Valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2020

 1. Ajankohtaiset asiat

Vuoden 2020 suunnittelu

Metsäkeskuksella on käynnissä vuoden 2020 suunnittelu ja projektisuunnitelmien laadinta. Mikäli teille on mielessä standardintiin liittyviä kehitystarpeita tai mielessä asioita joissa standardointi voisi tukea, olkaa yhteydessä heikki.eronen@metsakeskus.fi, niin asiat saadaan kirjattua suoraan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

Käsittely: Todettiin tilanne. Vuoden 2021 aikana metsätietostandardoinnille kohdistuvista toiveista/tarpeista pyydetään olemaan yhteydessä Heikki Eroseen Metsäkeskuksella.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Kuviomuotoisen metsävarasanoman tilanne (MV1.9)

Tausta: Kuviomuotoisen metsävaratiedon seuraavan sanomaversion MV1.9 sisältö lukittiin kevätkaudella, mutta sanoman virallistamiselle ja julkaisulle ei nähty edellisessä yleiskokouksessa vielä tarvetta. Mikäli sanoman käyttöönotolle olisi syksyn aikana tarvetta, sanoman virallistamista ja käyttöönottoa voitaisiin esittää ohjausryhmän joulukuun kokoukselle. Tähän saakka sanomaan voitaisiin mahdollisesti ottaa joitakin uusia asioita.

Käsittely: Todettiin että on ilmennyt tarve virallistaa kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraava versio MV1.9. Päätettiin, että lisätään nykyiseen sanoman työversioon vielä viime aikoina esillä olleet muutosehdotukset (pari lannoituksiin liittyvää koodia, sekä puulajikohtaiset yhteenvedot ajankohdan puustotiedolle (TreeStandDataDate) ja toimenpiteelle (Operation). Tämän jälkeen voidaan esittää MV1.9 virallistettavaksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Virallisen sanoman julkaisu skeemapaketista V20.

 

Uuden metsävarasanoman tilanne (MV2.0)

Tausta: Kuluneen vuoden aikana on keskusteltu siitä, kuinka metsä- ja luontotietoa tulisi metsätietostandardeissa tulevaisuudessa esittää.  Keskustelun käynnistäneinä tekijöinä ovat olleet mm. uusi valtakunnallinen metsäinventointikierros ja Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kokonaisuudistus. Asiaa koskeva teemakokous järjestettiin 12.5.2020. Kokouksessa käytiin läpi standardoinnin projektiryhmän esittämiä mahdollisia vaihtoehtoja metsä- ja luontotiedon esittämiselle tulevaisuudessa,  ja aiheesta saatiin runsaasti kommentteja. Keskeisiä kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. perustavanlaatuisten muutosten välttäminen, mahdollisten muutostöiden selkeä perusteltavuus, metsikkökuviosta irrallaan olevan erityispiirretiedon esittäminen samassa sanomassa kuviotiedon kanssa.

Käsittely: Todettiin tilanne siltä osin, että asian edistämisellä ei ole erityistä kiirettä, mutta tarve muutoksille sanoman rakenteessa on selkeästi olemassa. Metsäkeskuksen järjestelmäuudistuksen edistymistä seurataan ja sen vaikutuksia metsävarasanoman tarvittavalle tulevaisuuden muodolle arvioidaan, ja konkreettisimpiin toimiin käydään aikaisintaan ensi vuonna.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tuttuun rivakkaan tahtiin. Tänä vuonna versiota on tullut kaksi, joista MV1.5 on virallistettu kesäkuussa, ja MV1.6 otettu käyttöön alkusyksystä muttei vielä virallistettu. Muutosehdotuksia seuraaviin versioihin on saatu parilta organisaatiolta. Uutta versiota sanomasta skeemapaketista V20 kaavaillaan mahdollisesti vielä tälle vuodelle.

Käsittely: Käytiin läpi kuluvan vuoden julkaisujen aikatauluja. Woodforcen päässä on havaittu viimeisimpään PMTO1.6-julkaisuun liittyen joitakin yhteensopivuusongelmia. Näitä ongelmia käydään tarkemmin läpi Trimblen ja projektiryhmän palaverissa. Todettiin, että tänä vuonna odotetaan vielä yhtä versiota sanomasta.

Päätettiin esittää alkusyksystä tuotantokäyttöön otettua sanomaversiota PMTO1.6 virallistettavaksi skeemapaketista V19.

 

 Puukaupan sanomien tilanne

Tausta: Uutena muutosehdotuksena mm. tilinumeroiden ilmaisu puukauppaprosessissa. Osa puukaupan uusimmasta sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

Käsittely: Esiteltiin tilinumeron ilmaisua puukauppaprosessissa. Tarkoituksena olisi mahdollistaa vapaaehtoinen tilinumeron ilmaisu tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntövaihe on periaatteessa melko aikainen puukauppaprosessin vaihe tilinumeron ilmaisemiselle, mutta tietyissä erityisissä tarjouspyyntösanoman käyttötapauksissa olisi eduksi, että sanoma mahdollistaisi tilinumeron ilmaisemisen. Tämä muutos on tarjolla skeemapakettiin V20, johon on tarjolla myös puukauppaan liittyvät puulajikohtaiset yhteenvedot (sama muutos kuin metsävarasanomassakin).

 

 1. Muut asiat

Käsittely: Ei muita asioita.

 

 1. Seuraava kokous

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous torstaina 10.12.2020 klo 13-14.30

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2020

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2020

 1. Ajankohtaiset asiat

Ohjausryhmä kokoontuu 8.6.2020.

Käsittely:

Todettiin tilanne. Ohjausryhmän kokoukseen ei ollut viestejä.

 

 Ajankohtaisten standardien asiat

Metsävaratieto MV1.9 tilanne

Tausta: Kuviomuotoisen metsävaratiedon seuraavan sanomaversion MV1.9 kehitys jäädytettiin aikaisemmin keväällä, ja sanoman status on nyt lukittu työversio. Tämä tarkoittaa sitä, että sanomaan ei toistaiseksi oteta uutta sisältöä, ja sanomaa voi alkaa testaamaan sovelluskehityksessä. Mikäli uusi sanomaversio on jo otettu jossain käyttöön tai sen käyttöönotolle nähdään tarve, voidaan sanomaa esittää virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa. Sanomaversion viime kokouksessa toivotut esimerkkisanomat ovat valmistuneet, ja ne löytyvät tästä ja tästä. Sanomaversion sisällön lukitsemisen jälkeen on tehty vielä esityksiä uusista metsävarasanomaa koskettavista koodeista.

Käsittely: Käytiin tilannetta läpi ja päätettiin, että sanoman virallistettavaksi esittämiselle ei ole vielä tarvetta. Virallistamiseen voidaan palata tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

 

Metsätiedon esittämisen pitemmän aikavälin suunnitelmat – ”MV2.0”

Tausta: Kuluneen kevään aikana on keskusteltu siitä, kuinka metsä- ja luontotietoa tulisi metsätietostandardeissa tulevaisuudessa esittää. Keskustelun käynnistäneinä tekijöinä ovat olleet mm. uusi valtakunnallinen metsäinventointikierros ja Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kokonaisuudistus. Asiaa koskeva teemakokous järjestettiin 12.5.2020. Kokouksessa käytiin läpi standardoinnin projektiryhmän esittämiä mahdollisia vaihtoehtoja metsä- ja luontotiedon esittämiselle tulevaisuudessa, ja aiheesta saatiin runsaasti kommentteja. Keskeisiä kokouksessa esiin nousseita teemoja olivat mm. perustavanlaatuisten muutosten välttäminen, mahdollisten muutostöiden selkeä perusteltavuus, metsikkökuviosta irrallaan olevan erityispiirretiedon esittäminen samassa sanomassa kuviotiedon kanssa. Tarkempaa yhteenvetoa käydään läpi yleiskokouksessa, ja yhteenvetoa esitellään ohjausryhmälle kesäkuussa.

Käsittely: Käytiin läpi yhteenvetoa teemakokouksen asioista. Keskusteltiin aiheesta vielä lisää.

Standardoinnin projektiryhmän tiivistä yhteenvetoa teemakokouksesta:

– Täyteen object-malliin perustuva vaihtoehto käytännössä torjuttiin

– Sanomaversioiden takautuva yhteensopivuus ei toimijoille niin merkittävä asia kun alun perin ajateltiin

– Erityispiirretiedon esittämiselle omana kuviosta poikkeavana geometrianaan on selkeä tarve

– Erityispiirretietojen esittäminen voitaisiin mahdollisesti ratkaista soveltaen teemakokouksessa esitettyjä vaihtoehtoja B ja C – eli nykyisen sanoman hiomista/siivoilua ja erityispiirteen kuvaaminen object-rakenteella

– Millään mahdollisilla muutoksilla ei ole varsinainen kiire

Kommentteja:

– Kaikki toimijat eivät kuitenkaan voisi siirtyä uuteen versioon yhtä aikaa, siirtymäaika tulee. Nykyisellään MV-sanomasta liikkuu viisi eri versiota tälläkin hetkellä.

– Eihän kukaan poista vanhoja sisäänlukuja vaikka 2.0 versio tulisikin.

– Kiinteistötunnuksen, päivämäärän ym. ilmaisun muutokset ovat lopulta teknisiä yksityiskohtia. Erityispiirteen tai toimenpiteen kuviosta poikkeava geometria sen sijaan on jo perustavanlaatuinen muutos, joka huolettaa – tässä mennään jo sovelluslogiikan ytimeen.

– Toimenpiteiden osalta tarve kuviosta poikkeavaan geometriaan ei ole akuutti, mutta hyvinkin mahdollinen tulevaisuudessa. Erityispiirteen osalta tarve on akuutti, koska organisaatiot eivät käytä olemassa olevaa erityispiirteiden sanomaa.

– Eikös kuviogeometriasta poikkeavan toimenpiteen (erikoishakkuu ym.) geometria liitetä sitten itse toimenpiteeseen/hakkuuseen, tarvitseeko metsävaratiedon yhteydessä nyt välttämättä siirtää kuviosta poikkeavaa geometriaa.

– Jos uudessa MV2.0-versiossa olisi object-rakenne ja sitä käytettäisiin, olisi tietojärjestelmässämme sisäänluvun muutos pakollinen. Pieneltäkin tuntuva muutos voi aiheuttaa sisäänluvussa paljon työtä – mutta tarkoituksenani ei ole nyt sinällään vastustaa ajatusta

– Toisaalta jos nyt todetaan että sanomaa on tarvis muuttaa, olisikohan sitten kuitenkin parasta lähteä suoraan kokonaisvaltaiseen remonttiin

– Esimerkiksi toimenpide-ehdotukseen liittyvät neljä eri ilmaisutapaa olisi järkevää siivota pois pikku hiljaa, ajan myötä päästäisiin tilanteeseen että ei olisi enää niin monta tapaa asian esittämiseen

– Mikäli SMK lähtisi uudessa tietojärjestelmässään siihen, että samaan sanomaan kirjoitetaan kuvio- ja erityispiirretieto omalla geometriallaan, niin organisaatiomme tukee tätä. Emme kuitenkaan vastusta sitäkään, että erityispiirre kirjoitettaisiin ns. tuplana.

 

Tilanteen yhteenveto esitellään ohjausryhmälle kesäkuussa. Todettiin, että mikäli uutta versiota lähdettäisiin tuottamaan, asian kanssa ei ole syytä kiirehtiä ja aikataulu kannattanee sovittaa Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmän kehitykseen.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tuttuun rivakkaan tahtiin. Edellinen versio otettiin tuotantokäyttöön aiemmin keväällä, ja tätä versiota PMTO1.5 esitetään virallistettavaksi ohjausryhmälle kesäkuussa (skeemapaketista V18). Tämän jälkeen avataan skeemapaketti V19, johon käydään samoin tein valmistelemaan toiminnanohjauksen sanomien seuraavaa versiota.

 Käsittely:

Todettiin tilanne. Esitetään ohjausryhmälle version PMTO1.5 virallistamista skeemapaketista V18.

 

Hilatiedon välittäminen

Tausta: Kentältä on noussut tarve hilatiedon välitystapojen yhtenäistämisen tarkastelulle. SMK jakaa hilatietoa Avoimen metsätiedon palvelussaan Geopackage-muodossa, puustotulkitsijat toimittavat hilatietoa usein ESRI Geodatabase -muodossa. Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa toimijat joutuvat toimimaan kahden eri formaatissa olevan hilatiedon kanssa, joiden tietosisältö on kuitenkin monelta osin sama. Tarkoituksena on lähteä intressitahojen kanssa selvittämään, missä muodossa ja millä tietosisällöllä hilatietoa voitaisiin valtakunnallisesti liikuttaa yhteisessä muodossa sekä Metsäkeskukselta toimijoille, puustotulkitsijoilta toimijoille ja myös toimijoiden välillä. Puustotulkitsijoiden kanssa asiasta on alustavasti keskusteltu, ja heille formaatin vaihdos sopii, kunhan siirtymäaika on riittävä.

Käsittely:

Käytiin tilanne läpi ja todettiin, että yhteinen formaatti hilatiedon siirtoon olisi tarpeellinen. Asiaa käsitellään seuraavan kerran ohjausryhmän kokouksessa.

 

Puukaupan sanomien tilanne

Tausta: Osa puukaupan uusimmasta sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Uusia muutoksia puukaupan sisältöihin ei tällä hetkellä ole tiedossa. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

Käsittely: Todettiin tilanne. Puukaupan sanomien seuraavan version virallistaminen on ajankohtaista aikaisintaan syyskaudella.

 

 1. Muut asiat

 

Metsätietostandardi-API / ohjelmointirajapinta

Käytiin lyhyesti läpi asialistalta unohtunutta Metsätietostandardi-API -asiaa. Kentältä on nostettu esiin kysymys siitä, onko metsätietostandardoinnissa käsitelty yhteisesti sovittuun ohjelmointirajapintaan liittyviä asioita. Tällaisesta ei ole käytännössä ollut juurikaan puhetta, ja kokouksessa käsiteltiinkin nyt aihetta ensimmäistä kertaa. Kommenteissa pidettiin ajatusta metsätietostandardi-API:sta hyvinkin mielenkiintoisena, joskin todettiin sellaisen vaativan toimijoilta melko suurta sitoutumista.

Keskusteltiin siitä, mikä metsätietostandardoinnin rooli ohjelmointirajapintaan liittyvissä määrittelyissä olisi. Pitäisikö tarjota autentikointipalvelua, vai olisiko rooli enemmän dokumentoiva. Standardoinnissa voitaisiin määritellä minkä tyyppisiä rajapintoja tarkoitetaan, esim. GraphQL vs. REST, GET vs. päivitys jne. Todettiin, että asia on mielenkiintoinen ja siihen pureudutaan jatkossa syvemmin – seuraavan kerran asiaa käsitellään ohjausryhmässä kesäkuussa.

 

 1. Seuraava kokous

Esitys: Järjestetään seuraava kokous lomakauden jälkeen 25.8.2020.

Käsittely: Seuraava kokous järjestetään 27.8.2020 klo 13-15 Teams-kokouksena

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2020 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2020 muistio

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Metsätietostandardoinnin vuosikello:

Yleiskokouksessa 1/2020 kerrottiin suunnitteilla olevasta metsätietostandardoinnin vuosikellosta, josta ilmenisi vuoden yleiskokousten, sanomajulkaisujen ym. suunniteltu suurpiirteinen ajankohta. Tutustutaan lyhyesti vuosikelloon, sen sisältöön ja siihen mistä sen tulevaisuudessa voi löytää.

Käsittely: Käytiin lyhyesti läpi vuosikelloa. Vuosikello on löydettävissä metsätietostandardoinnin julkaisusivuston etusivulta https://metsatietostandardit.bitcomp.com

 

Metsävarasanoman uudistamiseen liittyvä selvitystyö:

Edellisessä kokouksessa todettiin, että vuoden 2020 aikana selvitetään uuden inventointikierron alkaessa mahdollisesti syntyviä muutostarpeita metsävarasanomaan. Selvitystyö on parhaillaan käynnissä, ja sen etenemistä käydään tarkemmin läpi kokouksessa. Selvitykseen kuuluu aihetta käsittelevä teemakokous, jonka alustava ajankohta on 12.5.2020.

Käsittely: Päätettiin järjestää aihetta käsittelevät teemakokous 12.5.2020 Teams-kokouksena. Standardoinnin projektiryhmä työstää kokousta varten esityksiä siitä, minkälaisia vaihtoehtoja metsävarasanoman uudistamiselle voisi olla. Vaihtoehdot vaihtelevat karkeasti kuvattuna alkaen siitä että mitään muutoksia ei tehdä, aina siihen asti että metsävaratietoa kuvattaisiinkin tulevaisuudessa maastomittaus/omavalvontasanomista tutulla Object-rakenteella.

 

Sanastotyö Metsäkeskuksella:

Suomen metsäkeskuksen käynnistämään sanastotyöhön liittyvä etäseminaari järjestettiin 26.3.2020. Pandemiatilanteesta johtuen seminaari muutettiin nopealla aikataululla etäyhteydellä järjestettäväksi, ja sisältö pilkottiin kolmeen osaan. Kaksi seuraavaa seminaaria järjestetään keväällä ja loppukesällä/syksyllä.

Käsittely: Todettiin tilanne. Metsätietostandardoinnin puheenvuoro sanastotyöhön liittyen järjestetään näillä näkymin kolmannessa seminaarissa.

 

 1. Ajankohtaisten standardien asiat

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma + erityispiirretietojen sanoma

Tausta: Viime kokouksessa todettiin, että metsävarasanoman seuraava versio MV1.9 on sisällöllisesti lähes valmis. Muutosehdotuksia sisältöön otettiin tuolloin vielä vastaan, ja takaraja muutoksille oli 14.2.2020. Nyt muutokset on viety sisään skeemaan, ja MV1.9 on sisällöllisesti lukittu. Standardisanomien virallistamisprosessin mukaisesti sanoman osalta ollaan siirtymässä työversiosta lukittuun työversioon. Lukittuun työversioon on vielä helposti mahdollista korjata siinä ilmeneviä virheitä.

Käsittely: Todettiin tilanne. MV1.9 on nyt lukittu työversio, eikä siihen lisätä enää uutta sisältöä. Sanoman testaamisen helpottamiseksi esitettiin esimerkkisanoman tuottamista, ja todettiin että sellainen laaditaan. Sanoman virallistettavaksi esittämisestä keskustellaan tarkemmin seuraavassa yleiskokouksessa toukokuun lopussa. Skeemapaketista V18 tulee vielä yksi versio V18.06, jonka jälkeen paketin V18 kehittäminen päätetään, ja avataan uudeksi työversioksi skeemapaketti V19.

 

Puukauppa

Tausta: Puukaupan sanomien tila on tällä hetkellä lukittu työversio, joka tarkoittaa sitä että sanomaversion sisällöllinen kehittäminen on tämän versio osalta päätöksessä, ja sanomaversio voidaan ottaa käyttöön sovelluskehityksessä (kuten on nähtävästi tapahtunutkin). Standardoinnin projektiryhmä on parhaillaan työstämässä puukaupan sanomista kattavaa muutosdokumentaatiota skeemapaketista V10 aina skeemapakettiin V18 saakka. Muutosdokumentaatio valmistunee tähän kokoukseen mennessä.

Käsittely: Osa puukaupan sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Joitakin yksittäisiä asioita tarkennetaan vielä skeemapakettiin V18. Uusia muutoksia puukaupan sisältöihin ei tällä hetkellä ole tiedossa. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Kehitys toiminnanohjauksen sanomissa jatkuu verraten vauhdikkaana. Seuraava versio toiminnanohjauksen sanomista on PMTO1.5. Tässä versiossa oleva uusi sisältö liittyy mm. laadunseurantaan (uusia sanomatyyppejä), omavalvontaan ja korjuujäljenseurantaan. Seuraavan version sisältö on on lukittu, ja sanomaa voitaneen pian esittää virallistettavaksi.

Käsittely: Todettiin että toiminnanohjauksen sanomien versio 1.5 on nyt lukittu työversio, ja se on otettu käyttöön sovelluskehityksessä. Sanoman virallistaminen oletettavasti ohjausryhmän kokouksessa kesäkuun 8. päivä. Toiminnanohjauksen sanomien kehittäminen jatkuu aktiivisesti vielä tänä vuonna, uusia versioita ennakoidaan alkusyksylle sekä aivan loppuvuodeksi.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

 1. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous 26.5.2020 klo 13-15 Teams-kokouksena. Tulevaisuudessa valmistelutyöryhmän kokoukset tullaan järjestämään Teams-muotoisina Skypen sijasta. Taustalla on Metsäkeskuksen siirtyminen Teamsin käyttöön. Teams-kalenterikutsujen pitäisi aueta verkkoselaimen kautta, vaikka organisaatiossa ei olisikaan Teamsia käytössä.

Valmistelutyöryhmän kokouksen 1/2020 muistio

Valmistelutyötyhmän yleiskokouksen 1/2020 muistio 21.1.2020

 

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontui 10.12.2019

Käsittely: Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa, virallisti toiminnanohjauksen sanomien version PMTO1.4 ja kuuli Metsäkeskuksen sanastotyön käynnistymisestä. Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään kesäkuussa 2020.

– Standardoinnin julkaisusivustolle ollaan suunniteltu julkaistavaksi ns. vuosikelloa, josta ilmenisi vuoden yleiskokousten, sanomajulkaisujen ym. suunniteltu suurpiirteinen ajankohta

Käsittely: Käytiin läpi esimerkin kautta vuosikellon ideaa. Vuosikelloon on tarkoitus lisätä myös linkit kunkin järjestetyn kokouksen muistioon. Vuosikellon julkistusajankohta ei ole vielä tiedossa standardoinnin projektiryhmän työpiikin vuoksi, mutta se pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

 

– Metsävarasanoman uudistamisen selvitystyö, 6.2. Metsäkeskuksen järjestämä metsä- ja luontotiedon työpaja.

Käsittely: Todettiin, että vuoden 2020 toimintasuunnitelman osana on selvittää metsävarasanoman tulevaa rakennetta version MV1.9 jälkeen. Keskeisenä tarpeena on selvittää, onko ensi kesänä käynnistyvällä uudella inventointikierroksella ja toisaalta Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmäuudistuksella vaikutusta siihen, millainen kuviomuotoisen metsävarasanoman tulisi tulevaisuudessa olla. Esillä on myös nykymuotoisen metsävarasanoman sisällön tarkasteleminen päällekkäisyyksien ja vanhentuneiden rakenteiden osalta, mikä saattaisi tarkoittaa myös metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden katkeamista version MV1.9 jälkeen.

Metsäkeskus järjestää kolmannen metsä- ja luontotietoa koskevan työpajansa 6.2.2020 Tikkurilassa Vantaalla. Työpajassa on esillä etenkin Metsäkeskuksen luontotieto 2020-luvulla. Selvitystyö metsävarasanoman uudistamisesta alkaa tämän työpajan jälkeen.

 

 1. Ajankohtaisten standardien asiat

 

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraavan version työversiota on kehitetty kaksi vuotta. Uuden version MV1.9 julkaisusta on keskusteltiin viime vuoden aikana paljon, ja kehitysehdotuksia

eri organisaatioilta on saatu. Uuden version julkaisu tapahtuu aivan pian, ja muutosehdotusten takaraja on helmikuun puolen välin tienoilla. Versioiden MV1.8 –> MV1.9 muutokset on dokumentoitu https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf

 

Käsittely: Todettiin, että MV1.9 muutosehdotusten takaraja on 14.2.2020, ja siihen asti muutosehdotuksia voi ilmoittaa Heikki Eroselle. MV1.8 -> MV1.9 muutosdokumenttia ei käyty sen tarkemmin läpi, ja todettiin että kaikki tietoon saadut muutokset eivät tällä hetkellä ole vielä dokumentissa sisällä. MV1.9 julkaisu on herättänyt aktiivisuutta, ja kaikkiin muutosehdotuksiin ei olla vielä ehditty reagoimaan. Kaikki tiedossa olevat muutostarpeet on kuitenkin tällä hetkellä joko ratkaistu tai ne ovat siinä määrin yksinkertaisia toteuttaa, että näillä näkymin kaikki saadaan mukaan seuraavaan versioon.

MV1.9 julkaistaan helmi-maaliskuun taitteessa skeemapaketista V18 yhdessä erityispiirretiedon ja toiminnanohjauksen sanomien kanssa.

 

 

Tarvittaessa katsaukset seuraaviin sanomiin/asioihin:

Puukauppa

Tausta: Edellisessä kokouksessa todettiin, että sanoman työversio voidaan sisällöllisesti lukita skeemapaketin V17 mukaisena, ja ottaa käyttöön tietojärjestelmäkehityksessä. Eräistä tällä vuodelle kohdistuvista seuraavista kehitysehdotuksista on jo alustavaa tietoa.

Käsittely: Todettiin tilanne. Puukaupan sanomiin kohdistuu kuluvan kevään aikana jonkin verran kehitystöitä.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tasaiseen tahtiin. Nyt käsillä olevat muutosehdotukset liittyvät mm. laadunseurantaan (uusia sanomatyyppejä), omavalvontaan ja korjuujäljenseurantaan. Seuraavan version muutosten lukitsemispäivämäärä on 7.2.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Toiminnanohjauksen sanomien seuraava virallinen versio tullaan näillä näkymin julkaisemaan skeemapaketista V18 yhdessä metsävara- ja erityispiirresanomien kanssa.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisointi

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on kokoontunut metsänhoitosuositusten digitalisointiprojektin kehittäjäryhmän kanssa muutamaan otteeseen, ja joitakin pieniä muutosehdotuksia koodistoihin on kirjattu.

Käsittely: Käytiin tilanne pääpiirteittäin läpi, ja todettiin että tulevaisuudessa metsätietostandardin koodistojen osaksi voidaan liittää metsänhoitosuositusrajapintaan viittaava URI-tunniste samalla tavalla, kun koodistosta nyt viitataan eri lajien osalta laji.fi-palvelun lajitietoihin.

 

Sanastotyö Metsäkeskuksella

Tausta: Metsäkeskuksella on aloitettu työ metsäalan sanastojen luomiseksi. Työn käynnistämiseksi on suunnitteilla aloitusseminaari 26.3.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Metsäalan sanastotyön aloitusseminaari järjestetään tällä tietoa Helsingissä, ja tarkempaa tietoa tilaisuudesta julkaistaan pian.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita asioita.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Käsittely: Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään 1.4.2020 klo 13-15 online-kokouksena.

Valmistelutyöryhmän viimenen kokous 2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 6/2019

Tiistaina 21. lokakuuta klo 13-15 Skype-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Eetu Myöhänen SMK, Janne Uitamo SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdah MTK, Mika Galkin LUKE, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Kuutio, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Käsittely:

Todettiin, että seuraava ohjausryhmän kokous 2/2019 järjestetään 10.12.2019. Ohjausryhmän asialistalla on mm. sanastotyön eteneminen Metsäkeskuksella, ensi vuoden toiminta metsätietostandardoinnissa, sanomien virallistamiset ja muut asiat.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Puukaupan sanomien tilanne

Tausta:

Puukaupan sanomiin on kuluneen vuoden aikana esitetty jonkin verran muutosehdotuksia, joita on edellisen kerran käyty läpi yleiskokouksessa 5/2018. Todetaan tilanne, keskustellaan tarvittaessa muutosehdotuksista ja pohditaan puukaupan seuraavan sanomaversion sisällöllistä lukitsemista.

Käsittely:

Todettiin, että puukaupan sanomiin on tehty kuluneen vuoden aikana muutostöitä puumarkkinatyöryhmän valtakirjakauppasuositukseen ja Bitcomp Oy:n esittämiin muutosehdotuksiin liittyen. Muutosehdotuksia on käyty läpi aiemmissa kokouksissa, joten niihin ei tällä kertaa tutustuttu sen yksityiskohtaisemmin.

Todettiin, että puukaupan sanomat voitaisiin sisällöllisesti lukita skeemapaketista V17, ja keskustella virallistamisesta sen jälkeen kun muutokset on koestettu järjestelmäkehityksessä.

Sanomien lukitsemiseen liittyen heräsi keskustelua uudesta sanomien virallistamis- ja lukitsemiskäytännöstä. Uuden, koekäytössä olevan mallin mukaisestihan uudet sanomaversiot pyritään koeponnistamaan oikeassa tietojärjestelmätyössä ennen niiden virallistamista ohjausryhmässä. Kokouksessa pohdittiin uuden virallistamiskäytännön riskejä – joskus saatetaan joutua odottelemaan kauankin, että kentältä saadaan tieto siitä että sanoma on virallistamiskelpoinen, ja sanoma saattaa olla statuksella ”lukittu työversio” pitkänkin aikaa. Toisaalta esim. puukaupan sanomien tapauksessa muutosehdotuksia on tullut useammalta kuin yhdeltä organisaatiolta, ja yhden organisaation tekemä sanoman käyttöönotto ei vielä takaa sitä, että kaikki sanomaversioon sisällytetyt muutokset olisivat testattuja. Kirjattiin huomiot ylös, mutta todettiin että jatketaan asiassa suunnitellusti.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanojauksen sanomien tilanne

Tausta:

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomiin on tullut kehitysehdotuksia tasaiseen tahtiin. Sanomakokonaisuuteen tehtyjä muutoksia ollaan piakkoin ottamassa käyttöön, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kertoi, että Woodforce-järjestelmän kehittäjiltä on tullut joukko muutosehdotuksia toiminnanohjauksen sanomiin. Muutoksia ollaan viety toiminnanohjauksen sanomien työversioon, joka löytyy skeemapaketista V17. Woodforce aikoo ottaa muutokset käyttöön loppuvuoden julkaisussaan, joten tästä seuraa tarve toiminnanojauksen sanoman työversion sisällölliselle lukitsemiselle ja skeemapaketin V17 lukitsemiselle. Todettiin, että mikäli toiminnanohjauksen lukitun version käyttöönotto sujuu ongelmitta, esitetään sanomaa virallistettavaksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

 

Metsävarasanoman seuraavan version MV1.9 sisällölliseen lukitsemiseen liittyvä pohdinta

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraava versio on 1.9., jonka työversiota on työstetty vajaan parin vuoden ajan. Muutosehdotuksia esille tuoneet tahot ovat toivoneet, että muutokset sisältävä lukittu sanomaversio olisi käytettävissä viimeistään kevättalvesta 2019, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kävi läpi metsävarasanoman nykyisen työversion taustaa. Uusin virallisin versio MV1.8 on kahden vuoden takaa, ja sanomaan on ehdotettu muutoksia useamman organisaation toimesta. Nämä muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että organisaatiot tarvitsevat niitä oman tietojärjestelmäkehityksensä edistämisessä. Bitcomp on koonnut dokumentin, joissa kuvataan mitä muutoksia metsävarasanomaan olisi tulossa (verrattuna uusimpaan viralliseen versioon MV1.8). Dokumentti löytyy täältä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf.

 

Todettiin, että sopiva ajankohta metsävarasanoman lukitsemiselle olisi helmi-maaliskuu. Tällöin viimeiset tähän versioon tulevat muutosehdotukset olisi hyvä saattaa standardoinnin projektiryhmän tietoon viimeistään tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tätä seuraavaan metsävarasanoman versioon on pitkä matka, joten muutostarpeet olisi hyvä saada nyt kasaan.

 

 1. Ensi vuoden toimintasuunnitelma

Tausta:

Metsäkeskuksella on käynnissä ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Ensi vuoden osalta on standardointiin liittyen tunnistettu normaalin sanomien ylläpitotyön lisäksi mm. sanastotyöhön, metsänhoitosuositusten digitalisointiin, metsävaratietosanoman uudistamiseen liittyviin tutkimuksiin sekä hakkuukonetietoon liittyviä tehtäviä. Tässä vaiheessa vuotta ensi vuoden kehitystarpeista kuuleminen olisi erittäin edullista suunnittelutoiminnan kannalta.

Käsittely:

Eronen totesi, että kulunut vuosi 2019 on ollut hivenen tekemisen puolesta hivenen rauhallisempi kuin aiemmat vuodet, ja vuodesta 2020 odotetaan samankaltaista. Ensi vuoden toimintaa on mm:

 • normaali sanomien ylläpitotyö
  • puukauppa
  • toiminnanohjaus
  • metsävara
  • muut
 • metsänhoitosuositusten digitalisoinnin standardointiyhteys
 • sanastotyöhön osallistuminen
 • hakkuukonetiedon laskentapalveluun liittyvät tiedonsiirtorakenteet
 • yleiset, ei suoraan tiedonsiirtorakenteisiin liittyvät kehitys/selvitystyöt
  • dokumentaatioiden parannus
  • metsävarasanoman uudistus – selvitystyö/pohdinta
   • Tähän liittyen keskustelussa todettiin, että mikäli metsävarasanomaan suunniteltaisiin isompaa, takautuvan yhteensopivuuden rikkovaa muutosta, on asia selvitettävä ensin perinpohjaisesti laajalla joukolla, ja eriteltävä selkeästi mitä hyötyjä muutoksella saataisiin aikaan
  • standardileima jatkossa muutkin sanomatyypit muutkin kuin XML ja GeoPackage – JSON todennäköinen

 

 1. Kokouksen päättäminen, seuraava kokous

 

Käsittely:

Päätettiin järjestää seuraava kokous 21. tammikuuta 2020 klo 13-15.

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän kokous 5/2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2019 27. elokuuta 2019

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Eetu Myöhänen SMK, Kai Blauberg SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio Oy, Mika Galkin Luke, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi alkavasta standardoiniyhteistyöstä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Ensimmäinen palaveri on pidetty, ja odotettavaa on että ruotsalaisten kokemukset varsinkin ontologia/terminologiatyöstä ovat varsin arvokkaita.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Metsänhoitosuositusten digitalisointi:

Ari Kotiharju kertoi metsänhoitosuositusten digitalisointityön alkamisesta Tapio Oy:ssä. Työ on käynnistynyt kunnolla lomien jälkeen ja ensimmäisiä  palavereja toimittajan kanssa on järjestetty. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa metsänhoitosuositusten hyödyntämistä, ylläpitoa ja julkaisua. Metsänhoitosuositukset olisivat tulevaisuudessa jaossa esim. verkkoselaimen kautta toimivan katselujärjestelmän kautta. Kenttätyössä palvelusta voisi hyötyä esim. siten, että palveluun voisi lähettää kuvion tiedot, ja saada vastauksena kuvion tietojen perusteella soveltuvat metsänhoito-ohjeet.

Tiedonsiirtoa ollaan suunniteltu useampaa formaattia tukevaksi, esim. sekä XLM että JSON. Työ käynnistyy tiedon rakenteistamisen määrittelyllä – onko mukana esim. kuvia tai liikkuvaa kuvaa. Sovittiin, että tässä tiedon rakenteistamisvaiheessa metsätietostandardoinnin kannattaa olla mukana melko lailla alusta alkaen. Pohdittiin, että standardoitavaa asiaa tässä saattaisi olla sekä palveluun lähetettävä kysely, että palvelun tuottama vastaus. Metsätietostandardoinnissa on mahdollista käyttää tiedonsiirtomuotona tutun XML:n lisäksi myös JSONia, joskin JSONin standardointi poikkeaa hieman XML-työstä.

Tapio Oy järjestää hankkeeseen liittyen työpajoja, joihin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan (yhteys Kati Kontinen, Tapio Oy).

 

Ontologiatyön käynnistyminen Metsäkeskuksessa:

Kai Blauberg kertoi ontologiatyön käynnistymisestä Metsäkeskuksessa. Blauberg toimii projektipäällikkönä lomien jälkeen käynnistyneessä Metsäalan sanastot -projektissa, jossa on tarkoitus selvittää metsäalan ontologiohin ja sanastoihin liittyviä asioita. Hankkeen taustalla on valtionhallinnossa tapahtuva tietojärjestelmien yhteensopivuuteen liittyvä edistämistyö, jonka seurauksena myös valmistelutyöryhmässä aiemmin mainostettu Y-alusta (yhteentoimiva.suomi.fi) on tehty. Kehittämishankeen painopisteeksi on asetettu metsänhoitosuositusten digitalisoinnin ja metsäntietostandardoinnin tukeminen.

Metsätietostandardoinnin osalta pohdittiin, että esimerkiksi kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta voitaisiin rekonstruoida käsitteet Y-alustalle. Näin ollen melko nopeallakin aikataululla voitaisiin Y-alustalle lisätä metsätietostandardeihin pohjautuva sanasto.

Blauberg kertoi, että mikäli ontologia- ja sanastotyöhön liittyviä projekteja tai kysymyksiä on organisaatioissa tehty tai meneillään, hän keskustelisi niistä mielellään (kai.blauberg(at)metsakeskus.fi)

 

Metsävaratietosanomat:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta todettiin yleisesti, että tämän vuoden aikana sanomaan on esitetty kohtalaisesti muutostarpeita (jotka on aiemmin käsitelty valmistelutyöryhmässä, esim. säästöpuuryhmien ja käytönrajoitteiden esittäminen). Suunnitelmissa on, että sanoman nykyinen työversio virallisteisiin versioksi MV1.9 noin vuodenvaihteen tienoilla. Näin saataisiin vastattua muutostarpeisiin, ja MV-sanoman noin kahden vuoden julkaisusykli säilyisi. Näin ollen kuluva syksy on nyt _erinomaista_ aikaa ehdottaa tarvitsemiaan muutoksia metsävarasanoman uusimpaan versioon.

LUOMU/Luonnontuotteiden esittäminen

Luomusta ja luonnontuotteista todettiin, että kevään aikana erityispiirrekoodistoon lisättiin joitakin luomutoiminnassa tarvittavia koodeja (”kuvio soveltuu x:n keräämiseen” tyylisesti). Metsäkeskuksen suunalta on noussut tarve laajemmalle luomuun liittyvien asioiden ilmaisulle, kuten esimerkiksi kiinteistön tai metsikkökuvion luomu-statuksen ilmaisulle. Näistä ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa esitystä, joten asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.

Suunnitteluajankohdan esittäminen vuositasoa tarkemmin

Janne Loikkanen pohti, olisiko toimijoilla tarvetta esittää metsävaratiedossa suunniteltujen toimenpiteiden ajankohta nykyistä, vuositasolla olevaa määrittelyä tarkemmin – joitakin viitteitä tämänkaltaisen tarpeen olemassaolosta on saatu. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi suunnitellun toimenpiteen ajankohdan esittäminen päivän tarkkuudella. Todettiin, että akuuttia tarvetta tälle ei vielä ole, joten toteutuksessa ei ainakaan vielä edetä.

 

Puukauppa:

Bitcompille vastaan tullut käyttötarve mittaustietojen siirtoon liittyen. Mittaustodistuksen yhteyteen esitystapa muille taloudellisille erille.

Vastaavia rakenteita on tehty puukaupan sanomien työversioon valtakirjakaupan kehittämistöiden yhteydessä.

Muutostarpeita mittaustodistuksessa

 • Mittauksen yhteyteen kirjatut toteutuneet puukaupan taloudelliset erityiserät ”PaymentTransactions” -rakenne
  • tarjouksen kustannus- ja tuloerien esittäminen, vastaava rakenne.
 • Mittaustodistuksen perusteella maksettava arvo
  • puutavara + ALV +/- PaymentTransactions
 • Puutavaraerän tunnistetietojen täydennys sertifiointijärjestelmätiedolla

Muutostarpeita BusinessAcceptance:ssa

–                          BusinessAcceptance:n message-attribuutti: uusi koodi 5 Sopimus

 

Lisäksi muiston liitteenä esimerkki-XML. Muutokset lisätään pian myös julkaisusivustolla sijaitsevaan puukaupan muutosdokumenttiin.

 

 1. Ei muita esille tulleita asioita

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

 

Päätös: Järjestetään seuraava kokous online-kokouksena 29. lokakuuta 2019 klo 13-15.

 

Valmistelutyöryhmä kokoontui lyhyesti ennen kesälomakautta

Metsätietostandardien valmisteluryhmän yleiskokous 4/2019

 1. kesäkuuta 2019 klo 9-10

Osallistujat:  Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Janne Uuttera UPM, Veera Ikonen Trimble, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Tausta: Ohjausryhmä kokoontui 3.6.2019. Käydään läpi esillä olleet asiat (joista osaa käydään tarkemmin myöhemmissä asiakohdissa).

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa esillä olleita asioita. Ohjausryhmä hyväksyi viralliset versiot puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomien versioista 1.2 ja 1.3. Ohjausryhmässä käytiin läpi uutta sanomien virallistamiskäytäntöä ja hyväksyttiin se. Keskustelussa oli myös metsätietostandardointiseminaarin järjestäminen syksyllä, ja todettiin että omaa erillistä seminaaria ei järjestetä, vaan pyritään pitämään standardointiaiheinen esitys joko Metsäpäivillä, SMK:n järjestämissä metsätietotyöpajassa tai molemmissa.

 

 1. Sanomien virallistamiset ja julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Tutustutaan julkaisusivustolla tapahtuneisiin muutoksiin.

Käsittely: Tutustuttiin julkaisusivuston muutoksiin. Käytiin osallistujien toiveesta läpi kuviomuotoisen metsävaratiedon ja erityispiirteiden sanomien työversioihin viime aikoina tehtyjä muutoksia (esim. käytönrajoitteiden esittämisen uusi tapa). Käytiin läpi myös puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomiin tehtyjä muutoksia, ja tehtyjen muutosten julkaisutilannetta.

 

 1. Virallistamiskäytäntöjen muutokset

Tausta: Sanomien nykymuotoinen virallistamiskäytäntö on tuottanut joitakin haasteita kun sitä on koitettu sovittaa käytännön sovelluskehityksen tarpeisiin. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin jälleen virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Käydään läpi uusia sanomien virallistamiseen liittyviä käytäntöjä.

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessaan hyväksymää sanomien uutta virallistamiskäytäntöä. Muutoksen on tarkoituksena edesauttaa sitä, että ohjausryhmän virallistamat sanomat ovat varmemmin valmiita ja testattuja virallistamishetkellä. Uuden virallistamisprosessin kuvaus löytyy julkaisusivustolta https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomienvirallistaminen/MetsatietojenStandardointiVirallistamisprosessi.pdf.

 

 1. Punaisen Kirjan lajit mukaan metsätietostandardien koodistoon?

Tausta: Edellisessä kokouksessa keskusteltiin Punaisen Kirjan lajien lisäämistä osaksi metsätietostandardien koodistoa. Lajeja olisi tuhansia. Lajilistaa on viime kokouksen jälkeen suodatettu standardoinnin projektiryhmän toimesta. Tutustutaan tilanteeseen ja keskustellaan koodien lisäämisen tarpeellisuudesta.

Käsittely: Todettiin nopeasti, että standardoinnin projektiryhmä on valmistellut esityksen siitä, mitkä Punaisen Kirjan lajeista voitaisiin sisällyttää mukaan metsätietostandardien lajiluetteloon. Esitys on löydettävissä sijainnista https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/PunaisenKirjanLajit_Suodatetut_2019.xlsx. Lajien lisäämistä itse koodiston osaksi täytyy vielä tehdä myöhemmin erillinen päätös.

 

 1. Siirrettävän tiedon metatietojen kuvaaminen standardisanomissa

Tausta: Metatietojen kuvaamista standardisanomissa käytiin läpi edellisessä valmistelutyöryhmän kokouksessa karkealla tasolla, mutta varsinaisia esityksiä ei vielä ollut. Tutustutaan yhteen malliin, jolla metatietoa voitaisiin esittää sanomissa.

Käsittely: Ajanpuutteen vuoksi siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

 1. Muut asiat, seuraavan kokouksen ajankohta

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous 27.8.2019 klo 13-15 online-kokouksena.

Ohjausryhmä kokoontui kesäkuussa

3.6.2019
Aika Maanantai 3.6.2019 klo 9 – 11
Paikka Metsäkeskuksen Pasilan toimisto,
Pasilanraitio 9, 6. krs

Osallistujat:

Jorma Jyrkilä, SMK, puheenjohtaja
Eeva Hiltunen, SMK, sihteeri
Heikki Eronen, SMK
Hanna Soinne, Metsähallitus
Janne Kauhanen, Stora Enso
Olli Leino, Metsä Forest
Timo Niemelä, UPM
Janne Loikkanen, Bitcomp
Mikko Palojärvi, Trimble
Tapio Räsänen, Metsäteho

Poissa:

Jari Ala-Ilomäki, Luke
Niina Riissanen, MMM

Projektin ohjausryhmän kokous 1/2019
1. Kokouksen avaus
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Järjestettiin ohjausryhmän jäsenten esittelykierros.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Standardien kehittämisen ajankohtaiset asiat
Tausta: Alkuvuoden aikana kehityksessä ovat olleet puukaupan, toiminnanohjauksen sekä kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomat. Etenkin toiminnanohjauksen osalla eteneminen on ollut nopeaa, ja kevään aikana päädyttiin tekemään yksi toiminnanohjaukseen liittynyt skee-mapaketin lukitus ns. lennosta. Virallistettavina sanomina on tällä kertaa ainoastaan toimin-nanohjauksen sanomakokonaisuus.
Loppuvuoden osalta selkeimmät nyt tunnistettavissa olevat kehitysaiheet ovat kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma (seuraavan version virallistaminen suunnitteilla joulukuulle), toimin-nanohjauksen sanomat, metsänhoitosuositusten digitalisaatioon liittyvät standardointiasiat, sekä alkavan ontologiatyön tukeminen.

Päätös: Kuultiin kevätkaudella tapahtuneesta standardien kehitystyöstä. Luotiin katsaus lop-puvuoden kehittämisen painopisteisiin.
Hyväksyttiin uudet viralliset versiot seuraavista sanomista (skeemapaketeista V15 ja V16):

 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

4. Ontologiatyön aloittaminen Metsäkeskuksella
Tausta: Ontologiatyön käynnistäminen ja tekeminen osana metsätietostandardointia on ollut aiheena valmistelutyöryhmässä ja ohjausryhmässä parin vuoden ajan. Asiaan liittyviä selvi-tyksiä on tehty (esim. Y-alusta), ja joitakin pieniä aihetta sivuavia käytännön töitä toteutettu, mutta konkreettisiin, merkittäviin edistysaskeleisiin ontologian suhteen ei metsätieto-standardoinnissa olla edetty. Suomen Metsäkeskus on aloittanut ontologiatyön edistämisen käynnistämällä lisäresurssin rekrytointiprosessin.
Päätös: Käytiin läpi ontologiatyötä ja sen tavoitteita sekä sitä, kuinka metsätietostandardointi voi tukea työtä. Todettiin, että metsänhoitosuositusten digitalisaatio -hankkeella on yhteyksiä ontologiatyöhön. Suunnitelma ontologiatyön toteutuksesta käydään läpi seuraavassa standar-doinnin ohjausryhmän kokouksessa.

5. Kymmenen vuotta metsätietostandardointia
Tausta: Ohjausryhmän kokous 3/2018 käsitteli kymmenvuotisseminaarin järjestämistä, ja päätti että seminaari olisi syytä järjestää syyskuussa 2019.
Päätös: Todettiin, että erillistä seminaaria (tai webinaaria) ei järjestetä, koska sisällöstä ei saatane riittävän houkuttelevaa pelkästään standardointia käsiteltäessä. Tarvittaessa asiaan voidaan palata.
Standardointi otetaan osaksi Metsäkeskuksen ohjelmaa syksyn Metsäpäivillä (noin 10 minuutin esitys) sekä mukaan Metsätieto2020 -työpajojen ohjelmaan. Käsittelyn aiheena tulevai-suus; mitä standardoinnilla halutaan saada aikaan seuraavan 10 vuoden aikana.

6. Standardisanomien virallistamiskäytäntöjen kehittäminen
Tausta: Ohjausryhmän kokouksessa 3/2018 keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen muutoksis-ta, ja päätettiin että metsäkeskussanomien osalta muutetaan virallistamiskäytäntöjä siten, et-tä vasta käyttöönotetut sanomat voidaan virallistaa. Kuluneen alkuvuoden aikana toiminnan-ohjauksen sanomiin liittyen on jouduttu sovelluskehityksen sujuvuuden mahdollistamiseksi standardoinnin projektiryhmän voimin tekemään sanomaversioiden ns. lennosta lukitsemisia.
Päätös: Keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen kehittämisestä liitteen 1 esityksen (alla) mukai-sesti. Päätettiin ottaa uusi malli käyttöön. Jos tulee tarve virallistaa sanoma pikaisesti, virallistaminen voidaan hoitaa ohjausryhmän sähköpostikokouksena.

7. Muut asiat, seuraava kokous
Päätös: Käytiin läpi alkavaa yhteystyötä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Sovittiin seuraava ohjausryhmän kokous pidettäväksi ti 10.12.2019 klo 9 – 11.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.
Muistion laati Eeva Hiltunen, sihteeri

Liite 1. ESITYS SANOMIEN VIRALLISTAMISPROSESSISTA
1. Virallistaminen tarkoittaa sanomaversioiden virallistamista
Sanomien virallistamisesta seuraa skeemapakettien lukitseminen siltä osin kuin skeemapateista on virallistettu sanomia
2. Pääsääntöisesti virallisten sanomien validoinnissa käytetään skeemapaketin pääversion vii-meistä aliversiota. Tästä poiketaan vain erittäin pakottavista syistä.
3. Virallistaminen tehdään pääsääntöisesti käyttöönotetuille, huolellisesti käytännössä testa-tuille tai laajasti kommentoiduille sanomille, joiden tarkoituksen mukaisuudesta ollaan mah-dollisimman varmoja
3. Sanomilla on julkaisusivuilla seuraavat statukset
Työversio
Sanoman sisällön määrittely on kesken tai sisällön lopullisuudesta ei ole varmuutta
Lukittu työversio
Sanoma on otettu testaus- tai toteutusprosessiin jossain projek-tissa ja sen sisältö on toimijoiden yhdessä lukitsema vähintäänkin testijakson ajan.
Tästä statuksesta voidaan palata työversioon tai edetä virallistet-tavaksi esitettävään versioon
Virallistettavaksi esitettävä versio
Sanoma on läpäisyt testaus- tai toteutusprosessin virheettömänä, se on otettu tuotantokäyttöön tai sanomaa on laajasti kommen-toitu ja se on todettu virallistamiskelpoiseksi
Virallinen versio
Sanoma on virallistettu standardoinnin ohjausryhmässä sanomien joukosta, joilla statuksena virallistettavaksi esitettävä versio.

SOVELTAMINEN – CASE WOODFORCE
1. Esitetyt muutokset viedään skeemapakettiin V15.01 tai V15.02, joka julkaistaan. PMTO-sanomasta julkaistaan työversio tai lukittu työversio (riippuen mihin luokitukseen Trimble ko-kee sanoman parhaiten kuuluvaksi) tunnuksella PMTO_TV15.
2. Trimble ottaa käyttöön uuden version WoodForcesta, joka sisältää uuden skeemapaketin mukaiset tiedonsiirtorajapinnat –> Muutetaan sanoman PMTO_TV15 statukseksi ”Virallistetta-vaksi esitettävä versio”
3. Siltä osin kun samaan aikatauluun ei tuoteta muita sanomia samalle statukselle ”Virallistet-tavaksi esitettävä versio”, lukitaan skeemapaketti V15 ja siirrytään jatkamaan standardointia skeemapaketissa V16.
4. Kesäkuun ohjausryhmässä virallistetaan sanoma PMTO1.2 (= PMTO_TV15) ja muita sano-mia, joita on tuotettu skeemapaketista V15 tai mistä tahansa muusta skeemapaketista, jossa on lukitusvalmius tai joka on lukittu joskus aiemmin.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2019

8. toukokuuta 2010 online-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mika Galkin Luke, Veijo Loponen Metsä Group, Virve Rehu Tornator, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 1. Ajankohtaiset asiat

– ohjausryhmän kokous 3.6.2019

Käsittely: Todettiin, että tällä kertaa virallistettavaksi esitettäviä sanomia on vain puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen osalta. Osallistujilla ei ollut esityksiä ohjausryhmän asialistalle.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli julkaisusivustolla viime kokouksen jälkeen tapahtuneita muutoksia.

Kevätkaudella on työskennelty kolmen skeemapaketin parissa:

 • V14 – Virheenkorjaus metsäkeskussanomiin V14.07
 • V15 – V15.01 Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa
 • V16 – V16.0n? Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa

 

Pääaiheena metsävarasanoma & erityispiirresanoma

Käytönrajoitusten esittäminen metsävara- ja erityispiirresanomalla

Tausta: Nykyisellään metsävara- ja erityispiirretietosanomissa siirretään kuviokohtaisesti vain tietoa mitä erityispiirteitä ja tarkenteita kuviolla on, mutta näistä seuraavat mahdolliset käytönrajoitteet jäävät ilmaisematta kohdekohtaisesti. On noussut esiin tarve ilmaista lisäksi erityispiirrekohtaiset käytönrajoitukset, eli mitä käytännössä mitä käytönrajoitteita seuraa tietystä erityispiirre+tarkenne -yhdistelmästä.

Käsittely: Esitys koskee erityispiirresanomaa ja kuviolla olevaa erityispiirrettä. Lisätään erityispiirrekoodin ja tarkenteen jatkoksi SpecialFeature-rakenteeseen UsingRestrictions-rakenne, jonka kautta voi ilmaista erityispiirteeseen ja tarkenteeseen liittyvän käytönrajoituksen lisätietoineen (kts. kuva). Muutos tehdään työversioon skeemapaketissa V17.

Räsänen: Esitys vaikuttaa toimivalta. Rajoitteen voimassaoloaikaan liittyen: jos käytönrajoitus on kausittainen (esim. lintujen pesimäaika) niin kuinka sen voisi ilmaista? Vastauksena tähän päätettiin lisätä Validity-rakenteen mukainen alkamis- ja päättymisajankohta.

Lisäksi pohdittiin, voisiko metsikkökuvion sanomalla olevan RestrictionsMainGroupin korvata tällä uudella rakenteella. Tämä mahdollistaisi käytönrajoitteiden yhtenäisen esitystavan eri paikoissa, mutta toisaalta rikkoisi kuitenkin metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden. Päätetiin, että ei toteuteta tätä nyt, mutta jätetään asia taustalle pohdittavaksi.

 

Yksittäisen tietosisällön metatieto metsätietostandardissa

Tausta: Kuluvan kevään aikana useista eri lähteistä on noussut esille ajatus siitä, että metsätietostandardin mukaisessa tiedonsiirrossa voisi olla tulevaisuudessa tarve välittää varsinaisen tiedon mukana myös metatietoa, jossa voitaisiin nykyistä tarkemmin kuvata esimerkiksi sitä miten tieto on kerätty, kuka tiedon on kerännyt ja mikä hänen roolinsa on (esim. metsänomistaja, urakoitsija jne.) ja kuinka luotettavaa tieto on.

Yksi konkreettinen aihe jossa tarve on ilmennyt, on metsävaratietosanoman yhteydessä esiintyvä inventoryMethod-attribuutti, jonka koodisto ei nykyisellään ole riittävän tarkka, ja johon toimijat ovat kaivanneet täydennyksiä jotta tiedon luotettavuutta kyettäisiin nykyistä paremmin arvioimaan.

Esimerkkinä MV1.8-sanoman puustotiedoista löytyvä inventoryMethod-koodisto

Enumeration    1                         Kaukokartoitus

Enumeration    2                         Maastoinventointi

Enumeration    3                         Laskettu

Enumeration    4                         Tulkittu

Enumeration    5                         Laserkeilaus

Enumeration    6                         Luke-monilähdeinventointi

 

Käsittely:

Käytiin asiaa läpi Erosen ja Loikkasen toimesta. Metatiedon esittämiselle metsätietostandardeissa ei ole vielä valmista esitystä, ja asiaan liittyvät ajatukset vaativat vielä kehittelyä. Yksi konkreettinen pohdinnan paikka on juurikin mainittu inventoryMethod-koodisto ja sen sisältö.

Loponen kommentoi, että eräissä toiminnanohjausjärjestelmissä on toteutettu ratkaisuja joilla järjestelmän perustietoa voidaan tarkentaa. Räsänen pohti, että usein eri tiedontuotantomenetelmiä kuvataan tarkasti jossain verkkosijainnissa, ja standardissa voitaisiin mahdollisesti viitata näihin verkkosijainteihin menetelmäkuvauksissa.

Varsinaisia päätöksiä asian suhteen etenemiseksi ei tehty. Projektiryhmä työstää asiaa palavereissaan, ja palaa mahdollisesti myöhemmin esityksen kanssa.

 

Säästöpuiden esittämiseen liittyvät jatkopohdinnat

Tausta: Kevään aikana on noussut esiin tarve ilmaista säästöpuuryhmät nykyistä tarkemmalla tasolla (esim. metsävara-ja luontotiedon tietosisältö -työpaja 29.3.2019). Metsävarakuvioilla säästöpuita voidaan jatkoista ilmaista puuluokalla (TreeClass). Jatkossa erityispiirresanomalla voidaan ilmaista puustotietoja. Jos erityispiirresanomalla ilmaistaan erityispiirteenä säästöpuuryhmä, on tälle säästöpuuryhmälle tulevaisuudessa mahdollista esittää myös puustotiedot.

Käsittely: Todettiin tilanne, eikä osanottajilla ollut uutta kommentoitavaa esitykseen.

 

Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Tausta: Erityispiirretietokoodiston uudistamisesta on keskusteltu noin vuoden ajan. Viimeisimpänä muutoksena asiaan on tullut metsätietostandardin lajikoodiston tarkastelu uusimman Punaisen Kirjan lajistoa vasten. On tullut selväksi, että suurinta osaa Punaisen Kirjan lajeista ei löydy metsätietostandardien lajikoodistosta – Punaisesta Kirjasta löytyy yli 6000 lajia, kun koko standardin lajikoodisto käsittää yhteensä noin 4000 lajia. Kysymyksenä onkin nyt, että tulisiko Punaisen Kirjan lajien löytyä metsätietostandardin koodistoista joko kokonaan tai jollain rajauksella. Jos kaikki Punaisen Kirjan lajit sisällytettäisiin standardin koodiston, tulee miettiä miten muuttuva uhanalaisuusstatus käsitellään.

Erityispiirrekoodiston uudelleenryhmittelyn olemassa esitys, mutta varsinainen muutostyön tekeminen on toistaiseksi pidossa, ja odottaa Metsäkeskuksella mahdollisesti pian alkavan ontologiatyön käynnistymistä.

Käsittely: Todettiin, että metsätietostandardin koodiston täydennystarve on selkeä, mutta todettiin myös että kaikkia 6000 lajia ei ole järkevää sisällyttää koodistoon. Päätettiin, että ei lisätä koodistoon kaikkia Punaisen Kirjan lajeja. Projektiryhmä selvittää mitkä lajit lisätään koodistoon.

 

Puukaupan sanomien tilannekatsaus

Esitys: Käydään läpi puukaupan sanomiin kevään aikana tehdyt muutokset dokumentaation kautta. Esitykset löytyvät myös julkaisusivustolta puukaupan muutosdokumentista

(https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190402.pdf).

Käsittely:

Asialistan keventämiseksi muutosehdotuksia ei käyty erikseen läpi. Todettiin, että puukaupan sanomia ei olla tällä hetkellä virallistamassa.

 

ContactInformation-rakenteeseen suunnitellut muutokset (kenttien pituuksien muutokset)

Tausta: Kaikista standardisanomista löytyvää ContactInformation-rakenteeseen on toivottu muutoksia, sillä esimerkiksi OrganizationName-kentän 80 merkin pituus ei nykyisellään riitä kuvaamaan kaikista pisimpiä organisaatioiden nimiä. Tarpeeseen vastamaan on suunniteltu kokouskutsun liitteenä olevan kuvan mukainen esitys. Esityksen kenttien pituudet perustuvat JHS-suosituksiin, paitsi sähköpostikentän tapauksessa, jossa pituus perustuu tekniseen standardiin.

Käsittely: Todettiin tilanne. Muutokset on jo toteutettu työversioon skeemapaketista V16 alkaen, ja ne siirtyvät sanomien uusiin versioihin sitä mukaan kun sanomia virallistetaan.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat

Tausta: Woodforce-järjestelmässä tapahtuneen kehityksen vuoksi kuluneen kevään aikana on edistetty puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomia siinä määrin, että sanomakokonaisuus edennyt kaksi versiota eteenpäin. Työversioina ovat olleet sekä sanoman versio 1.2 ja 1.3.

Käsittely: Todettiin tilanne, ja päätettiin esittää toiminnanohjauksen sanomien työversioita skeemapaketeista V15 ja V16 virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa. Virallistamisen jälkeen toiminnanohjauksen sanomista julkaistaisiin viralliset versiot PMTO1.2 ja PMTO1.3.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Janne Loikkanen nosti esille koodistoihin liittyvän yksikkö- ja laatukysymyksen. Metsätietostandardeissa on erilaisille yksiköille ja laaduille (kuten km, kpl, e/ha, ”kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus” jne.) suuri määrä koodistoja. Näissä koodistoissa on melko paljon päällekkäisyyksiä. Näiden yksiköiden ja laatujen ilmaisemisessa olisi paljon yhtenäistämisen (standardoinnin) varaa. Muutos olisi äkkiseltään kuitenkin hyvin suuri, sillä useissa sanomissa on kiinteänä osana oma yksikkökoodistonsa.

Räsänen: nykyinen rakenne on ongelmallinen, vrt. papiNet, joissa on vain yksi yksikkökoodisto. Mutta muutos on iso, ja voi olla käytännössä mahdoton lähteä tässä vaiheessa enää tekemään muutosta.

Loponen: Jos tällaiseen koodimuunnokseen lähdettäisiin (vaikka onkin isotöinen), niin voisiko siirtymävaiheeseen luoda rinnakkaisen koodiston, ja pikkuhiljaa siirryttäisiin ns. pakotetusti vanhasta koodistosta uuteen

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään viimeinen kesälomakautta edeltävä yleiskokous 4/2019 juhannusviikolla 18.6.2019 klo 9-11.

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous tiistaina 11. kesäkuuta klo 9-11 online-kokouksena.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2019 muistio

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Miika Päivinen Stora Enso, Virve Rehu Tornator, Seppo Sokkanen Tieto, Risto Juntunen Kuutio.fi, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

– Yleiskokousten asialistakäytäntöjen muutos

Käsittely: Asialistoja on toivottu toimitettavaksi hyvissä ajoin etukäteen edes otsikkotasolla kuvattuna. Jatkossa pyritään siihen, että asialistat toimitetaan otsikkotasolla yli kuukausi ennen kokouksia, ja asialistoja tarkennetaan kokouksen lähestyessä.

 

 1. Puukaupan sanomien tilanne 

Metsänhoitotahto

Tausta: Monimetsä-hankkeen yhteydessä on laadittu luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista. Tarkistuslistan sisällyttäminen osaksi puukaupan sanomia on ollut keskusteluissa. Menetelmiä tarkistuslistan välittämiseen ovat esimerkiksi pdf-tiedoston kuljettaminen sanoman liitteenä, tai Operation-rakenteen alta löytyvän Specification-koodiston käyttäminen. Todetaan tilanne ja katsotaan jatkotoimenpiteet.

Käsittely: Käytiin tilanne läpi, ja todettiin että jo olemassa olevilla versiolla puukaupan sanomista voidaan tehdä tarkistuslistan siirto pdf-liitteenä.

Toimenpiteen tarkennekoodilla (Operation – Specification) tehtävä tiedonsiirto voidaan tehdä jo V16-skeemapaketista alkaen (koodiston täydennykset viety jo skeeman työversioon).

 

Puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämiseksi

Tausta: Puumarkkinatyöryhmän suosituksen pohjalta on laadittu muutosehdotukset puukaupan sanomiin, ja muutosehdotukset löytyvät puukaupan muutosdokumentin sivuilta 3-4.

https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190228.pdf

Janne Loikkanen esitteli puumarkkinatyöryhmän suosituksen perusteella puukaupan sanomiin laadittuja muutosehdotuksia. Muutosehdotukset kohdistuvat sekä tarjouspyyntöön että tarjoukseen.

Päivinen: kohdistuvatko esitetyt kustannukset jotakin arvoyksikköä kohden vs. vai esitetäänkö kustannukset absoluuttisina lukuina?

Loikkanen: huomioitava skeemassa että kustannukset tulee voida esittää e/arvoyksikkö tai kokonaissummana

Muutokset tehdään skeemapaketin V16 työversioon, ja uusi versio puukaupan sanomista voitaisiin tarvittaessa virallistaa kesäkuussa.

 

 1. Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Koodiston uudistamisen toteutuksen aikataulu – toteutus työversioon, virallistaminen kesäkuussa 2019?

Käsittely: Standardoinnin projektiryhmä on valmistautunut viemään uuden jaotteluesityksen (yksityiskohtaisempi versio, https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/Erityispiirrekoodisto_ryhmittelyehdotus.xlsx) skeeman työversioon. Esitystä ei vastustettu, ja projektiryhmä etenee muutoksien viemisessä skeemaan. Muutos tulee käyttöön eri sanomissa sitä mukaa, kun sanomia virallistetaan.

 

Laji.fi -yhteys

Erityispiirretietokoodistoon on valmius liittää myös laji.fi-sivustolta löytyvä URI-tunniste, jonka takaa löytyy tarkemmat tiedot koodistossa esitetystä lajista. Projektiryhmä on liittänyt standardoinnin koodistosta löytävien lajikoodien perään laji.fi-mukaisen MX-tunnisteen, ja muutokset voidaan vielä työversioon kunhan Luomuksen asiantuntijat ovat tarkistaneet muutokset.

Virve Rehu kysyi, ovatko kaikki uuden Punaisen Kirjan 2019 lajit mukana metsätietostandardien koodistossa. Vastaus: Tällaista tarkastusta ei ole tehty, mutta se tulee ottaa standardoinnin projektiryhmän työlistalle.

 1. Kehitysehdotukset kuviomuotoisen mv-tiedon sanomaan ja erityispiirretietojen sanomaan

Säästöpuuryhmien esittäminen:

Käsittely: Keskusteltiin tarpeesta kuvata säästöpuiden esittäminen metsätietostandardissa. Säästöpuut voidaan tulevaisuudessa erottaa omaksi ositteekseen puuluokan perusteella.

Säästöpuuryhmä voitaisiin ensi vaiheessa esittää erityispiirresanomassa pisteellä ja tarkenteella säästöpuuryhmä. Jos halutaan esittää puumäärää, voitaisiin käyttää erityispiirretietosanomaan lisättävää, uutta vapaaehtoista TreeStandData-elementtiä. Projektiryhmä ottaa muutosten skeemaan viennin työn alle.

Aihkipuu TreeClass-koodistoon:

Käsittely: Lisätään Treeclass-koodistoon koodit Aihkipuulle ja Säästöpuulle.

 

 1. Kehitysehdotus ContactInformation-rakenteeseen

OrganizationName-kentän pituuden muuttaminen 80 –> 200 merkkiin

Käsittely: Viedään organisaatiokentän pituuden pidentäminen standardin työversioon. Projektiryhmän on vielä tarkennettava, tehdäänkö nosto 200 merkkiin, vai olisiko jokin muu pituus soveltuvampi. Muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin uusiin versioihin metsätietostandardien sanomista.

Juntunen: kannattaa varmistaa että kenttien pituudet jatkossa riittävät, tämänkaltaiset muutokset ovat standardin käyttäjille haastavia.

Päivinen: onko tarkistettu patentti- ja rekisterihallituksen käyttämiä kenttien pituuksia, voisiko yhtenäistää heidän kanssaan (yhtymäthän pitää kai rekisteröidä sinne).

 

 1. Muiden standardisanomien ajankohtaiset asiat 

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomien lukitseminen

Standardoinnin julkaisukäytäntöjen kehittäminen

Käsittely: Kerrottiin, että Woodforce-järjestelmän uuden version tuotantoon menosta johtuen on tarve lukita skeemapaketti V15 versioon V15.01. Skeemapaketissa V15.01 on toiminnanohjauksen sanomien viimeisimmät, tuotantokäyttöön menevät muutokset, ja tämä asettaa vahvan paineen koko skeemapaketin V15 lukitsemiselle. V15-paketin lukitsemisen jälkeen avataan skeemapaketti V16 työversioksi. Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanoman uusi versio virallistetaan aikanaan kesäkuun ohjausryhmän kokouksessa.

V15-paketin lukitseminen ns. ”normaalin” kesä- ja joulukuussa tapahtuvien ohjausryhmäkokousten välillä on saanut standardoinnin projektiryhmän pohtimaan nykyisen sanomien lukitsemis- ja virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Perinteisesti standardoinnissa on pyritty työskentelemään yksi puolivuotiskausi yhden skeemapaketin parissa, ja pitämään vuosittainen skeemapakettien määrä max. 2-3 paketissa. Tämä käytäntö sopii kuitenkin huonosti sovelluskehityksen luonteeseen, sillä sanomien tuotantokäyttöön otot eivät seuraa tätä tällaista ns. vuosikelloajattelua. Tästä taas on seurannut se, että sanomista on otettu tuotantoon ns. väliversioita, eli versioita jotka eivät ole virallisia eivätkä lukitusta skeemapaketista. Väliversioiden käyttö aiheuttaa suuria haasteita standardoinnille, ja toimintaa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että kun tunnistetaan tilanne jossa jokin sanoman versio on menossa tuotantokäyttöön, lukitaan tuotantokäyttöön otettava skeemapaketti saman tien.

 

 1. Muut esille tulevat asiat 

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään online-kokouksena tiistaina 7.5.2019 klo 13-15.