Valmistelutyöryhmä hioi Kemerastandardeja

Valmistelutyöryhmässä käytiin läpi vireillä olevat standardointiasiat. Eniten suunnittelua vaatii vielä Kemeran yhteishankkeiden tukien jako eri tuensaajille. Kokouksen muistio on ohessa:

Asiat:

Muistio: Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 9.2.2015 klo 13-15.05 (Lync-kokouksena)

Asiat:

1. Wood Force –projektissa valmistellut skeemojen ja koodistojen päivitykset

Aiemmin on sovittu, että sovelluskehityksen aikana tulevat päivitykset käydään läpi valmistelutyöryhmässä ja päivitetään dokumentaatioihin julkaisusivustolle http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/.

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että Wood Force -projekti miettii, miten Kemeralain työlajien koodisto sisällytetään puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardeihin.

Todettiin, että WoodForce-palveluun ei tarvita Kemera-työlajien kooditusta, vaan urakanantajien metsäjärjestelmät konvertoivat työlajit Kemera.työlajeiksi hakemuksia varten.

Mikko Kiviniemi kertoi, että materiaalikoodeihin ja työlajien yksiköihin on tulossa pieniä päivityksiä jotka saadaan lopulliseen muotoonsa kahden viikon aikana. Sovittiin, että päivitykset viedään julkaisusivuston skeemoihin, kun ne ovat valmiit. Todettiin, että sovellusta kehitettäessä tulee todennäköisesti vielä lisää pieniä päivitystarpeita.

Tuli ilmi, että Envelope-skeemasta on virheellinen versio Julkaisusivustolla. Sovittiin, että Arto Ylikotila pyytää Jyrki Vainiolta viimeisimmän toimivan skeeman ja toimittaa sen Outille Bitcompiin, joka päivittää sen julkaisusivustolle.

2. Metsäkäyttöilmoituksen standardointi

Viimeisimmät versiot metsänkäyttöilmoitus MKI_T ja palautesanomat MKIP_T löytyvät metsätietostandardien julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ . Aiemmissa kokouksissa on todettu, että MKI-sanoma ja palautesanomat ovat periaatteessa valmiita. Aiemmin on todettu, että todennäköisesti skeema esitetään hyväksyttäväksi ohjausryhmän vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. Skeema otetaan SMK:n Eeva Hiltusen joulukuussa 2014 antaman arvion mukaan tuotantokäyttöön syksyllä 2015.

Keskusteltiin, onko tullut ilmi päivitystarpeita nyt julkaistuihin dokumentaatioihin?

Nimiasia on ollut keskusteluissa ja siihen saatetaan palata myöhemmin.

Natura-alueilla tehtävistä toimenpiteistä metsäkeskus lähettää tiedot Ely keskukselle. Lyhyt sanallinen arvio toimenpiteen vaikutuksista voitaneen sisällyttää lisätietokenttään.

Todettiin, että asiaa ei käsitellä seuraavassa kokouksessa, mikäli mitään uutta ei ilmene. Ennen Ohjausryhmää tarkistetaan virallistamisen tarve.

3. Kemera-tukiin liittyvät standardit

Kemera-lain muutokseen liittyen toteutetaan Kemera –tukien sähköiseen asiointiin tarvittavien tietojen standardointi.

Aiemmin on todettu, että todennäköisesti käytetään samaa tai samankaltaista metsäkeskusrunkoviestiä kuin MKI-sanomissakin.

Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että Kemera-lakia täydentävät asetukset eivät vielä ole lopullisessa muodossaan.

Valmistelutyöryhmän kokouksessa 8.12.2014 Eeva Hiltunen kertoi SMK:n linjauksista. Ensivaiheessa pitäisi mahdollistaa ainakin nuorenmetsänhoidon, taimikon varhaishoidon ja juurikäävän torjunnan sähköinen asiointi.

14.1.2015 asiasta järjestettiin teemakokous. Tämän jälkeen Kemera-standardeja on käsitelty valmistelutyöryhmän edellisessä yleiskokouksessa sekä Tapio, SMK ja Bitcomp ovat pitäneet 3 keskinäistä työpajakokousta, joista viimeisin järjestettiin 6.2.2015. Em. käsittelyjen pohjalta julkaistiin perjantaina 6.2.2015 uusimmat versiot dokumentaatioista julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ :

Ennen yksityiskohtiin menoa käytiin keskustelua asiaan liittyvästä juridiikasta. Todettiin, että juurikäävän torjunnasta, taimikon varhaishoidosta ja nuoren metsän hoidosta ei tehdä lain tarkoittamaa toteuttamissuunnitelmaa, vaikka hakija joutuukin etukäteen ”suunnittelemaan” ja hakemuksessaan ilmoittamaan toimenpiteiden sijaintitiedot.

Seuraavaan on lueteltu sähköisen asioinnin prosessiin tarvittavat em. dokumentaatioissa kuvatut sanomat.

 

 1. Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista 

  Lain 22 § mukaan ”Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen kuvaus, sijainti, arvioitu alkamis- ja päättymisajankohta ja hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan tuen määrä. Hakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma, jos se on tuen myöntämisen edellytyksenä 9 §:n mukaan.”. Hakemukseen on syytä sisällyttää mm. tieto siitä, haluaako hakija asian käsittelyyn liittyvät päätökset vain sähköisinä. Lisäksi on ajateltu tarvittavan mm. hakijan sähköiselle hakemukselle antama viite ”FinancingActApplicationReference”. Todettiin, että pitää vielä tarkistaa, että yhteystiedot ovat skeemassa siten, että päätösten toimittaminen onnistuu niiden perusteella.

   

 2. Toteuttamissuunnitelma tai sijaintitiedot 

  Toteuttamissuunnitelma on hakemussanoman alarakenteeksi liitettävä elementti, joka sisältää mm. hankkeen suunnitellut geometriatiedot. Niiltä pinta-alaperusteisilta hankkeilta, joilta ei edellytetä suunnitelmaa, tarvitaan suunnitelman kaltaiset sijaintitiedot. Pinta-alaperusteisissa hankkeissa ja etenkin juurikääväntorjunnassa on syytä käyttää mahdollisimman samankaltaista geometrioiden esittämistapaa kuin MKI-skeemassa.

   

  Eri työlajiryhmille ja työlajeille tarvitaan suunnitelmaan erilaisia tietoja. Vielä ei ole varmaa linjausta siitä, onko mahdollista tehdä kaikille työlajeille yhteinen suunnitelmaelementti, jossa on paljon vaihtoehtoisia rakenteita vai tarvitaanko useita erilaisia suunnitelmaelementtejä. Erityisesti skeemassa on huomioitava se, miten yhteishankkeiden tuet saadaan jaettua osakkaille.

   

 3. Palauteviesti hakemukseen 

  Metsäkeskus lähettää palauteviestin eli kuittaussanoman tai virheilmoituksen hakemuksen ja mahdollisen suunnitelman vastaanottamisesta. Tarvittaessa hakemuksen lähettäjä korjaa hakemustaan tai suunnitelmaansa ja lähettää ne uudelleen, kunnes SMK:n vastaanottorajapinta lähettää palautesanoman hakemuksen virheettömästä vastaanottamisesta.

   

  Todennäköisesti voidaan käyttää täydennettynä samaa palauteviesti-skeemaa kuin MKI-standardissa.

 

 1. < >
  Toimenpiteen jälkeen hakija lähettää toteutusilmoituksen.

 

Tähän on sisällytettävä rahoituspäätöksen numero. Toteutusilmoituksen on tarkoitus muistuttaa mahdollisimman paljon hakemusta ja sen liitteenä olevaa suunnitelmaa. Vapaaehtoisen omavalvontatuloksen toimittaminen on mahdollistettava. On syytä voida ilmoittaa, että toteutus on tehty suunnitelman tai hakemuksen sijaintitietojen mukaisesti.

 

 1. Metsäkeskus lähettää palauteviestin eli kuittaussanoman tai virheilmoituksen hakemuksen toteutusilmoituksen vastaanottamisesta. Tarvittaessa toteutusilmoituksen lähettäjä korjaa toteutusilmoitustaan ja lähettää sen uudelleen, kunnes SMK:n vastaanottorajapinta lähettää palautesanoman toteutusilmoituksen virheettömästä vastaanottamisesta. 
 2. Metsäkeskus toimittaa päätöksen hakijalle. Aiemmin on todettu, että päätöksellekin olisi syytä tehdä xml-sanoma, vaikka perinteisiä paperisiakin päätöksiä joudutaan käyttämään.

 

Janne Uitamo totesi, että mikäli toteutusilmoituksessa todetaan, että toteutus on tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, niin metsäkeskus ei tee enää uutta päätöstä, vaan päätöksen sijaan metsäkeskus lähettää maksatusviestejä.

 

 1. Maksatusviesti.

 

Todettiin, että tuet on syytä saada maksettua yhteishankkeilla suoraan tuen saajalle.

 

Sovittiin, että pidetään Tapio, SMK ja Bitcomp kokoonpanolla Kemera-skeemojen työpaja 4.3.2015 klo 13 alkaen.

 

4. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaa ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Standardien julkaisusivustolta löytyy kuvaesitys päivityssanomasta. Aiemmin on keskusteltu, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Todennäköisesti SMK:n metsävaratietoja päivittävät sanomat olisi tarkoituksenmukaisinta välittää saman rajapinnan kautta, mitä nyt käytetään mki-sanomien toimittamiseen.

 

Aiemmin on todettu, että päivityssanomalla on liittymäkotia Kemeran toteutusilmoitukseen.

 

Todettiin, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa valmisteluryhmän kokouksessa.

 

5. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardi

 

Aiemmin on todettu, että voidaan noudattaa seuraavia lähtökohtia.

 

1)     Jo valmiissa puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardissa olevat aluejakorakenteet sopinevat myös metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardin lähtökohdaksi. Tilastojen julkaisun aluejako on vielä harkinnassa, mutta kuntatieto tarvittaneen kerättävään tietoon.

2)     Tilastointitarkoituksissa työlajijaottelu tulee olemaan metsätietostandardeja karkeampi. Tämän vuoksi on varauduttava luokittelemaan ja yhdistelemään metsätietostandardien työlajeja karkeampiin työlajiluokkiin, jotka toimivat tilastoinnin työlajeina.

3)     Mittayksiköihin liittyen suurin osa tiedoista kerätään hehtaareina, mutta tiedot ojituksista sekä metsäteiden rakennus ja perusparannus kerätään metreinä.

4)     Kustannustietoja tulee kahdella tavalla: yhdistyskentästä yksikkökustannukset, teollisuuden omista metsistä sekä yksikkö- että kokonaiskustannukset (kokonaiskustannukset helpompi tuottaa raporteista), Metsähallitukselta yksikkökustannuksia, mutta teistä kokonaiskustannukset. Teollisuudelta ei tule kustannustietoja niiden yksityismetsissä tekemistä suoritteita, mutta jatkossa tietoja tarvitaan, koska se on ehto yhdistyskentän tietojen saannille.

 

Metsänhoitotilaston yhteydessä on kerätty tiedot hakkuualoista hakkuutavoittain. Yksityismetsien tiedot on saatu ja saataneen tulevaisuudessakin metsänkäyttöilmoituksista (ovat siis aikeita). Teollisuus ja Metsähallitus ovat antaneet omista metsistään toteutuneiden hakkuiden tiedot.

 

Sidosryhmät kokoontuivat 29.9.2014 käsittelemään asiaa Melan johdolla ja tuon palaverin lopputuloksena on päivitetty kerättävien tietojen Excel-taulukko, jota on käsitelty aiemmin valmistelutyöryhmässä ja joka toimii työlajijaottelun pohjana.

 

Aiemmin on todettu, että tarkoituksenmukaisin tapa edetä olisi täydentää nykyistä puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardia siten, että siihen otettaisiin myös MHMP-tilastoinnin ja hakkuutapojen pinta-alojen tilastoinnin tiedot. Samalla lisätään maakunta yhdeksi aluevaihtoehdoksi

 

Ari Kotiharju, Janne Loikkanen, Outi Niemi, Mika Galkin, Marja-Liisa Juntunen ja Lasse Lahtinen pitivät 12.11.2014 klo 13 Lync-palaverin, jossa valmisteltiin xml-luonnostelma uudesta metsätilastostandardista. Luonnostelmaa on päivitetty tämän jälkeen em. työryhmän sähköpostikokouksena.

 

Edellisessä kokouksessa Marja-Liisa Juntunen kertoi siitä, kuinka uusi laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista velvoittaa elinkeinonharjoittajat ilmoittamaan tiedot tilastoviranomaiselle. Lukessa on alustavasti kaavailtu, että tilastotiedot ilmoittaisi se elinkeinonharjoittaja, joka on laskuttanut MHMP-työt.

 

Keskusteltiin aiemminkin esillä olleesta asiasta, että tilastostandardisanomien lähettäminen tilastoviranomaiselle voisi monien toimijoiden kannalta olla tarkoituksenmukaisinta toteuttaa SMK:n tiedonsiirtopalvelun rajapinnan kautta siten, että SMK teknisesti välittäisi toimijan itsensä muodostaman tilastotietosanoman Luken rajapintaan. Tämä vähentäisi kaikkien osapuolten kustannuksia, sillä toimijoilla on jo käytössään rapapinta SMK:n tiedonsiirtopalveluun ja SMK todennäköisesti joka tapauksessa rakentaa tilastotiedonsiirron Luken rajapintaan. Tapio on MMM:n kanssa sopinut selvittävänsä päätöksentekijöiltä tämän vaihtoehdon toteuttamismahdollisuuden. Tietysti yksittäiset toimijat voivat halutessaan asioida suoraan Luken rajapinnan kanssa, mutta ylimääräisten rajapintayhteyksien rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuu luonnollisesti kustannuksia. Ari Kotiharju selvittää asiaa Luken ja SMK:n päätöksentekijöiden kanssa.

 

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että Luken, Bitcompin ja Tapion edustajien kesken pidetään tilastostandardin kehittämiseksi työpaja 27.1.2015 klo 13, jonka Ari kutsuu koolle.

 

Em työpajassa keskusteltiin työlajien luokitteluista ja skeemaluonnostelman toteuttamisesta seuraavaa:

 

Todettiin, että PUUKTIL1.1 standardiskeema jätetään ainakin toistaiseksi sellaisenaan standardien joukkoon.

 

Tehdään uusi standardiskeema siten, että em. skeeman juurielementti RoundWoodSalesData nimetään ForestStatisticsData. (Pöytäkirjan pitäjän lisäys: Sen versio voisi olla esim. MTIL_T)

 

Tämän alle tulevat vapaaehtoisina rakenteina vapaaehtoisen RoundWoodSalesRows rakenteen rinnalle OperationsRows ja LoggingsRows

 

OperationsRows rakenteen alle tulevat metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotiedot. MHMP-tilastotiedon työlajit luokitellaan ensimmäiseen versioon Marja-Liisan ylläpitämän excel-tiedoston vihreällä korostetuista työlajeista.

 

LoggingsRows elementin alle tulevien tietojen alustava luonnostelu jäi Luken tehtäväksi.

 

Työpajassa sovittiin, että Outi kirjoittaa ja julkaisee skeeman ensimmäisen version.

 

Tässä kokouksessa sovittiin, että Outi poistaa istutukseen sisällytettävät työlajit ja lisää istutuksen selitteisiin puulajeille termin istutuksesta esim. ”Männyn istutus”. Lisätään omistajaryhmä julkisyhteisö. Operation type vapaaehtoiseksi kuten myös muu luokittelija vapaaehtoiseksi. OperationSpecification eli työlajin tarkenne koodisto on tarkistettava ja korjattava.

 

Kauppatapa PurchaseModeCode on lisättävä LoggingsRows elementtiin.

 

Todettiin, että todennäköisesti skeeman avulla kerätään vuoden 2015 tiedot vuoden 2016 alussa.

 

Sovittiin, että Outi päivittää skeemaa sovitulla tavalla ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

 

 

6. Hyväksyttyjen skeemojen päivitystarpeiden käsittely

 

Aiemmin on sovittu, että olemassa olevien skeemojen päivitykset pyritään tekemään siten, että lisättävät rakenteet lisätään vapaaehtoisina rakenteina ja koodistoja päivitetään siten, että lisätään uusia koodeja.

 

On sovittu, että Bitcomp ylläpitää sanomakohtaisia muutoshistoriadokumentteja, jotka julkaistaan standardien julkaisusivuston versionhallintataulukossa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kunkin sanomaversion kohdalla.

 

Sovittiin, että jatkossa muutokset luokitellaan seuraavasti 1=luonnostelma, 2=sovitaan vietäväksi työversion dokumentaatioon, 3=todetaan toteutetuksi dokumentaatioon, 4=esitetään virallistettavaksi. Näin päivitysten välittyminen dokumentaatioon tulee seurattua.

 

Päivitystarpeet 22.9.2014 virallistamisen jälkeen.

 

a) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että metsävaratiedon standardin (MV 1.5) skeeman nykyisessä toteutuksessa oli tehty tarpeeton muutos kiinteistön omistajatietoja lisättäessä, joka esti taaksepäin yhteensopivuuden. Sovittiin, että Bitcomp korjaa asian skeeman julkaisua päivittämällä. Tämä aiheuttaa muutoksen myös MKI-skeeman työversioon, joka myös toteutetaan. Aiemmin on todettu, että tämä on toteutettu.

 

b) MKI-teemakokouksessa 20.10.2014 todettiin, että GML-skeemojen lisääminen metsävarastandardin sisälle lienee syytä toteuttaa seuraavaan versioon. Sovittiin, että työversioon toteutetaan tämä muutos, jonka avulla gml-skeemoja voi käyttää paikallisesti. Aiemmin on todettu, että tämä työversiopäivitys tehtäneen vuoden 2015 alussa. Nyt todettiin, että asia voinee odottaa vähintäänkin helmikuulle.

 

c)Uuden Kemera-lain myötä käyttöön on tulossa termi ”taimikon varhaishoito”. SilvicultureTypeType koodistossa ei ole tällaista selitettä. Keskusteltiin, voisiko olemassa olevan koodin selitteen ”605 = varhaisperkaus” muuttaa muotoon ”taimikon varhaishoito” vai pitäisikö ”taimikon varhaishoito” lisätä uutena koodina kuvaamaan niitä toimenpiteitä, joissa on tarkoitus tehdä lain tarkoittama ”taimikon varhaishoito”. Edellisessä kokouksessa todettiin, että ei tehdä asiaa koskevia päätöksiä vielä.

 

Sovittiin, että lisätään taimikon varhaishoito Metsävaratiedon skeeman työversioon. Outi etsii seuraavan vapaan koodin 605=taimikon varhaisperkaus koodin vierestä.

 

Ei tullut ilmi muita päivitystarpeita.

 

7. Hilamuotoisen metsävaratiedon standardi.

 

SMK suunnittelee hilamuotoisen metsävaratiedon jakamista. On olemassa hilamuotoisen metsävaratiedon standardi ”HMV1.1”.

 

Keskusteltiin, voiko em. standardia hyödyntää jakamisessa vai tarvitaanko päivityksiä vaiko uudenlainen standardi?

 

Todettiin, että hilamuotoisen metsävaratiedon standardilla on yhtymäkohtia ForestBig data hankkeen kanssa. Origo ja hilat on tarkoitus ns. kiinnittää. 16 x 16 hila sopisi karttalehtien kanssa yhteen.

 

Todettiin, että on tarve sisällyttää runkolukusarjat hilalle. Todettiin, että olemassa oleva hilamuotoinen standardi sisältää runkolukusarjan. Sovittiin, että Esko tutkii olemassa olevan runkolukusarjamäärittelyn hyödyntämismahdollisuuden.

 

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

 

8. Käännöstyöt.

 

Aiemmin on todettu että ruotsin ja englannin kielisten käännöstöiden tekemiseen on löytymässä resursseja siten, että käännöstöitä voitaisiin tehdä Tapiossa.

 

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että standardien hyötykäyttäjät lähettävät Ari Kotiharjulle tiedon siitä, mitkä koodiselitteet tms. termit pitäisi kääntää ruotsin ja englannin kielelle.

 

Viittaus kieliversioiden käännöstöihin on selkeintä tehdä viittaamalla standardien dokumentaatioihin esim. tiettyjen  ForestEnumeratives koodistojen selitteisiin sekä muidenkin elementtien nimiin.

 

Aiemmin on sovittu, että Ari koostaa ja tarvittaessa priorisoi käännöstyöt sekä panee ne toimeksi.

 

StoraEnso on toimittanut tiedot englanninkielisten käännösten tarpeestaan. Mikko Kiviniemi lupasi toimittaa tiedot WoodForcen käännöstarpeista. Kokouksen osanottajia kehotettiin toimittamaan oma tarpeensa.

 

Valmiit käännöstyöt tuodaan valmistelutyöryhmään kommenteille. Tarkoitus on saada käännökset tehtyä vappuun mennessä.

 

Käännösten valmistuttua ne täydennetään standardien dokumentaatioihin.

 

 

9. Muut asiat

Ei käsitelty muita asioita

10. Seuraavat kokoukset

Valmistelutyöryhmän kokous 12.3.2015 klo 9.30-11.30