Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 4/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 4/2018 muistio

Torstai 7. kesäkuuta 2018 klo 13-15

 

 1. Ajankohtaiset asiat
 • Ohjausryhmän kokoukset
  • Ohjausryhmä kokoontui 10.4., kuullaan kokouksen päätöksistä
  • Ohjausryhmä kokoontuu 14.6, katsaus asialistaan

Käsittely: Heikki Eronen kertoi ohjausryhmän kokouksen 10.4. keskusteluista. Kokouksessa ohjausryhmä päätti virallistaa puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat skeemapaketista V12. Lisäksi päätettiin virallistaa omavalvonnan työlajeista taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sanomat, sekä erityispiirretietojen sanoma ja puukaupan sanomat skeemapaketista V13. Ohjausryhmässä pohdittiin valmistelutyöryhmän kokouksissa pohdittua erityispiirrekoodistojen jakamista aihealuettaisiin koodistoihin, ja ohjausryhmä kannatti koodistojen järkevöittämistä. Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin standardoinnin teknisen konsultin kilpailutuksesta – Bitcompin sopimus umpeutuu 31.12.2018.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 14.6., ja asialistalla on ainakin omavalvontasanomien virallistaminen maanmuokkauksen ja istutuksen työlajien osalta. Lisäksi keskustellaan mahdollisesti lisää ontologia-asioissa tapahtuneesta edistyksestä.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Ohjausryhmä päätti kokouksessaan virallistaa skeemapaketit V12 ja V13. Virallistamisiin liittyen julkaisusivustolla on ilmestynyt uutta sisältöä.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli muutoksia. Viralliset versiot skeemapaketeista V12 ja V13 on julkaistu. Skeemapaketin V12 osalta viimeisin virallisin versio on V12.01, jossa merkittävänä sisältönä käytännössä vain puunkorjuun ja metsänhoidon sanomien virallinen versio. Paketista V13 viimeisin versio on V13.04, josta löytyvät uusimmat viralliset versiot omavalvonnan, erityispiirretietojen ja puukaupan sanomista. Työversiona tällä hetkellä toimii skeemapaketti V14, jossa oleva uusi sisältö on toistaiseksi vähäistä. Uutena asiana kaikkii V14 sanomiin ollaan lisäämässä sanoman juurielementtiin tuleva tieto skeemapaketin versionumerosta. Taustana tähän on kentältä saatu havainto siitä, että yksittäisen sanomatiedoston version tunnistaminen on ilman versionumeroa varsin hankalaa.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Woodforcelta on tullut uusia kehitysehdotuksia puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomiin. [kohta lisättiin asialistalle kokouksen aluksi]

Käsittely: Käytiin läpi Woodforce-hankkeen esittämiä muutoksia. Muutokset liittyvät yksinomaan puukorjuun ja metsänhoidon sanomiin, eikä niillä pitäisi olla vaikutusta muihin sanomiin. Merkittävimpänä muutoksena StanFord2010-standardin version 3.1 tuen lisääminen osaksi sanomakokonaisuutta. Bitcomp ottaa muutosehdotukset työn alle skeemapakettiin V14.

 

Omavalvonta

Tausta: Ohjausryhmä virallisti 10.4. kokouksessaan taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sanomat. Lisäksi maanmuokkauksen ja istutuksen sanomia ollaan edistetty pienryhmätyöskentelyllä. Maanmuokkauksen ja istutuksen sanomia on esitetty jälkivirallistettavaksi skeemapaketista V13 seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Käsittely: Todettiin tilanne virallistettujen taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sanomien osalta. Käytiin läpi maanmuokkauksen ja istutuksen sanomia. Näihin sanomiin on viime aikoina tehty rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat yksittäisten omavalvontapisteiden (kuten maanmuokkausjälki tai taimi) tietojen ja paikkatietojen ilmoittamisen. Omavalvonnan sanomien perusideana on, että sanomassa liikkuu kohteita (Objects), joille määritellään sanomassa hierarkia. Omavalvontakoeala kuuluu omavalvontakuvioon, ja omavalvontakuvio kuuluu omavalvontatapahtumaan. Standardoinnin julkaisusivustolla voi tutustua omavalvonnan esimerkkisanomiin.

Maanmuokkauksen ja istutuksen sanomien esittämistä virallistettavaksi ohjausryhmän seuraavassa kokeessa ei vastustettu, joten asiassa edetään.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisaatio (lyhyt info)

Tausta: Tapio Oy ryhtyy siirtämään metsänhoidon suosituksia sähköiseen muotoon. Suositusten sähköiseen siirtoon on suunniteltu laadittavan uusi sanomakokonaisuus metsätietostandardeihin.

Käsittely: Kati Kontinen Tapio Oy:stä kertoi metsänhoitosuositusten digitalisaatiohankkeesta. Tavoitteena on viedä metsänhoitosuositukset sähköiseen muotoon, ja tarjota niitä kiinnostuneille toimijoille rajapintapalvelun kautta. Tänä vuonna on käynnissä valmisteleva vaihe, ja varsinaisen työn on määrä alkaa ensi vuonna. Tämän vuoden aikana selvitetään myös hankkeen yhteyttä metsätietostandardeihin. Ainakin metsänhoitosuositusten yhteneväisyys metsätietostandardien kanssa on hankkeen yhteydessä syytä tarkistaa (esim. terminologia ja koodistot), ja on tutkittava puuttuisiko standardeista jokin metsänhoitosuositusten osa-alue. Asiaa edistetään toistaiseksi Tapion ja metsätietostandardoinnin projektiryhmän kesken.

 

Korjuukelpoisuusluokituksen muutos (kuviomuotoinen MV-tieto)

Tausta: Korjuukelpoisuuskartat ovat kaukokartoituspohjaista rasteriaineistoa, jotka kuvaavat maaston korjuukelpoisuutta. Karttoja on tuotettu yleiseen käyttöön mm. Metsäkeskuksen toimesta (esim. https://www.metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat). Korjuukelposuuskartan koodisto ei nykyisellään ole yhtenevä kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin saavutettavuuskoodiston kanssa.

Korjuukelpoisuuskarttojen koodisto

 • 1 Kelirikko
 • 2 Normaali kesä, kivennäismaa
 • 3 Kuiva kesä, kivennäismaa
 • 4 Normaali kesä, turvemaa
 • 5 Kuiva kesä, turvemaa
 • 6 Talvi
 • 254 Vesistö

 

Käsittely: Pohdittiin, että standardeista löytyvää saavutettavuuskenttää (Accesibility) ei voida suoraan poistaa ja korvata sitä korjuukelpoisuustiedolla. Saavutettavuuskentän mahdollinen poistaminen tulee tehdä pehmeästi pitemmän ajan kuluessa. Tapio Räsänen kommentoi, että korjuun kannalta korjuukelposuus on kuitenkin standardin saavutettavuutta olennaisempi tieto. Sovittiin, että korjuukelpoisuutta kuvaa kenttä voitaisiin standardissa luoda ainakin hilamuotoista tietoa kuvaaviin sanomiin. Kuviomuotoista metsävaratietoa kuvaaviin sanomiinkin muutos voidaan tehdä, vaikkakin toisaalla on ensin ratkaistava, miten korjuukelpoisuusrasterilta yleistetään tieto järkevästi kuviotasolle. Sovittiin, että hilatiedon osalta edetään, kuviomuotoisen tiedon osalta muutostöitä ei vielä tehdä.

 

Yhteistietojen ilmoittamisen muutos (ContactInformation-rakenne)

Tausta: Metsään.fi-palvelusta on esitetty, voisiko standardeissa laajasti käytössä olevaa ContactInformation-rakennetta muuttaa siten, että organisaationimen ilmoittamiseen käytettävän OrganizationName-kentän pituus vaihtuisi 80 merkistä esim. 200 merkkiin. Esimerkkinä 80 merkin rajoittavuudesta ovat esim. yhteismetsien pitkät nimet.

Käsittely: Todettiin, että muutos ContactInformation-rakenteessa vaikuttaisi hyvin laajasti eri sanomiin. Muutoksen vaikutusta toimijoiden yksittäisiin tietojärjestelmiin on vaikea arvioida. Muutostyö voitaisiin periaatteessa tehdä ns. pehmeällä siirtymällä pitkähkön aikavälin puitteissa, mutta mikäli ContactIformation-rakennetta muutetaan, on samalla pohdittava koko rakenne kerralla kuntoon (ei vain OrganizationName-kenttää). ContactInformation-rakennetta on aiemminkin muokattu mm. kiinteistön nimi -kentän pituutta muokattaessa, ja tämä muutos vaikutti onnistuneen ilman suuria hankaluuksia. Veijo Loponen pohti, että eräs mahdollinen ratkaisu olisi luoda uusi, pidempi kenttä, esim. OrganizationName_long, jota voisi käyttää pidempien nimien kanssa. Standardoinnin projektiryhmä selvittää, mitä muutoksia ContactInformation-rakenteeseen olisi syytä tehdä mikäli muutostyöhön lähdetään, ja asiaan palataan seuraavissa kokouksissa. Toimijoiden kommentit muutoksesta olisivat ensiarvoisen tärkeää työn ohjaamisessa oikeaan suuntaan.

 

 1. Koodistoihin ja ontologiaan liittyvät kehitystyöt

Tausta: Kevään aikana on yleiskokouksissakin keskusteltu metsätietostandardien erityspiirrekoodistojen (FeatureCode & FeatureAdditionalCode) jakamisesta pienempiin aihealueittaisiin osakoodistoihin. Ehdosta erityispiirrekoodistojen jonkinlaisesta järkevämmästä jaottelusta on esitelty myös ohjausryhmässä, ja tukea asian jatkotyöstämiselle on saatu.

Toisekseen standardoinnin projektiryhmä on yhteistyössä MMM:n kanssa pohtinut metsätietostandardointiin liittyviä ontolgia-asioita, ja lähtenyt jatkoselvittämään metsätietostandardoinnin ja YTI-hankkeeseen (https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-kansilehti) liittyvän Y-alustan mahdollisia synergioita. Lomakauden jälkeiselle ajalle on sovittu pilottyöpaja, jossa standardoinnin ja Y-alustan yhteensovittamista testataan. http://vm.fi/documents/10623/6487380/YTIesitys_yhteentoimivuus_Remes_23012018.pdf/

Käsittely: Heikki Eronen kertoi standardoinnissa tehtävästä koodisto-, sanasto- ja ontologiatyöstä. Erityispiirrekoodistojen järkevöittämisen osalta todettiin, että ohjausryhmä on edellisessä kokouksessaan ehdottanut livepalaverin järjestämistä erityispiirrekoodistojen uudelleen suunnittelua varten. Tämä palaveri on syyskauden ohjelmassa.

Sanastotyöstä todettiin, että sanastoasioita on pohdittu ministeriön johdolla, ja esillä on ollut ajatus mm. ammattiterminologin hyödyntämisessä. Sanastotyöt liittyvät osaltaan standardoinnin projektiryhmän ja Y-alustan testiprojektiin, jossa tutkitaan jonkin metsätietostandardin osa-alueen viemistä https://yhteentoimiva.suomi.fi/ -palveluun. Palvelussa on tavoittena mahdollistaa yhtenäinen tietosisältöjen määrittely, ja palvelu koostuu sanasto-, koodisto- ja tietomalliosioista. Parhaiten kuvan palvelun ideasta saa, kun tutustuu siihen itse linkin takaa.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

 

 1. Seuraava kokous

Tausta: Kesälomakausi alkaa.

Käsittely: Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään 30. elokuuta klo 13-15 online-kokouksena.