Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksen muistio

Muistio: Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokous 27.5.2016 klo 14-15.10

Osanottajat: Janne Loikkanen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Eetu Myöhänen Bitcomp, Heikki Eronen SMK, Jyrki
Vainio Fifth Element, Tuula Kuisma Stora Enso, Rami Koivula Karttakeskus, Tuomo Vuorenpää Savcor, Matti
Väisänen Metsähallitus ja Markku Ekdah MTK teknisten ongelmien vuoksi vasta kokouksen lopussa.

Asiat:

1. Kaupankäynnin standardien päivittäminen

Taustatietoa:

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja
metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu
metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015
https://www.puumarkkinat.fi/resources/documents/Suomen_Puukauppa_Oy_Sahk…
kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan.

13.4.2016 ja 18.4.2016 järjestettiin Skype-kokoukset, joissa Suomen Puukauppa Oy:n edustajat esittelivät
kaupankäynnin standardien päivitystarpeensa metsätietostandardien valmistelutyöryhmän vetäjälle ja
konsultille. Näissä kokouksissa esiteltiin myös muilta tahoilta saatuja päivitysehdotuksia.

27.4.2016 järjestettiin valmistelutyöryhmän teemakokous kaupankäynnin standardeista. Tuolloin sovittiin, että
laaditaan muutosdokumentit, joihin kuvataan skeemamuutokset viimeisimpien virallisten versioiden ja v8
skeemapaketin skeemojen välillä.

Tuolloin sovittiin, että Karttakeskuksen valmistelema yhteydenottopyyntö-skeema lisätään skeemapakettiin v8
ja samalla lisätään yhteydenottopyynnön perumisen mahdollisuus.

Tuolloin sovittiin, että Tornatorin ja StoraEnson sovelluskehittäjien esittämät kehittämistarpeet otetaan
huomioon seuraavassa v9 skeemapaketissa. Merkittävin muutos on WoodForceen liittyvissä
metsätietostandardeissakin käytetyn envelope-rakenteen lisääminen. Tämä ja muut muutostarpeet on esitetty
julkaisusivustolla olevassa dokumentissa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#Puukauppa .

Tuolloin Tuula Kuisma kertoi, että Stora Enso ja Tornator tarvitsisivat ensimmäiset v9 paketin skeemaversiot
toukokuussa.

Tuolloin sovittiin, että Bitcomp toteuttaa välittömästi sovitut päivitykset v8 pakettiin ja ottaa sen v9
skeemapaketin pohjaksi. Skeemapaketin v9 muutoskuvaus on julkaistu metsätietostandardien
julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ .

12.5.2016 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että Suomen puukauppa Oy:n esittämät päivitykset
on tehty skeemapakettiin v8, mutta myös puukauppapaikan kehittäjillä saattaa olla noussut esiin vielä uusia
päivitystarpeita.

Tuolloin todettiin, että puukauppastandardien seuraavan version kehittämisessä on tärkeää, että päästään
riittävään yhteensopivuuteen WF-palvelun envelope-rakenteiden kanssa.

19.5.2016 teemakokouksessa todettiin, että skeemapaketti v8 on valmis ja siihen on tehty Suomen Puukauppa
Oy:n esittämät muutokset. Lisäksi todettiin, että Suomen Puukauppa Oy:llä on tarve mahdollistaa tarjousten ja
tarjouspyyntöjen kytkeminen toisiinsa. Todettiin, että paketin v8 skeemat eivät nykyisellään mahdollista
tarjousten ja tarjouspyyntöjen toisiinsa kytkemistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tuolloin todettiin, että tarjouspyyntö- ja tarjoussanomien osalta Stora Enson ja Tornatorin esittämät muutokset
on toteutettu skeemapakettiin v9.

Tuolloin keskusteltiin siitä, miten tarjousten ja tarjouspyyntöjen kytkeminen toisistaan riippuviksi
kokonaisuuksiksi olisi syytä toteuttaa. Sovittiin, että Janne Loikkanen toteuttaa luonnoskuvan asiasta
keskustelun pohjalta.

Tuolloin todettiin, että muiden sanomien osalta skeemapaketissa v9 on vielä tiedossa olevaa päivitystarvetta.

Tuolloin todettiin, että puutavaralajien laajennus on syytä toteuttaa skeemoihin.

Tuolloin todettiin, että teknisen palautesanoman osalta on tarkoitus lisätä ”errorlista”, mutta sen
toteuttamisessa olisi syytä konsultoida WoodForce-projektia.

Tuolloin sovittiin, että Header rakenteeseen lisätään tieto skeemapakettiversiosta optionaalisena atribuuttina.

Tuolloin sovittiin, että Janne Loikkanen pyrkii pikaisesti konsultoimaan FifthElementin Jyrki Vainiota ja julkaisee
seuraavan viikon maanantaina 23.5.2016 seuraavan version skeemapaketista v9.

23.5.2016 puukauppapaikan toteuttajilta saatiin ehdotus, että tarjouspyynnön (PUUKTP) työmaan
ForestUseDeclarationResponsibleTypen tyyppeihin lisätään ”Unknown” tai ”Tuntematon”. Tämän johdosta
ForestUseDeclarationResponsibleType –koodistoa on laajennettu koodilla 0 = ”Ei määritelty”. Toistaiseksi tämä
muutos on vain skeemapaketissa V9.

Tarjouspyyntöjen linkitykseen liittyvä esitys oli toteutettu ja se löytyy standardoinnin julkaisusivuilta UUTTA
SIVULLA –osion kohdan 130 kautta.

Käsittely:

Keskusteltiin, onko tarvetta päivittää kaupankäynnin standardeja skeemapakettissa v8.

Sovittiin, että Kaupankäynnin standardien ForestUseDeclarationResponsibleType –koodiston laajentaminen
koodilla 0 = ”Ei määritelty” sekä tarjouspyyntöjen linkitys toteutetaan vielä skeemapakettiin v8, koska niillä ei
ole vaikutusta muihin skeemoihin.

Keskusteltiin, millaisia päivityksiä kaupankäynnin standardeihin on syytä vielä tehdä skeemapakettiin v9 ja
miten päivitykset kannattaa toteuttaa, kun huomioidaan vastaavat rakenteet toiminnanohjauksen
standardeissa.

Keskustelua käytiin etenkin enveloperakenteiden vaihtoehdoista. Sovittiin, että Janne Loikkanen kirjaa sovitut
asiat tekniseen dokumentaatioon, joka julkaistaan julkaisusivustolla
http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

Todettiin, että WoodForce-projektin puolesta v9 skeemapaketti voitaisiin jäädyttää kesäkuun alkupäivinä
koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen jälkeen, ja jäädytetty versio otettaisiin skeemapaketin v10
pohjaksi.

Sovittiin, että Fifth Elemet toimittaa skeemat karttamerkkiteemakokouksen jälkeen n. 3.6.2016 Bitcompille.
Skeemapaketin v9 julkaisu ja jäädytys tapahtunee n. 13.6.2016. Tässä yhteydessä on tarkoitus yhdistää
toiminnanohjauksen sanomat yhden envelope-skeeman alle, mikä selkeyttäisi versiotaulukkoa.

Todettiin, että jatkossa työstetään skeemapakettia v10 siten, että Statusmessages-rakenteen header-atribuutit
tulevat puukaupan osalta v9 versioon ja WF ottaa ne myöhemmin käyttöön, jos katsoo tarpeelliseksi.

Todettiin, että todennäköisesti v10 paketti otettaisiin puukaupan tiedonsiirtojen lähtökohdaksi. Tavoite on,
että v9 paketin jäädytyksen  jälkeen työtä jatkettaan v10 paketilla siten, että aiempia paketteja ei enää
päivitettäisi.

2. Muut asiat

Ei käsitelty muita asioita

3. Seuraavat kokoukset

Taustatietoa: 

1.6.2016 klo 13-15 pidettäväksi on sovittu koodistojen ja karttamerkkien teemakokous

8.6.2016 klo 9-11 pidettäväksi on sovittu valmistelutyöryhmän yleiskokous

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

Käsittely:

Sovittiin, että asian jatkotyöstä sovitaan 8.6.2016 järjestettävässä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.