Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2018 muistio

Torstai 1. maaliskuuta 2018 klo 13-15

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Janne Uuttera SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Kotivuori Bitcomp, Elina Koskimäki Bitcomp, Janne Uuttera UPM, Juha Niemi Trimble, Timo Järvinen Versowood, Tuula Kuisma Stora Enso, Virve Rehu Tornator, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

  1. Ajankohtaiset asiat

– Uusi metsätietolaki astuu voimaan 1.3.2017

Käsittely: Heikki Eronen kertoi uuden metsätietolain voimaantulosta ja Metsäkeskuksen avaamista avoimen tiedon verkkopalveluista (https://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot).

 

  Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset ja skeemapaketin V11 avaaminen

Tausta: Jo lukitusta skeemapaketista V11 on havaittu metsäkeskussanomien osalta virhe, joka on järkevintä korjata avaamalla jo lukittu skeemapaketti V11 vielä kertaalleen.

Käsittely: Edellisen yleiskokouksen jälkeen julkaisusivustolla on mm. tehty uusimman virallistetun skeemapaketin V11 julkaisuun liittyvät toimenpiteet. Työversio uudesta skeemapaketista V12 on julkaistu sivustolla 13. helmikuuta.

Joulukuussa 2017 virallistetussa skeemapaketissa V11 on jälkikäteen havaittu virhe metsäkeskussanomien osalta. Virhe liittyy tarkastustietosanomiin, ja koskee tarkastustiedon toimittamisessa tarvittavaa, viestiketjun yksilöivän viitetunnuksen puuttumista. Lukittuja skeemapaketteja on perinteisesti koskenut periaate, jonka mukaan jo lukitustakin skeemapaketista voidaan korjata kriittiseksi havaitut virheet. Tähän periaatteeseen nojaten on skeemapaketti V11 päätetty vielä avata kertaalleen, ja julkaista skeemapaketti V11.11, johon on tarkastustiedon osalta lisätty uusi kyselyviitteeksi nimetty elementti ForestCentreData-elementin alle.

Julkaisusivustolle ilmestyy piakkoin uusi versio skeemapaketista V11 (V11.11), ja (kuten myöhemmin muistiossa todetaan) skeemapaketti V12.01 lukitaan ja työversio uudesta skeemapaketista V13 avataan.

 

FeatureCode-koodiston muutosehdotukset

Tausta: OriginalFeatureCodeType-koodisto ja OriginalFeatureCodeExtensionsType-koodisto muodostavat yhdessä varsin mittavan erityspiirretietoja kuvaavan koodijoukon. Viime aikoina on keskusteltu, tulisiko nämä standardista löytyvät laajat koodistot pyrkiä osittamaan pienempiin osiin aihepiireittäin. Esimerkiksi metsätuhojen koodistot omaksi koodistokseen jne. Nykyinen koodisto on sangen laajassa käytössä, joten mahdollisen muutoksen vaikutukset pitää selvittää huolella.

Käsittely: Heikki Eronen ja Janne Loikkanen esittelivät muutosesitystä erityispiirrekoodien mahdolliseen tulevaisuuden esitystapaan. Muutostyön kanssa ei olla pitämässä kiirettä, mikäli muutoksia tehdään niitä ei olla tekemässä vielä tämän kevään aikana. Eräs muutoksen eduista olisi se, että yksittäisen aihepiirin koodistoihin voitaisiin jatkossa viitata tarkemmin koodiston nimellä, esim. sen sijaan että viitataan OriginalFeatureCode koodeihin 1500-1800 voitaisiin viitata vain metsätuhojen erityispiirrekoodistoon.

Eräässä kommentissa muutosehdotusta ei vastustettu, mutta merkittävää hyötyäkään siinä ei nähty. Muutoksen vaikutukset toimijoiden tietojärjestelmien toimintaan on tässä vaiheessa arvioitu pieniksi, mutta niihin on syytä perehtyä vielä tarkemmin.

 

Metsävaratiedon päivityspyyntö

Tausta: Yleiskokouksessa 1/2018 keskusteltiin uudesta sanomasta, jonka avulla voisi yksinkertaisella sanomalla siirtää metsävaratietoa järjestelmästä toiseen. 14.2.2018 aiheesta järjestettiin teemakokous, jossa perehdyttiin aiheeseen tarkemmin. Tällä hetkellä sanomaan sisällytetyt käyttötapaukset ovat inventointipuusto-ositteen päivitys, toimenpiteen toteumatietojen päivitys, kasvupaikkatiedot, käytönrajoitteet, erityispiirretiedot ja mahdollisesti metsätuhoista ilmoittaminen.

Käsittely: Metsävaratiedon päivityspyyntösanoman rakennetta ja käyttötapauksia käytiin vielä kertaalleen läpi. Esimerkkisanomat löytyvät julkaisusivustolta sijainnista https://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#MVPaivityspyynto. Päivityspyyntösanomaa kommentoitiin tarpeelliseksi. Sovittiin, että Bitcomp aloittaa sanoman osalta skeemankirjoitustyöt, mutta virallistamista arvioidaan vielä seuraavassa yleiskokouksessa.

Janne Uuttera kehotti metsäkeskusta pohtimaan, voisiko päivityssanomaa hyödyntää tulevaisuudessa toimijan tiedottamiseen siitä, missä toimijan lataamista metsävaratiedoissa on tapahtunut muutoksia.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Woodforce-hankeessa tuotantoonotto alkaa olla hyvin lähellä. Tähän liittyen Woodforce on siirtymässä metsätietostandardoinnin skeemapaketin käyttöönottoon toiminnassaan. Käyttöönoton myötä tulee ajankohtaiseksi lukita Woodforcen käyttämät puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat.

Käsittely: Todettiin, että Woodforce-hankkeen tuotantoonoton myötä hankkeen käyttämä skeemapaketti olisi syytä lukita. Lukitsemiselle on käytännössä kolme vaihtoehtoa:

  • A) sijoittaa sanomat osaksi jo virallistettua mutta juuri nyt hetkeksi avattaa skeemapakettia V11
  • B) sijoittaa sanomat skeemapakettiin V12, ja tehdä lukitseminen ja virallistaminen ohjausryhmän kokouksen yhteydessä huhtikuussa
  • C) sijoittaa sanomat skeemapakettiin V12 ja lukita skeemapaketti V12 heti

Standardoinnin projektiryhmä esittää mallia C, jolloin skeemapaketti V12 lukitaan heti, ja virallistetaan ohjausryhmän kokouksessa huhtikuussa. Muiden standardien kehitystyötä varten avataan työversio skeemapaketista V13. Projektiryhmän ehdotus ei kohdannut vastustusta, joten päätettiin edetä mallin C mukaisesti.

 

Omavalvonta

Tausta: Omavalvonnan sanomia on kehitetty jo pitkään. Metsäkeskuksella kehitetään parhaillaan omavalvontasanomia hyödyntävää mobiilisovellusta, ja näin ollen omavalvonnan sanomien käyttöönotto lähestyy lopultakin. Viimeisin muutosehdotus sanomiin on ollut valtuuttamistiedon (onko mittaajalla valtuutus/valtakirja) lisääminen osaksi sanoman rakenteita.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lyhyesti omavalvonnan tilanteesta ja huhtikuun virallistamisaikeista taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon osalta.

Valtuuttamista koskeviin rakenteisiin liittyen Janne Uitamo kehotti huomioimaan, että rakenteissa tulisi kuvata muutakin kun vain pelkkä tieto siitä että valtakirja löytyy/ei löydy. Esimerkiksi tieto valtakirjan myöntämispäivästä ja tieto valtuutetun oikeudesta kohdentaa rahaliikennettä pankkitilille ovat tarpeellisia tietoja.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

 

  1. Seuraava kokous

Tausta: Ohjausryhmän seuraava kokous on sovittu järjestettäväksi 10. huhtikuuta 2018.1

Käsittely: Päätettiin järjestää valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2018 9. huhtikuuta klo 9-11 online-kokouksena.