Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2019 muistio

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Miika Päivinen Stora Enso, Virve Rehu Tornator, Seppo Sokkanen Tieto, Risto Juntunen Kuutio.fi, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

  1. Ajankohtaiset asiat

– Yleiskokousten asialistakäytäntöjen muutos

Käsittely: Asialistoja on toivottu toimitettavaksi hyvissä ajoin etukäteen edes otsikkotasolla kuvattuna. Jatkossa pyritään siihen, että asialistat toimitetaan otsikkotasolla yli kuukausi ennen kokouksia, ja asialistoja tarkennetaan kokouksen lähestyessä.

 

  1. Puukaupan sanomien tilanne 

Metsänhoitotahto

Tausta: Monimetsä-hankkeen yhteydessä on laadittu luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista. Tarkistuslistan sisällyttäminen osaksi puukaupan sanomia on ollut keskusteluissa. Menetelmiä tarkistuslistan välittämiseen ovat esimerkiksi pdf-tiedoston kuljettaminen sanoman liitteenä, tai Operation-rakenteen alta löytyvän Specification-koodiston käyttäminen. Todetaan tilanne ja katsotaan jatkotoimenpiteet.

Käsittely: Käytiin tilanne läpi, ja todettiin että jo olemassa olevilla versiolla puukaupan sanomista voidaan tehdä tarkistuslistan siirto pdf-liitteenä.

Toimenpiteen tarkennekoodilla (Operation – Specification) tehtävä tiedonsiirto voidaan tehdä jo V16-skeemapaketista alkaen (koodiston täydennykset viety jo skeeman työversioon).

 

Puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämiseksi

Tausta: Puumarkkinatyöryhmän suosituksen pohjalta on laadittu muutosehdotukset puukaupan sanomiin, ja muutosehdotukset löytyvät puukaupan muutosdokumentin sivuilta 3-4.

https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190228.pdf

Janne Loikkanen esitteli puumarkkinatyöryhmän suosituksen perusteella puukaupan sanomiin laadittuja muutosehdotuksia. Muutosehdotukset kohdistuvat sekä tarjouspyyntöön että tarjoukseen.

Päivinen: kohdistuvatko esitetyt kustannukset jotakin arvoyksikköä kohden vs. vai esitetäänkö kustannukset absoluuttisina lukuina?

Loikkanen: huomioitava skeemassa että kustannukset tulee voida esittää e/arvoyksikkö tai kokonaissummana

Muutokset tehdään skeemapaketin V16 työversioon, ja uusi versio puukaupan sanomista voitaisiin tarvittaessa virallistaa kesäkuussa.

 

  1. Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Koodiston uudistamisen toteutuksen aikataulu – toteutus työversioon, virallistaminen kesäkuussa 2019?

Käsittely: Standardoinnin projektiryhmä on valmistautunut viemään uuden jaotteluesityksen (yksityiskohtaisempi versio, https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/Erityispiirrekoodisto_ryhmittelyehdotus.xlsx) skeeman työversioon. Esitystä ei vastustettu, ja projektiryhmä etenee muutoksien viemisessä skeemaan. Muutos tulee käyttöön eri sanomissa sitä mukaa, kun sanomia virallistetaan.

 

Laji.fi -yhteys

Erityispiirretietokoodistoon on valmius liittää myös laji.fi-sivustolta löytyvä URI-tunniste, jonka takaa löytyy tarkemmat tiedot koodistossa esitetystä lajista. Projektiryhmä on liittänyt standardoinnin koodistosta löytävien lajikoodien perään laji.fi-mukaisen MX-tunnisteen, ja muutokset voidaan vielä työversioon kunhan Luomuksen asiantuntijat ovat tarkistaneet muutokset.

Virve Rehu kysyi, ovatko kaikki uuden Punaisen Kirjan 2019 lajit mukana metsätietostandardien koodistossa. Vastaus: Tällaista tarkastusta ei ole tehty, mutta se tulee ottaa standardoinnin projektiryhmän työlistalle.

  1. Kehitysehdotukset kuviomuotoisen mv-tiedon sanomaan ja erityispiirretietojen sanomaan

Säästöpuuryhmien esittäminen:

Käsittely: Keskusteltiin tarpeesta kuvata säästöpuiden esittäminen metsätietostandardissa. Säästöpuut voidaan tulevaisuudessa erottaa omaksi ositteekseen puuluokan perusteella.

Säästöpuuryhmä voitaisiin ensi vaiheessa esittää erityispiirresanomassa pisteellä ja tarkenteella säästöpuuryhmä. Jos halutaan esittää puumäärää, voitaisiin käyttää erityispiirretietosanomaan lisättävää, uutta vapaaehtoista TreeStandData-elementtiä. Projektiryhmä ottaa muutosten skeemaan viennin työn alle.

Aihkipuu TreeClass-koodistoon:

Käsittely: Lisätään Treeclass-koodistoon koodit Aihkipuulle ja Säästöpuulle.

 

  1. Kehitysehdotus ContactInformation-rakenteeseen

OrganizationName-kentän pituuden muuttaminen 80 –> 200 merkkiin

Käsittely: Viedään organisaatiokentän pituuden pidentäminen standardin työversioon. Projektiryhmän on vielä tarkennettava, tehdäänkö nosto 200 merkkiin, vai olisiko jokin muu pituus soveltuvampi. Muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin uusiin versioihin metsätietostandardien sanomista.

Juntunen: kannattaa varmistaa että kenttien pituudet jatkossa riittävät, tämänkaltaiset muutokset ovat standardin käyttäjille haastavia.

Päivinen: onko tarkistettu patentti- ja rekisterihallituksen käyttämiä kenttien pituuksia, voisiko yhtenäistää heidän kanssaan (yhtymäthän pitää kai rekisteröidä sinne).

 

  1. Muiden standardisanomien ajankohtaiset asiat 

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomien lukitseminen

Standardoinnin julkaisukäytäntöjen kehittäminen

Käsittely: Kerrottiin, että Woodforce-järjestelmän uuden version tuotantoon menosta johtuen on tarve lukita skeemapaketti V15 versioon V15.01. Skeemapaketissa V15.01 on toiminnanohjauksen sanomien viimeisimmät, tuotantokäyttöön menevät muutokset, ja tämä asettaa vahvan paineen koko skeemapaketin V15 lukitsemiselle. V15-paketin lukitsemisen jälkeen avataan skeemapaketti V16 työversioksi. Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanoman uusi versio virallistetaan aikanaan kesäkuun ohjausryhmän kokouksessa.

V15-paketin lukitseminen ns. ”normaalin” kesä- ja joulukuussa tapahtuvien ohjausryhmäkokousten välillä on saanut standardoinnin projektiryhmän pohtimaan nykyisen sanomien lukitsemis- ja virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Perinteisesti standardoinnissa on pyritty työskentelemään yksi puolivuotiskausi yhden skeemapaketin parissa, ja pitämään vuosittainen skeemapakettien määrä max. 2-3 paketissa. Tämä käytäntö sopii kuitenkin huonosti sovelluskehityksen luonteeseen, sillä sanomien tuotantokäyttöön otot eivät seuraa tätä tällaista ns. vuosikelloajattelua. Tästä taas on seurannut se, että sanomista on otettu tuotantoon ns. väliversioita, eli versioita jotka eivät ole virallisia eivätkä lukitusta skeemapaketista. Väliversioiden käyttö aiheuttaa suuria haasteita standardoinnille, ja toimintaa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että kun tunnistetaan tilanne jossa jokin sanoman versio on menossa tuotantokäyttöön, lukitaan tuotantokäyttöön otettava skeemapaketti saman tien.

 

  1. Muut esille tulevat asiat 

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään online-kokouksena tiistaina 7.5.2019 klo 13-15.