Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 1/2019 muistio

 1. tammikuuta 2019 klo 9-11 online kokous

Osallistujat: Janne Uitamo SMK, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Mika Galkin Luke, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Janne Uuttera UPM, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Ohjausryhmä kokoontui 13.12.2018

Käsittely: Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan yleiskokouksen 6/2018 ehdottamien sanomien lukitsemisen ja virallistamisen. Ohjausryhmä virallisti työversiot seuraavista sanomista (skeemapaketin V14 työversiosta):

 • Metsävaratietojen päivityspyyntö
 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus
 • Omavalvontatiedot
 • Maastomittaustiedot
 • Metsäkeskuspäätös
 • Kemera-maksatussanoma
 • Metsäkeskussanomien palauteviesti
 • Kemera-tiedot (avoin metsätieto)
 • Metsänkäyttöilmoitustiedot (avoin metsätieto)
 • Hilamuotoiset mv-tiedot (avoin metsätieto)

Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin metsätietostandardointi kymmenvuotisseminaarin järjestämisestä syyskuussa, sekä standardisanomien virallistamiskäytäntöjen kehittämisestä. Tulevien metsäkeskussanomien versioiden kohdalla tullaan kokeilemaan uudenlaista virallistamiskäytäntöä, jossa sanomia ei julisteta viralliseksi ennen kuin ne on otettu käyttöön tuotannossa.

Seuraava ohjausryhmän kokous sovittiin järjestettäväksi 3. kesäkuuta 2019.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Puukauppastandardien status

Tausta: Puukaupan sanomien viimeisin virallisin versio löytyy skeemapaketista V13. Puukauppastandardeihin mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttavia muutoksia ovat esim. Monimetsä-hankkeessa määritetty luonnonhoidon tarkistuslista (ns. metsänhoitotahto, https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitotoimenpiteiden-tarkistuslista-ja-neuvontatyokalu), sekä puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämisestä (https://mmm.fi/documents/1410837/1516691/Puumarkkinaty%C3%B6ryhm%C3%A4n+suositus+9-2018/f162c0c6-d8b9-4108-8d3f-c8e238601c08/Puumarkkinaty%C3%B6ryhm%C3%A4n+suositus+9-2018.pdf)

Käsittely: Todettiin, että monia asioita sekä valtakirjakauppaan että metsänhoitotahtoon liittyen tuetaan jo nykyisissä sanomarakenteissa. Moniin puuttuviin asioihin löytyy valmis ratkaisuehdotus metsätietostandardien julkaisusivustolta (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170517.pdf). Standardoinnin valmistelutyöryhmä perehtyy kevään aikana mahdollisiin puutteisiin rakenteissa ja laatii ratkaisuehdotukset. Mahdollisten uusien lisättävien elementtien osalta todettiin erittäin tärkeäksi, että uudet elementit ovat skeemarakenteessa vapaaehtoisia. Tämä on tärkeää mm. skeemojen takautuvan yhteensopivuuden kannalta.

 

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Ohjausryhmän kokous virallisti skeemapaketin V14. Virallistamisjulkaisu on lähes valmis.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli skeemapaketin V14 julkaisun tilannetta. Ohjausryhmä virallisti kokouksessaan useita sanomia skeemapaketista V14, ja näihin sanomiin liittyvä viimeisin virallinen skeemapaketti tulee olemaan V14.06. Julkaisu tapahtuu maanantaina 28.1.2019, jonka jälkeen avataan sanomien työversioksi skeemapaketti V15.

 

Erityispiirrekoodiston uudistamisen tilanne

Tausta: Metsätietostandardien laajan erityispiirretietokoodiston uudistamista selvitettiin useissa kokouksissa ja työpajoissa vuoden 2018 aikana. Muutostyön keskeiset linjat ovat hahmottuneet, ja valmiudet aloittaa käytännön muutostyöt on saavutettu.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli mistä ehdotuksen erityispiirrekoodiston uudeksi luokitteluksi voi julkaisusivustolta löytää (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/Erityispiirrekoodisto_ryhmittelyehdotus.xlsx). Nykyinen esitys pohjautuu pääosin Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän koodistojaotteluun. Linkin takaa löytyvään jaotteluesitykseen on syytä tutusta, jo pohtia voisiko ehdotetulla muutoksella olla vaikutuksia organisaationne tietojärjestelmän toimintaan! Standardoinnin projektiryhmä ei voi antaa tähän yksiselitteistä vastausta, sillä koodistoa hyödyntävät järjestelmät on voitu toteuttaa hyvin moninaisilla tavoilla.

Koodiston uudistamiseen liittyen on vielä pohdittava, kuinka syvä koodistohierarkia koodistoon tehdään – tarkoittaen tällä käytännöllisesti kuvaten sitä, että luokitellaanko koodit vain excelin sarakkeen I mukaisesti, vaiko sarakkeen I ja J mukaisesti. Koodistouudistamisen aikataulu on myös vielä tarkalleen sopimatta. Bitcompin työjonon osalta muutostöihin voitaisiin käydä pian, mutta varsinaista toteutusajankohtaa ja -päätöstä ei ole vielä tehty.

 

Metsäkeskussanomat

Tausta: Metsäkeskussanomiin kuuluvia metsäkeskuspäätös- ja maksatussanomia päivitettiin kiireisellä aikataululla viime vuoden syksyllä. Metsäkeskus aikoo ottaa nämä sanomat käyttöön uudessa Tiedonsiirtopalvelussaan.

Käsittely: Käytiin hyvin nopeasti läpi metsäkeskussanomiin viime vuoden lopulla tehtyjä muutoksia. Todettiin, että Metsäkeskus on ottamassa sähköisessä tiedonsiirrossaan käyttöön tarkastustietojen, metsäkeskuspäätöksen, maksatusilmoituksen, sekä metsävaratiedon päivityssanomat kuluvan kevään aikana.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisaatio:

Tausta: Tapio Oy:ssä työstettävä metsänhoitosuositusten digitalisointihanke etenee. Metsätietostandardoinnin osalta ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan metsänhoitosuositusten ja metsätietostandardin koodistojen yhteneväisyyttä. Mahdolliseen tiedonsiirtorakenteiden pohtimiseen käydään myöhemmin varsinaisen sovelluskehityksen käynnistymisen myötä.

Käsittely: Todettiin, että metsätietostandardien koodistojen on syytä olla linjassa metsänhoitosuositusten kanssa. Mahdolliset koodistomuutokset on syytä toteuttaa kerralla (liittyen erityispiirrekoodiston uudistamistyöhön). Projektiryhmä seuraa metsänhoitosuositusten digitalisoinnin tilannetta.

 

 1. Muut asiat

Yleiskokousten sisältöjen kehittäminen

Tausta: Ohjausryhmässä esitettiin toive, että yleiskokousten pääpiirteittäiset asialistat voisivat olla selkeästi nykyistä käytäntöä aikaisemmin saatavilla.

Käsittely: Todettiin tilanne, ja standardoinnin projektiryhmä käy selvittämään asiaa. Todennäköinen ensi vaiheen parannus tilanteeseen voisi olla se, että yleiskokousten ajankohdat ilmoitettaisiin vuoden alussa koko vuodeksi kerrallaan, ja kokousten pääpiirteittäisiä aiheita pyrittäisiin määrittämään aina yksi kokous eteenpäin. Yleiskokouskutsut voitaisiin toimittaa osallistujien kalentereihin etukäteen, ja kokousten asialista voitaisiin tiedottaa kalenterikutsun kautta.

 

 1. Seuraava kokous

Käsittely: Sovittiin seuraava kokous järjestettäväksi 21. maaliskuuta 2019 klo 13-15 online-kokouksena. Vuoden 2019 seuraava yleiskokoukset tulevat mahdollisesti standardoinnin projektiryhmän etukäteen kalenteroimina.