Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 14.9.2016 muistio

Osallistujat: Ari Ronkainen UPM, Eetu Myöhänen Bitcomp, Eeva Hiltunen SMK, Esko Välimäki SMK, Heikki Eronen SMK, Henrik Hegli Suomen Puukauppa, Janne Loikkanen Bitcomp, Jyrki Vainio Fifth Element, Markku Ekdahl MTK, Timo Järvinen Versowood, Rami Koivula Karttakeskus, Tapio Räsänen Metsäteho, Veijo Loponen Metsä Group.

 

1. Ajankohtaiset asiat

Keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja käydään lyhyesti läpi kunkin ajankohtaisen standardit tila:

– 18. lokakuuta järjestetään Kansalliseen palveluväylään liittyvä tilaisuus ”Metsäalan referenssiryhmä: Työpaja palveluväylästä ja sen teknisistä ominaisuuksista”

– Paikkatietomarkkinat järjestetään 8.-9. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa, ja metsätietostandardointi on vahvasti esillä Metsäkeskuksen tiskillä

– Ajankohtaisten standardien tilannekatsaus:

– Puukauppastandardit

– Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit

– Kemera-standardit

– Omavalvontastandardit

– Luontolaatustandardit

– Tilastostandardit

 

Käsittely:

– Tiedotettiin 18.10. Helsingissä VRK:n tiloissa järjestettävästä työpajasta ”Metsäalan referenssiryhmä: Työpaja palveluväylästä ja sen teknisistä ominaisuuksista”, jossa mm. selvitetään KaPa:n tiedonsiirtokapasiteetin mahdollisesti asettamia rajoitteita metsäalan sähköisessä tiedonsiirrossa. Paikalla on VRK:n tekninen asiantuntija.

– Tiedotettiin standardoinnin esittelystä Paikkatietomarkkinoilla 8.-9.11. ja kehotettiin Paikkatietomarkkinoilla vierailevia käymään Metsäkeskuksen tiskillä keskustelemassa standardoinnista, Bitcomp Oy:n Janne Loikkanen on myös paikalla teknisempiä keskusteluja varten.

 

Kemera:

14.9. Metsäkeskuksessa päivitetään tiedonsiirtopalvelu versioon 2.2, jonka jälkeen vastaanottaa skeemapaketin V8.34 mukaisia Kemera-toteutusilmoituksia ja metsänkäyttöilmoituksia.

Rahoitushakemuksia ei edelleenkään oteta vastaan, ja niiden lähettäminen tulisi sulkea käyttäjäjärjestelmissä. Todettiin, että sanomat KMRTI_TV8 ja MKI_TV8 on nyt otettu tuotantoon, ja niiden virallistamista voidaan esittää standardoinnin ohjausryhmälle 23.9. järjestettävässä kokouksessa.

 

Puukauppa:

Käytiin läpi puukauppastandardien teemakokouksessa 11.8. avoimeksi jäänyt MKI-viitetiedon välittäminen puukauppasanomien yhteydessä. Stora Enso/Tornatorin ja Suomen Puukauppa Oy:n kanssa on todettu, että tarkoituksenmukaisin keino MKI-viitetiedon välittämiseen on MKI-standardisanoman paketointi liitetiedostoksi puukauppasanoman yhteyteen.

Suomen Puukauppa Oy:llä ei ollut toistaiseksi tiedossa muutostarpeita standardiin. Stora Enso/Tornatorin edustajia ei osallistunut kokoukseen, mutta saatiin tieto että heidän sovelluskehityksessään on mahdollisesti lähiviikkoina tapahtumassa edistystä, johon liittyen voi olla tarpeellista sopia teemakokous toteutustiedon välittämisestä puukauppasanomien yhteydessä. Tilanteen edistyessä standardoinnin projektiryhmä kutsuu toteutustiedon välittämisen teemakokouksen koolle.

Kokouksen aikana kiinnitettiin huomiota puuvaralajin pääryhmäkoodeihin. Pääryhmäkoodit ovat nykyisellään 1 Pyöreä puu (raaka-aine), 2 Energiapuu, 3 Sivutuote, 4 Materiaali, 5 Palvelu (työlajit, neuvonta…) ja 6 Muu.  Pääryhmäkoodiston sisältöä olisi ehkä vielä syytä harkita. Heikki Eronen ja Janne Loikkanen selvittävät koodistoasiaa, ja asia otetaan uudelleen esille joko puukaupan toteutustiedon teemakokouksessa, tai seuraavassa yleiskokouksessa.

 

Woodforce:

Jyrki Vainio esitteli Woodforce-hankkeen tilannetta. Metsänhoidon osio on osittaisessa tuotantokäytössä, korjuun osio on pilottivaiheessa ja testaukset ovat käynnissä. Metsänhoidon ja korjuun osalta suuria muutostarpeita skeemoihin ei ole näköpiirissä. Metsänparannuksen osiossa määrittelyn tarkennukset ovat parhaillaan menossa, ja varsinainen toteutustyö alkamassa. Standardisanomat ovat jo olemassa, mutta tarkennustarpeita niihin vielä melko varmasti tulee.

Bitcomp on saanut 12.9. Woodforce-hankkeelta skeemapaketin, jonka integrointi osaksi standardeja alkaa seuraavana. Bitcomp yhdistää puunkorjuun sanomat yhden sanomarakenteen alle, ja standardin dokumentaatio jäädytetään. Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomien virallistamista tarkastellaan vuoden loppuun sijoittuvassa standardoinnin ohjausryhmän kokouksessa.

 

Omavalvonta:

Tiedotettiin omavalvontastandardien valmistelusta. SMK, Bitcomp ja Tieto pitävät keskenään työpajoja, joissa luodaan toimijoilta kerätyn pohjamateriaalin (esim. maastomittauslomakkeet) pohjalta runko omavalvonnan standardeille. Rungon valmistuttua alustava standardirunko esitellään standardoinnin valmistelutyöryhmälle, jonka jälkeen sitä voidaan tarkentaa tarpeen mukaan. SMK+Bitcomp+Tieto -työpajoja järjestetään lokakuun puoleenväliin asti, jonka jälkeen jonkinlainen runko pitäisi olla valmiina.

Kokouksessa tunnistettiin mahdollisia päällekkäisyyksiä omavalvontahankkeen ja Woodforce-hankkeen välillä. Heikki ottaa yhteyttä Mikko Kiviniemeen ja sopii työpajan omavalvontahankkeen ja Woodforce-hankkeen päällekkäisyyksien havaitsemiseksi ja hankkeiden yhteensovittamiseksi.

 

LULA

Tiedotettiin luontolaatuarviointistandardien valmistelusta. Metsäkeskuksessa on parhaillaan käynnissä uuteen luontolaatuarviointijärjestelmään johtava sovelluskehitystyö, jonka yhteydessä laaditaan standardit luontolaatuarviontitiedon välittämiseen. Standardoinnin näkökulmasta ollaan odottavassa tilassa. Standardointi odottaa sovelluskehittäjiltä tietoa, minkä tyylisiä standardeja tarvitaan. Sovelluskehittäjille on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa standardointiin, jotka ovat A) Luontolaatuarviointiin liittyvän paikkatiedon ja sanomaan paketoidun raporttiliitetiedoston (esim. pdf-tiedosto) välittäminen järjestelmien välillä, tai B) ”klassinen” standardoinnin malli, jossa lähetettävä tieto puretaan xml-sanomaksi.

 

Tilastostandardi

Luken edustajia ei osallistunut kokoukseen, mutta saatiin tieto että tiedonsiirtoihin ollaan sillä rintamalla aktivoitumassa. Sovittiin, että Heikki ottaa yhteyttä Lukeen ja tiedustelee valmiudesta tuotantokäyttöön siirtymiselle. Standardisanoma MTIL_TV8 on valmis, ja virallistaminen odottaa vain vahvistusta tuotantokäyttöön ottamisesta.

 

 

2. Vuoden 2017 suunnittelu

Keskustellaan metsätietostandardoinnista vuonna 2017. Taustatietoa:

– Tarpeita täysin uusien standardien luomiselle ei ole toistaiseksi havaittu

– Puukaupan osalta muutostarpeita tarkistetaan kuukausitasolla kesäkuulle saakka, sen jälkeen kvartaaleittain

– Toiminnanohjauksen standardit puunkorjuun ja metsänhoitotöiden osalta vuodenvaihteessa, metsänparannus menee ensi keväälle

– Omavalvontastandardien valmistelua ja viimeistelyä keväällä, virallistaminen mahdollisesti 6/2016

– Luontolaatustandardeja kehitetään Metsäkeskuksen luontolaatusovelluskehityksen kanssa yhtä aikaa, standardointityö jatkuu ensi kevääseen

– Kansallisen palveluväylän käyttöönotto metsäalan tiedonsiirrossa aiheuttanee työt

 

Käsittely:

Käytiin läpi asialistalla esitetyt ensi vuotta koskevat asiat. Sen lisäksi Tapio Räsänen kertoi Forest Big Data -hankkeesta, ja siihen liittyvästä uuden yleisen metsävaratiedon palvelualustasta. Palvelualustan pilottiprojektista on parhaillaan menossa ehdotus ministeriölle. Pilottihankkeen edistyessä erilaiset rajapintoihin ja tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset nousevat varmasti esille, ja tämä voi aiheuttaa pohdittavaa myös standardointirintamalla.

Janne Loikkanen kertoi standardoinnin julkaisusivuston kehittämisestä jatkuvana kehityskohteena, ja julkaisusivuston käyttäjiltä toivottiin kommentteja ja kehitysehdotuksia julkaisusivuston sisällöstä ja rakenteesta.

 

3. Ohjausryhmän kokous

Standardointihankkeen ohjausryhmä kokoontuu 23.9.2016 Helsingissä. Keskustellaan esiteltävistä asioista ja eri sanomien virallistamiskelpoisuudesta:

– Toiminnanohjauksen standardit?

– Kemera-totetusilmoitus?

– MKI?

– tilastostandardit?

 

Käsittely:

Tiedotettiin ohjausryhmän kokouksen ajankohdasta. Sovittiin, että ohjausryhmälle esitetään virallistettaviksi seuraavat sanomat tietyin ehdoin.

– KMRTI_TV8 (Kemera-toteutusilmoitus), ei ehtoja

– MKI_TV8 (Metsänkäyttöilmoitus), ei ehtoja

– MTIL_TV8 (Metsätilastostandardi), esitetään virallistettavaksi mikäli on tulossa tuotantokäyttöön pian

 

4. Seuraava kokous

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Käsittely:

Sovittiin, että seuraava standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään tiistaina 1. marraskuuta klo 13-15 online-kokouksena. Kokouskutsut lähtevät lähipäivinä, asialista lähetetään pari päivää ennen kokousta.