Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2017 (15.3.2017) muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2017 (15.3.2017 klo 13-15) online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Markku Ekdahl MTK, Jyrki Vainio Trimble, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto

1. Ajankohtaiset asiat

– Edellisen kokouksen muistio

Heikki Eronen kävi lyhyesti läpi viime kokouksessa käsiteltyjä asioita.

– Julkaisusivuston käyttökoulutus

Julkaisusivuston käyttökoulutus järjestetään 6. huhtikuuta klo 13-15 online-kokouksena. Tilaisuudessa opastetaan metsätietostandardoinnin julkaisusivuston (http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/) sisältöön ja mm. dokumentaation käyttämiseen. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä standardointiaiheista (muustakin kuin julkaisusivustoon liittyvästä). Tarkempaa tietoa ja kalenterikutsut tilaisuuteen toimitetaan pian.

2. Ajankohtaiset standardiasiat

V10-viimeisimmät muutokset

Janne Loikkanen kävi pääpiirteittäin läpi standardoinnin julkaisusivustolla viime yleiskokouksen jälkeen julkaistuja muutoksia. Viimeisin versio skeemapaketista V10 on paketin kuudes aliversio V10.06.

Puukauppa

Puukaupan osalta keskusteltiin pääasiallisesti kauppavalmiiseen kohteeseen liittyvistä asioista. Seuraava kauppavalmiin kohteen teemakokous järjestetään torstaina 16.3.2017 klo 12-14. Kokous on jatkoa 28.2. järjestetylle kokoukselle.

Ari Kotiharju kertoi Tapion hankkeeseen liittyvästä kommentointiryhmästä, johon on löytynyt jo jäsenistöä, mutta uusia jäseniä otetaan mieluusti mukaan. Kauppavalmiiseen kohteeseen liittyen esiteltiin teemakokouksien tuloksena syntynyttä, julkaisusivustolta löytyvää puukaupan rakenteita kuvaavaa Excel-tiedostoa (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx), joka kuvaa puukaupan tarjouspyynnön rakenteita. Excelin on tarkoitus toimia kauppavalmiin kohteen valmistelussa linkkinä metsätietostandardin ja Tapion valmisteleman metsänhoidollisen ohjeen välillä. Kauppavalmista kohdetta standardiin määrittäessä exceliin kirjataan tarkempia määrittelyjä elementeille, ja merkitään mitkä elementit kauppavalmiiseen kohteeseen suositellaan vähintään sisällytettäväksi. Excelin täyttämiseen palataan myöhemmissä kauppavalmista kohdetta käsittelevissä teemakokouksissa.

Lisäksi keskusteltiin erityispiirteiden paikkatiedon välittämisestä puukaupan yhteydessä ja todettiin, että erityispiirresanoma EP1.3 on skeemapaketin V6 mukainen, ja sen koodistot näin ollen jossain määrin epäyhtenäisiä uusimpien skeemapakettien kanssa.

Lopuksi puukaupan osalta keskusteltiin metsävaratiedon inventointimenetelmän liittämisestä mukaan puukaupan tietoihin. Suomen Puukauppa Oy on todennut, että heille on tärkeää saada tieto inventointimenetelmästä mukaan puukauppaan. Metsätietostandardeista löytyy nykyiselläänkin ei-käytössä oleva InventoryMethod-elementti, jonka katsottiin soveltuvan tarpeeseen toistaiseksi. Tapio Räsänen kuitenkin totesi, että InventoryMethodin lyhyt koodisto ei tule lähellekään kattamaan tulevia tarpeita metsävaratiedon inventointimenetelmän kuvaamiselle. Sovittiin, että toistaiseksi voidaan edetä ottamalla nykyinen, suppea InventoryMethod-koodiston käyttöön, ja ottamalla asia laajemmin keskusteluun tulevaisuudessa.

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Mikko Kiviniemi esitteli Woodforce-hankkeen kehitysehdotuksia puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardeihin. Ensimmäinen muutos liittyi korjuukelpoisuutta koskevaan AccessibilityType-koodistoon, jonka selitteitä ehdotettiin vaihdettavaksi. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että korjuukelpoisuutta kuvaavia koodistoja löytyy ainakin neljään eri tarkoitukseen tehtynä, eivätkä niiden koodistot ole keskenään täysin yhteneviä. Päätettiin, että koodistojen yhtenäistämiseen olisi syytä panostaa. Woodforce-hanke ja Suomen Puukauppa Oy kannattavat koodistojen yhtenäistämistä.

Ehdotukset 2-4 liittyivät yksittäisten koodien lisäämiseen ja selitteiden muuttamiseen, eikä kehitysehdotuksen toteuttamisilla katsottu olevan esteitä. Päätettiin lisätä WorkCodeType-koodistoon koodi 1013 Konetyö ja koodi 315 Katkoäestys. Lisäksi saman koodiston koodin 105 Avohakuu selite vaihdetaan, uusi koodi on muotoa 105 Päätehakkuu.

Viides ehdotus oli keskustelunavaus koskien kantavuusluokituksen BearingCapacityClassType sisältöä. Nykyinen koodisto neljällä koodillaan ei ole yhteneväinen Metsätehon kolmiportaisen luokituksen kanssa. Ongelmallisena koettiin koodin ”4 Kantavuusluokka Talvi” selite Talvi. Ehdotettiin, että selite voisi olla pikemminkin muotoa ”Kantavuusluokka 4”, ja koodin liittyvät selitteet tulisi kuvata muussa yhteydessä. Koodin vaihtaminen ei ole niin yksinkertaista kuin tapauksissa 2-4, sillä koodisto on käytössä muuallakin kuin Woodforce-sanomissa. Asia jäi odottamaan jatkokeskustelua ja -selvityksiä.

Metsäkeskussanomat

Heikki Eronen kertoi Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun uudistamisesta ja siihen liittyvästä standardointityöstä. Metsäkeskus uudistaa tiedonsiirtopalveluaan yhdistämällä nykyisen tiedonsiirtopalvelunsa ja tiedonsiirtorajanpintansa yhdeksi palveluksi. Lisäksi uuden palvelun liikenne ohjataan kulkemaan Kansallisen palveluväylän kautta. Palvelun uudistamistyöhön liittyen tiedonsiirtopalvelun sanomavalikoima tulee laajemaan mm. Kemera-rahoituspäätökseen ja Kemera-maksatussanomaan. Sanomat ovat olleet koko kehityshistoriansa ajan työversiota, ja niiden kehittämistä jatketaan nyt. Nykymuodossaan suuri osa sanoman tietosisällöstä on ollut tarkoitus kuljettaa liitetiedostona kulkevassa pdf-dokumentissa. Tähän on tarkoitus tehdä muutos, ja rakentaa itse sanomasta laajemman tietosisällön käsittävä.

3. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää seuraava kokous tiistaina 25. huhtikuuta 2017 klo 13-15 online-kokouksena.