Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2017 muistio

Muistio: metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 6/2017 tiistaina 26.9.2017 klo 13-15

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Uitamo SMK, Mikko Kiviniemi F-Plan, Maarit Haavisto Metsä Group, Veijo Loponen Metsä Group, Jyrki Vainio Trimble, Veera Ikonen Trimble, Timo Järvinen Versowood, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto, Tapio Räsänen Metsäteho, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 1. Ajankohtaiset asiat

Käsittely: Suoraan johonkin standardiin liittymättömiä ajankohtaisia asioita ei todettu olevan. Heikki Eronen kävi läpi viime kokouksen muistiota.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

 

Skeemapaketin v11 tilanne:

Esitys: Kuullaan viimeisimmistä teknisistä muutoksista ja julkaisusivulle ilmestyneestä sisällöstä.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli lyhyesti viime yleiskokouksen jälkeen julkaisusivustolle ilmestynyttä sisältöä. Edellisen yleiskokouksen jälkeen sivustoa on päivitetty kuusi kertaa. Skeemapaketteja on viime kokouksen jälkeen ilmestynyt kaksi (V11.03 ja V11.04), ja kuluvalla viikolla (viikko 39) ilmestyy skeemapaketti V11.05. Muutoksia on tehty metsäkeskussanomiin ja niiden dokumentaatioihin, sekä puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen dokumentaatioon. Metsäkeskussanomien muutokset aiheutuvat pitkälti hirvivahinkoilmoituksen lisäämisestä osaksi metsäkeskussanomia. Hirvivahinkoilmoituksen esimerkkisanoma on vastikään tullut esille julkaisusivustolla.

Omavalvontaan liittyen todettiin, että omavalvonnan dokumentaatio on toistaiseksi piilotettu, sillä omavalvonnan sanomia ei sisällytetä viralliseen versioon V11.

 

Puukauppa:

Tausta: Puukaupan sanomien kehityksen osalta ollaan saavutettu alkuvuoteen nähden stabiilimpi vaihe. Korjuuvalmiin/kauppavalmiin kohteen kehitystyö on edennyt siihen vaiheeseen, että skeemamuutoksien teko on aloitettu.

Käsittely: Puukaupan osalta pääasiallisesti todettiin tilanne. Kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen muutostöiden skeemaanvienti on viivästynyt kiireellisten metsäkeskussanomia koskevien muutostöiden työllistettyä Bitcompia. Puukaupan muutostyöt ovat kuitenkin seuraavana Bitcompin työlistalla. Tehtäviin muutoksiin voi tutustua puukaupan muutosdokumentin V11-osiossa osoitteessa https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170517.pdf

Uusia muutostarpeita puukaupan sanomiin ei kokoukseen osallistujilla ollut.

 

Metsäkeskussanomat:

Tausta: Metsäkeskussanomat ovat olleet kuluneen syksyn aikana yksi eniten projektiryhmää työllistänyt sanomakokonaisuus. Hirvivahinkoilmoitukseen on tehty lopulliset viimeistelyt, ja metsäkeskussanomat on päätetty metsäkeskuslaisten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sisällöllisesti jäädyttää version V11 osalta.

Käsittely: Todettiin tilanne metsäkeskussanomien osalta. Hirvivahinkoilmoitus on lisätty uutena sanomana osaksi metsäkeskussanomia, ja sen dokumentaatio ja esimerkkisanoma löytyy julkaisusivustolta. Hirvivahinkoilmoitusta voi pian hyödyntää Metsäkeskuksen uudessa tiedonsiirtopalvelussa, joka tulee ottamaan HVI-sanomaa vastaan tämän vuoden lopussa. Metsäkeskussanomien osalta muutostyöt on metsäkeskuslaisten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella jäädytetty skeemapaketin V11 osalta. Metsäkeskussanomien viimeisin versio V11 osalta löytyy siis viikolla 39 ilmestyvästä skeemapaketista V11.05.

Omavalvonnasta todettiin että aiemmin kerrotusta poiketen sanomien käyttöönotto ei suurella todennäköisyydellä tule tapahtumaan vielä tämän vuoden aikana. Näin ollen V11 ei ole se paketti jolla omavalvonnassa mentäisiin tuotantokäyttöön. Omavalvonnan dokumentaatio on toistaiseksi piilotettu julkaisusivustolta. Aikataulun lykkääntyminen mahdollistaa kuitenkin sen, että omavalvontaan voidaan vielä tämän syksyn aikana toteuttaa kehitysehdotuksia.

 

Metsäkeskuksen tarkastustietosanomat (osa maastomittausstandardia):

Tausta: Suomen metsäkeskus siirtyy tulevaisuudessa jakamaan hallitsemaansa tarkastustietoa metsäkeskuksen uuden tiedonsiirtopalvelun kautta. Tiedonsiirron formaatiksi on suunniteltu maastomittaustandardin mukaista xml-tiedostoa. Maastomittausstandardissa tarkastustietoasiat on jo pitkälle mietitty ja toteutettu, mutta viimeistely puuttuu.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi Metsäkeskuksen suunnitelmista jakaa tarkastustietoa uuden tiedonsiirtopalvelun kautta ensi keväästä alkaen. Tarkastustieto on mukana omina työlajeinaan maastomittausstandardissa, ja standardin runko on melko pitkälle valmis. Toimijoita paremmin osallistavalla viimeistelylle olisi kuitenkin tarve. Aikataulutavoite valmiille tarkastustietosanomalle on vuoden 2017 loppu.

Päätettiin järjestää asiaan liittyvä teemakokous 8.11.2017 klo 13-15 online-kokouksena. Kokouksessa tutustutaan maastomittausstandardin nykyiseen rakenteeseen tarkastustiedon osalta, ja toimijoilla on mahdollisuus esittää omia ehdotuksiaan tarkastustietosanomasta ja sen tietosisällöstä. Vaikka asia ei suoranaisesti koskisi juuri sinua, kannattaa pohtia olisiko omassa organisaatiossasi joku henkilö jonka kannattaisi olla mukana keskustelemassa siitä, missä muodossa metsäkeskus tulevaisuudessa toimittaa keräämäänsä tarkastustietoa toimijoille. Kutsut tilaisuuteen toimitetaan pian.

 

Metsävaratieto:

Tausta: Edellisessä yleiskokouksessa 15.8.2017 tiedotettiin suunnitelmista virallista metsävaratietosanoman versio 1.8 jälkivirallistuksena skeemapaketista v10. Myöhemmin käydyn keskustelun perusteella suunnitelma todettiin kuitenkin huonoksi, ja jälkivirallistamisesta on päätetty luopua.

Käsittely: Todettiin, että kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman jälkivirallistaminen skeemapakettiin V10.14 ei selvitysten perusteella ollutkaan kannattava idea, ja jälkivirallistamisesta päätettiin luopua. Merkittävänä perusteena uudelle päätökselle on liian nopeasta uusien versioiden julkaisutahdista saatu palaute. Metsävaratiedon seuraavan version MV1.8 virallistamiseen palataan vuoden lopussa.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Tausta: Woodforce-hankkeessa ollaan tänä vuonna työskennelty metsänparannukseen liittyvien aiheiden kanssa. Woodforce-hanke on toimittanut juuri ennen kokousta projektiryhmälle uusia muutosehdotuksia puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardeihin.

Käsittely: Mikko Kiviniemi kertoi Woodforcen tilanteesta ja esitteli WF-hankkeen uusimpia muutosehdotuksia puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardiin. Woodforcen tilanteesta kerrottiin että metsänhoidon osalta standardisanomat ovat olleet tuotantokäytössä yli vuoden, ja näin ollen voidaan todeta metsänhoidon sanomat hyvin koeponnistetuiksi. Korjuun sanomien osalta ollaan parikymmenen koneketjun osalta joko tuotantokäytössä tai tuotannonomaisessa käytössä.

Metsäparannukseen liittyvien sanomien osalta ollaan testausvaiheessa. Metsänparannukseen Woodforcelta löytyy monia muutostarpeita vaativia havaintoja, erityisesti koodistojen osalta. Aikataulullisesti WF-hankkeen tavoite on, että tämän vuoden aikana metsänparannuksen osiota päästäisiin kunnolla testaamaan.

Kokouksessa käytiin läpi myös Woodforcen toimittamia muutosehdotuksia koodistoon. Muutosehdotukset ja standardoinnin muodostama vastine on seuraava:

 • Työlaji (WorkCodeType)
  • UUSI KOODI: 800 Kunnostusojitus
  • UUSI KOODI: 703 Lannoitus lentolevityksenä
  • UUSI KOODI: 704 Lannoitus maalevityksenä
 • Määrän yksikkö (MateriaUnitType)
  • LISÄTTY JO AIEMMIN, EI MUUTOKSIA: 10 m2
 • Työlajin lisämääre 2 (WorkCodeQualifierType2)
  • UUSI KOODI: 20 Tielinjan aukaisu
 • Työlajin lisämääre 4 (WorkCodeQualifierType4)
  • UUSI KOODI: 4 Karsimaton energiaranka
 • Uudet karttamerkit (FeatureCodeExtensionsType)
  • LISÄTTY JO AIEMMIN, EI MUUTOKSIA: 10118 Levitysjälki
  • UUSI KOODI: 10119 Lannoitusreitti
  • UUSI KOODI: 10120 Riistatiheikkö
  • UUSI KOODI: 40001 Tien perusparannus
  • UUSI KOODI: 40101 Uudisoja raivattava
  • UUSI KOODI: 40102 Uudisoja hakattava
  • UUSI KOODI: 40103 Uudisoja raivattava ja hakattava
  • UUSI KOODI: 40104 Uudisoja kaivettava
  • UUSI KOODI: 40201 Kunnostusoja raivattava
  • UUSI KOODI: 40202 Kunnostusoja hakattava
  • UUSI KOODI: 40203 Kunnostusoja raivattava  ja hakattava
  • UUSI KOODI: 40204 Kunnostusoja kaivettava
  • UUSI KOODI: 40301 Ojan ennallistaminen täyttämällä

Lisäksi Kiviniemi kertoi Woodforcen toimittavan standardoinnin projektiryhmälle piakkoin ehdotuksen MaterialUnitType-koodistossa olevien lannoitteita koskevien koodien suoraviivaistamisesta siten, että lannoitteiden nimet kuvattaisiin pikemminkin alkuainetunnuksien kuin kaupallisten tuotemerkkien kautta. Muutosehdotus on jo vastaanotettu standardoinnin projektiryhmässä, ja vastinetta sille työstetään parhaillaan.

Lisäksi sovittiin standardoinnin ja Woodforce-hankkeen välisestä tilannepalaverista 1.11.2017 klo 10-11.

 

 1. Metsätietostandardien julkaisusivusto uudistuu

 Tausta: Bitcomp uudistaa lähitulevaisuudessa sivustojaan ja tässä yhteydessä ainakin pienimuotoinen sivustojen rakenteen ja sisällön kehittäminen on järkevästi mahdollista. Aiemmin saatuna palautteena tiedossa on ainakin julkaisusivujen jaottelu alisivuihin (nyt kaikki sisältö yhdellä sivulla).

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi Bitcompin aikeista uudistaa metsätietostandardien julkaisusivuston rakennetta muun sivustouudistuksensa yhteydessä. Julkaisusivu on vuosien varrella kasvanut melko suureksi ja täynnä informaatiota olevaksi. Suunnitelmissa on ainakin sisällön jaottelemista alisivuihin noudattaen karkeasti samaa sivuston nykyistä viisiportaista rakennetta (1. Uutta sivulla, 2. Tiedonsiirtosanomat, 3. Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt, 4. Metsätietostandardien versiotaulukko, 5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin). Versiotaulukkoon ollaan tekemässä muutoksia, joiden avulla taulukon sisältöä pystyy suodattamaan mm. nimen ja standardin virallisuusstatuksen perusteella.

Julkaisusivuston kehittämistä koskevat muutosehdotukset ovat erittäin tervetulleita, ja niitä otetaan vastaan osoitteessa heikki.eronen@metsakeskus.fi tai puh. 050 313 6523.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Heikki Eronen otti esiin asialistalta unohtuneen ensi vuoden suunnittelun. Edellisessä yleiskokouksessa elokuussa kerrottiin, että ensi vuoden projektisuunnitelman laadinta on parhaillaan metsäkeskuksessa käynnissä, ja nyt olisi erinomainen aika saada toimijoilta näkemyksiä siitä, mitä metsätietostandardoinnissa tulisi vuonna 2018 tehdä. Ehdotuksia ensi vuoden standardointiohjelmaan voikin ilmoittaa Heikki Eroselle osoitteeseen heikki.eronen@metsakeskus.fi tai puh. 050 313 6523

Projektisuunnitelman ensimmäinen versio on nyt tehty, ja siinä ensi vuodelle on ns. normaalin standardien ylläpidon lisäksi (joka on työmäärällisesti kohtalainen kakku) suunniteltu seuraavaa:

 • Metsätietolain muutoksesta aiheutuvat tarpeet standardoinnille tunnistettu ja täytetty. Mahdollisia muutoksia metsäkeskussanomiin ja metsävaratiedon standardeihin (hila- ja kuviotieto).
 • Metsätietietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat tarpeet standardoinnille tunnistettu ja täytetty. Tämä tarkoittaa mahdollisesti metsäteiden kuvaamista metsätietostandardeissa.
 • Kemera-päätössanoman ja kemera-maksatussanoman päivittäminen nykytilaa vastaavaksi + metsäkeskussanomien muut muutokset
 • Toteutetaan puukaupan sanomiin todennäköisesti ilmenevät muutostarpeet
 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen metsänparannuksen osion viimeistely
 • Forest Big Data –hankkeen uuden metsävaratiedon palvelualustan pilottihankkeen standardointiin kohdistamat vaatimukset ja muutostarpeet tunnistettu, ja muutostarpeisiin mahdollisuuksien mukaan vastattu.

Todettiin, että metsätietietojärjestelmän kehittämisen vaikutukset metsätietostandardointiin ovat tällä hetkellä varsin avoimet, ja on mahdollista että asia ei lopulta liity metsätietostandardointiin kovinkaan läheisesti.

Forest Big Data -palvelualustaan liittyen Tapio Räsänen kertoi hankkeen viimeisimpiä kuulumisia, ja kertoi että hankkeessa käsiteltävää ForestJSON-kyselykieltä aiotaan ehdottaa osaksi metsätietostandardeja.

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään vuonna 2017 vielä yksi valmistelutyöryhmän yleiskokous.

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous 7/2017 tiistaina 28.11. klo 13-15 online-kokouksena.