantokäytössä olevien sanomien pienkehitykseen ja ylläpitoon.  Ontologia-asioiden kehittämistä jatketaan ensi vuonnakin. Uusina realisoituvina asioina mahdollisesti 2019 käynnistyvä metsänhoitosuositusten digitalisaation standardointiyhteys.

 

 1. Standardoinnin virallistamiskäytäntöjen kehittäminen

Tausta: Kuluneen vuoden aikana on havaittu, että metsätietostandardoinnissa nykyisin käytössä oleva sanomien virallistamismenettely on sellaisenaan hieman ongelmia tuottava. Vuoden aikana on jouduttu muuttamaan useita jo virallistettuja sanomia siinä vaiheessa, kun sanomia on ruvettu ottamaan käyttöön sovelluskehityksessä. Käytäntö on osoittanut, että sanomat ovat usein niin monimutkaisia, että ne voidaan viimeistellä kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun koodari alkaa soveltamaan sanomaa. Käytäntöä voitaisiin ainakin joidenkin sanomien osalta kehittää siihen suuntaan, että sanoma voitaisiin julistaa viralliseksi sitten, kun se on onnistuneesti otettu käyttöön.

Käsittely: Keskusteltiin asiasta ja todettiin ongelma. Jatkokeskusteluja asiasta käydään ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2018.

 

 1. Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan 2019 ensimmäisen yleiskokouksen ajankohta.

Käsittely: Sovittiin, että vuoden 2019 ensimmäinen yleiskokous järjestetään torstaina 23. tammikuuta 2019 klo 9-11.