Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 5/2018 muistio

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Janne Uitamo SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Elina Koskimäki Bitcomp, Maarit Haavisto Metsä Group, Veijo Loponen Metsä Group, Juha Niemi Trimble, Veera Ikonen Trimble, Kati Kontinen Tapio, Seppo Sokkanen Tieto, Rami Koivula CGI, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 5/2018 muistio

Torstai 30. elokuuta 2018 klo 13-15 online-kokous

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokoontui 14.6.2018

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että kesäkuun puolessa välin järjestetyssä sähköpostikokouksessaan ohjausryhmä virallisti omavalvonnan sanomat istutuksen, kylvön ja maanmuokkauksen osalta.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Kokouksessaan ohjausryhmä virallisti omavalvonnan sanomia skeemapaketista V13. Nykyinen työversion on skeemapaketti V14.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi julkaisusivuston viimeaikaisista muutoksista. Kesäkuun yleiskokouksen jälkeen on julkaisusivustolla on tapahtunut vain vähän. Tehdyt muutokset liittyvät mm. omavalvontaan, metsäkeskussanomien palauteviestiin, ja skeemapaketin V14 julkaisemiseen uudeksi standardien työversioksi. Tarkat muutokset ovat nähtävillä julkaisusivuston Uutta sivulla- ja Muutoshistoria-taulukoissa.

 

Omavalvonta

Tausta: Ohjausryhmä virallisti 14.6. kokouksessaan maanmuokkauksen, istutuksen ja kylvön sanomat.

Käsittely: Tutustuttiin lyhyesti uusien omavalvontasanomien sisältöön ja sanomien sijaintiin julkaisusivustolla.

 

Metsävaratiedon standardi

Tausta: Projektiryhmälle on esitetty puuston syntytavan kuvaamista metsävaratiedon standardissa. Ehdotus koskee skeemasta löytyvää mutta pois kommentoitua SeedlingBeginningCodeType-rakennetta. Puuston syntyperän tuntemisella on vaikutusta kasvumalleissa kuvattavaan puuston kasvuun, ja olisi tarpeen että standardissa syntyperää voitaisiin kuvata. Elementin koodauksesta ehdotus on SeedlingBeginningCodeType koodaus 1= luontainen, 2 = kylvö ja 3 = istutus.

Esitys: Päätettiin ottaa SeedlingBeginningCodeType-rakenne käyttöön kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomassa. Muutos tulee virallisesti voimaan versiossa MV1.9. Päätettiin lisätä koodistoon myös uusi arvo 0 Syntyperä ei tiedossa.

 

Metsävaratiedon päivityspyyntö

Tausta: Metsävaratiedon päivityspyyntö (päivityssanoma) on ollut työn alla vuoden 2018 ajan. Sanoman tarkoituksena on mahdollistaa kevyiden, metsävaratiedon päivittämiseen liittyvien yksinkertaisten sanomien välittäminen järjestelmien välillä. Sanomaan on suunniteltu erilaisia metsävaratiedon päivittämisen käyttötapauksia, jotka on listattu alla. Standardoinnin projektiryhmä arvioi, että sanoma on nyt siinä pisteessä, että sen ensimmäisen version voisi sisällöllisesti lukita.

Käsittely: Käytiin läpi metsävaratiedon päivityspyynnön sanoma pääpiirteittäin. Todettiin, että sanomasta tulee kaksi versiota: Metsäkeskuksen kanssa käytävään sähköiseen asiointiin tarkoitettu sanoma (metsävaratiedon päivityspyyntö) ja yleisempään toimijoiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu sanoma (osa maastomittaustietoja). Rakenteellisesti nämä sanomat ovat käytännössä identtiset, lukuun ottamatta metsäkeskussanomiin kuuluvaa ”metsäkeskuskirjekuorta”. Päätettiin, että sanoman sisältö lukitaan jatkokehitykseltä skeemapaketissa V14.03, pois lukien ”Karttamerkit”-käyttötapaus, joka vaatii vielä jatkotyöstöä.

Metsävaratiedon päivityspyynnön käyttötapaukset (samassa sanomassa voidaan välittää käyttötapauksien yhdistelmiä):

 • inventointipuustotiedot
 • kasvupaikkatiedot
 • käytönrajoitteet
 • erityispiirteet
 • toimenpiteen toteumatiedot
 • toimenpiteen ehdotustiedot
 • muistiinpanot
 • saavutettavuus
 • paikkatieto
 • karttamerkintä (ei mukana nyt lukittavassa versiossa)

 

 1. Koodistoihin ja ontologiaan liittyvät kehitystyöt

Tausta: Alkuvuoden yleiskokouksissa puheena on ollut standardin erityispiirretietokoodiston uudelleenjärjestely. Kesän aikana standardoinnin projektiryhmä on työstänyt alustavia ehdotuksia siitä, miten erityispiirretietojen koodisto voitaisiin tulevaisuudessa jaotella. Tarkoituksena on järjestää syyskauden aikana teemakokous erityispiirrekoodiston uudesta muodosta. Kokous on tarkoitus järjestää live-kokouksena esim. SMK:n Pasilan toimistolla Helsingissä.

Teemakokouksen sisältöehdotuksia:

 • Toimijat tuovat esille omia tarpeitaan jäsentää koodistoa pienempiin kokonaisuuksiin
 •                            Onko osakoodistoilla toimijoille itsellään käyttöä (mikä jo sinällään hyvä jakamisen peruste)
 • Keskustelua uudelleen jäsentämisen tarpeesta, logiikasta, jne.
 • Osakoodistoihin tai yksittäiseen koodistoihin liittyvät viittaukset tarkempaan kuvaukseen
 •                            esim. lajit.fi sisällön hyödyntäminen viitesisältönä siltä osin kun erityispiirrekoodisto sisältää laji-informaatiota
 • Standardoijien esitys/vaihtoehdot mahdollisesta koodiston jakamisesta osiin
 •                            Tämä voidaan esittää kutsussa keskustelujen pohjaksi
 • Koodiston / koodien dokumentoinnin tarve / taso / …
 • Erityispiirre-koodisto on tällä hetkellä käytössä kokonaisuudessaan mm.
 •                            Metsävaratiedoissa
 •                            Erityispiirretiedoissa
 •                            Puukaupan tiedoissa
 •                            Toiminnanohjauksen kokonaisuudessa

Käsittely: Käytiin läpi erityispiirrekoodiston uudistamisen syitä. Todettiin, että vaikka koodistouudistamiseen liittyvät työt voidaan aloittaa, ei koodiston varsinaisella uudistamisjulkaisulla ole mikään varsinainen kiire. Päätettiin, että järjestetään erityispiirrekoodistojen uudistamisen teemakokous 18. lokakuuta klo 10-15 Helsingin Pasilassa Metsäkeskuksen toimistolla. Teemakokoukseen toivotaan aktiivista osallistumista toimijoiden suunnalta. Erityispiirrekoodisto on käytössä metsävaratiedon, erityispiirretiedon, toiminnanohjauksen ja puukaupan sanomissa, ja nämä sanomat ovat erittäin laajassa käytössä toimijakentällä. Osallistumalla teemakokoukseen toimijoilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen erityispiirrekoodisto metsätietostandardissa on käytössä tulevina vuosina.

Kokoukseen liittyvät kalenterivaraukset toimitetaan metsätietostandardoinnin sähköpostilistalle pian. Ennen kokousta standardoinnin projektiryhmä toimittaa pohjaesitykseksi oman esityksensä koodiston jaottelusta.

 

 1. Ontologia-asiat ja Y-alusta

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on yhteistyössä MMM:n kanssa pohtinut metsätietostandardointiin liittyviä ontologia-asioita, ja lähtenyt jatkoselvittämään metsätietostandardoinnin ja YTI-hankkeeseen (https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-kansilehti) liittyvän Y-alustan mahdollisia synergioita. Standardoinnin projektiryhmä on pitänyt Y-alustan kehitystiimin kanssa työpajan, jossa standardoinnin ja Y-alustan liittymäpintaa selvitettiin.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että standardoinnin projektiryhmä oli käynyt tutustumassa Y-alustaan paikan päällä. Y-alustan Tietomallit-osio ei välttämättä sovellu suoraan metsätietostandardien julkaisukanavaksi ja ylläpitoalustaksi. Koodistot-osioon olisi sen sijaan mahdollista ottaa käyttöön metsätietostandardoinnin koodiston julkaisu/ylläpitoväylänä. Y-alustan kautta ylläpidettävä koodisto voisi mahdollistaa nykyistä ”excel-käytäntöä” dynaamisemman koodiston, joka olisi saavuttavissa myös rajapinnan kautta. Huomautettiin, että tämänkaltainen dynaamisuus on omiaan myös aiheuttamaan ongelmia nykyjärjestelmissä.

Selvitystä Y-alustan hyödyntämisessä standardoinnissa jatketaan yhä, ja merkittävät muutokset esim. Koodistot-palvelun käyttöönotossa vaativat ohjausryhmän päätöksen.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Ensi vuoden suunnittelu

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että tuttuun tapaan syksyn aluksi on alkamassa tulevan vuoden toiminnan suunnittelu. Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että kun vuosina 2017-2018 aikana standardoinnissa on saatu isoja hankkeita maaliin, niin vuosi 2019 saattaa olla hieman rauhallisempi ja keskittyä enemmän ylläpitoon. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan palataan yleiskokouksessa 6/2018.

Mikäli toimijoilla on mielessään mitä tahansa metsätietostandardointiin liittyviä kehitystarpeita vuoden 2019 (tai myöhempienkin vuosien) osalta, nyt on erinomainen aika ottaa yhteyttä heikki.eronen(at)metsakeskus.fi ja ruveta edistämään asiaa.

 

 1. Suositus nimiavaruuksista Ohjeita metsätietostandardien käyttöönottajalle

Käsittely: Julkaisusivustolla tullaan julkaisemaan kuvamuotoinen ohje metsätietostandardin sanomien käyttöönotosta. Ohjeessa kuvataan mm. sanoman valintaa, version valintaa ja nimiavaruuksiin liittyviä suosituksia. Standardeja käyttävien tahojen on suositeltavaa tutustua ohjeeseen.

Luonnostasolla olevasta ohjeesta esitettiin kommentti, että suurin osa toimijoista tukee sitä että nimiavaruuksiin liittyvä etuprefiksi ei ole määritelty (esim. ContactInformation-rakenteen tapauksessa xmlns:ci vs. xmlns:n?), ja etuprefiksin ohjeistaminen määrättyyn nimettyyn muotoon voi olla ongelmallista.

 

 1. Seuraava kokous

Käsittely: Sovittiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään 28.11.2018 klo 13-15 online-kokouksena. Kyseessä on todennäköisesti kuluvan vuoden viimeinen yleiskokous.