Valmistelutyöryhmän kokoukset 4/2017 ja 5/2017

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmä kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa 30.5.2017. Alta löydät kokouksen muistion. Valmistelutyöryhmän viides kokous järjestetään tänään tiistaina 15. elokuuta klo 13 online-kokouksena, tervetuloa mukaan! Ota yhteys Heikki Eroseen (heikki.eronen(at)metsakeskus.fi).

Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 4/2017 30.5.2017 klo 13-15 muistio

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Esko Välimäki SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokous järjestetään perjantaina 2.6.2017.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lyhyesti perjantaina 2.6.2017 järjestettävästä metsätietostandardoinnin ohjausryhmän kokouksesta ja sen asialistasta. Ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan sanastoon ja ontologioihin liittyviä asioita (tulisiko metsätietostandardoinnissa panostaa näihin), metsätietostandardointiseminaarin järjestämistä loppuvuodesta, sekä vuoden 2017 aikana saavutettuja tuloksia. Eronen tiedusteli alustavasti kokousväen mietteitä standardointiseminaarin tarpeellisuudesta, ja ajatus sai kannatusta.

 

2. Ajankohtaisten standardien tilanne

Skeemapaketin V10 viimeisimmät muutokset

Tausta: Yleiskokouksessa 25.4. Janne Loikkanen esitteli työn alla olevaan skeemapakettiin V10 viimeisimpiä muutoksia.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi yleisesti viime kokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista skeemapakettiin v10. Edellisen kokouksen jälkeen (v10.07) on tullut kuusi uutta v10-aliversiota, ja uusin aliversio on v10.13. Muutokset liittyvät suurelta osin omavalvontaan, ja muutoksiin voi tutustua esim. julkaisusivustolta löytyvästä muutoshistoriataulukosta.

Puukauppa

Tausta: Yleiskokouksen 25.4. jälkeen puukauppastandardeihin kuuluvan kauppavalmiin/korjuuvalmiin leimikon osalta ollaan pidetty kaksi työpajaa, joissa ollaan saatu määritetyksi pääpiirteittäin puukauppastandardeihin tarvittavat muutokset kauppavalmiiseen/korjuuvalmiiseen leimikkoon liittyen. Puukauppastandardien työversion virallistamisesta suunnitellaan esitettäväksi ohjausryhmälle 2.6.2017.

Käsittely: Esiteltiin pääpiirteittäin puukaupan rakenteisiin suunniteltuja muutoksia kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen osalta. Todettiin, että muutokset ovat versioinnin osalta skeemapaketin v11 asiaa ja ajallisesti tulevat sijoittumaan ensi syksyyn. Kuultiin Suomen Puukauppa Oy:n osalta terveiset, että tällä hetkellä muutostarpeita puukaupan sanomiin ei ole. Päätettiin, että voidaan esittää puukaupan sanomien osalta skeemapaketin v10 virallistamista ohjausryhmälle. Tällöin nykyinen työversio PUUKMSK_TV10 muuttuisi uudeksi viralliseksi versioksi PUUKMSK1.1.

Woodforce ja omavalvonta

Tausta: Woodforce-hanke on hyväksynyt standardoinnin projektiryhmän ehdotuksen kärkihankkeen omavalvontaprojektin tietotarpeiden lisäämisestä osaksi Woodforce-sovellusta. Bitcomp on viime aikoina työskennellyt aktiivisesti omavalvontasanomien työversion tuottamisen parissa. Yleiskokouksessa 25.4. Woodforce-hanke esitteli eräitä muutosehdotuksia toiminnanohjauksen standardeihin.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli omavalvontasanomien tilannetta. Omavalvontatietoa välitetään osana maastomittausstandardeja. Rakenteet ovat valtaosin täysin yhteneväisiä toiminnanohjausstandardista jo löytyvien omavalvontasanomien kanssa. Erotuksena mm. toiminnanohjauspuolelta löytyvät ID-elementit, kuten sopimusnumerot. Työlajeista maanmuokkauksesta on jo muodostettu oma esimerkki-xml.

Loikkanen esitteli edellisessä kokouksessa sovittuja muutosehdotuksia toiminnanohjauksen sanomiin. Mikko Kiviniemi totesi, että muutokset ovat sellaisia kuin Woodforce-hanke toivoi. Woodforce-hankkeen terveisinä Kiviniemi kertoi, että Woodforcessa tällä hetkellä esillä ovat ojitusasiat, ja Woodforce-hankkeelta on tulossa standardointifoorumille ehdotus kunnostusojituksesta omana työlajinaan. Ojituksesta omavalvonnan työlajina pohdittiin, että asiaa on syytä edistää vielä ennen juhannusta, sillä Woodforcen sisällön seuraava lukitseminen on 22. kesäkuuta. Standardoinnin projektiryhmä laati luonnoksen toiminnanohjaussanomien omavalvonnan ojitusasioiden muutoksista, ja esittelee ne Woodforce-hankkeelle hyvissä ajoin ennen juhannusta.

Luontolaatu

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on viime aikoina työstänyt luontolaatuarviointitiedon välittämiseen tarvittavaa standardia Metsäkeskuksen ja Tapion kanssa. Luonnostelutyössä ollaan edetty siihen pisteeseen, että luonnos voidaan esitellä valmistelutyöryhmälle.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli luontolaatustandardin perusideaa kuvan avulla. Perusideana luontolaatustandardissa on paikkatietokohteiden ja niihin liittyvien tekstihavaintojen siirtäminen. Paikkatietokohteet voivat olla esim. hakkuualueita, puroja, luontokohteita ym. Luontolaatustandardi liittyy osaksi maastomittausstandardia omana maastomittausstandardin työlajinaan. Sovittiin, että LULA-standardiluonnoksen loppuun hiomiseksi järjestetään teemakokous tiistaina 13.6.2017 klo 13-15 online-kokouksena.

Metsäkeskussanomat:

Tausta: Hirvivahinkoilmoituksen luonnos lisättiin standardoinnin julkaisusivustolle alkuvuodesta 2017, eikä siihen ole sen jälkeen tehty muutoksia.

Käsittely: Todettiin, että hirvivahinkoilmoitus on osa metsäkeskussanomia, ja siten pitkälti Metsäkeskusta koskettava sanoma. Hirvivahinkoilmoituksen lisääminen Metsäkeskuksen tietojärjestelmiin alkaa pian olla ajankohtainen, joten sovittiin että standardoinnin projektiryhmä järjestää pian Metsäkeskuksen kanssa palaverin, jossa arvioidaan nykyisen työversion soveltuvuutta sovelluskehitykseen.

 

3. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita esille tulleita asioita.

 

4. Seuraavaan kokouksen ajankohta

Tausta: Lomakausi lähestyy.

Käsittely: Sovittiin, että järjestetään valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2017 15.8.2017 klo 13-15 online-kokouksena.