Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2018 muistio

Maanantai 9. huhtikuuta 2018 klo 9-11

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Elina Koskimäki Bitcomp, Jukka-Pekka Pitkäniemi UPM, Timo Järvinen Versowood, Tuula Kuisma Stora Enso, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto

 

  1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontuu 10.4.2018

Käsittely: Heikki Eronen kertoi tiistaina järjestettävästä ohjausryhmän kokouksesta. Ohjausryhmän kokouksen asialista on ajankohtaisten standardiasioiden (tarkoittaen tällä pääasiallisesti virallistamisia) myös metsätietostandardoinnin jatko vuodesta 2018 eteenpäin. Jatkokeskusteluihin liittyy olennaisesti myös standardointikonsultin kilpailutus (Bitcompin sopimus konsultointipalveluiden tarjoamisesta päättyy 31.12.2018).

 

  1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Edellisessä kokouksessa kerrottiin jo lukitun skeemapaketin V11 avaamisesta. Lisäksi todettiin skeemapaketin V12 lukitsemisesta Woodforcen tuotantoonmenoon liittyen, ja skeemapaketin V13 avaamisesta uudeksi työversioksi.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi julkaisusivustolla tapahtuneista muutoksista. Edellisen kokouksen jälkeen julkaisusivustolla on julkaistu uusi V11 skeemapaketti V11.11, johon sisältyi julkaisun jälkeen havaitun virheen korjaaminen. Lisäksi sivustolla on julkaistu työversio skeemapaketista V13, esimerkkisanomia metsävaratiedon päivityspyynnöstä, päivitetty dokumentaatioita ja koodistoja, ja lisäksi julkaistu toivottu kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman muutoskuvaus MV1.7 –> MV1.8 osoitteessa https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.8_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf

 

Metsävaratiedon päivityspyyntö

Tausta: Kevään aikana on keskustelut metsävaratietojen päivityspyyntösanomasta, jonka avulla voisi yksinkertaisella sanomalla siirtää metsävaratietoa järjestelmästä toiseen. Aihetta on käsitelty kolmessa isommassa kokouksessa, sekä muutamissa pienissä työpajoissa. Tällä hetkellä sanomaan sisällytetyt käyttötapaukset ovat inventointipuusto-ositteen päivitys, toimenpiteen toteumatietojen päivitys, kasvupaikkatiedot, käytönrajoitteet, erityispiirretiedot ja mahdollisesti metsätuhoista ilmoittaminen.

Viime kokouksessa sovittiin, että Bitcomp voi aloittaa skeemankirjoitustyöt, ja että sanoman virallistamiskypsyyttä arvioidaan vielä yleiskokouksessa 3/2018. Standardoinnin projektiryhmän näkemys on viime kokouksen jälkeen kallistunut siihen suuntaan, että virallistaminen saattaisi olla tässä vaiheessa vielä hieman aikaista.

 Käsittely: Metsävaratiedon päivityspyyntösanoman lyhyttä kehityshistoriaa käytiin läpi. Sanoma tulee olemaan käytössä aiemmin mainitun Metsäkeskuksen uuden tiedonsiirtopalvelun lisäksi myös Metsätehon työstämässä tulevassa metsätiedon palvelualustassa. Metsäteholta saatiin erillisessä työpajassa muutamia kehitysehdotuksia sanomaan. Ehdotukset liittyvät pääasiallisesti metatieto-tyyppisiin tietoihin – esim. tietolähde (hakkuukone, ilmakuva, satelliitti…), laskentapäivämäärä ja tiedon muodostamismenetelmä ovat tarpeellisia lisäyksiä sanomaan.

Todettiin, että sanomassa on vielä kehitettävää, eikä sen virallistamiselle ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa ole vielä tarpeeksi edellytyksiä.

 

Erityispiirretietojen sanoma:

Tausta: Erityspiirretietojen sanoman virallinen versio on vuodelta 2014 ja skeemapaketista V6. Muutoksia esim. monimuotoisuuskoodistoihin on sen jälkeen tullut runsaasti. Sanoman hyödyntämiseen liittyviä uutisia on viime aikoina saatu, ja sanoman virallistamista on toimijoiden suunnalta suoraan esitetty.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli erityispiirretietojen sanoman nykytilaa.  Lisäksi pohdittiin mm. sitä, mitä eroa on erityispiirretietojen sanomalla ja metsävaratiedon päivityspyyntösanoman erityispiirteiden ilmoittamisen käyttötapauksella. Tästä todettiin, että erityispiirretietojen sanomaa käytettäessä pyritään ilmoittamaan erityispiirretietoja kokonaisvaltaisemmin kuin metsävaratiedon päivityspyynnön käyttötapauksessa. Metsävaratiedon päivityspyynnössä voidaan ilmaista vaikka vain kuviota koskeva yksittäinen tieto (”tämän geometrian alueella koodi 5104 Liito-orava”). Erityispiirretietojen sanoma on käyttötarkoitukseltaan enemmän kokonaisuus, jossa erityispiirretietoon voidaan ja on tarkoitus liittää tarkentavia tietoja (kuten voimassaoloaika). Erityispiirretietojen sanomaa käytetään samantyylisesti kuin kuviomuotoisen metsävaratiedonkin sanomaa.

Erityispiirretietojen sanoman edellisestä virallisesta versiosta on aikaa, ja uuden version virallistamista on toimijoiden taholta toivottu. Todettiin, että esitetään sanoman virallistamista skeemapaketista V13 seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

[Ohjausryhmä päätti virallistaa erityispiirretietojen sanomat 10.4.2018]

 

Puukauppa:

Tausta: Puukaupan sanomien viimeisin virallinen versio on noin vuoden takaa skeemapaketista V10. Tämän jälkeen puukaupan sanomien työversioon on tehty paljon pienempiä tarkennuksia, ja lisäksi isompana kokonaisuutena valmisteltu korjuuvalmiin/kauppavalmiin kohteen esittämiseen tarvittavat muutokset. Puukaupan sanomien lukitsemista ja virallistamista versioon V13 on alustavasti esitetty, kuitenkin siten että korjuuvalmiin/kauppavalmiin kohteen muutokset eivät olisi mukana tässä virallistuksessa.

Käsittely: Keskusteltiin puukaupan sanomien virallistamisesta. Risto Juntunen totesi, että Kuutio ei vielä ole varma ottavatko he mahdollisen uuden version puukauppasanomista käyttöön, mutta virallistamiselle ei ole kuitenkaan estettä. Päätettiin, että esitetään puukaupan sanomien virallistamista skeemapaketista V13 siten, että korjuuvalmiiseen/kauppavalmiiseen kohteeseen liittyvät asiat poistetaan vielä tästä versiosta.

[Ohjausryhmä päätti virallistaa puukaupan sanomat 10.4.2018]

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Viime kokouksessa todettiin, että Woodforce-hankkeen tuotantoonmenon myötä on ajankohtaista lukita puunkorjuun ja toiminnanohjauksen sanomat. Lukitsemisen eri vaihtoehtoja punnittiin, ja lopputulemana päätettiin, että lukitaan toiminnanohjauksen sanomat skeemapaketista V12, ja siirrytään tekemään kehitystyötä skeemapaketissa V13. Skeemapaketti V12 voidaan nyt virallistaa ohjausryhmän kokouksessa.

Käsittely: Edellisen kokouksen jälkeen asiassa ei ole tapahtunut muutoksia. Päätettiin, että esitetään puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomia lukittavaksi skeemapaketista V12.

[Ohjausryhmä päätti virallistaa puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat 10.4.2018]

 

Omavalvonta

Tausta: Omavalvonnan sanomia on kehitetty jo pitkään. Metsäkeskuksella kehitetään parhaillaan omavalvontasanomia hyödyntävää mobiilisovellusta, ja näin ollen omavalvonnan sanomien käyttöönotto lähestyy lopultakin. Käyttöönotto koskee vain nuoren metsän hoitoa ja taimikonhoitoa, muut viisi työlajia ovat vielä kehityksessä.

Käsittely: Kerrattiin vielä omavalvonnan sanomien historia ja tilanne lyhyesti. Todettiin, että taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työlajien osalta on saavutettu virallistamisvalmius, ja näitä voidaan esittää virallistettavaksi skeemapaketista V13.

[Ohjausryhmä päätti virallistaa omavalvonnasta taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sanomat 10.4.2018. Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen jälkeen pidetyssä erillisessä työpajassa pohdittiin myös maanmuokkauksen ja istutuksen työlajien virallistamismahdollisuuksia. Asiasta keskusteltiin ohjausryhmässä, mutta virallistamiseen ei suoraan ryhdytty, sillä virallistamismandaattia valmistelutyöryhmältä ei ollut. Päätettiin, että asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa. Mikäli maanmuokkaus ja istutus virallistettaisiin tuolloin, julkaistaisiin ne todennäköisesti jälkikäteen osana skeemapakettia V13. Tällä pyritään pitämään vuoden aikana työstössä olevien skeemapakettiversioiden määrää.]

 

FeatureCode-koodiston muutosehdotukset

Tausta: Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran edellisessä kokouksessa. OriginalFeatureCodeType-koodisto ja OriginalFeatureCodeExtensionsType-koodisto muodostavat yhdessä varsin mittavan erityspiirretietoja kuvaavan koodijoukon. Viime aikoina on keskusteltu, tulisiko nämä standardista löytyvät laajat koodistot pyrkiä osittamaan pienempiin osiin aihepiireittäin. Esimerkiksi metsätuhojen koodistot omaksi koodistokseen jne. Nykyinen koodisto on sangen laajassa käytössä, joten mahdollisen muutoksen vaikutukset pitää selvittää huolella.

Käsittely: Käytiin läpi kertaalleen ajatus erityispiirrekoodistojen mahdollisista muutostöistä ja pyydettiin osallistujilta kommentteja. Risto Juntunen kannatti erityispiirrekoodiston jaottelemista aihealueisiin. Kannattavia kommentteja on saatu myös valmistelutyöryhmän kokousten ulkopuolella. Positiivissävytteisen palautteen rohkaisemana standardoinnin projektiryhmä jatkaa asian eteenpäin kehittelemistä.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita esille tulleita asioita.

 

  1. Seuraava kokous

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Käsittely: Päätetiin järjestää valmistelutyöryhmän yleiskokous 4/2018 torstaina 7.6. klo 13-15 online-kokouksena.