Ohjausryhmä kokoontui kesäkuussa

3.6.2019
Aika Maanantai 3.6.2019 klo 9 – 11
Paikka Metsäkeskuksen Pasilan toimisto,
Pasilanraitio 9, 6. krs

Osallistujat:

Jorma Jyrkilä, SMK, puheenjohtaja
Eeva Hiltunen, SMK, sihteeri
Heikki Eronen, SMK
Hanna Soinne, Metsähallitus
Janne Kauhanen, Stora Enso
Olli Leino, Metsä Forest
Timo Niemelä, UPM
Janne Loikkanen, Bitcomp
Mikko Palojärvi, Trimble
Tapio Räsänen, Metsäteho

Poissa:

Jari Ala-Ilomäki, Luke
Niina Riissanen, MMM

Projektin ohjausryhmän kokous 1/2019
1. Kokouksen avaus
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Järjestettiin ohjausryhmän jäsenten esittelykierros.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Standardien kehittämisen ajankohtaiset asiat
Tausta: Alkuvuoden aikana kehityksessä ovat olleet puukaupan, toiminnanohjauksen sekä kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomat. Etenkin toiminnanohjauksen osalla eteneminen on ollut nopeaa, ja kevään aikana päädyttiin tekemään yksi toiminnanohjaukseen liittynyt skee-mapaketin lukitus ns. lennosta. Virallistettavina sanomina on tällä kertaa ainoastaan toimin-nanohjauksen sanomakokonaisuus.
Loppuvuoden osalta selkeimmät nyt tunnistettavissa olevat kehitysaiheet ovat kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma (seuraavan version virallistaminen suunnitteilla joulukuulle), toimin-nanohjauksen sanomat, metsänhoitosuositusten digitalisaatioon liittyvät standardointiasiat, sekä alkavan ontologiatyön tukeminen.

Päätös: Kuultiin kevätkaudella tapahtuneesta standardien kehitystyöstä. Luotiin katsaus lop-puvuoden kehittämisen painopisteisiin.
Hyväksyttiin uudet viralliset versiot seuraavista sanomista (skeemapaketeista V15 ja V16):

  • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

4. Ontologiatyön aloittaminen Metsäkeskuksella
Tausta: Ontologiatyön käynnistäminen ja tekeminen osana metsätietostandardointia on ollut aiheena valmistelutyöryhmässä ja ohjausryhmässä parin vuoden ajan. Asiaan liittyviä selvi-tyksiä on tehty (esim. Y-alusta), ja joitakin pieniä aihetta sivuavia käytännön töitä toteutettu, mutta konkreettisiin, merkittäviin edistysaskeleisiin ontologian suhteen ei metsätieto-standardoinnissa olla edetty. Suomen Metsäkeskus on aloittanut ontologiatyön edistämisen käynnistämällä lisäresurssin rekrytointiprosessin.
Päätös: Käytiin läpi ontologiatyötä ja sen tavoitteita sekä sitä, kuinka metsätietostandardointi voi tukea työtä. Todettiin, että metsänhoitosuositusten digitalisaatio -hankkeella on yhteyksiä ontologiatyöhön. Suunnitelma ontologiatyön toteutuksesta käydään läpi seuraavassa standar-doinnin ohjausryhmän kokouksessa.

5. Kymmenen vuotta metsätietostandardointia
Tausta: Ohjausryhmän kokous 3/2018 käsitteli kymmenvuotisseminaarin järjestämistä, ja päätti että seminaari olisi syytä järjestää syyskuussa 2019.
Päätös: Todettiin, että erillistä seminaaria (tai webinaaria) ei järjestetä, koska sisällöstä ei saatane riittävän houkuttelevaa pelkästään standardointia käsiteltäessä. Tarvittaessa asiaan voidaan palata.
Standardointi otetaan osaksi Metsäkeskuksen ohjelmaa syksyn Metsäpäivillä (noin 10 minuutin esitys) sekä mukaan Metsätieto2020 -työpajojen ohjelmaan. Käsittelyn aiheena tulevai-suus; mitä standardoinnilla halutaan saada aikaan seuraavan 10 vuoden aikana.

6. Standardisanomien virallistamiskäytäntöjen kehittäminen
Tausta: Ohjausryhmän kokouksessa 3/2018 keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen muutoksis-ta, ja päätettiin että metsäkeskussanomien osalta muutetaan virallistamiskäytäntöjä siten, et-tä vasta käyttöönotetut sanomat voidaan virallistaa. Kuluneen alkuvuoden aikana toiminnan-ohjauksen sanomiin liittyen on jouduttu sovelluskehityksen sujuvuuden mahdollistamiseksi standardoinnin projektiryhmän voimin tekemään sanomaversioiden ns. lennosta lukitsemisia.
Päätös: Keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen kehittämisestä liitteen 1 esityksen (alla) mukai-sesti. Päätettiin ottaa uusi malli käyttöön. Jos tulee tarve virallistaa sanoma pikaisesti, virallistaminen voidaan hoitaa ohjausryhmän sähköpostikokouksena.

7. Muut asiat, seuraava kokous
Päätös: Käytiin läpi alkavaa yhteystyötä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Sovittiin seuraava ohjausryhmän kokous pidettäväksi ti 10.12.2019 klo 9 – 11.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.
Muistion laati Eeva Hiltunen, sihteeri

Liite 1. ESITYS SANOMIEN VIRALLISTAMISPROSESSISTA
1. Virallistaminen tarkoittaa sanomaversioiden virallistamista
Sanomien virallistamisesta seuraa skeemapakettien lukitseminen siltä osin kuin skeemapateista on virallistettu sanomia
2. Pääsääntöisesti virallisten sanomien validoinnissa käytetään skeemapaketin pääversion vii-meistä aliversiota. Tästä poiketaan vain erittäin pakottavista syistä.
3. Virallistaminen tehdään pääsääntöisesti käyttöönotetuille, huolellisesti käytännössä testa-tuille tai laajasti kommentoiduille sanomille, joiden tarkoituksen mukaisuudesta ollaan mah-dollisimman varmoja
3. Sanomilla on julkaisusivuilla seuraavat statukset
Työversio
Sanoman sisällön määrittely on kesken tai sisällön lopullisuudesta ei ole varmuutta
Lukittu työversio
Sanoma on otettu testaus- tai toteutusprosessiin jossain projek-tissa ja sen sisältö on toimijoiden yhdessä lukitsema vähintäänkin testijakson ajan.
Tästä statuksesta voidaan palata työversioon tai edetä virallistet-tavaksi esitettävään versioon
Virallistettavaksi esitettävä versio
Sanoma on läpäisyt testaus- tai toteutusprosessin virheettömänä, se on otettu tuotantokäyttöön tai sanomaa on laajasti kommen-toitu ja se on todettu virallistamiskelpoiseksi
Virallinen versio
Sanoma on virallistettu standardoinnin ohjausryhmässä sanomien joukosta, joilla statuksena virallistettavaksi esitettävä versio.

SOVELTAMINEN – CASE WOODFORCE
1. Esitetyt muutokset viedään skeemapakettiin V15.01 tai V15.02, joka julkaistaan. PMTO-sanomasta julkaistaan työversio tai lukittu työversio (riippuen mihin luokitukseen Trimble ko-kee sanoman parhaiten kuuluvaksi) tunnuksella PMTO_TV15.
2. Trimble ottaa käyttöön uuden version WoodForcesta, joka sisältää uuden skeemapaketin mukaiset tiedonsiirtorajapinnat –> Muutetaan sanoman PMTO_TV15 statukseksi ”Virallistetta-vaksi esitettävä versio”
3. Siltä osin kun samaan aikatauluun ei tuoteta muita sanomia samalle statukselle ”Virallistet-tavaksi esitettävä versio”, lukitaan skeemapaketti V15 ja siirrytään jatkamaan standardointia skeemapaketissa V16.
4. Kesäkuun ohjausryhmässä virallistetaan sanoma PMTO1.2 (= PMTO_TV15) ja muita sano-mia, joita on tuotettu skeemapaketista V15 tai mistä tahansa muusta skeemapaketista, jossa on lukitusvalmius tai joka on lukittu joskus aiemmin.