Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2017 (31.1.2017) muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 1/2017 tiistaina 31.1.2017 klo 13-15 online-kokouksena

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Esko Välimäki SMK, Mika Galkin LUKE, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Maarit Haavisto MG, Kalle Vanhatalo Tapio, Rami Koivula Karttakeskus, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto, Tapio Räsänen Metsäteho

1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi standardoinnin projektiryhmän suunnitelmasta järjestää koulutus/infotilaisuus standardoinnin julkaisusivuston käytöstä. Tilaisuuden suunniteltu ajankohta on maalis-helmikuu, ja muotona online-kokous. Tarkempaa tietoa suunnitelmasta tulee myöhemmin keväällä.

2. Ajankohtaiset standardiasiat

Skeemapakettien V9 ja V10 tilanne

Janne Loikkanen esitteli skeemapakettien V9 ja V10 tilanteita. Skeemapaketti V9 on lukittu eikä siihen tehdä enää muutoksia, pois lukien selkeät virheiden korjaukset. Skeemapaketti V10 on julkaistu standardoinnin julkaisusivustolla, ja tulevat standardien kehitystyöt kohdistetaan siihen. Skeemapakettiin V10 lähikuukausina lisättävää sisältöä ovat todennäköisesti ainakin hirvivahinkoilmoitus (osana metsäkeskussanomia), omavalvontahankkeeseen liittyvät lisäykset, puukaupan osalta ”korjuuvalmiin kohteen” edellyttämät muutos- ja täydennystarpeet, puukaupan muut kehitystarpeet sekä mahdolliset Woodforceen tulevat muutokset. Arvio skeemapaketin V10 virallistamisajankohdasta on kesäkuu 2017.

Puukauppa

Puukauppastandardien teemakokous päätettiin järjestää 8. helmikuuta klo 13-15 online-kokouksena.

Kalle Vanhatalo kertoi Tapio Oy:n ”korjuuvalmis kohde” -hankkeen tilanteesta. Hanketta on tarkoitus edistää kuluvan kevään aikana vahvasti, ja hankkeen pohjalla käytetään sitä työtä, jota metsätietostandardointifoorumilla tehtiin syksyn 2016 aikana. Tapio ja Suomen Puukauppa Oy kokoustavat asian tiimoilta viikolla 6, ja asiaa käsitellään standardointifoorumilla puukauppastandardien teemakokouksessa 8. helmikuuta.

Risto Juntunen kertoi Suomen Puukauppa Oy:n huomiosta puukauppastandardeihin liittyen. Puukauppastandardien tietyissä elementeissä on mahdollista antaa puutavaralajille tarkenne, mutta tämä ei ole mahdollista kuviotasolla. Suomen Puukauppa Oy:n tarve on mahdollistaa tämä myös kuviotasolla, ja aihetta käsitelläänkin puukauppastandardien teemakokouksessa 8.2.

Woodforce ja omavalvonta

Janne Loikkanen esitteli lyhyesti Woodforce-skeemojen ja metsätietostandardien integraatiotyötä. Woodforce-hankkeelta saatuja uusia skeematiedostoja ollaan sovittamassa osaksi metsätietostandardeja, ja integraation teknisen onnistumisen edistämiseksi standardoinnin projektiryhmä ja Woodforce-hankkeen edustajat ovat pitäneet ja tulevat pitämään työpajoja. Woodforce-sanomiin liittyen Heikki Eronen kertoi, että Metsäkeskuksen omavalvontahankkeen yhteydessä määritetyt tietotarpeet on tarkoitus sovittaa osaksi puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen omavalvontasanomia, ja keskustelua on käytävä myös näiden tietotarpeiden sovittamisesta osaksi itse Woodforcea.

Lajilistan laajentaminen

Tornatorin suunnalta on tuotu esille tarve saattaa metsätietostandardien osana oleva lajilista vastaamaan uhanalaisten lajien toimintamallin lajilistaa (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt). Lajilistan päivittäminen tältä osin on katsottu tarpeelliseksi, ja asiaa käsitellään teemakokouksessa 8.2.

3. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään 15.3. klo 13-15 online-kokouksena.