Päivityssanomien teemakokouksen muistio

Muistio: Metsätietostandardien päivityssanomien (yms.) teemakokous-skypekokous 8.12.2015 klo 13-14.08

 

Osanottajat: Eeva Hiltunen SMK, Markku Ekdahl MTK, Janne Loikkanen Bitcomp, Vesa Koskinen Bitcomp, Esko Välimäki SMK, Juha Inkilä SMK, Tuula Kuisma Stora Enso, Tapio Räsänen Metsäteho ja Ari Kotiharju Tapio

 

Asiat:

 

1. Alueen koodaaminen tieksi tai linjaksi kuviomaisen metsävaratiedon standardissa.

 

Taustatietoa:

 

22.10.2015 ennen valmistelutyöryhmän kokousta valmistelutyöryhmä sai ehdotuksen siitä, että maaluokkakoodistoon (MainGroup)  lisättäisiin koodit tielle, metsätielle ja sähkölinjalle.

 

16.11.2015 edellisessä päivityssanoman teemakokouksen keskustelussa todettiin, että kovin radikaaleja muutoksia standardiin ei tämän asian vuoksi kannata ryhtyä tekemään. Toisaalta koodien lisäys mihin tahansa kenttään aiheuttaa päivitystarpeen järjestelmiin, jotta koodit eivät aiheuttaisi ongelmaa validointiin ja sisään lukuun.

 

Sovittiin, että lähdetään kuitenkin valmistelemaan muutosta siltä pohjalta, että MainGroup- koodistoon lisätään uusia koodeja. Ohjeistuksella kuitenkin pidetään huolta siitä, että käyttäjiä ei kannusteta jaottelemaan ”muu maa-” ja ”muu metsätalouden maa-” koodeja nykyistä tarkemmin. Esim. Metsäkeskus tuottanee jatkossakin vain aineistoja, joissa esiintyvät vain nykyiset koodit.

 

Keskustelussa todettiin, että mikäli koodeja lähdetään lisäämään, niin on syytä kerralla valmistella mahdollisimman hyvin kaikki tarpeet täyttävä koodisto, jottei tämän asian vuoksi pian tarvittaisi uutta päivitystä. Keskusteltiin myös siitä, mitä vaikutuksia koodiston muuttumisella kaksinumeroiseksi olisi. Yhtenä vaihtoehtona tuli esille se, että lisättäisiin vain koodit tie ja linja. Tällöin esim. linjakoodia voitaisiin käyttää, jos vaikka joku maakaasuputkilinja estää metsän kasvattamisen. Myös varastopaikkojen koodaus MainGroup-kentässä oli esillä keskustelussa.

 

Sovittiin, että seuraavaan 8.12.2015 klo 13 järjestettävään teemakokoukseen mennessä Ari Kotiharju valmistelee kooditusesityksen muita tahoja konsultoiden.

 

Käsittely:

 

Em. esitys on seuraava:

 

MainGroup-koodistoon lisätään 2 koodia:

 

0=linja, joka on sähkö-, puhelin-, tai putkistolinja taikka muu metsänkasvatukseen soveltumaton yleensä pitkulainen alue, jota ei ole tarkoitettu liikennöintitarkoitukseen. Nolla kuvaa hyvin tällaista aluetta, jota ei voi hyödyntää esim. kuljetuksiin.

9=tie, joka on liikennöintiin tarkoitettu yleensä pitkulainen alue, jolla ei ole tarkoitus kasvattaa metsää. Metsätaloudelle se on yleensä hyödyllinen kuljetusväylänä.

 

Näin koodisto säilyy yksinumeroisena, vaikkei kaksinumeroisuuteen siirtyminen suuri ongelma olisi ollutkaan.

 

Eli päivitetty MainGrop-koodisto olisi kokonaisuudessaan seuraava:

 

MainGroup

0 Linja

1 Metsämaa

2 Kitumaa

3 Joutomaa

4 Muu metsätalousmaa

5 Tontti

6 Maatalousmaa

7 Muu maa

8 Vesistö

9 Tie

 

Alkuperäinen esitys oli, että asia viedään edellä esitetyllä tavalla valmistelutyöryhmän yleiskokoukseen 17.12.2015

 

Asiasta virisi kuitenkin keskustelua. Koodin 0 käyttäminen ensimmäisenä vaihtoehtona koettiin hieman ongelmalliseksi. Toisaalta jos käytettäisiin koodin 0 sijaan koodia 10, muodostuisi kaksinumeroinen koodi, jolla olisi omat vaikutuksensa.

 

Sovittiin, että asiasta keskustellaan vielä 17.12.2015 yleiskokouksessa.

 

2. Hilamuotoisen metsävaratiedon standardi.

 

SMK suunnittelee hilamuotoisen metsävaratiedon jakamista. On olemassa hilamuotoisen metsävaratiedon standardi ”HMV1.1”.

 

Aiemmin on todettu, että hilamuotoisen metsävaratiedon standardilla on yhtymäkohtia ForestBig data sekä Metsätieto 2020 hankkeiden kanssa. Origo ja hilat on tarkoitus ns. kiinnittää. 16 x 16 hila sopisi karttalehtien kanssa yhteen.

 

Aiemmin on tehty seuraava esitys:

 

”Otettaisiinko hilaruudukoston paikka ja koko myös standardityössä käsiteltäväksi? Metsäkeskus ehdottaa tätä 16mx16m solua, jonka referenssipiste on X = 506 000 Y= 6 966 000 EURFE-FIN (ETRS89-TM35FIN) koordinaatistossa. Näin se on karttalehtijaon kanssa täsmäävä jaoltaan.

 

Olisiko tarpeen teetättää valtakunnan kattava valmis hilaruudukko, joka on tuolla jaolla ja ottaa se jaettavaksi? Silloin voitaisiin tarkkaan sopia mikä ruutuu on esimerkiksi IDltään 4048589 jne. Metsäkeskus voi moisen tehdä/teetättää, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tällöin ainakin ID:tä voitaisiin käyttää viitteenä paikkatiedon sijaan. Eikä olisi valtakunnan reuna-alueilla epäselvyyksiä mihin asti hilasto jatkuu jne.”

 

INSPIRE-speksit ruudukoiden suhteen löytyvät esim. seuraavasta linkistä.

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf

 

On todettu, että asiaan liittyen on syytä tutustua eri vaihtoehtoihin ja konsultoida asiantuntijoita, ennen kuin Metsäkeskus tekee päätöksen siitä, miten menetellään. Todennäköisesti apua asiassa voidaan saada myös Metsätieto 2020 työstä.

 

Hilamuotoisen metsävaratiedon skeemaan liittyen on todettu tarve sisällyttää runkolukusarjat hilalle. Olemassa oleva hilamuotoisen metsävaratiedon standardi sisältää runkolukusarjan.

 

Jo aiemmin Esko Välimäki on todennut, että olemassa oleva standardi vaikuttaa käyttökelpoiselta, mutta vaatinee pieniä päivityksiä.

 

Esim. sitä pitää pohtia, kannattaako ositteiden esittämisessä jakson olla yläkäsitteenä kuten nyt.

 

Juha Inkilä on aiemmin kertonut, että muun kuin XML-formaatin käyttäminen Hila-tietojen jakamisessa on tullut uudelleen vireille, mutta kiinteistökohtaiseen tietojen jakamiseen myös xml-sopisi.

 

22.10.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa Esko välimäki kertoi, että vanha xml-skeema on alkanut tarkemmin mietittäessä tuntua liian raskaalta suurten hilatietomäärien toimittamiseen. SMK on kaavaillut tietojen jakamiseen uudenlaista rivitietomallia, jolla ensimmäiset hila-aineistot on saatu kirjoitettua ulos ja keskeisimmiltä toimijoita on pyydetty kommentteja tietomalliin. Uuden mallin tietosisältö mukailee Aarnin tietokannan sisältöä.

 

Tuolloin todettiin, että Metsätietostandardien ei ole pakko olla XML-muotoisia ja olisi tarkoituksenmukaista, että myös uuden mallin mukainen tietomäärittely voitaisiin ottaa mukaan metsätietostandardien joukkoon, jolloin kaikki metsäalan tietojärjestelmästandardit löytyisivät yhdestä paikasta.

 

SMK:ssa hilatiedon jakelun formaatiksi on ajateltu OGC:n GeoPackage-standardia SQLite-tietokannan päälle. SQLite ja sen paikkatietolaajennos SpatiaLite ovat vapaasti muokattavia ja levitettäviä ohjelmia. SQLite-kantaa käytetään esimerkiksi Mozilla Firefoxissa.  Nämä tietokannat ovat yksittäisiä tiedostoja.

 

SMK on ajatellut, että tämän tyyppisistä pienistä tietokannoista voisi tulla jatkossa enemmänkin esim. SHP- ja XML/GML-formaattien korvaaja siirtotiedostoissa.

 

Tiedosto rakentuu siten, että se sisältää seuraavat taulut:

-HILARUUTU (spatiaalinen)

-PALSTA (spatiaalinen)

-KIINTEISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO_ARVO (ei-spatiaalinen)

 

HILARUUTU-taulussa on itse päätieto, eli hilaruudut ja niiden attribuutit. PALSTA-taulusta löytyy kiinteistön palstojen geometriat, ikään kuin varmistukseksi siitä, että mistä aineistoa pitäisi olla jne. KIINTEISTO-taulussa on kiinteistön kiinteistötunnus. KOODISTO-taulusta löytyy HILARUUTU-tauluun liittyvät koodistot ja KOODISTO_ARVO-taulusta kyseisten koodistojen taulut.

 

Ratkaisu on toteutettu käyttäen Luciadin libgpkg-kirjastoa ja siihen voi tutustua tämän viestin liitettä tutkimalla. Tiedosto aukeaa myös esimerkiksi ArcMap 10.3.1 ohjelmalla.  Testeissä SMK on huomannut, että kaikki ohjelmistot eivät lue GeoPackage-formaattia ihan samalla tavalla. Esimerkiksi FME Desktop 2015.1 lukee STRING-tyyppiseksi niitä kenttiä, jotka ovat ArcMapissa DOUBLE-tyyppiä. SMK on jo aiemmin toimittanut liitteenä olevan koeaineiston joillekin sidosryhmille.

 

16.11.2015 päivityssanomien teemakokouksessa keskusteltiin SMK:n esittämästä formaatista ja todettiin, että se tuntuu käyttökelpoiselta hilatiedon jakamiseen.

 

Tuolloin todettiin, että SMK pilotoi uuden formaatin mukaisen tiedon toimittamista joidenkin toimijoiden kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä. Tiedon jakaminen tapahtuu kiinteistöittäin.

 

Tuolloin keskusteltiin myös lainsäädännön muutoksista, joiden toteutuessa hilatietoa voitaisiin jakaa nykyistä vapaammin.

 

Tuolloin todettiin, että kun pilotoinnin myötä tiedon muoto vakiintuu, etsitään tapa esittää tiedon määrittelyt metsätietostandardien julkaisusivuston taulukon kautta yhtenä metsätietostandardeista. Koska kyseessä on pääasiassa varsin yksinkertainen rivitieto, voidaan tietojen hierarkiat esittää esim. kuvana.

 

Tuolloin sovittiin, että asiaan palataan valmistelutyöryhmässä pilotoinnin jälkeen.

 

Käsittely:

 

SMK:n edustajat kertoivat, että pilotoinnin aikataulu on lykkääntynyt ensi vuoden puolelle.

 

3. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaa ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Standardien julkaisusivustolta löytyy kuvaesitys päivityssanomasta. Aiemmin on keskusteltu, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Aiemmin on todettu, että todennäköisesti SMK:n metsävaratietoja päivittävät sanomat olisi tarkoituksenmukaisinta välittää saman rajapinnan kautta, mitä nyt käytetään mki-sanomien toimittamiseen.

 

Aiemmin on todettu, että päivityssanomalla on liittymäkotia Kemeran toteutusilmoitukseen.

 

Lisäksi on todettu, että WoodForce- ja kaupankäyntiskeemoissa on myös erilaiseen päivittämiseen tarkoitettuja skeemoja.

 

16.11.2015 edellisessä päivityssanomien teemakokouksessa todettiin, että ensisijassa on tarkoitus siirtää tieto toteutuneen toimenpiteen ajankohdasta ja sijainnista sekä mahdollisesti toteutustavasta. Toisaalta voitaisiin ottaa vastaan kokonaan uutta inventoitua kuviotietoa. Yksittäisten tietojen päivittämisen kuviolle tulisi olla mahdollista paikkatietojen perusteella.

 

Tuolloin todettiin, että olemassa olevat päivityssanomien standardit sekä lokakuussa 2014 tehty pohjatyö antavat hyvän pohjan uuden standardin kehittämiselle. Tämän lisäksi on olemassa SMK:n sisäisessä käytössä oleva xml-formaatti, jolla toimenpidetietoja on päivitetty metsävaratietoihin.

 

Tuolloin sovittiin, että SMK toimittaa Bitcompille sisäisessä käytössään olleen xml-tiedoston. Bitcomp tekee uuden skeeman ensimmäisen työversion 30.11.2015 mennessä ja julkaisee sen julkaisusivuston kautta.

 

Käsittely:

 

Metsätietostandardisanomien julkaisusivuston versiotaulukkoon oli 27.11.2015 lisätty dokumentaatio luonnoksesta metsäkeskussanomaan integroidusta metsävaratietojen päivitysrakenteesta MVPMK_T skeeman alla oleva elementti ForestRealizationData = Metsävaratietojen päivitys.

 

Keskusteltiin MVPMK_T skeeman ForestRealizationData-elementin luonnoksesta ja sen päivitystarpeista.

 

Sovittiin mm., että paikkatiedolle lisätään erillinen aikaleima, jolloin geometrian päivitysajankohta voi poiketa arviointimittauksen ajankohdasta.

 

Käytiin läpi myös muut päivitystarpeet, jotka Bitcomp kirjasi ylös julkaisusivustolla julkaistavaan muutosdokumentaatioon.

 

Todettiin, että olisi tarkoituksenmukaista yhdistää MVPMK_T sanoman ForestRealizationData-elementti puukauppasanomien toimenpiteen toteutustilan päivityksen skeeman kanssa

 

Omavalvontatöiden skeeman ja kemeran toteutusilmoituksen yhdistäminen päivityssanomaan todettiin myös tarkoituksenmukaiseksi.

 

Todettiin, että puukaupankäynnin skeemoja on varauduttu päivittämään vuoden 2016 puolella, jossa yhteydessä päivityssanoman yhdistäminen tulee viimeistään ajankohtaiseksi.

 

Sovittiin, että Bitcomp toteuttaa tässä kokouksessa sovitut päivitykset julkaisusivustolle skeeman työversioon kuluvan viikon aikana.

 

Sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.

 

4. Muut asiat

 

Ei käsitelty muita asioita.

 

5. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

Erillisen ohjausryhmän seuraava kokous on 28.1.2015

 

17.12.2015 klo 12-14 on sovittu pidettäväksi Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että seuraavan teemakokouksen ajankohdasta sovitaan 17.12.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________