Päivityssanomien toteutus etenee työpajassa

Muistio: Metsätietostandardien päivityssanoman teemakokous 14.1.2015 klo 13-14.20

 

Osanottajat: Ekdahl Markku MTK, Hiltunen Eeva SMK, Inkilä Juha SMK, Loikkanen Janne Bitcomp, Kotiharju Ari Tapio, Kuisma Tuula Stora Enso, Leivo Jani SMK ja Välimäki Esko SMK.

 

Asiat:

 

1. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Taustatietoa:

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaa ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Standardien julkaisusivustolta löytyy kuvaesitys päivityssanomasta. Aiemmin on keskusteltu, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Aiemmin on todettu, että todennäköisesti SMK:n metsävaratietoja päivittävät sanomat olisi tarkoituksenmukaisinta välittää saman rajapinnan kautta, mitä nyt käytetään mki-sanomien toimittamiseen.

 

Aiemmin on todettu, että päivityssanomalla on liittymäkotia Kemeran toteutusilmoitukseen.

 

Lisäksi on todettu, että WoodForce- ja kaupankäyntiskeemoissa on myös erilaiseen päivittämiseen tarkoitettuja skeemoja.

 

16.11.2015 päivityssanomien teemakokouksessa todettiin, että ensisijassa on tarkoitus siirtää tieto toteutuneen toimenpiteen ajankohdasta ja sijainnista sekä mahdollisesti toteutustavasta. Toisaalta voitaisiin ottaa vastaan kokonaan uutta inventoitua kuviotietoa. Yksittäisten tietojen päivittämisen kuviolle tulisi olla mahdollista paikkatietojen perusteella.

 

Tuolloin todettiin, että olemassa olevat päivityssanomien standardit sekä lokakuussa 2014 tehty pohjatyö antavat hyvän pohjan uuden standardin kehittämiselle. Tämän lisäksi on olemassa SMK:n sisäisessä käytössä oleva xml-formaatti, jolla toimenpidetietoja on päivitetty metsävaratietoihin.

 

Metsätietostandardisanomien julkaisusivuston versiotaulukkoon on 27.11.2015 lisätty dokumentaatio luonnoksesta metsäkeskussanomaan integroidusta metsävaratietojen päivitysrakenteesta MVPMK_T skeeman alla oleva elementti ForestRealizationData = Metsävaratietojen päivitys.

 

Edellisessä teemakokouksessa sovittiin mm., että paikkatiedolle lisätään erillinen aikaleima, jolloin geometrian päivitysajankohta voi poiketa arviointimittauksen ajankohdasta.

 

Tuolloin käytiin läpi myös muut päivitystarpeet, jotka Bitcomp kirjasi ylös julkaisusivustolla julkaistavaan muutosdokumentaatioon.

 

Tuolloin todettiin, että olisi tarkoituksenmukaista yhdistää MVPMK_T sanoman ForestRealizationData-elementti puukauppasanomien toimenpiteen toteutustilan päivityksen skeeman kanssa

 

Omavalvontatöiden skeeman ja kemeran toteutusilmoituksen yhdistäminen päivityssanomaan todettiin myös tarkoituksenmukaiseksi.

 

Tuolloin todettiin, että puukaupankäynnin skeemoja on varauduttu päivittämään vuoden 2016 puolella, jossa yhteydessä päivityssanoman yhdistäminen tulee viimeistään ajankohtaiseksi.

 

Metsäkeskussanomaan integroidun metsävaratietojen päivityssanoman (MVPMK_T) dokumentaatio on päivitetty 11.12.2015 julkaisusivustolle http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

(Uutta sivustolla nro 85.).

 

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa 17.12.2015 todettiin, että sisällöltään samaa skeemaa voi käyttää myös muutoin kuin metsäkeskusviestiin kytkettynä. Lisäksi todettiin, että omavalvonnan sekä puu- ja metsänhoitotöiden kaupan jälkeisen tiedon välittäminen ovat syytä kytkeä päivityssanomaan. Tuolloin sovittiin, että tässä teemakokouksessa määritellään omavalvontatietojen sisällyttämistä päivityssanomaan. Puu- ja metsänhoitotyön kaupan jälkeisen tiedon määritteleminen tehdään myöhemmin. Sen aikataulu selviää, kun tiedetään puukaupankäynnin standardien päivityksen aikataulu.

 

Käsittely:

 

Todettiin, että edellisenä päivänä oli ollut metsäalan sidosryhmien kokous, jossa oli käsitelty omavalvontaa ja todettu päivitystietojen standardi tarpeelliseksi.

 

Janne Loikkanen esitteli nykyisen päivityssanoman työversion dokumentaatiota.

 

Asiaan liittyen todettiin, että MKI-vastaanottorajapinnan geometriatietojen esittämisen soveltamisohje huomioiden tehdään yleisempi metsätietostandardien geometriatietojen esittämisen soveltamisohje. Tällä pyritään varmistamaan päivityssanomien ja muidenkin standardisanomien geometrioiden riittävä yhtenäisyys ja eheys.

 

Käytiin pitkä keskustelu geometriatietojen toimimisesta avaimena sekä koealatietojen suhteesta kuviotietoihin.

 

Todettiin, että parhaaseen lopputulokseen päästään käyttötapausten kautta. Sovittiin, että standardin toteuttamisessa lähdetään liikkeelle Kemera- työlajeihin liittyvien omavalvontatietojen välittämisestä. Tarkoitus on mahdollistaa lainsäädännön edellyttämiä tietoja laajempi tietosisältö. Samalla pyritään huomioimaan Kemeraan liittymättömien päivitystietojen lisäämismadollisuus. Kemera työlajien käyttötapaustarpeista lähtevän standardiluonnoksen toteuttamiseksi järjestetään 25.1.2015 klo 12-13 pientyöpaja, johon Janne Loikkanen lähettää Skype-kutsun Ari Kotiharjulle, Jani Leivolle ja Esko Välimäelle.

 

Todettiin, että muita käyttötapaustarpeita pyydetään valmistelutyöryhmältä tämän muistion ja seuraavan yleiskokouskutsun välityksellä. Käyttötapaustarpeita valmistelutyöryhmäläiset voivat lähettää joko sähköpostitse tai suullisesti valmistelutyöryhmän seuraavassa kokouksessa.

 

2. Muut asiat

 

Keskusteltiin alustavasti siitä, olisiko tarpeellista mahdollistaa metsävaratietojen standardissa kaksinumeroinen ositenumero. Todettiin, että SMK:n Aarni ei nyt hyväksy kaksinumeroista ositenumeroa. Ari selvittää vielä esityksen tekijältä, kuinka tärkeä ositenumeron lisäys on. Asiaan palataan valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa..

 

3. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

21.1.2015 klo 13-14.30 valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

28.1.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että järjestetään 25.1.2015 klo 12-13 pientyöpaja, johon Janne Loikkanen lähettää Skype-kutsun Ari Kotiharjulle, Jani Leivolle ja Esko Välimäelle.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________