Päivityssanomaa käsiteltiin teemakokouksessa

Muistio: Metsätietostandardien päivityssanomien teemakokous-skypekokous 16.11.2015 klo 13-15

 

Osanottajat: Eeva Hiltunen SMK, Juha Inkilä SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Jari Jämsä Metsähallitus, Jorma Karjalainen Tieto, Ari Kotiharju Tapio, Tuula Kuisma Stora Enso, Janne Uitamo SMK, Vesa Koskinen Bitcomp, Esko Välimäki SMK ja Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

Asiat:

 

1. Alueen koodaaminen tieksi tai linjaksi kuviomaisen metsävaratiedon standardissa.

 

Taustatietoa:

 

Kokouspäivänä 22.10.2015 ennen valmistelutyöryhmän kokousta valmistelutyöryhmä sai ehdotuksen siitä, että maaluokkakoodistoon (MainGroup)  lisättäisiin koodit tielle, metsätielle ja sähkölinjalle.

 

Em. edellisessä valmisteluryhmän yleiskokouksessa osanottajat toivat esiin vastaehdotuksen siitä, että MainGroup koodeista päinvastoin poistettaisiin metsävaroja sisältämättömien maaluokkien koodit. Toisaalta tuotiin esiin muiden maaluokkien toimittaminen erityispiirretietoina tai erillisen aluerakenteen toteuttaminen kuviorakenteiden rinnalle.  Yhdessä kompromissiehdotuksessa tuotiin esiin, että erityispiirrekoodeihin lisättäisiin kaikki nyt MainGroup koodeihin lisättäväksi ehdotetut koodit. Tuolloin todettiin, että asiaa pitää valmistella vielä lisää ja palata asiaan myöhemmissä kokouksissa.

 

Alkuperäisen esityksen tekijä on todennut, että ”kuvion alla oleva erityispiirretieto voisi tietenkin toimia, mutta silloin pitäisi käyttää kyllä suoraan FeatureCodeTypeä eikä tuota FeatureAdditionalCodea, jolla määritetään nyt mm. onko kohde metsälakikohde, sertifiointikohde vai muu arvokas, esim.”

 

Yleisesti ottaen on todettu, että jos parin koodin lisäyksellä voidaan mahdollistaa se, että joku suuri toimija voi käyttää standardia omiin tarkoituksiinsa, niin todennäköisestä tämä lisäys kannattaisi tehdä. Etenkin jos se voidaan tehdä niin, että se ei pakota muita standardin käyttäjiä siirtymään näiden uusien koodien käyttöön. Nythän monissa tarkoituksissa eritellään vain muu maa ja muu metsätalouden maa.

 

Suurin kysymys on, miten vältyttäisiin siltä, että kaikki käyttäjät joutuisivat päivittämään sovelluksiaan sellaisen muutoksen vuoksi, jota suurin osa käyttäjistä ei halua.

 

Viime päivinä on kehitelty mm. seuraavia vaihtoehtoja.

 

  1. FeatureTypeType koodistoon lisätään koodit 91=tie, 92=metsätie, 93=linja
  2. MainGroup elementin alle lisätään vapaaehtoinen elementti esim. MainGroupQualifier, jossa on koodisto 91=tie, 92=metsätie, 93=linja

 

Seuraavaan on muotoiltu 6 vaihtoehtoista tapaa hoitaa asia. Janne Loikkanen on kertonut suosivansa valinnassa seuraavia:

 

  1. < >
    Selkeä jaottelu. Metsävarasanomassa siirretään metsämaan tietoja ja erityispiirresanomassa kaikki muut paikkatiedot (myös maankäyttöluokkiin liittyvät alueet). Tähän malliin siirtyminen saattaa vaikuttaa tiedonsiirto-osapuolten nykytoteutuksiin eniten.
  2. Tässä mallissa huomioitaisiin myös mahdolliset kuviotietojen palautussanoman tarpeet (paikkatieto erotettu ominaisuustiedoista). Siirtyminen tämän lähestymistavan käyttöön aiheuttanee tiedonsiirto-osapuolten järjestelmissä pienemmän päivitystarpeen kuin vaihtoehdossa 4. Tämä vaihtoehto mahdollistaa samoja rakenteita edelleen kehittämällä kuviorakenteen jalostamisen kuviotietojen päivityksen suuntaan

——————-

VAIHTOEHTO 1. MainGroup-koodiston laajentaminen

——————-

 

+ Helppo toteuttaa

– Koska kuviotiedoissa on muutakin kuin metsällistä tietoa, ei skeeman validointiominaisuuksia voida käyttää täysimääräisesti hyväksi. Muun kuin metsämaan kuvioilla kaikkien ”metsällisten” tietojen tulee olla vapaaehtoisia ja tästä syystä ne ovat vapaaehtoisia myös metsämaan kuvioilla

– kaikkien standardia käyttävien sovellusten pitänee muuttaa MainGroup-kentän käsittelyä

– saattaa ohjata aluemaisten teiden ja linjojen käyttöön, vaikka metsävaratietojen standardin peruslähtökohta ovat viivamaiset linjat ja tiet.

 

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandBasicData>

<MainGroup></MainGroup> <!– LAAJENNUS KOODISTOON –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

</ForestPropertyData>

 

——————-

VAIHTOEHTO 2. Pääryhmän tarkenne

——————-

 

+ Helppo toteuttaa

+ vapaaehtonen ylimääräinen rakenne on helppo ohittaa sisään luvussa ja kirjoituksessa, jollei käyttäjä tarvitse sitä

– Koska kuviotiedoissa on muutakin kuin metsällistä tietoa, ei skeeman validointiominaisuuksia voida käyttää täysimääräisesti hyväksi. Muun kuin metsämaan kuvioilla kaikkien ”metsällisten” tietojen tulee olla vapaaehtoisia ja tästä syystä ne ovat vapaaehtoisia myös metsämaan kuvioilla

 

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandBasicData>

<MainGroup></MainGroup> <!– Koodisto kuten aiemmin –>

<MainGroupQualifier></MainGroupQualifier> <!– Erityisesti pääryhmää MUU täydentävä koodisto –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

</ForestPropertyData>

 

——————-

VAIHTOEHTO 3. Kuvion erityispiirteen / käyttötarkoituksen osoittaminen kuvion SpecialFeature-tiedolla

——————-

 

+ Helppo toteuttaa

– Ymmärrettävyys ei välttämättä ole paras mahdollinen

 

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandBasicData>

<MainGroup></MainGroup> <!– Koodisto kuten aiemmin –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

<SpecialFeature id=””>

<FeatureCode></FeatureCode> <!– Erityispiirre / käyttötarkoitus –>

</SpecialFeature>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

</ForestPropertyData>

 

——————-

VAIHTOEHTO 4. Kuvion pääryhmä-koodiston supistaminen ja muiden kuin metsämaan tietojen siirto tapahtuisi Erityispiirretietojen sanomalla (EP)

——————-

 

<!– Metsävarasanoma –>

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandBasicData>

<MainGroup></MainGroup> <!– SUPISTETTU KOODISTO –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

</ForestPropertyData>

 

<!– Erityispiirresanoma –>

<SpecialFeatureData>

<SpecialFeatures>

<SpecialFeature id=””>

<FeatureCode></FeatureCode> <!– Ominaisuuskoodi luokittelee tiedon ja siihen liittyvä paikkatieto sijainnin (esim. tie alueena tai viivana sen mukaan miten se on esitetty) –>

</SpecialFeature>

</SpecialFeatures>

</SpecialFeatureData>

 

——————-

VAIHTOEHTO 5. Kuvion pääryhmä-koodiston supistaminen ja muiden kuin metsämaan tietojen siirto tapahtuisi metsävarasanomaan integroidulla erityispiirrepaikkatietojen rakenteella

——————-

 

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandBasicData>

<MainGroup></MainGroup> <!– SUPISTETTU KOODISTO –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

<SpecialFeatures>

<SpecialFeature id=””>

<FeatureCode></FeatureCode> <!– Ominaisuuskoodi luokittelee tiedon ja siihen liittyvä paikkatieto sijainnin (esim. tie alueena tai viivana sen mukaan miten se on esitetty) –>

</SpecialFeature>

</SpecialFeatures>

</ForestPropertyData>

 

——————-

VAIHTOEHTO 6. Kuviorakenteen uudelleenjärjestely metsävarasanomassa.

——————-

 

+ Tämä lähestymistapa saattaisi tukea ajatusta käyttää samaa rakennetta kuviotietojen päivitykseen (päivityssanoman merkittävä osana)

– Muutos aiempaan esitystapaan on isohko (ei sinänsä erityisen radikaali)

 

<ForestPropertyData>

<Stands>

<Stand id=”” parcelId=”” realEstateId=””>

<StandType></StandType> <!– UUSI ELEMENTTI, jolla voi osoittaa kuvion tyypin. Vastaa sisällöltään ja merkitykseltään StandBasicData-rakenteen MainGroup-tietoa –>

<StandGeometry> <!– UUSI RAKENNE PAIKKATIEDON ESITTÄMISEEN, paikkatieto siirretty StandBasicData-rakenteen alta tämän rakenteen alle –>

</StandGeometry>

<StandBasicData> <!– StandBasicData-rakenne jäisi vain ja ainoastaan metsämaan kuvioiden tarkempien tietojen esittämiseen –>

<MainGroup></MainGroup> <!– POISTETAANKO TÄMÄ YLIMÄÄRÄISENÄ TIETONA? –>

</StandBasicData>

<TreeStandData>

</TreeStandData>

<Operations>

</Operations>

<PlannedOperationChains>

</PlannedOperationChains>

<SpecialFeatures>

</SpecialFeatures>

</Stand>

</Stands>

<SpecialFeatures>

<SpecialFeature id=””>

<FeatureCode></FeatureCode> <!– Ominaisuuskoodi luokittelee tiedon ja siihen liittyvä paikkatieto sijainnin (esim. tie alueena tai viivana sen mukaan miten se on esitetty) –>

</SpecialFeature>

</SpecialFeatures>

</ForestPropertyData>

 

 

 

Käsittely:

 

Keskustelussa todettiin, että kovin radikaaleja muutoksia standardiin ei tämän asian vuoksi kannata ryhtyä tekemään. Toisaalta koodien lisäys mihin tahansa kenttään aiheuttaa päivitystarpeen järjestelmiin, jotta koodit eivät aiheuttaisi ongelmaa validointiin ja sisään lukuun.

 

Sovittiin, että lähdetään kuitenkin valmistelemaan muutosta siltä pohjalta, että MainGroup- koodistoon lisätään uusia koodeja. Ohjeistuksella kuitenkin pidetään huolta siitä, että käyttäjiä ei kannusteta jaottelemaan ”muu maa-” ja ”muu metsätalouden maa-” koodeja nykyistä tarkemmin. Esim. Metsäkeskus tuottanee jatkossakin vain aineistoja, joissa esiintyvät vain nykyiset koodit.

 

Keskustelussa todettiin, että mikäli koodeja lähdetään lisäämään, niin on syytä kerralla valmistella mahdollisimman hyvin kaikki tarpeet täyttävä koodisto, jottei tämän asian vuoksi pian tarvittaisi uutta päivitystä. Keskusteltiin myös siitä, mitä vaikutuksia koodiston muuttumisella kaksinumeroiseksi olisi. Yhtenä vaihtoehtona tuli esille se, että lisättäisiin vain koodit tie ja linja. Tällöin esim. linjakoodia voitaisiin käyttää, jos vaikka joku maakaasuputkilinja estää metsän kasvattamisen. Myös varastopaikkojen koodaus MainGroup-kentässä oli esillä keskustelussa.

 

Sovittiin, että seuraavaan 8.12.2015 klo 13 järjestettävään teemakokoukseen mennessä Ari Kotiharju valmistelee kooditusesityksen muita tahoja konsultoiden.

 

 

2. Hilamuotoisen metsävaratiedon standardi.

 

SMK suunnittelee hilamuotoisen metsävaratiedon jakamista. On olemassa hilamuotoisen metsävaratiedon standardi ”HMV1.1”.

 

Aiemmin on todettu, että hilamuotoisen metsävaratiedon standardilla on yhtymäkohtia ForestBig data sekä Metsätieto 2020 hankkeiden kanssa. Origo ja hilat on tarkoitus ns. kiinnittää. 16 x 16 hila sopisi karttalehtien kanssa yhteen.

 

Aiemmin on tehty seuraava esitys:

 

”Otettaisiinko hilaruudukoston paikka ja koko myös standardityössä käsiteltäväksi? Metsäkeskus ehdottaa tätä 16mx16m solua, jonka referenssipiste on X = 506 000 Y= 6 966 000 EURFE-FIN (ETRS89-TM35FIN) koordinaatistossa. Näin se on karttalehtijaon kanssa täsmäävä jaoltaan.

 

Olisiko tarpeen teetättää valtakunnan kattava valmis hilaruudukko, joka on tuolla jaolla ja ottaa se jaettavaksi? Silloin voitaisiin tarkkaan sopia mikä ruutuu on esimerkiksi IDltään 4048589 jne. Metsäkeskus voi moisen tehdä/teetättää, jos se nähdään tarpeelliseksi. Tällöin ainakin ID:tä voitaisiin käyttää viitteenä paikkatiedon sijaan. Eikä olisi valtakunnan reuna-alueilla epäselvyyksiä mihin asti hilasto jatkuu jne.”

 

INSPIRE-speksit ruudukoiden suhteen löytyvät esim. seuraavasta linkistä.

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf

 

On todettu, että asiaan liittyen on syytä tutustua eri vaihtoehtoihin ja konsultoida asiantuntijoita, ennen kuin Metsäkeskus tekee päätöksen siitä, miten menetellään. Todennäköisesti apua asiassa voidaan saada myös Metsätieto 2020 työstä.

 

Hilamuotoisen metsävaratiedon skeemaan liittyen on todettu tarve sisällyttää runkolukusarjat hilalle. Olemassa oleva hilamuotoisen metsävaratiedon standardi sisältää runkolukusarjan.

 

Jo aiemmin Esko Välimäki on todennut, että olemassa oleva standardi vaikuttaa käyttökelpoiselta, mutta vaatinee pieniä päivityksiä.

 

Esim. sitä pitää pohtia, kannattaako ositteiden esittämisessä jakson olla yläkäsitteenä kuten nyt.

 

Juha Inkilä on aiemmin kertonut, että muun kuin XML-formaatin käyttäminen Hila-tietojen jakamisessa on tullut uudelleen vireille, mutta kiinteistökohtaiseen tietojen jakamiseen myös xml-sopisi.

 

22.11.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa Esko välimäki kertoi, että vanha xml-skeema on alkanut tarkemmin mietittäessä tuntua liian raskaalta suurten hilatietomäärien toimittamiseen. SMK on kaavaillut tietojen jakamiseen uudenlaista rivitietomallia, jolla ensimmäiset hila-aineistot on saatu kirjoitettua ulos ja keskeisimmiltä toimijoita on pyydetty kommentteja tietomalliin. Uuden mallin tietosisältö mukailee Aarnin tietokannan sisältöä.

 

Tuolloin todettiin, että Metsätietostandardien ei ole pakko olla XML-muotoisia ja olisi tarkoituksenmukaista, että myös uuden mallin mukainen tietomäärittely voitaisiin ottaa mukaan metsätietostandardien joukkoon, jolloin kaikki metsäalan tietojärjestelmästandardit löytyisivät yhdestä paikasta.

 

SMK:ssa hilatiedon jakelun formaatiksi on ajateltu OGC:n GeoPackage-standardia SQLite-tietokannan päälle. SQLite ja sen paikkatietolaajennos SpatiaLite ovat vapaasti muokattavia ja levitettäviä ohjelmia. SQLite-kantaa käytetään esimerkiksi Mozilla Firefoxissa.  Nämä tietokannat ovat yksittäisiä tiedostoja.

 

SMK on ajatellut, että tämän tyyppisistä pienistä tietokannoista voisi tulla jatkossa enemmänkin esim. SHP- ja XML/GML-formaattien korvaaja siirtotiedostoissa.

 

Tiedosto rakentuu siten, että se sisältää seuraavat taulut:

-HILARUUTU (spatiaalinen)

-PALSTA (spatiaalinen)

-KIINTEISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO (ei-spatiaalinen)

-KOODISTO_ARVO (ei-spatiaalinen)

 

HILARUUTU-taulussa on itse päätieto, eli hilaruudut ja niiden attribuutit. PALSTA-taulusta löytyy kiinteistön palstojen geometriat, ikään kuin varmistukseksi siitä, että mistä aineistoa pitäisi olla jne. KIINTEISTO-taulussa on kiinteistön kiinteistötunnus. KOODISTO-taulusta löytyy HILARUUTU-tauluun liittyvät koodistot ja KOODISTO_ARVO-taulusta kyseisten koodistojen taulut.

 

Ratkaisu on toteutettu käyttäen Luciadin libgpkg-kirjastoa ja siihen voi tutustua tämän viestin liitettä tutkimalla. Tiedosto aukeaa myös esimerkiksi ArcMap 10.3.1 ohjelmalla.  Testeissä SMK on huomannut, että kaikki ohjelmistot eivät lue GeoPackage-formaattia ihan samalla tavalla. Esimerkiksi FME Desktop 2015.1 lukee STRING-tyyppiseksi niitä kenttiä, jotka ovat ArcMapissa DOUBLE-tyyppiä. SMK on jo aiemmin toimittanut liitteenä olevan koeaineiston joillekin sidosryhmille.

 

Käsittely:

 

Keskusteltiin SMK:n esittämästä formaatista ja todettiin, että se tuntuu käyttökelpoiselta hilatiedon jakamiseen.

 

Todettiin, että SMK pilotoi uuden formaatin mukaisen tiedon toimittamista joidenkin toimijoiden kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä. Tiedon jakaminen tapahtuu kiinteistöittäin.

 

Keskusteltiin myös lainsäädännön muutoksista, joiden toteutuessa hilatietoa voitaisiin jakaa nykyistä vapaammin.

 

Todettiin, että kun pilotoinnin myötä tiedon muoto vakiintuu, etsitään tapa esittää tiedon määrittelyt metsätietostandardien julkaisusivuston taulukon kautta yhtenä metsätietostandardeista. Koska kyseessä on pääasiassa varsin yksinkertainen rivitieto, voidaan tietojen hierarkiat esittää esim. kuvana.

 

Sovittiin, että asiaan palataan valmistelutyöryhmässä pilotoinnin jälkeen.

 

 

3. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

Aiemmin on todettu, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaa ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Standardien julkaisusivustolta löytyy kuvaesitys päivityssanomasta. Aiemmin on keskusteltu, että samankaltainen rakenne voitaisiin ottaa käyttöön myös metsävarastandardissa MV x.x. Tämä kuitenkin tekisi siitä taaksepäin yhteen sopimattoman.

 

Aiemmin on todettu, että todennäköisesti SMK:n metsävaratietoja päivittävät sanomat olisi tarkoituksenmukaisinta välittää saman rajapinnan kautta, mitä nyt käytetään mki-sanomien toimittamiseen.

 

Aiemmin on todettu, että päivityssanomalla on liittymäkotia Kemeran toteutusilmoitukseen.

 

Lisäksi on todettu, että WoodForce- ja kaupankäyntiskeemoissa on myös erilaiseen päivittämiseen tarkoitettuja skeemoja.

 

Käsittely:

 

Keskustelun alussa kerrattiin se, mitkä ovat päivityssanomien käyttötarkoitukset?

 

Todettiin, että ensisijassa on tarkoitus siirtää tieto toteutuneen toimenpiteen ajankohdasta ja sijainnista sekä mahdollisesti toteutustavasta. Toisaalta voitaisiin ottaa vastaan kokonaan uutta inventoitua kuviotietoa. Yksittäisten tietojen päivittämisen kuviolle tulisi olla mahdollista paikkatietojen perusteella.

 

Todettiin, että olemassa olevat päivityssanomien standardit sekä lokakuussa 2014 tehty pohjatyö antavat hyvän pohjan uuden standardin kehittämiselle. Tämän lisäksi on olemassa SMK:n sisäisessä käytössä oleva xml-formaatti, jolla toimenpidetietoja on päivitetty metsävaratietoihin.

 

Sovittiin, että SMK toimittaa Bitcompille sisäisessä käytössään olleen xml-tiedoston.

 

Bitcomp tekee uuden skeeman ensimmäisen työversion 30.11.2015 mennessä ja julkaisee sen julkaisusivuston kautta.

 

Asian käsittelyä jatketaan teemakokouksessa 8.12.2015 klo 13.

 

 

4. Muut asiat

 

Ei käsitelty muita asioita.

 

5. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

17.12.2015 klo 12-14 on sovittu pidettäväksi Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että 8.12.2015 klo 13 järjestetään päivityssanoman teemakokous, jossa käsitellään myös aluemaisten linjojen ja teiden asiaa.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________