Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 28.2.2017 muistio

Puukauppastandardien teemakokous aiheella kauppavalmis kohde, 28.2.2017 klo 12-14 online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK (poissa klo 13.15-14), Heikki Eronen SMK (poissa klo 13.15-14), Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Johanna Kuittinen Silvadata, Tuula Kuisma Stora Enso, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy.

1. Kokouksen avaus

Käsittely: Heikki Eronen avasi kokouksen klo 13.00.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tausta: 8.2.2017 järjestettiin teemakokous kauppavalmiin kohteen viemisestä osaksi puukauppastandardeja. Käydään lyhyesti läpi edellisessä kokouksessa keskustelussa olleet asiat.

Käsittely: Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiota pääpiirteittäin. Ari Kotiharju huomautti, että edellisen kokouksen muistiossa oleva maininta siitä, että Tapio olisi perustanut kommentointiryhmän kauppavalmis kohde -hankkeeseensa liittyen oli väärässä aikamuodossa.

Kommentointiryhmää ollaan tällä hetkellä vielä keräämässä kokoon, ja ryhmän jäseniksi haluttaisiin leimikoiden suunnittelun, puukaupan ja puunkorjuun parissa työskenteleviä käytännön osaajia. Metsätietostandardien tuntemus ole edellytys kommentointiryhmäläisille. Eli kommentointiryhmään etsitään henkilöitä, joita voi konsultoida käytännön kysymyksissä ja joita voi pyytää kommentoimaan projektissa esitettäviä ratkaisuja. Ari pyysi eri organisaatioita ilmoittamaan edustajansa kommentointiryhmään osoitteeseen ari.kotiharju@tapio.fi. Myös yksittäiset asiantuntijat voivat suoraan ilmoittautua mukaan. Kommentointiryhmäläisille ei makseta korvausta, mutta sitä kautta pääsee varmistamaan yhteiseksi hyväksi tehtävän työn laatua.

Janne Loikkanen kertoi viime kokouksen jälkeen puukauppastandardien työversioon tehdyistä muutoksista. Muutoksiin voi helpoiten tutustua puukauppastandardien muutostiedostossa standardoinnin julkaisusivustolla osoitteessa https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf.

3. Puukaupan rakennetta kuvaava excel-tiedosto

Tausta: Kokouksessa 8.2. päätettiin, että Bitcomp tuottaa puukaupan rakenteita kuvaavan excel-tiedoston. Tiedoston on ajateltu toimivan työkaluna, joka yhdistäisi kauppavalmiiseen kohteeseen liittyvän kirjallisen tuotantotyön ja teknisen skeemanluomisen. Janne Loikkanen esittelee exceliä, jonka jälkeen keskustellaan sen käyttökelpoisuudesta ja kehittämisestä.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli puukaupan tarjouspyynnön rakenteita kuvaavaa excel-tiedostoa. Kehitysehdotuksena esitettiin, että omana excel-tiedostonaankin jaossa olevat metsätietostandardien koodistot yhdistetään kokouksessa esitettyyn sanomarakenne-exceliin. Jatkossa molempia ylläpidetään yhtäaikaisesti. Uusi sanomakuvaukset ja koodistot omilla välilehdillään yhdessä tiedostossa kuvaava Excel-tiedosto löytyy standardoinnin julkaisusivustolta osoitteesta http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx.

4. Jatkotoimenpiteistä ja toimintamalleista keskusteleminen

Tausta: Keskustellaan mitkä ovat sopivimmat menetelmät kauppavalmiin kohteen kehitystyön edistämiseksi tästä eteenpäin.

Käsittely: Johanna Kuittinen kertoi että mm. Metsänhoitoyhdistysten palvelussa puukauppatyöryhmässä on aiemmin mietitty puunmyyntisuunnitelman tasoa jo aiemmin. Näistä tasoista korjuuvalmis leimikko on viimeisin taso. Myös Ari Kotiharju kertoi olleensa joitakin vuosia sitten yhteyksissä MHY-taustaisiin hankkeisiin, joissa käsiteltiin korjuuvalmista leimikkoa. Kotiharju totesi, että Tapiosta ollaan todennäköisesti näihin tahoihin yhteyksissä nyt Tapion kauppavalmis kohde -hankkeen aikana.

Janne Loikkasen johdolla käytiin läpi puukaupan muutosdokumentista löytyvää kauppavalmiin kohteen alustavaa tietosisältöä. Kokouksen aikana ehdittiin keskustella pääosin vain metsänkäyttöilmoituksesta. Käytiin keskustelua, pitäisikö MKI:n tekopäivämäärä lisätä tarjouspyyntöön/tarjoukseen omaksi elementikseen, mutta keskustelun jälkeen päätettiin pidättäytyä jatkotoimista. Metsänkäyttöilmoitukseen liittyen Kotiharju esitti pohdinnan, että kauppavalmiissa kohteen suosituksissa voitaisiin suositella sopimaan, kuka puukauppaprosessissa on vastuussa MKI:n tekemisestä. Yleisesti ottaen Kotiharju näki kauppavalmiin kohteen määrittelyn suosituksena, jonka tarkoituksena ei ole kuitenkaan estää osapuolia tekemästä puukauppaa, vaikka kaikkia suosituksen mukaisia tietoja ei ole tiedossa.

5. Muut asiat:  puukauppastandardien puutavaran laatuvaatimuksiin desimaalit mukaan

Tausta:  Markku Ekdahl on esittänyt sähköpostitse pikaista käsittelyä desimaalimuotoisen tiedon mahdollistamisessa puukauppastandardien puutavaralajin laatuvaatimusten läpimittoihin (nykyinen yksikkö kokonaislukumuotoinen senttimetri). Standardoinnin projektiryhmässä asiaan tutustuttiin pikaisesti, ja todettiin muutoksen olevan tarpeellinen ja oletettavasti varsin yksinkertainen, joten päätettiin käsitellä asiaa tässä kokouksessa.

Käsittely: Todettiin että muutos on tarpeellinen ja otetaan Bitcompilla työn alle.

6. Kokouksen päättäminen

Käsittely: Kokous päätettiin klo 15.00. Päätettiin, että seuraava kauppavalmista kohdetta käsittelevä teemakokous järjestetään 16.3. klo 12-14.