Metsätilastostandardin teemakokous

Muistio: Metsätilastostandardin teemakokous-skypekokous 2.11.2015 klo 13-13.40

 

Osanottajat: Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus, Juha Leskinen Stora Enso, Tuula Kuisma Stora Enso, Mika Galkin Luke, Pertti Syrjälä SMK, Markku Ekdahl MTK, Kimmo Kortelainen Tornator, Janne Loikkanen Bitcomp ja Ari Kotiharju Tapio

 

Asiat:

 

1. Metsätilastostandardi MTIL_T

 

Taustatietoa:

 

Aiemmin on todettu, että voidaan noudattaa seuraavia lähtökohtia.

 

1)     Jo valmiissa puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardissa olevat aluejakorakenteet sopinevat myös metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardin lähtökohdaksi. Tilastojen julkaisun aluejako on vielä harkinnassa, mutta kuntatieto tarvittaneen kerättävään tietoon.

2)     Tilastointitarkoituksissa työlajijaottelu tulee olemaan metsätietostandardeja karkeampi. Tämän vuoksi on varauduttava luokittelemaan ja yhdistelemään metsätietostandardien työlajeja karkeampiin työlajiluokkiin, jotka toimivat tilastoinnin työlajeina.

3)     Mittayksiköihin liittyen suurin osa tiedoista kerätään hehtaareina, mutta tiedot ojituksista sekä metsäteiden rakennus ja perusparannus kerätään metreinä.

4)     Kustannustietoja tulee kahdella tavalla: yhdistyskentästä yksikkökustannukset, teollisuuden omista metsistä sekä yksikkö- että kokonaiskustannukset (kokonaiskustannukset helpompi tuottaa raporteista), Metsähallitukselta yksikkökustannuksia, mutta teistä kokonaiskustannukset. Teollisuudelta ei tule kustannustietoja niiden yksityismetsissä tekemistä suoritteita, mutta jatkossa tietoja tarvitaan, koska se on ehto yhdistyskentän tietojen saannille.

 

Metsänhoitotilaston yhteydessä on kerätty tiedot hakkuualoista hakkuutavoittain. Yksityismetsien tiedot on saatu ja saataneen tulevaisuudessakin metsänkäyttöilmoituksista (ovat siis aikeita). Teollisuus ja Metsähallitus ovat antaneet omista metsistään toteutuneiden hakkuiden tiedot.

 

Sidosryhmät kokoontuivat 29.9.2014 käsittelemään asiaa Metlan johdolla ja tuon palaverin lopputuloksena on päivitetty kerättävien tietojen Excel-taulukko, jota on käsitelty aiemmin valmistelutyöryhmässä ja joka toimii työlajijaottelun pohjana.

 

Aiemmin on todettu, että tarkoituksenmukaisin tapa edetä olisi täydentää nykyistä puukaupan hinta- ja määrätilastojen standardia siten, että siihen otettaisiin myös MHMP-tilastoinnin ja hakkuutapojen pinta-alojen tilastoinnin tiedot. Samalla lisätään maakunta yhdeksi aluevaihtoehdoksi

 

Ari Kotiharju, Janne Loikkanen, Outi Niemi, Mika Galkin, Marja-Liisa Juntunen ja Lasse Lahtinen pitivät 12.11.2014 klo 13 Lync-palaverin, jossa valmisteltiin xml-luonnostelma uudesta metsätilastostandardista. Luonnostelmaa päivitettiin tämän jälkeen em. työryhmän sähköpostikokouksena.

 

Uusi laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista velvoittaa elinkeinonharjoittajat ilmoittamaan tiedot tilastoviranomaiselle. Lukessa on alustavasti kaavailtu, että tilastotiedot ilmoittaisi se elinkeinonharjoittaja, joka on laskuttanut MHMP-työt.

 

Aiemmin on todettu, että tilastostandardisanomien lähettäminen tilastoviranomaiselle voisi monien toimijoiden kannalta olla tarkoituksenmukaisinta toteuttaa SMK:n tiedonsiirtopalvelun rajapinnan kautta siten, että SMK teknisesti välittäisi toimijan itsensä muodostaman tilastotietosanoman Luken rajapintaan. Tämä vähentäisi kaikkien osapuolten kustannuksia, sillä toimijoilla on jo käytössään rapapinta SMK:n tiedonsiirtopalveluun ja SMK todennäköisesti joka tapauksessa rakentaa tilastotiedonsiirron Luken rajapintaan Kemera-hankkeiden toteutusilmoituksista kertyvien tilastotietojen toimittamista varten. Tapio on MMM:n kanssa sopinut selvittävänsä päätöksentekijöiltä tämän vaihtoehdon toteuttamismahdollisuuden. Tietysti yksittäiset toimijat voivat halutessaan asioida suoraan Luken rajapinnan kanssa, mutta ylimääräisten rajapintayhteyksien rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuu luonnollisesti kustannuksia. Ari Kotiharju on keskustellut asiasta Luken ja SMK:n päätöksentekijöiden kanssa.

 

Luken, Bitcompin ja Tapion edustajien kesken pidettiin tilastostandardin kehittämiseksi työpaja 27.1.2015.

 

Em. työpajassa keskusteltiin työlajien luokitteluista ja skeemaluonnostelman toteuttamisesta seuraavaa:

 

Tehdään uusi standardiskeema siten, että em. skeeman juurielementti RoundWoodSalesData nimetään ForestStatisticsData. (Pöytäkirjan pitäjän lisäys: Sen versio voisi olla esim. MTIL_T)

 

Tämän alle tulevat vapaaehtoisina rakenteina vapaaehtoisen RoundWoodSalesRows rakenteen rinnalle OperationsRows ja LoggingsRows

 

OperationsRows rakenteen alle tulevat metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotiedot. MHMP-tilastotiedon työlajit luokitellaan ensimmäiseen versioon Marja-Liisan ylläpitämän excel-tiedoston vihreällä korostetuista työlajeista.

 

LoggingsRows elementin alle tulevien tietojen alustava luonnostelu on sovittu Luken tehtäväksi.

 

Aiemmin on sovittu, että poistetaan istutukseen sisällytettävät työlajit (pellonmetsitys ja täydennysistutus) ja lisätään istutuksen selitteisiin puulajeille termit istutuksesta esim. ”Männyn istutus”. Lisätään omistajaryhmä julkisyhteisö. Operation type tulee vapaaehtoiseksi ja myös muu luokittelija vapaaehtoiseksi. OperationSpecification eli työlajin tarkenne-koodisto on tarkistettava ja korjattava. Kauppatapa PurchaseModeCode on lisättävä LoggingsRows elementtiin.

 

Yhteenvetona tilastoskeemoista on todettu, että tulee erillinen MTIL_x.x   (ForestStatisticsData=metsätilastostandardi) -skeema, joka mahdollistaa kaikkien tilastotietojen lähettämisen. Vanha PUUKTIL1.1 (RoundWoodSalesData) –skeema pidetään muutoksitta mukana standardeissa, jotta nykyiset lähettävät ja vastaanottava sovellukset voivat sitä käyttää jatkossakin ilman sovelluspäivityksiä.

 

Keskusteltiin siitä, keitä MHMP-tilastotietojen toimittamisvelvollisuus todennäköisesti tulee koskemaan.

 

Teemakokouksessa 2.9.2015 Aarre Peltola kertoi aiemmista tiedonkeruumenetelmistä. Kaikki MHY:t ovat toimittaneet tähän saakka tiedot kuten myös jotkut suuret ja suurehkot yritykset sekä yritysmäiset toimijat. Aarre kertoi, että vuoden 2015 tiedot on nyt suunniteltu kerättävän vanhalla menetelmällä ilman standardin käyttöä, mutta tiedon toimittajien määrä lisääntynee. Metsäpalveluyritysten mukaan ottaminen MHMP-tilastotietojen tiedon keruuseen on suunniteltu tehtävän ottamalla tilastokeskuksen yritysrekisteristä otos, jonka painotusta ei ole vielä päätetty.

 

Em. teemakokouksessa keskusteltiin julkaisusivuston versionhallinnan taulukosta löytyvän MTIL_T skeeman työversion päivitystarpeista http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V7/MTIL/doc/index.html

 

Luken Mika Galkin totesi, että Lukella ei ole tällä hetkellä tiedossa päivitystarpeita, vaan tilastostandardi näyttää valmiilta. Todettiin, että kuitenkin Lukessa on syytä tehdä työlajien läpikäynti, jossa saattaa ilmetä pieniä päivitystarpeita. Tuolloin sovittiin, että Luke käy sisäisesti läpi päivitystarpeet syyskuun aikana. Mikäli päivitystarpeita ilmenee, niistä tiedotetaan Valmistelutyöryhmälle heti lokakuun alussa ja mahdolliset päivitykset käsitellään 22.10.2015 tässä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa. Virallistamisesta todettiin teemakokouksessa, että ensin on syytä pilottikäyttäjän kanssa testata standardia Luken rajapinnan kanssa ja vasta sen jälkeen standardi virallistetaan.

 

Teemakokouksessa keskusteltiin myös vastaanottorajapinnan toteutuksen aikataulusta sekä siitä, olisiko aiemmin herännyt ajatus tilastotietojen välittämisestä metsäkeskusviestin välityksellä mahdollista.

 

Mika Galkin kertoi, että Luken vastaanottorajapinta alkaa olla valmiiksi ohjelmoitu ja mahdolliset pienet päivitykset saadaan toteutettua nopeasti. Sen sijaan rajapinnan siirtämisessä testi- ja tuotantokäyttöön soveltuville palvelimille saattaa tulla viiveitä.

 

2.9.2015 teemakokouksessa todettiin, että olisi hyvä löytää toimijoita, jotka haluaisivat testata tilastostandardia samaan tapaan kuin MKI- ja Kemera-standardeja tullaan testaamaan. Todettiin, että Kemera-rahoitteisten töiden tilastotietojen toimittajana sekä standardin testaajana voisi luontevasti toimia SMK.

 

2.9.2015 teemakokouksessa keskusteltiin, että tilastotietojen toimittaminen tulevaisuudessa voisi tapahtua kansallista palveluväylää hyödyntäen, mutta sen aikataulusta ei ole kellään varmuutta. Luken oman rajapinnan lisäksi tilastotiedon toimittaminen ns. metsäkeskusviestin mukana on mahdollista toteuttaa, mutta tällöin on syytä varmistaa, että ei pääse tapahtumaan tietojen kahdenkertaista toimittamista.

 

22.10.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ löytyvään tilastostandardin MTIL_T versioon ei ole tiedossa päivitystarpeita. Erityisesti korostettiin, että uusi tilastostandardi mahdollistaa myös hakkuutilastojen keruun. Tuolloin Mika Galkin kertoi, että Luken sisäverkossa on valmis standardin vastaanottorajapinta, jota voitaisiin testata pilotoinnissa.

 

Eri tahoilla on viime aikoina selvitelty Kansallisen palveluväylän hyödyntämistä metsäalan tietojärjestelmissä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kansallinen palveluväylä soveltuisi mm. metsätilastotietojen siirtoon.

 

Käsittely:

 

Todettiin, että osanottajilla ei ollut tiedossaan päivitystarpeita työversioon MTIL_T.

 

Keskusteltiin, että uusien metsätilastotietojen toimittaminen tilastovaranomaiselle Lukelle on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Kansallista palveluväylää hyödyntäen. Todettiin, että todennäköisesti Kansallinen palveluväylä saadaan käyttöön sellaisella aikataululla, että kovin suurta työtä vaativia väliaikaisratkaisuja ei kannattane tehdä enne sen käyttöönottoa. Todettiin, että Luke on hakemassa rahoitusta kansallisen palveluväylän käyttöönottoon tilastotietojen siirtämiseksi.

 

Keskusteltiin, että tilastotietojen toimittajia olisivat toimenpiteet laskuttaneet toimijat ja Kemera-rahoitettujen toimenpiteiden osalta mahdollisesti SMK. Suuret metsänomistajat toimittaisivat tiedot omissa metsissään toteutettujen toimenpiteiden osalta. Mikäli SMK toimittaisi tietoja Kemera-rahoitetuista toimenpiteistä, pitäisi varmistaa, ettei tule tietojen kaksinkertaista toimittamista.

 

Mika Galkin kertoi, että ennen kansallisen palveluväylän käyttöönottoa jouduttaneen käyttämään erilaisia tietojen toimittamistapoja kuten lomakkeita. Myös standardin mukaisten xml-tietueiden toimittaminen on teknisesti mahdollista.

 

Todettiin, että ne tahot, jotka haluavat ryhtyä pilotoimaan Luken valmista, mutta vielä julkaisematonta vastaanottorajapintaa, voivat olla yhteydessä Luken Mika Galkiniin.

 

Todettiin, että pilotointiin liittyen voi tulla esiin. standardin päivitystarpeita.

 

2. Muut asiat

 

Ei käsitelty muita asioita.

 

3. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

Aiemmin on sovittu järjestettäviksi seuraavat kokoukset.

 

4.11.2015 on erillisen ohjausryhmän kokous

 

16.11.2015 klo 13-15 päivityssanomien teemakokous, jossa käsitellään myös hilamuotoisen metsävaratiedon standardia

 

17.12.2015 klo 12-14 Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

Käsittely:

 

Todettiin, että ei näyttäisi olevan syytä kutsua koolle teemakokousta vuoden lopulla, jollei mitään uutta ilmene. Näin ollen uudesta teemakokouksesta sovitaan 17.12.2015 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________