Standardoinnin tavoitteet

Metsätietojen standardointityössä tuotetaan alan toimijoiden käyttöön valmiita xml-skeemamäärittelyjä, joita hyödynnetään tietojärjestelmissä. Tavoitteena on, että yhteistyössä valmisteltuja skeemamäärittelyjä käyttämällä eri toimijoiden tietojärjestelmät voivat tarvittaessa käyttää samoja lähtötietoja sekä vaihtaa tietoja keskenään. Tällä tavoitellaan Suomen metsäsektorin kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn paranemista.

Yhtenä tavoitteena on tehostaa Suomessa harjoitettavaa metsätaloutta siten, että standardoinnilla edistetään metsätalouden toiminnassa tarvittavien tietojen välittymistä ja vähennetään metsien pirstoutuneesta omistusrakenteesta aiheutuvaa kitkaa. Tavoitteena on, että standardeja tukevien tietojärjestelmien avulla toimijat voivat asioida mahdollisimman monien erityyppisten metsänomistajien ja alan viranomaisten kanssa sähköisiä tietoja käyttäen. Ilman standardeja jouduttaisiin usein tekemään manuaalisia tietojen käsittelyvaiheita sekä hankalia tietojen konversioita.

Suomen metsätaloudessa metsien omistus ja toimenpiteiden suunnittelu sekä toteutus ovat usein eri tahojen vastuulla. Metsätietojen standardoinnin tavoitteena on myös se, että metsävaratietojen hankinnassa, metsäsuunnittelussa, metsätalouteen liittyvässä kaupankäynnissä, toimenpiteiden toteutuksessa ja toimenpiteissä syntyneiden päivitystietojen hyödyntämisessä sekä viranomaisilmoituksissa ja tilastotietojen keruussa voitaisiin käyttää kaikissa vaiheissa standardeihin perustuvia tietosisältöjä ja yhteensopivia tietojärjestelmiä. Näin metsänhoidon ja puunhankinnan eri vaiheissa voi toimia eri organisaatioiden edustajia ilman tietojen välittymiseen ja tietojärjestelmien yhteensopimattomuuteen liittyviä ongelmia.