Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 1/2018 18.1.2018 klo 13-15

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Maarit Haavisto Metsä Group, Veijo Loponen Metsä Group, Janne Uuttera UPM, Tuula Kuisma Stora Enso, Juha Leskinen Stora Enso, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

  1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontui 15.12.2017

Käsittely: Heikki Eronen kertoi ohjausryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista. Ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, jota on käsitelty myös parissa aiemmassa valmistelutyöryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä esitti lisäksi, että vuonna 2018 tulee tutkia VMI-tiedon sähköisen julkaisun ja metsätietostandardoinnin välistä yhteyttä. Mahdollisesti uutena standardointitarpeena nostettiin esiin koealastandardin luominen koealatiedon siirtoa varten. Muina ohjausryhmän keskusteluna aiheina olivat mm. ontologian työn jatkaminen, EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen standardointityössä, sekä standardointiseminaarin järjestäminen vuonna 2018.

Lisäksi ohjausryhmä päätti virallistaa kaikki yleiskokouksen esittämät kymmenen standardisanomaa skeemapaketista V11. Skeemapaketin V11 lopullinen julkaisu tapahtuu tammikuun lopussa, sillä Bitcompille tuli varata tarpeeksi aikaa poikkeuksellisen laajojen julkaisutoimenpiteiden valmisteluun.

 

– Uusi metsätietolaki astuu voimaan 1.3.2018

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että metsätietolaki on tulossa voimaan 1.3.2017 alkaen. Metsätietolain voimaantulon myötä ohjausryhmän kokouksessa hyväksytty GeoPackage-muotoinen avoimen tiedon metsävaratietostandardi otetaan käyttöön. Lisäksi kevään mittaan standardoinnin projektiryhmä perehtyy avoimen hilatiedon, avoimien metsänkäyttöilmoitustietojen ja kemera-tietojen julkaisun standardointiin.

 

  1. Ajankohtaisten standardien tilanne

V11 virallistettuihin standardeihin liittyvät julkaisuasiat:

Tausta: Kokouksessaan 15. joulukuuta 2017 ohjausryhmä päätti virallistaa valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 7/2017 esittämät sanomat. Yhteensä virallistettua sanomia on kymmenen. Virallistettavien sanomien suuresta määrästä johtuen sovittiin, että virallistettujen sanomien käyttöönottopäivämäärä on 31.1.2018, jotta Bitcompilla tarpeeksi aikaa toteuttaa tarvittavat julkaisutoimenpiteet.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli tammikuun lopussa julkaistavan skeemapaketin V11 virallisen version sisältöä. Valtaosan julkaisussa virallistettavista sanomista muodostavat metsäkeskussanomat (sekä saapuvat että lähtevät). Metsäkeskussanomista uudet viralliset versiot julkaistaan metsänkäyttöilmoituksesta, kemera-hakemuksesta, kemera-toteutusilmoituksesta, metsäkeskuspäätöksestä, kemera-maksatussanomasta, hirvivahinkoilmoituksesta, tarkastustiedosta (tarkastuslajisisältönä taimikon varhaishoito, nuoren metsänhoito, korjuujälkitarkastus) ja metsäkeskussanomien palauteviestistä. Lisäksi julkaistaan uusi versio 1.8 kuviomuotoisen metsävaratiedon standardista, sekä aivan uutena metsävarastandardina kuviomuotoinen avoimen tiedon metsävarastandardi (GeoPackage-muodossa).

Varsinkin kuviomuotoisen metsävaratietostandardin julkaisu on aiheuttanut kentällä toimeliaisuutta aivan julkaisua edeltävinä viime hetkinä. Uusia lisäystarpeita koodistoihin on esitetty niin Metsäkeskuksen kuin toimijoidenkin taholta. Todettiin, että yksinkertaisia koodistolisäyksiä voidaan vielä tässä vaiheessa ottaa mukaan, mikäli Bitcomp saa ne toteutettua ennen tammikuun lopun virallistamisjulkaisun ajankohtaa. Tapion, UPM:n ja Stora Enson viimeisimmät ehdotukset erityispiirrekoodistoon löytyvät tämän muistion sähköpostiliitteenä [huom. liite jaettu vain sähköpostitse metsätietostandardoinnin postituslistalle]. Lisäksi tiedusteltiin, onko metsävaratietostandardin muutoksia versioiden MV1.7 ja MV1.8 välillä dokumentoitu mitenkään. Bitcomp vastasi, että viimeisin dokumentaatio muutoksista on työn alla, ja tullaan julkaisemaan hieman myöhemmin.

Erityispiirretietojen standardin osalta todettiin, että standardia ollaan kevätkaudella ottamassa kentällä käyttöön. Näin ollen erityispiirretietostandardin virallistaminen saattaisi olla ajankohtaista seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa huhtikuun 10. päivä.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Tausta: Viime kokouksessa Woodforce-hankkeesta kerrottiin, että kevätkaudella tulee vielä melko todennäköisesti muutostarpeita standardoinnin suuntaan. Woodforcen käyttöönoton on tarkoitus tapahtua keväällä, ja käyttöönoton yhteydessä on todennäköisesti ajankohtaista virallistaa sen hetkinen skeemapaketti (V12). Tätä ennakoiden ohjausryhmä on sopinut seuraavan palaverinsa jo huhtikuulle.

Käsittely: Woodforce-hankkeen edustusta ei ollut paikalla kokouksessa, joten todettiin että palataan asiaan seuraavassa yleiskokouksessa.

 

Puukauppa:

Tausta: Edellisessä kokouksessa todettiin, että välittömiä muutostarpeita puukaupan sanomiin ei ole, mutta niitä todennäköisesti kevätkaudella ilmenee.

Käsittely: Risto Juntunen totesi, että Suomen Puukaupan osalta ei ole uutta kerrottavaa. Virve Rehu tiedusteli kevätkaudella esillä olleista säästöpuu-koodien lisäyksistä puukaupan tarpeita varten. Janne Loikkanen totesi, että 11068 Säästöpuuryhmä ja 10115 Säästöpuu löytyvät nyt standardin koodistoista ja niitä voi käyttää mm. metsävaratietostandardin osana, mutta virallisesti osaksi puukaupan sanomia koodit päätyvät vasta puukaupan sanomien seuraavan virallistamisen yhteydessä.

 

Metsäkeskussanomat (saapuvat ja lähtevät):

Tausta: Metsäkeskussanomien kehitystyö oli syyskaudella erittäin aktiivista. Kehitystyötä jatketaan myös vuonna 2018. Kevätkaudella ohjelmassa on omavalvonnan sanomien käyttöönotto, sekä tarkastustietosanomiin kuuluvien tarkastuslajien lisääminen. Uutena kokonaisuutena aloitetaan metsävaratiedon päivityspyyntösanoman kehittäminen. Metsävaratiedon päivityspyyntösanomalla metsäkeskus voi vastaanottaa sähköisesti metsävaratietoa toimijakentältä.

Käsittely: Heikki Eronen kertasi metsäkeskussanomiin syyskaudella tehtyä kehitystyötä. Kevätkaudella metsäkeskussanomien kehitystyötä jatketaan mm. lisäämällä tarkastustiedon ja omavalvonnan sanomiin uusia työlajeja. Metsävaratiedon päivityssanomasta todettiin, että tarve sanomalle liittyy osalta metsätietolain joukkoistamiskohtaan, jonka mukaisesti Metsäkeskuksen tulee voida ottaa vastaan joukkoistamalla tuotettua metsävaratietoa. Sovittiin, että aloitetaan metsävaratiedon päivityspyynnön luominen järjestämällä aiheesta teemakokous 14. helmikuuta klo 9-10.30.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita esille tulleita asioita.

 

  1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Tausta: Ohjausryhmä kokoontuu 10.4.2018.

Käsittely: Hiihtolomaviikoista huolimatta päätettiin, että seuraava kokous järjestetään 1. maaliskuuta 2018 klo 13-15 online-kokouksena.