Erityispiirretiedot

Kuva. Erityispiirretietosanoma mahdollistaa mm. kuvan kohteiden siirron järjestelmästä toiseen.

Erityispiirteiden siirtoon tarkoitettu erillinen tiedonsiirtosanoma mahdollistaa monipuolisen paikkatietojen siirron järjestelmien ja toimijoiden välillä. Standardointityössä ei ole otettu kantaa siihen, missä tilanteissa erityispiirrekohteita siirretään. Kohteita voidaan siirtää mm. metsävaratietojen yhteydessä metsävaratietoa täydentävän paikkaan sidotun lisäinformaation osalta, puukaupan tai metsänhoidon työkohteiden yhteydessä erillisinä tietoina ohjaamaan työskentelyä sekä erillisenä tiedonsiirtona, joka koskee rajatun tyyppistä kohdejoukkoa, esim. luontokohteita tai yksittäisen lajin esiintymisalueita.

Erityispiirteillä tarkoitetaan metsätietostandardien yhteydessä luokiteltua paikkatietoa, joka voi olla pisteitä, viivoja tai alueita. Tunnistettuja luokiteltuja ja kooditettuja erityispiirrekohdetyyppejä on runsaasti, muutamia tuhansia. Esimerkkeinä kohdetyypeistä ovat mm. sorakuoppa, pohjavesialue, liito-orava, mehikääpä, varastopaikka, talvitie ja uhrikivi. Kohdetyyppien luokittelu kattaa metsätalouden tarpeet erittäin kattavasti ja standardin koodiston laajentaminen edelleen on mahdollista ja sitä toteutetaankin standardoinnin yhteydessä tarpeiden mukaan. Luokittelu sisältää kasvi- ja eläinlajeja, maankäyttöluokkia, luonnonsuojelualueiden luokittelun, puunkorjuun ja metsänhoidon toteutukseen liittyviä kohdetyyppejä, muinaisjäännösten tyypityksen, tekstipisteen tarkentavine teksteineen jne.

Erityispiirrekohteen tietoina voidaan välittää  luokittelun lisäksi vapaamuotoista tekstiä ja voimassaoloaika. Voimassaoloa voisi soveltaa esim. luontokohteilla (päivämäärärajauksilla osoitetaan lintujen / lintulajin pesimäaika) tai osoittamaan jonkin alueen käyttötarkoituksen (kohde on ulkoilureitti ja se on käytössä vain talvella hiihtoreittinä) tai käyttökiellon (esim. ajokielto) tiettynä ajanjaksona.

Osassa metsätietostandardien sanomia erityispiirretietojen siirto on integroitu kiinteäksi osaksi jotakin muuta tiedonsiirtosanomaa. Näin on tilanne muun muassa puukaupan ja metsänhoidon metsätietostandardissa. Erillisen erityispiirresanoman käyttö on näissä tilanteissa tarpeetonta.