Valmistelutyöryhmän viimenen kokous 2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 6/2019

Tiistaina 21. lokakuuta klo 13-15 Skype-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Eetu Myöhänen SMK, Janne Uitamo SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdah MTK, Mika Galkin LUKE, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Kuutio, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Käsittely:

Todettiin, että seuraava ohjausryhmän kokous 2/2019 järjestetään 10.12.2019. Ohjausryhmän asialistalla on mm. sanastotyön eteneminen Metsäkeskuksella, ensi vuoden toiminta metsätietostandardoinnissa, sanomien virallistamiset ja muut asiat.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Puukaupan sanomien tilanne

Tausta:

Puukaupan sanomiin on kuluneen vuoden aikana esitetty jonkin verran muutosehdotuksia, joita on edellisen kerran käyty läpi yleiskokouksessa 5/2018. Todetaan tilanne, keskustellaan tarvittaessa muutosehdotuksista ja pohditaan puukaupan seuraavan sanomaversion sisällöllistä lukitsemista.

Käsittely:

Todettiin, että puukaupan sanomiin on tehty kuluneen vuoden aikana muutostöitä puumarkkinatyöryhmän valtakirjakauppasuositukseen ja Bitcomp Oy:n esittämiin muutosehdotuksiin liittyen. Muutosehdotuksia on käyty läpi aiemmissa kokouksissa, joten niihin ei tällä kertaa tutustuttu sen yksityiskohtaisemmin.

Todettiin, että puukaupan sanomat voitaisiin sisällöllisesti lukita skeemapaketista V17, ja keskustella virallistamisesta sen jälkeen kun muutokset on koestettu järjestelmäkehityksessä.

Sanomien lukitsemiseen liittyen heräsi keskustelua uudesta sanomien virallistamis- ja lukitsemiskäytännöstä. Uuden, koekäytössä olevan mallin mukaisestihan uudet sanomaversiot pyritään koeponnistamaan oikeassa tietojärjestelmätyössä ennen niiden virallistamista ohjausryhmässä. Kokouksessa pohdittiin uuden virallistamiskäytännön riskejä – joskus saatetaan joutua odottelemaan kauankin, että kentältä saadaan tieto siitä että sanoma on virallistamiskelpoinen, ja sanoma saattaa olla statuksella ”lukittu työversio” pitkänkin aikaa. Toisaalta esim. puukaupan sanomien tapauksessa muutosehdotuksia on tullut useammalta kuin yhdeltä organisaatiolta, ja yhden organisaation tekemä sanoman käyttöönotto ei vielä takaa sitä, että kaikki sanomaversioon sisällytetyt muutokset olisivat testattuja. Kirjattiin huomiot ylös, mutta todettiin että jatketaan asiassa suunnitellusti.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanojauksen sanomien tilanne

Tausta:

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomiin on tullut kehitysehdotuksia tasaiseen tahtiin. Sanomakokonaisuuteen tehtyjä muutoksia ollaan piakkoin ottamassa käyttöön, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kertoi, että Woodforce-järjestelmän kehittäjiltä on tullut joukko muutosehdotuksia toiminnanohjauksen sanomiin. Muutoksia ollaan viety toiminnanohjauksen sanomien työversioon, joka löytyy skeemapaketista V17. Woodforce aikoo ottaa muutokset käyttöön loppuvuoden julkaisussaan, joten tästä seuraa tarve toiminnanojauksen sanoman työversion sisällölliselle lukitsemiselle ja skeemapaketin V17 lukitsemiselle. Todettiin, että mikäli toiminnanohjauksen lukitun version käyttöönotto sujuu ongelmitta, esitetään sanomaa virallistettavaksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

 

Metsävarasanoman seuraavan version MV1.9 sisällölliseen lukitsemiseen liittyvä pohdinta

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraava versio on 1.9., jonka työversiota on työstetty vajaan parin vuoden ajan. Muutosehdotuksia esille tuoneet tahot ovat toivoneet, että muutokset sisältävä lukittu sanomaversio olisi käytettävissä viimeistään kevättalvesta 2019, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kävi läpi metsävarasanoman nykyisen työversion taustaa. Uusin virallisin versio MV1.8 on kahden vuoden takaa, ja sanomaan on ehdotettu muutoksia useamman organisaation toimesta. Nämä muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että organisaatiot tarvitsevat niitä oman tietojärjestelmäkehityksensä edistämisessä. Bitcomp on koonnut dokumentin, joissa kuvataan mitä muutoksia metsävarasanomaan olisi tulossa (verrattuna uusimpaan viralliseen versioon MV1.8). Dokumentti löytyy täältä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf.

 

Todettiin, että sopiva ajankohta metsävarasanoman lukitsemiselle olisi helmi-maaliskuu. Tällöin viimeiset tähän versioon tulevat muutosehdotukset olisi hyvä saattaa standardoinnin projektiryhmän tietoon viimeistään tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tätä seuraavaan metsävarasanoman versioon on pitkä matka, joten muutostarpeet olisi hyvä saada nyt kasaan.

 

 1. Ensi vuoden toimintasuunnitelma

Tausta:

Metsäkeskuksella on käynnissä ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Ensi vuoden osalta on standardointiin liittyen tunnistettu normaalin sanomien ylläpitotyön lisäksi mm. sanastotyöhön, metsänhoitosuositusten digitalisointiin, metsävaratietosanoman uudistamiseen liittyviin tutkimuksiin sekä hakkuukonetietoon liittyviä tehtäviä. Tässä vaiheessa vuotta ensi vuoden kehitystarpeista kuuleminen olisi erittäin edullista suunnittelutoiminnan kannalta.

Käsittely:

Eronen totesi, että kulunut vuosi 2019 on ollut hivenen tekemisen puolesta hivenen rauhallisempi kuin aiemmat vuodet, ja vuodesta 2020 odotetaan samankaltaista. Ensi vuoden toimintaa on mm:

 • normaali sanomien ylläpitotyö
  • puukauppa
  • toiminnanohjaus
  • metsävara
  • muut
 • metsänhoitosuositusten digitalisoinnin standardointiyhteys
 • sanastotyöhön osallistuminen
 • hakkuukonetiedon laskentapalveluun liittyvät tiedonsiirtorakenteet
 • yleiset, ei suoraan tiedonsiirtorakenteisiin liittyvät kehitys/selvitystyöt
  • dokumentaatioiden parannus
  • metsävarasanoman uudistus – selvitystyö/pohdinta
   • Tähän liittyen keskustelussa todettiin, että mikäli metsävarasanomaan suunniteltaisiin isompaa, takautuvan yhteensopivuuden rikkovaa muutosta, on asia selvitettävä ensin perinpohjaisesti laajalla joukolla, ja eriteltävä selkeästi mitä hyötyjä muutoksella saataisiin aikaan
  • standardileima jatkossa muutkin sanomatyypit muutkin kuin XML ja GeoPackage – JSON todennäköinen

 

 1. Kokouksen päättäminen, seuraava kokous

 

Käsittely:

Päätettiin järjestää seuraava kokous 21. tammikuuta 2020 klo 13-15.