Valmistelutyöryhmä kokoontui

Muistio: Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 12.5.2016 klo 9-10.40

Osanottajat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Heikki Eronen SMK, Mika Galkin Luke, Juho Heikkilä SMK, Eeva Hiltunen SMK, Juha Inkilä SMK, Ari Kotiharju Tapio, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuula Kuisma StoraEnso, Mikko Kiviniemi F-plan, Tapio Räsänen Metsäteho ja Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

Asiat:

 

1. Metsätietojen standardointityön kehittäminen

 

Taustatietoa:

 

–  MMM:n, Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n kesken on sovittu, että valmistelutyöryhmän työtä jatketaan kesäkuun alkupuoliskolle saakka jatkuvan siirtymäkauden ajan Tapio Oy:n ja SMK:n yhteisesti vetämänä. Tämän jälkeen työtä jatketaan SMK:n toimesta.

 

–  24.5.2016 järjestetään VRK:n toimesta metsäalan tietojärjestelmät Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa seminaari, jossa yhtenä ohjelmanumerona on myös metsätietostandardien ajankohtaisten asioiden esittely.

 

 

Käsittely:

 

Todettiin, että SMK:n Heikki Eronen ryhtyy hoitamaan valmistelutyöryhmän vetäjän työtä kesäkuulle jatkuvan siirtymäkauden aikana. Kaikki valmistelutyöryhmän vetäjälle tarkoitetut sähköpostit on syytä lähettää siirtymäkauden aikana osoitteisiin ari.kotiharju@tapio.fi ja heikki.eronen@metsakeskus.fi . Siirtymäkauden jälkeen valmistelutyöryhmän vetäjälle osoitetut viesti osoitetaan vain Heikki Eroselle.

 

Todettiin, että 24.5.2016 järjestettävän seminaarin ilmoittautumiset ottaa vastaan VRK:n Sanna Suomalainen sanna.suomalainen@vrk.fi .

 

 

2. Wood Force –projektissa valmistellut puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen skeemojen työversioiden päivitykset

 

Taustatietoa:

 

Aiemmin on sovittu, että sovelluskehityksen aikana tulevat päivitykset käydään läpi valmistelutyöryhmässä ja päivitetään dokumentaatioihin julkaisusivustolle http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/.

 

Lisäksi on sovittu, että koodistojen päivitykset tehdään keskitetysti Bitcompin toimesta pyynnöstä.

 

Aiemmin on tuotu esille epäloogisuudet standardien eri koodistojen koodiarvoissa.

 

Esimerkiksi äestys:

Metsävaratietojen standardissa (MV) SilvicultureTypeType koodistossa äestys = 530.

 

SoilPreparation Operation Type ja WorkCode sekä WF koodiston Työlajit koodeissa äestys on koodattu seuraavasti:

SoilPreparation Operation Type                                         enum                 530

WorkCode                                                                        enum                 510

WF työlaji                                                                        enum                 310

 

On todettu, että WoodForcessa on ollut perusteet sille, että on käytetty tiettyjä koodiarvoja.

 

Aiemmin on todettu, että uudet päivitykset käsitellään, kun WF-projekti tekee esityksen niistä.

 

Mikko Kiviniemi oli toimittanut tämän kokouskutsun liitteenä olevan Excel tiedoston ”Muutokset metsätietostandardiin” valmistelutyöryhmän vetäjälle ennen kokousta.

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että pidetään koodistojen ja karttamerkkien teemakokous 1.6.2016 klo 13-15, jossa voidaan käsitellä koodistojen muitakin muutostarpeita kun WF-projektin nyt esittämät.

 

Sovittiin, että Mikko Kiviniemi selvittää, voidaanko WF-projektissa kehitetyt karttamerkit julkaista ja hyödyntää standardointityössä?

 

Mikko Kiviniemi kertoi, että WF-palvelun metsänhoidon hyväksymistestit ovat meneillään. Odotettavissa on muutoksia myös skeemoihin vielä syksylläkin, mutta kesäkuussa pyritään saamaan valmiiksi seuraava julkaistava skeemapakettiversio.

 

3. Kemera-tukiin liittyvät standardit

 

Taustatietoa:

 

Valmistelutyöryhmän kokouksessa 8.12.2014 Eeva Hiltunen kertoi SMK:n linjauksista. Ensivaiheessa pitäisi mahdollistaa ainakin nuorenmetsänhoidon, taimikon varhaishoidon ja juurikäävän torjunnan sähköinen asiointi.

 

Toukokuussa 2015 Kemera-lakiin liittyvät asetukset saivat lopullisen muotonsa.

 

Suomen metsäkeskus on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin uuden Kemera-lain toimeenpanon aikatauluista http://www.metsakeskus.fi/kemera-uudistus#.VW_wLlIw_cs . Tuolta sivulta löytyvät myös asiaan liittyvät säädökset sekä paperilomakkeet.

 

Seuraavaan on lueteltu sähköisen asioinnin prosessiin tarvittavat sanomat ja niiden toteutuksen perusteet:

 

 1. Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista KMRHA_T-skeema 

  Lain 22 § mukaan ”Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen kuvaus, sijainti, arvioitu alkamis- ja päättymisajankohta ja hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan tuen määrä. Hakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma, jos se on tuen myöntämisen edellytyksenä 9 §:n mukaan.”. Hakemukseen on syytä sisällyttää mm. tieto siitä, haluaako hakija asian käsittelyyn liittyvät päätökset vain sähköisinä. Lisäksi on ajateltu tarvittavan mm. hakijan sähköiselle hakemukselle antama viite ”FinancingActApplicationReference”, jonka maksimipituudeksi on sovittu 50 merkkiä.

   

  Aiemmin on sovittu, että hakemukseen tulee luettelo tuen saajista ja tuen saajan tietoihin on syytä lisätä tieto siitä, onko kyseessä yhteyshenkilönä toimiva tuen saaja. (Maksuosuutta ja tilinumeroa ei tule hakemukseen)

   

Tuensaajaan ja yhteystietoon liittyviä asioita Janne Uitamo on kommentoinut talvella 2015 seuraavasti: ”Avustaja on siis henkilö, joka avustaa hakijaa hakemuksen tekemisessä. Asiamies toimii saamansa valtuutuksen rajoissa kuin hakija: hän voi hakea tukea laissa tarkoitetun tuensaajan puolesta ja vastaanottaa maksun. Yhteyshenkilönä toimiva tuensaaja tarkoittanee hallintolain 16 §:n mukaista yhteystietoa; ” … asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.” Yhteystietona voidaan ilmoittaa tuensaajan yhteystietojen sijasta myös ulkopuolisen asiamiehen yhteystiedot. Tuensaaja voi myös toimia asiamiehenä muilta tuensaajilta saamansa valtuutuksen perusteella; hänen mahdollinen asemansa asiamiehenä ei kuitenkaan käy ilmi pelkästään ilmoitetun yhteystiedon perusteella.

 

Hakemuksessa ilmoitettavalla hallintolain mukaisella yhteystiedolla on se merkitys, että rahoituspäätös, ilmoitus tarkastuksen tekemisestä, kuuleminen ym. metsäkeskuksen yhteydenotot toimitetaan tämän yhteystiedon (postiosoitteen tai sähköpostiosoitteen) mukaisesti. Jos yhteystieto on hakijoiden asiamiehelle (joko ulkopuoliselle asiamiehelle tai tuensaajalle, jonka muut tuensaajat ovat valtuuttaneet toimimaan asiamiehenä), metsäkeskus toimittaa tiedoksiannot hallintolain 56 §:n 3 momentin mukaisesti asiamiehelle. Tiedoksiannot voidaan asiamiehen lisäksi toimittaa myös hakijoille, joita asiamies edustaa, mutta asiamiehelle on ilmoitettava, jos toimeksianto on toimitettu myös hänen edustamilleen hakijoille.”

 

Valtioneuvoston ja MMM:n asetusten ja lain tulkinnan täsmentymisen myötä on toukokuussa 2015 tullut esiin seuraavia muutostarpeita julkaisusivuston version hallinnan KMRHA_skeemaan.

 

 1. Kiinteistön omistajan (RealEstateOwner) omistusosuus sekä yhteisomistussuhteen peruste. Keskusteltiin, miten nämä toteutetaan hakemuksen skeemaan? Paperilomakkeella on mahdollisuus antaa omistusosuus murtolukuna tai prosentteina. Todettiin, että omistusosuus hakemusvaiheessa on vain siksi, että tiedetään hakijoiden omistavan vähintään 25. Todettiin, että Bitcomp oli tehnyt omistussuhteen perusteelle koodiston, joka vastasi paperilomakkeen koodistoa. Todettiin, että kiinteistöyhtymä termi pitää päivittää verotusyhtymäksi. Lisäksi ., että SubstituteMessage on muutettava kyllä/ei tyyppiseksi.
 2. On syytä mahdollistaa 2 eri työlajin eli taimikon varhaishoidon ja nuorenmetsänhoidon hakeminen samalla hakemuksella. Paperilomakkeella on vaihtoehto ”30 tai 35”. Skeemaan lisätään koodi 33=”nuoren metsän hoito tai taimikon varhaishoito”.
 3. ”Suometsänhoidon, metsätien tekemisen ja metsäluonnon hoidon tuen hakemuksessa on ilmoitettava arvio toimenpiteen toteuttamisen yhteydessä kohteella tuensaajalle syntyvistä tuloista. Tuensaajan tietoihin arvio tuloista euroa. Ympäristötuen hakemuksessa on ilmoitettava kohteen pinta-ala, kuvioittaiset metsävaratiedot ja koko kiinteistön puuston määrä sekä ilmoitettava kohteen elinympäristöt ja niiden lisämääreet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.” Mahdollisuus liittää hakemukseen kuvioittainen metsävaratieto. On todettu, että skeemasta olisi hyvä saada selville, missä työlajeissa tarvitaan toteuttamissuunnitelma tai metsävaratiedot.
 4. ”Jos hakemuksen on laatinut hallintolain (434/2003) 12§:ssä tarkoitettu asiamies, hakemukseen on liitettävä riittävän yksilöity selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa päämiestä” Miten tämä toteutetaan skeemaan? Selvitys asiamiehen toimivallasta: Hakija (maanomistaja) on __.__.201__ valtuuttanut asiamiehen toimimaan puolestaan. Valtuutuksesta käy ilmi: [K/E_] asiamiehen oikeus edustaa hakijaa kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisessa hakemusasiassa [_K/E] pankkitili, jolle tuki maksetaan, tai asiamiehen oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille silloin, kun tukea ei makseta hakijalle; [_] muuta (ja ilmeisesti vapaa tekstiselite. Toteutetaan lisäksi mahdollisuus liittää valtakirja tms. dokumentti liitetiedostona. Bitcomp etsii ratkaisun, jossa tietojen monistamistarve vähenee.
 5. Hakemuksessa, joka koskee sellaista hanketta, jolle on jo myönnetty tukea, on edellä tässä pykälässä säädetyn lisäksi ilmoitettava tukipäätöksen hankenumero. FinancingActApplicationReference-kentän rinnalle lisätään ”hankenumero”. Tehdään 14 merkkinen merkkijono.
 6. ”Hakemuksessa on ilmoitettava, onko hakija hakenut tai saanut toimenpiteeseen muuta julkista tukea.” MainApplier -koodin rinnalle tehdään vielä yksi koodisto. ”OtherPublicSubstitut” 1=on saanut, 2=on hakenut 3=ei ole saanut eikä hakenut.
 7. Metsäkeskuksen lomakkeilla on teksti: Sähköinen tiedoksianto: Suostun siihen, että metsäkeskus voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen. 1= Annan…, 2= En anna suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon. Tämä toteutetaan standardiin. 

   

 8. Toteuttamissuunnitelma tai sijaintitiedot 

  Toteuttamissuunnitelma on hakemussanoman yhteydessä toimitettava xml-elementti, joka toimitetaan niiden työlajien hakemusten yhteydessä, joilta lainsäädäntö edellyttää suunnitelmaa. Niiltä pinta-alaperusteisilta hankkeilta, joilta ei edellytetä suunnitelmaa, tarvitaan suunnitelman kaltaiset sijaintitiedot. Pinta-alaperusteisissa hankkeissa etenkin TVH ja NMH työlajeilla on syytä käyttää mahdollisimman samankaltaista geometrioiden esittämistapaa kuin MKI-skeemassa. Juurikäävän torjunnassa riittää hakemuksessa paikkatietona kiinteistötunnus (asetusluonnokset).

   

  Aiemmin on todettu, että työlajiryhmille ja työlajeille tarvitaan suunnitelmaan erilaisia tietoja. Vielä ei ole varmaa linjausta siitä, onko mahdollista tehdä kaikille työlajeille yhteinen suunnitelmaelementti, jossa on paljon vaihtoehtoisia rakenteita vai tarvitaanko useita erilaisia suunnitelmaelementtejä. Erityisesti skeemassa on huomioitava se, miten yhteishankkeiden tuet saadaan jaettua osakkaille.

   

 9. MMM:n asetuksen mukaan ”Nuoren metsän hoidon hakemuksessa on lisäksi eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, nuoren metsän hoidon hakemuksessa on eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden.” Pienpuun keruuseen liittyvät asiat on ilmoitettava myös toteutusilmoituksessa, mutta suurin osa totutusilmoituksessa ilmoituksessa kuviolta ilmoitettavista asioista ei koske hakemusta. On sovittu, että hakemuksen kuviotietoihin on lisättävä uusi koodisto SmallWoodRemovalClass. Sovittiin, että tehdään FinancingActAplicationStand-rakenne, johon tulevat vain hakemusvaiheessa kuviolta tarvittavat tiedot. Ari tekee ja lähettää määrittelyt Bitcompille. 
 10. Palauteviesti hakemukseen 

  Metsäkeskus lähettää palauteviestin eli kuittaussanoman tai virheilmoituksen hakemuksen ja mahdollisen suunnitelman vastaanottamisesta. Tarvittaessa hakemuksen lähettäjä korjaa hakemustaan tai suunnitelmaansa ja lähettää ne uudelleen, kunnes SMK:n vastaanottorajapinta lähettää palautesanoman hakemuksen virheettömästä vastaanottamisesta.

   

  Todennäköisesti voidaan käyttää täydennettynä samaa palauteviesti-skeemaa kuin MKI-standardissa. On todettu hakijan hakemuksessa ilmoittama hakemuksen yksilöivä viite eli reference on syytä sisällyttää myös palauteviestiin. (Sama lienee syytä toteuttaa myös MKI-palauteviestiä koskien).

   

  Yleisenä linjauksena voitaneen todeta, että FinancingActApplicationReference on syytä lisätä kaikkiin hankkeen käsittelyvaiheisiin liittyviin skeemoihin.

   

 11. MKI-standardeissa käytetty palauteviestin perus kooditus on nyt ”hylätty, hyväksytty ja osittain hyväksytty”. Kyseessä on kuitenkin sähköiseen vastaanottoon liittyvä viesti. Todettiin, että voitaisiin käyttää kooditusta: 1. vastaanotettu 2. vastaanotettu virheellisenä ja  pyydetään korjaamaan/täydentämään oheisen virhekoodin tarkoittamat asiat. 3. Tiedonsiirto epäonnistui (sanoman tarkoitusta tai lähettäjää ei pystytty riittävästi tunnistamaan.)

 

Virhekoodit: Sanomien sähköisen vastaanoton generoimat virhekoodit, jotka yksilöivät sanoman virheen. Todennäköisesti tarvitaan 1000, 2000, 3000 jne. sarjat rakenteen eri tasoilla oleville virheille. Esim. 1001=Hakijan XXX osalta ei ole ilmoitettu yhteisomistusosuuden perustetta. 2001= kiinteistötunnus XXXXXXX on virheellinen 3001= kuvion xx.x geometria virheellinen. 3002=Kuviolta xx.x on ilmoitettu kerättävän pienpuuta vähintään 25 m3/ha, vaikka kuvio ei sijaitse Pohjois-Suomessa. Ari Kotiharju oli lähettänyt virhekoodien määrittelytaulukkopohjan kokouskutsun liitteenä. Palauteviestejä määriteltäessä ilmeni, että palauteviestien määrittely olisi syytä tehdä SMK:n toimesta, koska heillä on paras tietämys siitä, millaisia tarkistuksia SMK:n järjestelmät pystyvät sanomille tekemään ja toisaalta tarvittavat virhekoodit todennäköisesti selviävät vasta testauksen ja tuotantokäytönkin aikana.

 

Palauteviestin virheilmoituksia määriteltäessä nousee esiin kysymys siitä, että tarvitaanko kaksivaiheinen palauteviesti. Osa virheistä on varmasti koneellisesti seulottavissa siten, että sähköinen palauteviesti lähtee välittömästi vastauksena hakijan sanomaan. Todennäköisesti osa hakijan sanoman virheistä paljastuu vasta myöhemmin ja tällöinkin virheiden korjaus onnistuisi helpoiten, mikäli virheilmoitus voitaisiin lähettää sähköisenä. Todennäköisesti voidaan käyttää samaa palauteviestin virhekooditusta molemmissa tapauksissa? Todettiin, että sähköinen asiointi myös myöhemmin ilmenevien virheiden osalta olisi tehokkain tapa virheiden käsittelyyn, mutta se on toteutettava siten, ettei se aiheuta sekaannusta hakijan taholla.

 

 1. < >
  Toimenpiteen jälkeen hakija lähettää toteutusilmoituksen.

 

Tähän on sisällytettävä rahoituspäätöksen numero. Toteutusilmoituksen on tarkoitus muistuttaa mahdollisimman paljon hakemusta ja sen liitteenä olevaa suunnitelmaa. Vapaaehtoisen omavalvontatuloksen toimittaminen on mahdollistettava. On syytä voida ilmoittaa, että toteutus on tehty suunnitelman tai hakemuksen sijaintitietojen mukaisesti.

 

Toteutusilmoitukseen on syytä sisällyttää luettelo tuen saajista ja tuen saajan tietoihin on syytä lisätä tieto siitä, onko kyseessä yhteyshenkilönä toimiva tuen saaja, kuten hakemukseenkin sovittiin lisättäväksi.  Toteutusilmoitukseen on syytä lisätä myös kentät maksuosuutta ja tilinumeroa varten. Toteutusilmoituksessa ja hakemuksessa olevat tuensaajaelementit (SubsidyApplier) on syytä nimetä toisistaan poikkeavasti.

 

Aiemmin todettu, että omavalvontatiedon toimittamiseen sekä yhteishankkeiden toteuttamissuunnitelmiin voidaan saada valmiita elementtejä WoodForcen käyttämistä standardiskeemoista. Myös tarkastustietojen standardi on yksi vaihtoehto omavalvontatulosten väittämiseen. Todettiin, että omavalvontatuloksen toimittamista ei edellytetä asetuksissa, mutta sen toimittaminen on mahdollistettava. Todennäköisesti omavalvontatuloksen olisi syytä olla erillinen skeema, joka linkitetään toteutusilmoitukseen FinancingActApplicationReference:n avulla

 

Asetuksissa ns. omavalvontana ilmoitettavat tiedot on täsmällisesti yksilöity toteutusilmoituksessa ilmoitettavina tietoina. On todettu, että KMRTI_T-skeemaan tarvitaan seuraavat tiedot.

 

 

FinancinActStand rakenteen alle jo olemassa olevien StemCount ja MeanHeight sekä (NMH kohteita varten) MeanDiameter-koodistojen lisäksi.

 

a)Uusi koodisto: RemovalClass

1.                         Taimikon varhaishoito, Etelä-Suomi, poistuma alle 3000 kpl/ha

2.                         Taimikon varhaishoito, Etelä-Suomi, poistuma yli 3000 kpl/ha

3.                         Taimikon varhaishoito, Pohjois-Suomi, poistuma alle 2000 kpl/ha

4.                         Taimikon varhaishoito, Pohjois-Suomi, poistuma yli 2000 kpl/ha

5.                         Nuoren metsän hoito, Etelä-Suomi, poistuma alle 1000 kpl/ha

6.                         Nuoren metsän hoito, Etelä-Suomi, poistuma yli 1000 kpl/ha

7.                         Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma alle 800 kpl/ha

8.                         Nuoren metsän hoito, Pohjois-Suomi, poistuma yli 800 kpl/ha

 

 

b)Uusi koodisto HeightClass

 

1.                         Pituus on yli 3 m

2.                         Pituus ei ole yli 3 m

 

c)Uusi koodisto SmallWoodRemovalClass

 

1.                         Etelä-Suomi, pienpuunkeruu vähintään 35 kiintokuutiota/ha

2.                         Pohjois-Suomi, pienpuunkeruu vähintään 25 kiintokuutiota/ha

 

Aiemmin on sovittu, että mietitään myöhemmin, pitäisikö hakemuksella olla suppeampi kuviorakenne.

 

 

 1. Metsäkeskus lähettää palauteviestin eli kuittaussanoman tai virheilmoituksen hakemuksen toteutusilmoituksen vastaanottamisesta. Tarvittaessa toteutusilmoituksen lähettäjä korjaa toteutusilmoitustaan ja lähettää sen uudelleen, kunnes SMK:n vastaanottorajapinta lähettää palautesanoman toteutusilmoituksen virheettömästä vastaanottamisesta. (Toteutusilmoituksen palauteviestin virhekoodit määritellään kuten hakemukseenkin liittyen) 
 2. Metsäkeskus toimittaa päätöksen hakijalle. Aiemmin on todettu, että päätöksellekin olisi syytä tehdä xml-sanoma, vaikka perinteisiä paperisiakin päätöksiä joudutaan käyttämään.

 

Janne Uitamo on todennut, että mikäli toteutusilmoituksessa todetaan, että toteutus on tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, niin metsäkeskus ei tee enää uutta päätöstä, vaan päätöksen sijaan metsäkeskus lähettää maksatusviestejä.

 

 1. Maksatusviesti.

 

Aiemmin on todettu, että tuet on syytä saada maksettua yhteishankkeilla suoraan tuen saajalle. Janne Uitamon kommentit: ” Yhteishankkeilla on varauduttava siihen mahdollisuuteen, että tuet on voitava maksaa hankkeeseen osallistuville tuensaajille, mutta myös siihen, että tuet on voitava maksaa hankkeen toteuttajalle, hakkuuoikeuden haltijalle tms. taholle tuensaajien antaman valtuutuksen, toimeksiannon ym. mukaisesti. Esimerkiksi juurikäävän torjunnan hankkeet saatetaan toteuttaa yhteishankkeina, joilla maanomistajat sopivat puukauppasopimuksen yhteydessä puunostajan kanssa siitä, että tämä voi asiamiehenä hakea ja saada torjuntatyölle mahdollisesti myönnettävät juurikäävän torjunnan kemera-tuet.”

 

On todettu, että maksatusviesti eli ilmoitus maksun maksamisesta voi lähteä ilman päätöstä tai päätöksen yhteydessä.

 

 

Kemera-standardien skeemoja on käsitelty syys- joulukuussa 2015 useissa työpajoissa, joihin myös SMK:n sovellusten kehittäjät ovat osallistuneet.

 

KMRHA_T = KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista; KMRTI_T = KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen dokumentaatiot on päivitetty julkaisusivustolle http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ 11.12.2015 (Uutta sivustolla nro. 86.).

 

Kemerastandardien viimeisiä viilauksia on toteutettu kevään 2016 aikana lähes viikoittain SMK:n ja sen sovellustoimittajien kesken järjestetyissä Skype-kokouksissa, jossa on käsitelty testauksessa tehtyjä havaintoja ja niiden aiheuttamia standardien päivitystarpeita.

 

Kemeran toteutusilmoituksen standardissa on tarkoitus hyödyntää Tarkastustietojen standardikokonaisuuden yhteydessä määriteltyjä rakenteita.

 

Keväällä 2016 tapahtuneet lainsäädännön muutokset ovat mm. poistaneet juurikääväntorjunnan tuettavien työlajien joukosta.

 

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että skeemapaketti v8 voidaan lukita ja esitetään siinä olevat Kemera-standardit hyväksyttäviksi ohjausryhmän kokouksessa 18.4.2016.

 

Ohjausryhmä hyväksyi skeemapaketin v8 mukaiset Kemera-standardit 18.4.2016.

 

Käsittely:

 

Todettiin, että Kemeran-hakemusstandardi on julkaistu, mutta hakemusten vastaanotto on muista kuin standardeihin ja tietojärjestelmiin liittyvistä syistä keskeytetty.

 

Todettiin, että toteutusilmoitusskeemaan voi tulla muutostarpeita käyttöönoton yhteydessä.

 

Todettiin, että standardin mukaisen MKI:n testaus on käynnissä.

 

 

4. Tarkastus- päivitys- ja omavalvontatietojen standardi (”Maastomittausstandardikokonaisuus”)

 

Taustatietoa:

 

Tammikuun valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa sovittiin, että Ari Kotiharju kutsuu koolle tarkastustietojen-standardin työpajan 29.1.2016 klo 9-10.30. Työpajaan osallistuivat Tapion Ari Kotiharjun lisäksi SMK:n Timo Lahtinen, Jani Leivo, Eeva Hiltunen, Marko Keisala ja Heikki Kuoppala sekä Bitcompin Janne Loikkanen.

 

Tuon kokouksen jälkeen on vastaavia työpajoja järjestetty useita, joissa on kehitetty yhteisiä rakenteita päivitys-, tarkastus-, omavalvonta- ja toteutusilmoitustiedoille. Näin pyritään varmistamaan standardien yhteensopivuus ja välttämään moninkertainen työ. Työpajoissa on suunniteltu eri käyttötapauksissa tehtäville mittauksille ja havainnoille yhteinen standardi.

 

Asiaan liittyvää materiaalia on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#MKCommonObjectData

 

Pientyöpajatyön tuloksena on syntynyt.

 

 • MVPMK_T -standardin dokumentaation luonnostelma

 

 • käyttötapaustaulukko (Excel)

 

 • luonnostelma XML-rakenteista

 

26.4.2016 järjestettiin Tarkastus-, omavalvonta- ja toteutustietojen standardin –teemakokous, jossa todettiin, että hierarkinen standardi olisi tietosisällön virheiden visuaalisessa jäljittämisessä selkeämpi. Kuitenkin esitetty id-viittauksiin perustuva standardi mukautuu joustavammin eri käyttötapauksiin, on helpommin täydennettävissä ja soveltuu erityisen hyvin yksittäisten päivitystietojen välittämiseen. Todettiin, että erillisen hierarkisen standardin toteuttaminen johonkin maastomittauskäyttötapaukseen ei ole täysin pois suljettu vaihtoehto, mutta koska tunnistettuja käyttötapauksia on jo lähes 40, on nykyinen id-viittauksiin perustuva standardi todennäköisesti tarkoituksenmukaisin. Tuolloin todettiin, että työtä kannattaa jatkaa nykyisiä luonnostelmia täydentäen ja täsmentäen.

 

10.5.2016 järjestettiin pientyöpaja, jossa täydennettiin käyttötapaustaulukon uusinta versiota. Seuraava pientyöpaja sovittiin järjestettäväksi 30.5.2016.

 

Käsittely:

 

 

Janne Loikkanen esitteli XML-luonnostelman dokumentaation, joka löytyy versiotaulukosta version MVP_TV9 riviltä. Lisäksi Janne esitteli määrittelytaulukon viimeisimmän version.

 

Sovittiin, että työtä jatketaan toistaiseksi pientyöpajatyönä, eikä uutta teemakokousta sovittu.

 

 

5. Hyväksyttyjen skeemojen päivitystarpeiden käsittely

 

Taustatietoa:

 

Aiemmin on sovittu, että olemassa olevien skeemojen päivitykset pyritään tekemään siten, että lisättävät rakenteet lisätään vapaaehtoisina rakenteina ja koodistoja päivitetään siten, että lisätään uusia koodeja.

 

On sovittu, että Bitcomp ylläpitää sanomakohtaisia muutoshistoriadokumentteja, jotka julkaistaan standardien julkaisusivuston versionhallintataulukossa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kunkin sanomaversion kohdalla.

 

On sovittu, että jatkossa muutokset luokitellaan seuraavasti 1=luonnostelma, 2=sovitaan vietäväksi työversion dokumentaatioon, 3=todetaan toteutetuksi dokumentaatioon, 4=esitetään virallistettavaksi. Näin päivitysten välittyminen dokumentaatioon tulee seurattua.

 

Ohjausryhmä hyväksyi 18.4.2016 skeemapaketin v8 mukaiset kemerastandardit sekä pakettiin sisältyneen metsävaratietojen standardin version MV1.7, jonka käyttöönottopäivämääräksi ohjausryhmä päätti 20.6.2016.

 

 

KAUPANKÄYNNIN STANDARDIEN PÄIVITTÄMINEN

 

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

 

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 https://www.puumarkkinat.fi/resources/documents/Suomen_Puukauppa_Oy_Sahkoinen_Puukauppapaikka_TIEDOTE.pdf kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan.

 

13.4.2016 ja 18.4.2016 järjestettiin Skype-kokoukset, joissa Suomen Puukauppa Oy:n edustajat esittelivät kaupankäynnin standardien päivitystarpeensa metsätietostandardien valmistelutyöryhmän vetäjälle ja konsultille. Näissä kokouksissa esiteltiin myös muilta tahoilta saatuja päivitysehdotuksia.

 

27.4.2016 järjestettiin valmistelutyöryhmän teemakokous kaupankäynnin standardeista. Tuolloin sovittiin, että laaditaan muutosdokumentit, joihin kuvataan skeemamuutokset viimeisimpien virallisten versioiden ja v8 skeemapaketin skeemojen välillä.

 

Tuolloin sovittiin, että Karttakeskuksen valmistelema yhteydenottopyyntö-skeema lisätään skeemapakettiin v8 ja samalla lisätään yhteydenottopyynnön perumisen mahdollisuus.

 

Tuolloin sovittiin, että Tornatorin ja StoraEnson sovelluskehittäjien esittämät kehittämistarpeet otetaan huomioon seuraavassa v9 skeemapaketissa. Merkittävin muutos on WoodForceen liittyvissä metsätietostandardeissakin käytetyn envelope-rakenteen lisääminen. Tämä ja muut muutostarpeet on esitetty julkaisusivustolla olevassa dokumentissa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#Puukauppa .

 

Tuolloin Tuula Kuisma kertoi, että SE ja Tornator tarvitsisivat ensimmäiset v9 paketin skeemaversiot toukokuussa.

 

Tuolloin sovittiin, että Bitcomp toteuttaa välittömästi sovitut päivitykset v8 pakettiin ja ottaa sen v9 skeemapaketin pohjaksi. Skeemapaketin v9 muutoskuvaus on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ .

 

 

Käsittely:

 

Todettiin, että Suomen puukauppa Oy:n esittämät päivitykset on tehty skeemapakettiin v8, mutta myös puukauppapaikan kehittäjillä saattaa olla noussut esiin vielä uusia päivitystarpeita.

 

Todettiin, että puukauppastandardien seuraavan version kehittämisessä on tärkeää, että päästään riittävään yhteensopivuuteen WF-palvelun envelope-rakenteiden kanssa.

 

Sovittiin alustavasti Kaupankäyntistandardien teemakokous 19.5.2016 klo 8-10.50. Todettiin, että mikäli tuohon ajankohtaan ei saada riittävää edustusta puukauppapaikkasovelluksen toteuttajien joukosta, niin ajankohtaa joudutaan siirtämään.

 

Muita virallisten standardien päivitystarpeita ei nostettu esille.

 

 

6. Hilamuotoisen metsävaratiedon standardi.

 

SMK suunnittelee hilamuotoisen metsävaratiedon jakamista. On olemassa hilamuotoisen metsävaratiedon standardi ”HMV1.1”.

 

Aiemmin on todettu, että hilamuotoisen metsävaratiedon standardilla on yhtymäkohtia ForestBig data sekä Metsätieto 2020 hankkeiden kanssa. Origo ja hilat on tarkoitus ns. kiinnittää. 16 x 16 hila sopisi karttalehtien kanssa yhteen.

 

Aiemmin on tehty seuraava esitys:

 

”Otettaisiinko hilaruudukoston paikka ja koko myös standardityössä käsiteltäväksi? Metsäkeskus ehdottaa tätä 16mx16m solua, jonka referenssipiste on X = 506 000 Y= 6 966 000 EURFE-FIN (ETRS89-TM35FIN) koordinaatistossa. Näin se on karttalehtijaon kanssa täsmäävä jaoltaan.

 

Olisiko tarpeen teetättää valtakunnan kattava valmis hilaruudukko, joka on tuolla jaolla ja ottaa se jaettavaksi? Silloin voitaisiin tarkkaan sopia mikä ruutuu on esimerkiksi IDltään 4048589 jne. Metsäkeskus voi moisen tehdä/teetättää, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tällöin ainakin ID:tä voitaisiin käyttää viitteenä paikkatiedon sijaan. Eikä olisi valtakunnan reuna-alueilla epäselvyyksiä mihin asti hilasto jatkuu jne.”

 

INSPIRE-speksit ruudukoiden suhteen löytyvät esim. seuraavasta linkistä.

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf

 

On todettu, että asiaan liittyen on syytä tutustua eri vaihtoehtoihin ja konsultoida asiantuntijoita, ennen kuin Metsäkeskus tekee päätöksen siitä, miten menetellään. Todennäköisesti apua asiassa voidaan saada myös Metsätieto 2020 työstä.

 

Hilamuotoisen metsävaratiedon skeemaan liittyen on todettu tarve sisällyttää runkolukusarjat hilalle. Olemassa oleva hilamuotoisen metsävaratiedon standardi sisältää runkolukusarjan.

 

Jo aiemmin Esko Välimäki on todennut, että olemassa oleva standardi vaikuttaa käyttökelpoiselta, mutta vaatinee pieniä päivityksiä.

 

Esim. sitä pitää pohtia, kannattaako ositteiden esittämisessä jakson olla yläkäsitteenä kuten nyt.

 

Juha Inkilä on aiemmin kertonut, että muun kuin XML-formaatin käyttäminen Hila-tietojen jakamisessa on tullut uudelleen vireille, mutta kiinteistökohtaiseen tietojen jakamiseen myös xml-sopisi.

 

22.10.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa Esko välimäki kertoi, että vanha xml-skeema on alkanut tarkemmin mietittäessä tuntua liian raskaalta suurten hilatietomäärien toimittamiseen. SMK on kaavaillut tietojen jakamiseen uudenlaista rivitietomallia, jolla ensimmäiset hila-aineistot on saatu kirjoitettua ulos ja keskeisimmiltä toimijoita on pyydetty kommentteja tietomalliin. Uuden mallin tietosisältö mukailee Aarnin tietokannan sisältöä.

 

Tuolloin todettiin, että Metsätietostandardien ei ole pakko olla XML-muotoisia ja olisi tarkoituksenmukaista, että myös uuden mallin mukainen tietomäärittely voitaisiin ottaa mukaan metsätietostandardien joukkoon, jolloin kaikki metsäalan tietojärjestelmästandardit löytyisivät yhdestä paikasta.

 

SMK:ssa hilatiedon jakelun formaatiksi on ajateltu OGC:n GeoPackage-standardia SQLite-tietokannan päälle. SQLite ja sen paikkatietolaajennos SpatiaLite ovat vapaasti muokattavia ja levitettäviä ohjelmia. SQLite-kantaa käytetään esimerkiksi Mozilla Firefoxissa.  Nämä tietokannat ovat yksittäisiä tiedostoja.

 

SMK on ajatellut, että tämän tyyppisistä pienistä tietokannoista voisi tulla jatkossa enemmänkin esim. SHP- ja XML/GML-formaattien korvaaja siirtotiedostoissa.

 

Tiedosto rakentuu siten, että se sisältää seuraavat taulut:

-HILARUUTU (spatiaalinen)

-PALSTA (spatiaalinen)

-KIINTEISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO_ARVO (ei-spatiaalinen)

 

HILARUUTU-taulussa on itse päätieto, eli hilaruudut ja niiden attribuutit. PALSTA-taulusta löytyy kiinteistön palstojen geometriat, ikään kuin varmistukseksi siitä, että mistä aineistoa pitäisi olla jne. KIINTEISTO-taulussa on kiinteistön kiinteistötunnus. KOODISTO-taulusta löytyy HILARUUTU-tauluun liittyvät koodistot ja KOODISTO_ARVO-taulusta kyseisten koodistojen taulut.

 

Ratkaisu on toteutettu käyttäen Luciadin libgpkg-kirjastoa ja siihen voi tutustua tämän viestin liitettä tutkimalla. Tiedosto aukeaa myös esimerkiksi ArcMap 10.3.1 ohjelmalla.  Testeissä SMK on huomannut, että kaikki ohjelmistot eivät lue GeoPackage-formaattia ihan samalla tavalla. Esimerkiksi FME Desktop 2015.1 lukee STRING-tyyppiseksi niitä kenttiä, jotka ovat ArcMapissa DOUBLE-tyyppiä. SMK on jo aiemmin toimittanut liitteenä olevan koeaineiston joillekin sidosryhmille.

 

16.11.2015 päivityssanomien teemakokouksessa keskusteltiin SMK:n esittämästä formaatista ja todettiin, että se tuntuu käyttökelpoiselta hilatiedon jakamiseen.

 

Tiedon jakaminen tapahtuu kiinteistöittäin.

 

Tuolloin keskusteltiin myös lainsäädännön muutoksista, joiden toteutuessa hilatietoa voitaisiin jakaa nykyistä vapaammin.

 

Tuolloin todettiin, että kun pilotoinnin myötä tiedon muoto vakiintuu, etsitään tapa esittää tiedon määrittelyt metsätietostandardien julkaisusivuston taulukon kautta yhtenä metsätietostandardeista. Koska kyseessä on pääasiassa varsin yksinkertainen rivitieto, voidaan tietojen hierarkiat esittää esim. kuvana.

 

Tuolloin 16.11.2016 sovittiin, että asiaan palataan valmistelutyöryhmässä pilotoinnin jälkeen.

 

8.12.2015 SMK:n edustajat kertoivat, että pilotoinnin aikataulu on lykkääntynyt vuoden 2016 puolelle.

 

Aiemmin on sovittu, että päivitystarpeet käsitellään pilotoinnin jälkeen.

 

Käsittely:

 

Todettiin, että halukasta pilotoijaa ei ole löytynyt, eikä näin ollen pilotointia ole päästy toteuttamaan. Asiaan palataan myöhemmin.

 

7. Käännöstyöt.

 

Taustatietoa:

 

Bitcomp on toteuttanut ohjausryhmässä sovitusti uudelleen käytettävissä olevat makrot, joilla käännöstöille saadaan excel-pohjat, joista käännöstyöt saadaan kirjoitettua skeemoihin automatisoidusti.

 

StoraEnso, WoodForce-projekti ja Silvadata toimittivat kevättalvella 2015 tiedot käännöstarpeistaan Ari Kotiharjulle.

 

Tapiossa käännettiin vuonna 2015 koodistoselitteitä englannin kielelle  n. 1500 kpl sekä useita satoja termejä ruotsin kielelle.

 

Koodistokäännös-Excel-taulukon viimeisin versio löytyy julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versionhallinnan taulukon KOOD_T rivin ”dokumentaatio”-sarakkeesta (rivin saa näkyviin painamalla sinistä +-merkillä varustettua kuvaketta).

 

Käsittely:

 

Todettiin, että mikään taho ei ole esittänyt mitään yksilöityjä käännöstyötarpeita.

 

Todettiin, että koodistojen päivitysten yhteydessä tapahtuvista muutoksista ja lisäyksistä on syytä tehdä kieliversiot.

 

8. Muut asiat

 

Mika Galkin Lukesta kertoi, että tilastostandardin QuantityUnitType on havaittu testausta käynnisteltäessä puutteelliseksi.

 

Todettiin, että todennäköisesti muutos on niin pieni, että se voidaan tehdä skeemapakettiin v8 siten, ettei se vaikuta muiden skeemojen käyttöön.

 

Sovittiin, että Janne Loikkanen ja Mika Galkin pitävät kahdenkeskisen pientyöpajan, jossa sopivat yksikkölisäyksistä. Päivitys ja muutosdokumentaatio julkaistaan julkaisusivustolla.

 

 

9. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

 

Käsittely:

 

19.5.2016 klo 8-10.50 pidettäväksi sovittiin alustavasti Kaupankäyntistandardien teemakokous

 

1.6.2016 klo 13-15 pidettäväksi sovittiin koodistojen ja karttamerkkien teemakokous

 

8.6.2016 klo 9-11 pidettäväksi sovittiin seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________