Valmistelutyöryhmän kokouksen 5/2017 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2017 muistio

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Mika Galkin Luke, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Markku Ekdahl MTK, Ilona Hohteri UPM, Janne Uuttera UPM, Timo Järvinen Versowood, Tuula Kuisma Stora Enso, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto

 

1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokous järjestettiin 2.6.2017

Käsittely: Heikki Eronen kertoi ohjausryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista. Kokouksessaan ohjausryhmä käsitteli sanasto/ontologia-asioita, standardointiseminaarin järjestämistä ja virallisti puukaupan sanomakokonaisuuden. Sanasto/ontologiatyössä keskusteltiin sanasto- ja ontologiatyön tarpeellisuudesta standardointiprosessin osana. Tällä työllä tarkoitetaan metsäalalla ja metsätietostandardeissa käytettävien käsitteiden (kuten ”pikkutukki”, ”harvennushakkuu”) ja niiden välisten suhteiden yhteistä määrittelyä. Todettiin, että sanomakuvaukset ja koodistot -excelissä Sanomakuvaukset ja rakenteet –välilehdellä (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomaexcelit/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx ) on jo aloitettu jossain määrin tarkoitetun kaltaisen työn tekeminen. Sovittiin, että standardointityötä tekevät perehtyvät tarkemmin sanasto- ja ontologiatyöhön ja miettivät miten se voitaisiin kytkeä tiiviimmin standardointityöhön.

Standardointiseminaarista todettiin, että seminaarin järjestäminen on kannatettava idea. Seminaariin voisi sisältyä valmistelutyöryhmän yleiskokouksen järjestäminen poikkeuksellisesti ns. paikan päällä –kokouksena, sekä mahdollisesti ohjausryhmän kokous. Ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin seminaarin järjestämisestä joulukuussa 2017, mutta tällä hetkellä näyttää siltä että seminaarin järjestäminen siirtyy vuoden 2018 puolelle.

Lisäksi tarkasteltiin kuluvan vuoden aikana saavutettuja tavoitteita suhteessa projektisuunnitelmaan. Tämän lisäksi päätettiin puukauppastandardien nykyisen työversion PUUKMSK_TV10 virallistamisesta versioksi PUUKMSK1.1. skeemapaketissa v10.14.

 

2. Ajankohtaisten standardien tilanne

Skeemapaketin v11 tilanne:

Tausta: Ohjausryhmä virallisti skeemapaketin v10 kesäkuussa. Työversio skeemapaketista V11 otettiin käyttöön pian kokouksen jälkeen.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi lukitun skeemapaketin V10.14 sisällöstä. Eniten muutostöitä nyt lukitussa skeemapaketissa on tehty puukaupan sanomiin, ja muutostyöt liittyvät Kuutio.fi-palvelun tarpeisiin. Kuutio.fi käyttää tiedonsiirrossaan skeemapakettia v10.07 (ja todennäköisesti v10.14 ja 10.07 validoituvat ristiin ongelmitta, mutta tätä ei ole testattu).

Skeemapaketista V11 on tullut julki jo pari versiota, ja uusin versio on 5.7.2017 päivätty v11.02. Paketissa V11 ollaan tähän mennessä tehty muutoksia metsäkeskussanomiin.

Kesäkuun ohjausryhmän kokouksen jälkeen on ilmennyt vielä tarve virallistaa kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin nykyinen versio. Standardoinnin projektiryhmä ottaa virallistamisen työn alle ja tekee tarvittavat virallista edeltävät tarkastukset metsävarasanoman työversion. Tämän jälkeen virallistamista esitettään ohjausryhmälle poikkeuksellisena jälkivirallistamisena.

 

Puukauppa:

Tausta: Kesäkuun kokouksessaan ohjausryhmä päätti virallistaa puukaupan sanomakokonaisuuden.

Käsittely: Todettiin, että Suomen Puukauppa Oy:ltä on tullut lomakauden aikana esitys StemType-koodiston lisäyksestä ylilaholle puulle. Nykyisestä koodistosta löytyy jo koodi 15 Laho, mutta koodia Ylilaho käytettäisiin puulle joka ei kelpaa kuin energiapuuksi (vrt. 15 Laho joka voisi kelvata myös kuiduksi). Päätettiin lisätä StemType-koodistoon uusi koodi ”Ylilaho (energiapuu)”, koodiarvo tarkentuu vielä (mutta todennäköinen koodiarvo on 16).

Muita tiedossa olevia välittömiä muutostarpeita ei Suomen Puukaupalla ollut, mutta todettiin että yhteydenpitoa jatketaan standardoinnin projektiryhmän kanssa. Muutostarpeita melko varmasti tulee lähitulevaisuudessa.

Kauppavalmiista/korjuuvalmiista leimikosta todettiin, että asiaa on työstetty kuluvan vuoden aikana siinä määrin pitkälle, että valmiudet muutosten tekemistä skeemaan asti on periaatteessa olemassa. Viimeinen tarkastelu asiaa työstäneen työryhmän kesken (std-projektiryhmä, SPK Oy, Tapio Oy) on kuitenkin vielä järkevä tehdä ennen skeemaan vientiä. Kauppavalmiin/korjuuvalmiin leimikon muutosehdotuksiin voi tutustua puukaupan muutosesitysdokumentissa https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170517.pdf

 

Omavalvonta:

Tausta: Omavalvonnan sanomia ollaan kesän aikana edistetty kohtalaisen paljon. Metsäkeskussanomiin on viety omavalvontatiedon välitys omaksi käyttötapauksekseen. Omavalvonnan sanomat ovat (ojitusta ja tieasioita lukuun ottamatta) siinä pisteessä, että standardoinnin projektiryhmällä ei ole niihin enää tiedossa olevia muutostarpeita. Kommentteja sanomista odotellaan standardin käyttöönottajilta.

Käsittely: Käytiin läpi omavalvonnan työversion tilannetta. Viiden työlajin osalta (taimikon varhaishoito, NMH, maanmuokkaus, istutus, ja korjuujälki) standardiluonnos on siinä määrin valmis että sovelluskehitystä sen pohjalta voi tehdä. Kaikista mainituista työlajeista löytyy myös esimerkkisanomat. Omavalvonnan työversio kulkee nimellä MKOVT_TV11 ja se löytyy tällä hetkellä skeemapaketista V11.02. Todettiin, että Metsäkeskus on syksyn aikana rakentamassa omavalvontatiedon vastaanottokykyä omiin järjestelmiinsä, ja eräillä toimijoilla on aikomus rakentaa omavalvontatietoa lähettävät päät järjestelmiinsä vielä tämän syksyn aikana.

Kahden työlajin osalta (ojitus ja tieasiat) ei ole vielä valmista. Kärkihankkeen omavalvonnan tietotarpeiden ja WF-hankkeen tietotarpeiden välillä on näiden työlajien osalta lähtökohtainen ero siinä, että kärkihankkeen omavalvonnassa näillä työlajeilla sovelletaan koealatyyppistä ratkaisua, kun taas WF-hankkeessa koealoja ei ole. Standardoinnin projektiryhmä laatii yhteistyössä WF-hankkeen kanssa esityksen koealatyyppisestä tiedon kuvaamistavasta näiden työlajien sanomissa.

Woodforce-hankkeen terveisien yhteydessä selvisi, että Woodforce aikoo muuttaa korjuun omavalvontaan liittyviä sanomiaan. Tämä aiheuttaa muutostarpeita omavalvonnan metsätietostandardiin ko. työlajin osalta. Tarkempi kuvaus muistion puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen osiossa.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Tausta: Woodforce-hankkeessa ollaan tänä vuonna työskennelty metsänparannukseen liittyvien aiheiden kanssa. Viime kokouksessa sovittiin omavalvontaan liittyen, että standardoinnin projektiryhmä toimittaa WF-hankkeelle ehdotuksen kunnostusojituksen esittämisestä omana omavalvonnan työlajinaan.

Käsittely: Mikko Kiviniemi kertoi Woodforce-hankkeen terveiset. Woodforce-hankkeessa työskennellään metsänparannukseen liittyvien aiheiden parissa. Omavalvonnan näkökulmasta Woodforcessa työstetään ensin ojitusasioita ja sen jälkeen tieasioita. Pilottitestien tulosten perusteella WF on muuttamassa korjuun omavalvontaan liittyviä käytäntöjään siten, että koealalta mitataan puustotietoa puulajeittain (ennen vain runkoluku mitattiin puulajitasolla). Tämä aiheuttaa muutoksia nykyiseen omavalvontasanoman työversioon korjuujäljen seurannan osalta. Standardoinnin projektiryhmä ja WF-hanke laativat muutosesityksen yhteistyössä.

Woodforce-hankkeelta on odotettavissa syksyn aikana jonkin verran muutosehdotuksia toiminnanohjauksen standardin nykyiseen työversioon (mm. MapSymbol-kenttään). Todettiin, että ainakaan vielä seuraavassa julkaisussaan syyskuussa Woodforce ei kykene ottamaan sisäiseen käyttöönsä metsätietostandardiskeemapakettia, vaan vielä toistaiseksi jatketaan vallinneella ns. erillisten skeemapakettien käytöllä. Tavoitteena kuitenkin on, että tulevaisuudessa WF kykenisi sisäisessä käytössäänkin hyödyntämään suoraan metsätietostandardien julkaisusivustolta saatavaa skeemapakettia.

 

3. Ensi vuoden toiminnan suunnittelu

Tausta: Metsäkeskuksessa ensi vuoden toiminnan suunnittelu käynnistyy pian. Standardoinnin osalta tulisi siis pyrkiä hahmottelemaan ensi vuoden toiminnan päälinjat.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lyhyesti ensi vuodelle mahdollisesti jo tiedossa olevista suunnitelmista. Metsätietolain mahdollisen muuttumisen myötä seuraava metsätiedon avautuminen saattaa aiheuttaa muutostarpeita mm. metsävaratietosanomiin (niin kuvio- kuin hilamuotoiseenkin) ja mahdollisesti esim. metsäkeskussanomiin. Parhaillaan käynnistymässä olevan metsätietietohankkeen myötä on tarkoitus luoda metsätietostandardeihin metsäteiden kuvaamiseen tarvittavat sanomat. Omavalvonnan kahden keskeneräisen työlajin osalta työ jatkuu mahdollisesti vielä ensi vuoden puolelle. Metsäkeskussanomiin tehdään vuodenvaiheen jälkeen vielä kehitystyötä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun uudistamisen myötä. Lisäksi luonnollisesti jatketaan normaalia standardien ylläpitotyötä ja reagoidaan saapuviin kehitysehdotuksiin.

Suomen Puukauppa Oy ja Woodforce-hanke kertoivat samansuuntaiset terveiset, joissa todettiin ensi vuoden olevan enimmäkseen normaalia ylläpitoa ja sisällön jäädyttelemistä. Muutostarpeita metsätietostandardien suuntaan tulee, mutta ne eivät todennäköisesti ole suuruusluokaltaan samaa kuin kuluvana vuonna.

Ensi vuoden suunnitelmia käsitellään tarkemmin seuraavassa yleiskokouksessa. Toimijoita kehotetaankin tässä vaiheessa olemaan aktiivisesti yhteydessä Metsäkeskukseen ensi vuoden standardointitarpeidensa osalta, yhteyttä voi ottaa osoitteeseen heikki.eronen@metsakeskus.fi

 

4. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

 

5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous tiistaina 26.9. klo 13-15 online-kokouksena.