Valmistelutyöryhmä kokoontui. Katso muistio.

Muistio: Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän etäkokous 3.11.2014 klo 13 -15.14

Osanottajat: Ari Kotiharju Tapio, Janne Loikkanen Bitcomp, Marko Aho Stora Enso, Mika Galkin Metla, Sauli Hartikainen Metsä Group, Eeva Hiltunen SMK, Juha Leskinen Stora Enso, Jyrki Vainio Fifth Element, Anssi Kainulainen MTK, Tuula Kuisma Stora Enso, Outi Niemi Bitcomp, Tapio Räsänen Metsäteho, Timo Säynäjoki Savcor ja Esko Välimäki SMK

 

Asiat:

 

 

1. Wood Force –projektissa valmistellut skeemojen ja koodistojen päivitykset

 

Viimeisimmät julkaistut versiot skeemadokumentaatioista löytyvät julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

 

Aiemmin on todettu tarve koodistojen selitteiden ruotsin- ja englanninkielisten kieliversioiden kääntämiselle. Käännösten tekeminen keskitetysti standardointityön yhteydessä säästäisi monien toimijoiden työtä, mutta tämän vuoden standardointityön budjetissa ei ole varauduttu käännöksiin. Janne Loikkanen on tuottanut arvion standardien selitteiden määrästä sekä siitä, kuinka suuri osa on tällä hetkellä ruotsiksi ja englanniksi. Sovittiin, että Ari Kotiharju tekee arvion käännöstyön määrästä ohjausryhmälle 8.12.2014 pidettävään kokoukseen. Ohjausryhmä tekee päätöksen siitä, tehdäänkö käännöstyöt.

 

Lokakuun lopulla oli tuotu esiin uusia puutavaralajiin liittyviä koodistotäydennyksiä.

 

Kun yhdistetään kaikki StemType:en liittyvät ja esitetyt tarpeet päästään seuraavaan listaan uusia koodeja:

 

  • StemTypeType, runkolaji

14 Joukkokäsitelty

15 Laho

  • ExtraStemTypeType, runkolaji106 Esimurske

    107 Sahanpuru

    108 Höylän (kutterin) puru

    109 Kuori

     

Todettiin, että puutavaralajien täydennykset on viety työversioihin.

 

Mikko Kiviniemi kertoi, että WF-projektissa valmistellaan vielä päivityksiä nykyisiin skeemoihin ja koodistoihin. Päivityksissä huomioidaan mm. Metsähallituksen käyttämät kehitysluokat.

 

Sovittiin, että WF-projekti ja Fifth Element toimittavat päivitetyt skeemat ja koodistot Bitcompille julkaistaviksi marraskuun loppupuolella. Niiden käsittelyä jatketaan seuraavassa valmistelutyöryhmän kokouksessa.

 

 

2. Metsäkäyttöilmoituksen standardointi

 

Metsälaki uudistui vuoden 2014 alussa. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen toimittamiseen tehdään uusi metsätietostandardi, joka mahdollistaa uudistuneen lainsäädännön edellyttämän tietosisällön välittämisen. Tämän lisäksi määritellään asiaan liittyvään sähköiseen asiointiin tarvittavat kuittaus- ja virheilmoitus- yms. palautesanomat.

 

Asiaa on käsitelty useissa palavereissa ja dokumentaatioiden viimeisimmät versiot metsänkäyttöilmoitus MKI_T ja palautesanomat MKIP_T löytyvät metsätietostandardien julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ . Aiemmissa kokouksissa on todettu, että MKI-sanoma ja palautesanomat näyttäisivät olevan periaatteessa valmiita.

 

MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 kuitenkin todettiin, että metsävarasanoman (MV 1.5) päivitykseen liittyen MKI sanoman RealEstates taginimeä pitäisi kuitenkin vielä muuttaa. Tuolloin sovittiin, että Bitcomp toteuttaa muutoksen työversioon. Todettiin, että muutos on toteutettu.

 

Todettiin, että MKI-standardi palautesanomineen on periaatteessa valmis, eikä tällä hetkellä ole tiedossa muutostarpeita. Todennäköisesti siihen tulee kuitenkin vielä päivitysesityksiä sovelluskehittäjiltä.

 

3. Kemera-tukiin liittyvät standardit

 

Kemera-lain muutokseen liittyen on tarkoitus toteuttaa Kemera –tukien sähköiseen asiointiin tarvittavien tietojen standardointi.

 

Todennäköisesti Kemera-tukien sähköisen asioinnin standardisanomat sisältävät erilaisia hakemuksiin liittyviä viestejä sekä MKI-sanomien tavoin niihin liittyviä palautesanomia. Todennäköisesti käytetään samaa tai samankaltaista metsäkeskusrunkoviestiä kuin MKI-sanomissakin.

 

MTK:n Anssi Kainulainen kertoi, että hänen saamansa tiedon mukaan kaikkiin työlajeihin tulee ennakkohakemus, joka vastaa nykyisin vain osalla työlajeista käytettävää toteutussuunnitelmaa.

 

Todettiin tavoitteeksi tehdä standardikokonaisuus, joka mahdollistaisi kaikkien kemeratukien hakemisen sähköisenä asiointina.

 

Todettiin, että tarvitaan kaikille työlajeille ennakkohakemus ja toteutusilmoitus sekä niihin liittyvät Metsäkeskuksen palautesanomat ja päätöksiin liittyvät sanomat.

 

Todettiin, että uusi MKI-standardikokonaisuus ja nykyiset Kemeran sähköiset hakemukset antavat hyvän pohjan uusien viestien kehittämiselle, mutta niitä pitää muuntaa ja täydentää.

 

Sovittiin, että Tapio ja Bitcomp valmistelevat Metsäkeskuksen kanssa asiaa pidemmälle, jonka jälkeen se tuodaan valmistelutyöryhmään.

 

 

4. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaan ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Janne Loikkanen esitteli laatimansa standardien julkaisusivustolta löytyvän kuvaesityksen päivityssanomasta. Todettiin, että se vaikutti toimivalta. Lisäksi todettiin, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Toivottiin asiantuntijoiden ja sovelluskehittäjien kannanottoja siihen, onko järkevää ottaa päivityssanoman rakenne käyttöön myös metsävarastandardissa?

 

5. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardi

 

Metla on työstänyt tiedonkeruutarpeita sidosryhmien kanssa.

 

Todennäköisesti standardin työstäminen voidaan tehdä seuraavista lähtökohdista.

 

1)     Jo valmiissa puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardissa olevat aluejakorakenteet sopinevat myös metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardin lähtökohdaksi. Tilastojen julkaisun aluejako on vielä harkinnassa, mutta kuntatieto tarvittaneen kerättävään tietoon.

2)     Tilastointitarkoituksissa työlajijaottelu tulee olemaan metsätietostandardeja karkeampi. Tämän vuoksi on varauduttava luokittelemaan ja yhdistelemään metsätietostandardien työlajeja karkeampiin työlajiluokkiin, jotka toimivat tilastoinnin työlajeina.

3)     Mittayksiköihin liittyen suurin osa tiedoista kerätään hehtaareina, mutta tiedot ojituksista sekä metsäteiden rakennus ja perusparannus kerätään metreinä.

4)     Kustannustietoja tulee kahdella tavalla: yhdistyskentästä yksikkökustannukset, teollisuuden omista metsistä sekä yksikkö- että kokonaiskustannukset (kokonaiskustannukset helpompi tuottaa raporteista), Metsähallitukselta yksikkökustannuksia, mutta teistä kokonaiskustannukset. Teollisuudelta ei tule kustannustietoja niiden yksityismetsissä tekemistä suoritteita, mutta jatkossa tietoja tarvitaan, koska se on ehto yhdistyskentän tietojen saannille.

 

Metsänhoitotilaston yhteydessä on kerätty tiedot hakkuualoista hakkuutavoittain. Yksityismetsien tiedot on saatu ja saataneen tulevaisuudessakin metsänkäyttöilmoituksista (ovat siis aikeita). Teollisuus ja Metsähallitus ovat antaneet omista metsistään toteutuneiden hakkuiden tiedot.

 

Sidosryhmät kokoontuvat 29.9.2014 käsittelemään asiaa Melan johdolla ja tuon palaverin lopputuloksena on päivitetty kerättävien tietojen Excel-taulukko, joka oli kokouskutsun liitteenä.

 

 

Todettiin, että tarkoituksenmukaisin tapa edetä olisi täydentää nykyistä puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardia siten, että siihen otettaisiin myös MHMP-tilastoinnin ja hakkuutapojen pinta-alojen tilastoinnin tiedot. Samalla voitaisiin lisätä maakunta yhdeksi aluevaihtoehdoksi

 

Sovittiin, että Ari Kotiharju, Janne Loikkanen, Outi Niemi, Mika Galkin, Marja-Liisa Juntunen ja Lasse Lahtinen pitävät 12.11.2014 klo 13 Lync-palaverin, jossa valmistellaan xml-luonnostelma uudesta metsätilastostandardista, jonka käsittelyä jatketaan seuraavassa valmistelutyöryhmän kokouksessa.

 

6. Hyväksyttyjen skeemojen päivitystarpeiden käsittely

 

Aiemmin on sovittu, että olemassa olevien skeemojen päivitykset pyritään tekemään siten, että lisättävät rakenteet lisätään vapaaehtoisina rakenteina ja koodistoja päivitetään siten, että lisätään uusia koodeja.

 

On sovittu, että Bitcomp ylläpitää sanomakohtaisia muutoshistoriadokumentteja, jotka julkaistaan standardien julkaisusivuston versionhallintataulukossa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kunkin sanomaversion kohdalla.

 

Sovittiin, että jatkossa muutokset luokitellaan seuraavasti 1=luonnostelma, 2=sovitaan vietäväksi työversion dokumentaatioon, 3=todetaan toteutetuksi dokumentaatioon, 4=esitetään virallistettavaksi. Näin päivitysten välittyminen dokumentaatioon tulee seurattua.

 

Päivitystarpeet 22.9.2014 virallistamisen jälkeen.

 

a) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että metsävaratiedon standardin (MV 1.5) skeeman nykyisessä toteutuksessa oli tehty tarpeeton muutos kiinteistön omistajatietoja lisättäessä, joka esti taaksepäin yhteensopivuuden. Sovittiin, että Bitcomp korjaa asian skeeman julkaisua päivittämällä. Tämä aiheuttaa muutoksen myös MKI-skeeman työversioon, joka myös toteutetaan. Todettiin, että tämä on toteutettu.

 

b) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että GML-skeemojen lisääminen metsävarastandardin sisälle lienee syytä toteuttaa seuraavaan versioon. Sovittiin, että työversioon toteutetaan tämä muutos, jonka avulla gml-skeemoja voi käyttää paikallisesti. Muutos tehdään ennen seuraavaa valmistelutyöryhmän kokousta.

 

 

7. Muut asiat

 

Todettiin, että on tuotu esiin tarve työkalulle, joka kirjoittaisi koodistot tekstimuotoon. Lisäksi on tuotu tarve työkalulle, jolla koodistolisäyksiä voi ehdottaa julkaisusivuston kautta. Sovittiin, että Janne Loikkanen selvittää tällaisten työkalujen toteutuksen vaatimat resurssimäärät seuraavaan valmistelutyöryhmän kokoukseen mennessä.

 

8. Seuraavat kokoukset

 

Sovittiin seuraava valmistelutyöryhmän Lync-kokous pidettäväksi 3.12.2014 klo 13.

 

Erillisen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään 8.12.2014

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi