Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 16.3.2017 muistio

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 8.2.2017 klo12-14 

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK (poistui klo 13), Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Rami Koivula Karttakeskus (poistui klo 13).

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12.02.

2. Edellisen kokouksen muistio

Heikki Eronen kävi lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistion. 15.3.2017 järjestetyn yleiskokouksen muistioon liittyen Ari Kotiharju täsmensi, että muistion kohdassa 2 mainittua Tapion hankkeen tuottamaa ohjeistusta kuvaa paremmin termi ”käytännönläheinen” kuin muistiossa käytetty ilmaus ”metsänhoidollinen”.

3. Puukaupan rakennetta kuvaava excel-tiedosto

Kokouksen aluksi Ari Kotiharju kertoi Tapiossa pohditusta määrittelyistä kauppa/korjuuvalmiiseen kohteeseen liittyen. Määrittelyn mukaan kokouksen aiheena oleva asia voidaan jakaa kahteen käsitteeseen:

Kauppavalmis leimikko

Kauppavalmiin leimikon tarjouspyynnössä puun myyjä tai hänen edustajansa antaa pystykauppaleimikosta riittävät tiedot, jotta ostaja pysyy tekemään leimikosta hinnoitellun tarjouksen lähtökohtaisesti kysymättä lisätietoja puun myyjältä.

Korjuuvalmis leimikko

Korjuuvalmiin leimikon leimikkosuunnitelmassa ovat riittävät tiedot puunkorjuun toteuttamiseksi siten, ettei puunkorjaajan tarvitse kysyä lisätietoja puunmyyjältä tai leimikkosuunnitelman tekijältä.

Määritelmät eivät ota kantaa siihen, haluaako ostajaehdokas itsenäisesti hankkia lisätietoja kohteesta esim. ilmakuvien, korkeusmallien tai maastokäyntien avulla. Myös tarvittavien maastomerkintöjen tekeminen myyjältä saatujen paikkatietojen pohjalta saattaa jäädä korjuun toteuttajan tehtäväksi, vaikka kyseessä olisi ns. korjuuvalmis leimikko.

Kokouksen osallistujat pitivät Tapion määritelmiä yleisesti ottaen erittäin hyvinä, ja määritelmien käyttöönottoa keskustelun pohjaksi kannatettiin.

Kokouksessa keskusteltiin työssä käytettävästä tarjouspyynnön rakenteita kuvaavasta excel-tiedostosta (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx). Sovittiin, että jatkotyön kannalta ainoastaan Bitcomp päivittää sarakkeita A-I. Tapio tuottaa omaa työtään varten lisäsarakkeita, kuten Aihe (esim. ”Luonnonhoito”) ja Luokka (esim. ”Kuuluu korjuuvalmiiseen leimikkoon”). Lisäksi Tapio alkaa tuottamaan sisältöä sarakkeisiin Merkitys/Pidempi kuvaus ja Kommentit.

Keskusteluissa nousi esille eräänlaisen puukaupan ”checklistin” l. tarkistuslistan laatiminen osaksi standardeja. Kyseessä olisi listaus, johon voitaisiin listata puukaupan kannalta keskeiset toteutettavat asiat ja merkitä, koska kukin asia on hoidettu. Sovittiin, että Bitcomp pohtii kuinka listaus toteutetaan standardiin, ja Tapio pohtii listauksen sisältöä.

4. Kauppavalmiin kohteen tiedoista keskusteleminen

Janne Loikkasen johdolla keskusteltiin puukaupan muutoskuvausdokumentista (https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf) löytyvästä alustavasta listauksesta kauppavalmiin kohteen sisällöistä (s. 5-7).

Keskustelu aloitettiin jo viime kokouksessa jossain määrin esillä olleesta metsänkäyttöilmoituksen laadinnasta. Todettiin, että kaupankäynnin kannalta MKI:n tekemisellä ei ole vaikutusta hinnoitteluun, tärkeää on vain tarkasti sopia, kuka sopimusosapuolista MKI:n tekee. Kotiharju totesi, että MKI ei ole kaupankäynnin tai puunkorjuun kannalta esteen aiheuttava tekijä, ainoastaan eräänlainen hidaste.

Varastopaikasta todettiin, että kauppavalmiissa kohteessa on tärkeää sopia kuka varastopaikan suunnittelee, kun taas korjuuvalmiissa kohteessa varastopaikasta tulisi löytyä jo paikkatieto. Varastopaikan paikkatiedon geometriatyypistä keskusteltiin, ja todettiin että nykyinen käytäntö jossa standardi tukee kaikkia geometriatyyppejä lienee yhä soveltuvin vaihtoehto varastopaikan paikkatiedon esittämiselle. Päätettiin, että Bitcomp pohtii vielä asiaa ja laatii ehdotuksen varastopaikan geometriatiedon kuvaamisesta WorkingSiteGeometry-elementin alle.

Maastokulkureitistä, ennakkoraivauksista ja kääntöpaikasta todettiin, että ne ovat kauppa/korjuuvalmiin kohteen kannalta ajateltuina hyvin samantyylisiä kuin varastopaikkakin: kauppavaiheessa on sovittava kuka hoitaa suunnittelun, korjuuvaiheessa täytyy olla tietoa onko asia hoidettu ja löytyykö paikkatietoa. Muutkin dokumentissa esitellyt asiakohdat katsottiin tarpeellisiksi sisällyttää kauppavalmiiseen/korjuuvalmiiseen kohteeseen.

5. Jatkotoimenpiteistä ja toimintamalleista keskusteleminen

Todettiin, että asian jatkotyöstämiselle on sekä standardointitaholla että Tapiossa edellytyksiä, ja sovittuja asioita työstää kukin tahoillaan. Seuraavaksi yhteiseksi tilaisuudeksi sovittiin teemakokous keskiviikoksi 5.4.2017 klo 13-15 online-kokouksena.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.