Valmistelutyöryhmän kokouksen 1/2020 muistio

Valmistelutyötyhmän yleiskokouksen 1/2020 muistio 21.1.2020

 

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontui 10.12.2019

Käsittely: Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa, virallisti toiminnanohjauksen sanomien version PMTO1.4 ja kuuli Metsäkeskuksen sanastotyön käynnistymisestä. Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään kesäkuussa 2020.

– Standardoinnin julkaisusivustolle ollaan suunniteltu julkaistavaksi ns. vuosikelloa, josta ilmenisi vuoden yleiskokousten, sanomajulkaisujen ym. suunniteltu suurpiirteinen ajankohta

Käsittely: Käytiin läpi esimerkin kautta vuosikellon ideaa. Vuosikelloon on tarkoitus lisätä myös linkit kunkin järjestetyn kokouksen muistioon. Vuosikellon julkistusajankohta ei ole vielä tiedossa standardoinnin projektiryhmän työpiikin vuoksi, mutta se pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

 

– Metsävarasanoman uudistamisen selvitystyö, 6.2. Metsäkeskuksen järjestämä metsä- ja luontotiedon työpaja.

Käsittely: Todettiin, että vuoden 2020 toimintasuunnitelman osana on selvittää metsävarasanoman tulevaa rakennetta version MV1.9 jälkeen. Keskeisenä tarpeena on selvittää, onko ensi kesänä käynnistyvällä uudella inventointikierroksella ja toisaalta Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmäuudistuksella vaikutusta siihen, millainen kuviomuotoisen metsävarasanoman tulisi tulevaisuudessa olla. Esillä on myös nykymuotoisen metsävarasanoman sisällön tarkasteleminen päällekkäisyyksien ja vanhentuneiden rakenteiden osalta, mikä saattaisi tarkoittaa myös metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden katkeamista version MV1.9 jälkeen.

Metsäkeskus järjestää kolmannen metsä- ja luontotietoa koskevan työpajansa 6.2.2020 Tikkurilassa Vantaalla. Työpajassa on esillä etenkin Metsäkeskuksen luontotieto 2020-luvulla. Selvitystyö metsävarasanoman uudistamisesta alkaa tämän työpajan jälkeen.

 

 1. Ajankohtaisten standardien asiat

 

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraavan version työversiota on kehitetty kaksi vuotta. Uuden version MV1.9 julkaisusta on keskusteltiin viime vuoden aikana paljon, ja kehitysehdotuksia

eri organisaatioilta on saatu. Uuden version julkaisu tapahtuu aivan pian, ja muutosehdotusten takaraja on helmikuun puolen välin tienoilla. Versioiden MV1.8 –> MV1.9 muutokset on dokumentoitu https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf

 

Käsittely: Todettiin, että MV1.9 muutosehdotusten takaraja on 14.2.2020, ja siihen asti muutosehdotuksia voi ilmoittaa Heikki Eroselle. MV1.8 -> MV1.9 muutosdokumenttia ei käyty sen tarkemmin läpi, ja todettiin että kaikki tietoon saadut muutokset eivät tällä hetkellä ole vielä dokumentissa sisällä. MV1.9 julkaisu on herättänyt aktiivisuutta, ja kaikkiin muutosehdotuksiin ei olla vielä ehditty reagoimaan. Kaikki tiedossa olevat muutostarpeet on kuitenkin tällä hetkellä joko ratkaistu tai ne ovat siinä määrin yksinkertaisia toteuttaa, että näillä näkymin kaikki saadaan mukaan seuraavaan versioon.

MV1.9 julkaistaan helmi-maaliskuun taitteessa skeemapaketista V18 yhdessä erityispiirretiedon ja toiminnanohjauksen sanomien kanssa.

 

 

Tarvittaessa katsaukset seuraaviin sanomiin/asioihin:

Puukauppa

Tausta: Edellisessä kokouksessa todettiin, että sanoman työversio voidaan sisällöllisesti lukita skeemapaketin V17 mukaisena, ja ottaa käyttöön tietojärjestelmäkehityksessä. Eräistä tällä vuodelle kohdistuvista seuraavista kehitysehdotuksista on jo alustavaa tietoa.

Käsittely: Todettiin tilanne. Puukaupan sanomiin kohdistuu kuluvan kevään aikana jonkin verran kehitystöitä.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tasaiseen tahtiin. Nyt käsillä olevat muutosehdotukset liittyvät mm. laadunseurantaan (uusia sanomatyyppejä), omavalvontaan ja korjuujäljenseurantaan. Seuraavan version muutosten lukitsemispäivämäärä on 7.2.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Toiminnanohjauksen sanomien seuraava virallinen versio tullaan näillä näkymin julkaisemaan skeemapaketista V18 yhdessä metsävara- ja erityispiirresanomien kanssa.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisointi

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on kokoontunut metsänhoitosuositusten digitalisointiprojektin kehittäjäryhmän kanssa muutamaan otteeseen, ja joitakin pieniä muutosehdotuksia koodistoihin on kirjattu.

Käsittely: Käytiin tilanne pääpiirteittäin läpi, ja todettiin että tulevaisuudessa metsätietostandardin koodistojen osaksi voidaan liittää metsänhoitosuositusrajapintaan viittaava URI-tunniste samalla tavalla, kun koodistosta nyt viitataan eri lajien osalta laji.fi-palvelun lajitietoihin.

 

Sanastotyö Metsäkeskuksella

Tausta: Metsäkeskuksella on aloitettu työ metsäalan sanastojen luomiseksi. Työn käynnistämiseksi on suunnitteilla aloitusseminaari 26.3.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Metsäalan sanastotyön aloitusseminaari järjestetään tällä tietoa Helsingissä, ja tarkempaa tietoa tilaisuudesta julkaistaan pian.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita asioita.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Käsittely: Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään 1.4.2020 klo 13-15 online-kokouksena.

Valmistelutyöryhmän viimenen kokous 2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 6/2019

Tiistaina 21. lokakuuta klo 13-15 Skype-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Eetu Myöhänen SMK, Janne Uitamo SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdah MTK, Mika Galkin LUKE, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Kuutio, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Käsittely:

Todettiin, että seuraava ohjausryhmän kokous 2/2019 järjestetään 10.12.2019. Ohjausryhmän asialistalla on mm. sanastotyön eteneminen Metsäkeskuksella, ensi vuoden toiminta metsätietostandardoinnissa, sanomien virallistamiset ja muut asiat.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Puukaupan sanomien tilanne

Tausta:

Puukaupan sanomiin on kuluneen vuoden aikana esitetty jonkin verran muutosehdotuksia, joita on edellisen kerran käyty läpi yleiskokouksessa 5/2018. Todetaan tilanne, keskustellaan tarvittaessa muutosehdotuksista ja pohditaan puukaupan seuraavan sanomaversion sisällöllistä lukitsemista.

Käsittely:

Todettiin, että puukaupan sanomiin on tehty kuluneen vuoden aikana muutostöitä puumarkkinatyöryhmän valtakirjakauppasuositukseen ja Bitcomp Oy:n esittämiin muutosehdotuksiin liittyen. Muutosehdotuksia on käyty läpi aiemmissa kokouksissa, joten niihin ei tällä kertaa tutustuttu sen yksityiskohtaisemmin.

Todettiin, että puukaupan sanomat voitaisiin sisällöllisesti lukita skeemapaketista V17, ja keskustella virallistamisesta sen jälkeen kun muutokset on koestettu järjestelmäkehityksessä.

Sanomien lukitsemiseen liittyen heräsi keskustelua uudesta sanomien virallistamis- ja lukitsemiskäytännöstä. Uuden, koekäytössä olevan mallin mukaisestihan uudet sanomaversiot pyritään koeponnistamaan oikeassa tietojärjestelmätyössä ennen niiden virallistamista ohjausryhmässä. Kokouksessa pohdittiin uuden virallistamiskäytännön riskejä – joskus saatetaan joutua odottelemaan kauankin, että kentältä saadaan tieto siitä että sanoma on virallistamiskelpoinen, ja sanoma saattaa olla statuksella ”lukittu työversio” pitkänkin aikaa. Toisaalta esim. puukaupan sanomien tapauksessa muutosehdotuksia on tullut useammalta kuin yhdeltä organisaatiolta, ja yhden organisaation tekemä sanoman käyttöönotto ei vielä takaa sitä, että kaikki sanomaversioon sisällytetyt muutokset olisivat testattuja. Kirjattiin huomiot ylös, mutta todettiin että jatketaan asiassa suunnitellusti.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanojauksen sanomien tilanne

Tausta:

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomiin on tullut kehitysehdotuksia tasaiseen tahtiin. Sanomakokonaisuuteen tehtyjä muutoksia ollaan piakkoin ottamassa käyttöön, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kertoi, että Woodforce-järjestelmän kehittäjiltä on tullut joukko muutosehdotuksia toiminnanohjauksen sanomiin. Muutoksia ollaan viety toiminnanohjauksen sanomien työversioon, joka löytyy skeemapaketista V17. Woodforce aikoo ottaa muutokset käyttöön loppuvuoden julkaisussaan, joten tästä seuraa tarve toiminnanojauksen sanoman työversion sisällölliselle lukitsemiselle ja skeemapaketin V17 lukitsemiselle. Todettiin, että mikäli toiminnanohjauksen lukitun version käyttöönotto sujuu ongelmitta, esitetään sanomaa virallistettavaksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

 

Metsävarasanoman seuraavan version MV1.9 sisällölliseen lukitsemiseen liittyvä pohdinta

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraava versio on 1.9., jonka työversiota on työstetty vajaan parin vuoden ajan. Muutosehdotuksia esille tuoneet tahot ovat toivoneet, että muutokset sisältävä lukittu sanomaversio olisi käytettävissä viimeistään kevättalvesta 2019, joten keskustellaan sanomakokonaisuuden työversion sisällöllisestä lukitsemisesta. Tarvittaessa käydään läpi muutokset uusimman virallisen version ja nykyisen työversion välillä.

Käsittely:

Eronen kävi läpi metsävarasanoman nykyisen työversion taustaa. Uusin virallisin versio MV1.8 on kahden vuoden takaa, ja sanomaan on ehdotettu muutoksia useamman organisaation toimesta. Nämä muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että organisaatiot tarvitsevat niitä oman tietojärjestelmäkehityksensä edistämisessä. Bitcomp on koonnut dokumentin, joissa kuvataan mitä muutoksia metsävarasanomaan olisi tulossa (verrattuna uusimpaan viralliseen versioon MV1.8). Dokumentti löytyy täältä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf.

 

Todettiin, että sopiva ajankohta metsävarasanoman lukitsemiselle olisi helmi-maaliskuu. Tällöin viimeiset tähän versioon tulevat muutosehdotukset olisi hyvä saattaa standardoinnin projektiryhmän tietoon viimeistään tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tätä seuraavaan metsävarasanoman versioon on pitkä matka, joten muutostarpeet olisi hyvä saada nyt kasaan.

 

 1. Ensi vuoden toimintasuunnitelma

Tausta:

Metsäkeskuksella on käynnissä ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Ensi vuoden osalta on standardointiin liittyen tunnistettu normaalin sanomien ylläpitotyön lisäksi mm. sanastotyöhön, metsänhoitosuositusten digitalisointiin, metsävaratietosanoman uudistamiseen liittyviin tutkimuksiin sekä hakkuukonetietoon liittyviä tehtäviä. Tässä vaiheessa vuotta ensi vuoden kehitystarpeista kuuleminen olisi erittäin edullista suunnittelutoiminnan kannalta.

Käsittely:

Eronen totesi, että kulunut vuosi 2019 on ollut hivenen tekemisen puolesta hivenen rauhallisempi kuin aiemmat vuodet, ja vuodesta 2020 odotetaan samankaltaista. Ensi vuoden toimintaa on mm:

 • normaali sanomien ylläpitotyö
  • puukauppa
  • toiminnanohjaus
  • metsävara
  • muut
 • metsänhoitosuositusten digitalisoinnin standardointiyhteys
 • sanastotyöhön osallistuminen
 • hakkuukonetiedon laskentapalveluun liittyvät tiedonsiirtorakenteet
 • yleiset, ei suoraan tiedonsiirtorakenteisiin liittyvät kehitys/selvitystyöt
  • dokumentaatioiden parannus
  • metsävarasanoman uudistus – selvitystyö/pohdinta
   • Tähän liittyen keskustelussa todettiin, että mikäli metsävarasanomaan suunniteltaisiin isompaa, takautuvan yhteensopivuuden rikkovaa muutosta, on asia selvitettävä ensin perinpohjaisesti laajalla joukolla, ja eriteltävä selkeästi mitä hyötyjä muutoksella saataisiin aikaan
  • standardileima jatkossa muutkin sanomatyypit muutkin kuin XML ja GeoPackage – JSON todennäköinen

 

 1. Kokouksen päättäminen, seuraava kokous

 

Käsittely:

Päätettiin järjestää seuraava kokous 21. tammikuuta 2020 klo 13-15.

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän kokous 5/2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2019 27. elokuuta 2019

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Eetu Myöhänen SMK, Kai Blauberg SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio Oy, Mika Galkin Luke, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi alkavasta standardoiniyhteistyöstä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Ensimmäinen palaveri on pidetty, ja odotettavaa on että ruotsalaisten kokemukset varsinkin ontologia/terminologiatyöstä ovat varsin arvokkaita.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Metsänhoitosuositusten digitalisointi:

Ari Kotiharju kertoi metsänhoitosuositusten digitalisointityön alkamisesta Tapio Oy:ssä. Työ on käynnistynyt kunnolla lomien jälkeen ja ensimmäisiä  palavereja toimittajan kanssa on järjestetty. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa metsänhoitosuositusten hyödyntämistä, ylläpitoa ja julkaisua. Metsänhoitosuositukset olisivat tulevaisuudessa jaossa esim. verkkoselaimen kautta toimivan katselujärjestelmän kautta. Kenttätyössä palvelusta voisi hyötyä esim. siten, että palveluun voisi lähettää kuvion tiedot, ja saada vastauksena kuvion tietojen perusteella soveltuvat metsänhoito-ohjeet.

Tiedonsiirtoa ollaan suunniteltu useampaa formaattia tukevaksi, esim. sekä XLM että JSON. Työ käynnistyy tiedon rakenteistamisen määrittelyllä – onko mukana esim. kuvia tai liikkuvaa kuvaa. Sovittiin, että tässä tiedon rakenteistamisvaiheessa metsätietostandardoinnin kannattaa olla mukana melko lailla alusta alkaen. Pohdittiin, että standardoitavaa asiaa tässä saattaisi olla sekä palveluun lähetettävä kysely, että palvelun tuottama vastaus. Metsätietostandardoinnissa on mahdollista käyttää tiedonsiirtomuotona tutun XML:n lisäksi myös JSONia, joskin JSONin standardointi poikkeaa hieman XML-työstä.

Tapio Oy järjestää hankkeeseen liittyen työpajoja, joihin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan (yhteys Kati Kontinen, Tapio Oy).

 

Ontologiatyön käynnistyminen Metsäkeskuksessa:

Kai Blauberg kertoi ontologiatyön käynnistymisestä Metsäkeskuksessa. Blauberg toimii projektipäällikkönä lomien jälkeen käynnistyneessä Metsäalan sanastot -projektissa, jossa on tarkoitus selvittää metsäalan ontologiohin ja sanastoihin liittyviä asioita. Hankkeen taustalla on valtionhallinnossa tapahtuva tietojärjestelmien yhteensopivuuteen liittyvä edistämistyö, jonka seurauksena myös valmistelutyöryhmässä aiemmin mainostettu Y-alusta (yhteentoimiva.suomi.fi) on tehty. Kehittämishankeen painopisteeksi on asetettu metsänhoitosuositusten digitalisoinnin ja metsäntietostandardoinnin tukeminen.

Metsätietostandardoinnin osalta pohdittiin, että esimerkiksi kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta voitaisiin rekonstruoida käsitteet Y-alustalle. Näin ollen melko nopeallakin aikataululla voitaisiin Y-alustalle lisätä metsätietostandardeihin pohjautuva sanasto.

Blauberg kertoi, että mikäli ontologia- ja sanastotyöhön liittyviä projekteja tai kysymyksiä on organisaatioissa tehty tai meneillään, hän keskustelisi niistä mielellään (kai.blauberg(at)metsakeskus.fi)

 

Metsävaratietosanomat:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta todettiin yleisesti, että tämän vuoden aikana sanomaan on esitetty kohtalaisesti muutostarpeita (jotka on aiemmin käsitelty valmistelutyöryhmässä, esim. säästöpuuryhmien ja käytönrajoitteiden esittäminen). Suunnitelmissa on, että sanoman nykyinen työversio virallisteisiin versioksi MV1.9 noin vuodenvaihteen tienoilla. Näin saataisiin vastattua muutostarpeisiin, ja MV-sanoman noin kahden vuoden julkaisusykli säilyisi. Näin ollen kuluva syksy on nyt _erinomaista_ aikaa ehdottaa tarvitsemiaan muutoksia metsävarasanoman uusimpaan versioon.

LUOMU/Luonnontuotteiden esittäminen

Luomusta ja luonnontuotteista todettiin, että kevään aikana erityispiirrekoodistoon lisättiin joitakin luomutoiminnassa tarvittavia koodeja (”kuvio soveltuu x:n keräämiseen” tyylisesti). Metsäkeskuksen suunalta on noussut tarve laajemmalle luomuun liittyvien asioiden ilmaisulle, kuten esimerkiksi kiinteistön tai metsikkökuvion luomu-statuksen ilmaisulle. Näistä ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa esitystä, joten asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.

Suunnitteluajankohdan esittäminen vuositasoa tarkemmin

Janne Loikkanen pohti, olisiko toimijoilla tarvetta esittää metsävaratiedossa suunniteltujen toimenpiteiden ajankohta nykyistä, vuositasolla olevaa määrittelyä tarkemmin – joitakin viitteitä tämänkaltaisen tarpeen olemassaolosta on saatu. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi suunnitellun toimenpiteen ajankohdan esittäminen päivän tarkkuudella. Todettiin, että akuuttia tarvetta tälle ei vielä ole, joten toteutuksessa ei ainakaan vielä edetä.

 

Puukauppa:

Bitcompille vastaan tullut käyttötarve mittaustietojen siirtoon liittyen. Mittaustodistuksen yhteyteen esitystapa muille taloudellisille erille.

Vastaavia rakenteita on tehty puukaupan sanomien työversioon valtakirjakaupan kehittämistöiden yhteydessä.

Muutostarpeita mittaustodistuksessa

 • Mittauksen yhteyteen kirjatut toteutuneet puukaupan taloudelliset erityiserät ”PaymentTransactions” -rakenne
  • tarjouksen kustannus- ja tuloerien esittäminen, vastaava rakenne.
 • Mittaustodistuksen perusteella maksettava arvo
  • puutavara + ALV +/- PaymentTransactions
 • Puutavaraerän tunnistetietojen täydennys sertifiointijärjestelmätiedolla

Muutostarpeita BusinessAcceptance:ssa

–                          BusinessAcceptance:n message-attribuutti: uusi koodi 5 Sopimus

 

Lisäksi muiston liitteenä esimerkki-XML. Muutokset lisätään pian myös julkaisusivustolla sijaitsevaan puukaupan muutosdokumenttiin.

 

 1. Ei muita esille tulleita asioita

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

 

Päätös: Järjestetään seuraava kokous online-kokouksena 29. lokakuuta 2019 klo 13-15.

 

Valmistelutyöryhmä kokoontui lyhyesti ennen kesälomakautta

Metsätietostandardien valmisteluryhmän yleiskokous 4/2019

 1. kesäkuuta 2019 klo 9-10

Osallistujat:  Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Janne Uuttera UPM, Veera Ikonen Trimble, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Tausta: Ohjausryhmä kokoontui 3.6.2019. Käydään läpi esillä olleet asiat (joista osaa käydään tarkemmin myöhemmissä asiakohdissa).

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa esillä olleita asioita. Ohjausryhmä hyväksyi viralliset versiot puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomien versioista 1.2 ja 1.3. Ohjausryhmässä käytiin läpi uutta sanomien virallistamiskäytäntöä ja hyväksyttiin se. Keskustelussa oli myös metsätietostandardointiseminaarin järjestäminen syksyllä, ja todettiin että omaa erillistä seminaaria ei järjestetä, vaan pyritään pitämään standardointiaiheinen esitys joko Metsäpäivillä, SMK:n järjestämissä metsätietotyöpajassa tai molemmissa.

 

 1. Sanomien virallistamiset ja julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Tutustutaan julkaisusivustolla tapahtuneisiin muutoksiin.

Käsittely: Tutustuttiin julkaisusivuston muutoksiin. Käytiin osallistujien toiveesta läpi kuviomuotoisen metsävaratiedon ja erityispiirteiden sanomien työversioihin viime aikoina tehtyjä muutoksia (esim. käytönrajoitteiden esittämisen uusi tapa). Käytiin läpi myös puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomiin tehtyjä muutoksia, ja tehtyjen muutosten julkaisutilannetta.

 

 1. Virallistamiskäytäntöjen muutokset

Tausta: Sanomien nykymuotoinen virallistamiskäytäntö on tuottanut joitakin haasteita kun sitä on koitettu sovittaa käytännön sovelluskehityksen tarpeisiin. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin jälleen virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Käydään läpi uusia sanomien virallistamiseen liittyviä käytäntöjä.

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessaan hyväksymää sanomien uutta virallistamiskäytäntöä. Muutoksen on tarkoituksena edesauttaa sitä, että ohjausryhmän virallistamat sanomat ovat varmemmin valmiita ja testattuja virallistamishetkellä. Uuden virallistamisprosessin kuvaus löytyy julkaisusivustolta https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomienvirallistaminen/MetsatietojenStandardointiVirallistamisprosessi.pdf.

 

 1. Punaisen Kirjan lajit mukaan metsätietostandardien koodistoon?

Tausta: Edellisessä kokouksessa keskusteltiin Punaisen Kirjan lajien lisäämistä osaksi metsätietostandardien koodistoa. Lajeja olisi tuhansia. Lajilistaa on viime kokouksen jälkeen suodatettu standardoinnin projektiryhmän toimesta. Tutustutaan tilanteeseen ja keskustellaan koodien lisäämisen tarpeellisuudesta.

Käsittely: Todettiin nopeasti, että standardoinnin projektiryhmä on valmistellut esityksen siitä, mitkä Punaisen Kirjan lajeista voitaisiin sisällyttää mukaan metsätietostandardien lajiluetteloon. Esitys on löydettävissä sijainnista https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/PunaisenKirjanLajit_Suodatetut_2019.xlsx. Lajien lisäämistä itse koodiston osaksi täytyy vielä tehdä myöhemmin erillinen päätös.

 

 1. Siirrettävän tiedon metatietojen kuvaaminen standardisanomissa

Tausta: Metatietojen kuvaamista standardisanomissa käytiin läpi edellisessä valmistelutyöryhmän kokouksessa karkealla tasolla, mutta varsinaisia esityksiä ei vielä ollut. Tutustutaan yhteen malliin, jolla metatietoa voitaisiin esittää sanomissa.

Käsittely: Ajanpuutteen vuoksi siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

 1. Muut asiat, seuraavan kokouksen ajankohta

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous 27.8.2019 klo 13-15 online-kokouksena.

Ohjausryhmä kokoontui kesäkuussa

3.6.2019
Aika Maanantai 3.6.2019 klo 9 – 11
Paikka Metsäkeskuksen Pasilan toimisto,
Pasilanraitio 9, 6. krs

Osallistujat:

Jorma Jyrkilä, SMK, puheenjohtaja
Eeva Hiltunen, SMK, sihteeri
Heikki Eronen, SMK
Hanna Soinne, Metsähallitus
Janne Kauhanen, Stora Enso
Olli Leino, Metsä Forest
Timo Niemelä, UPM
Janne Loikkanen, Bitcomp
Mikko Palojärvi, Trimble
Tapio Räsänen, Metsäteho

Poissa:

Jari Ala-Ilomäki, Luke
Niina Riissanen, MMM

Projektin ohjausryhmän kokous 1/2019
1. Kokouksen avaus
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Järjestettiin ohjausryhmän jäsenten esittelykierros.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Standardien kehittämisen ajankohtaiset asiat
Tausta: Alkuvuoden aikana kehityksessä ovat olleet puukaupan, toiminnanohjauksen sekä kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomat. Etenkin toiminnanohjauksen osalla eteneminen on ollut nopeaa, ja kevään aikana päädyttiin tekemään yksi toiminnanohjaukseen liittynyt skee-mapaketin lukitus ns. lennosta. Virallistettavina sanomina on tällä kertaa ainoastaan toimin-nanohjauksen sanomakokonaisuus.
Loppuvuoden osalta selkeimmät nyt tunnistettavissa olevat kehitysaiheet ovat kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma (seuraavan version virallistaminen suunnitteilla joulukuulle), toimin-nanohjauksen sanomat, metsänhoitosuositusten digitalisaatioon liittyvät standardointiasiat, sekä alkavan ontologiatyön tukeminen.

Päätös: Kuultiin kevätkaudella tapahtuneesta standardien kehitystyöstä. Luotiin katsaus lop-puvuoden kehittämisen painopisteisiin.
Hyväksyttiin uudet viralliset versiot seuraavista sanomista (skeemapaketeista V15 ja V16):

 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

4. Ontologiatyön aloittaminen Metsäkeskuksella
Tausta: Ontologiatyön käynnistäminen ja tekeminen osana metsätietostandardointia on ollut aiheena valmistelutyöryhmässä ja ohjausryhmässä parin vuoden ajan. Asiaan liittyviä selvi-tyksiä on tehty (esim. Y-alusta), ja joitakin pieniä aihetta sivuavia käytännön töitä toteutettu, mutta konkreettisiin, merkittäviin edistysaskeleisiin ontologian suhteen ei metsätieto-standardoinnissa olla edetty. Suomen Metsäkeskus on aloittanut ontologiatyön edistämisen käynnistämällä lisäresurssin rekrytointiprosessin.
Päätös: Käytiin läpi ontologiatyötä ja sen tavoitteita sekä sitä, kuinka metsätietostandardointi voi tukea työtä. Todettiin, että metsänhoitosuositusten digitalisaatio -hankkeella on yhteyksiä ontologiatyöhön. Suunnitelma ontologiatyön toteutuksesta käydään läpi seuraavassa standar-doinnin ohjausryhmän kokouksessa.

5. Kymmenen vuotta metsätietostandardointia
Tausta: Ohjausryhmän kokous 3/2018 käsitteli kymmenvuotisseminaarin järjestämistä, ja päätti että seminaari olisi syytä järjestää syyskuussa 2019.
Päätös: Todettiin, että erillistä seminaaria (tai webinaaria) ei järjestetä, koska sisällöstä ei saatane riittävän houkuttelevaa pelkästään standardointia käsiteltäessä. Tarvittaessa asiaan voidaan palata.
Standardointi otetaan osaksi Metsäkeskuksen ohjelmaa syksyn Metsäpäivillä (noin 10 minuutin esitys) sekä mukaan Metsätieto2020 -työpajojen ohjelmaan. Käsittelyn aiheena tulevai-suus; mitä standardoinnilla halutaan saada aikaan seuraavan 10 vuoden aikana.

6. Standardisanomien virallistamiskäytäntöjen kehittäminen
Tausta: Ohjausryhmän kokouksessa 3/2018 keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen muutoksis-ta, ja päätettiin että metsäkeskussanomien osalta muutetaan virallistamiskäytäntöjä siten, et-tä vasta käyttöönotetut sanomat voidaan virallistaa. Kuluneen alkuvuoden aikana toiminnan-ohjauksen sanomiin liittyen on jouduttu sovelluskehityksen sujuvuuden mahdollistamiseksi standardoinnin projektiryhmän voimin tekemään sanomaversioiden ns. lennosta lukitsemisia.
Päätös: Keskusteltiin virallistamiskäytäntöjen kehittämisestä liitteen 1 esityksen (alla) mukai-sesti. Päätettiin ottaa uusi malli käyttöön. Jos tulee tarve virallistaa sanoma pikaisesti, virallistaminen voidaan hoitaa ohjausryhmän sähköpostikokouksena.

7. Muut asiat, seuraava kokous
Päätös: Käytiin läpi alkavaa yhteystyötä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Sovittiin seuraava ohjausryhmän kokous pidettäväksi ti 10.12.2019 klo 9 – 11.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.
Muistion laati Eeva Hiltunen, sihteeri

Liite 1. ESITYS SANOMIEN VIRALLISTAMISPROSESSISTA
1. Virallistaminen tarkoittaa sanomaversioiden virallistamista
Sanomien virallistamisesta seuraa skeemapakettien lukitseminen siltä osin kuin skeemapateista on virallistettu sanomia
2. Pääsääntöisesti virallisten sanomien validoinnissa käytetään skeemapaketin pääversion vii-meistä aliversiota. Tästä poiketaan vain erittäin pakottavista syistä.
3. Virallistaminen tehdään pääsääntöisesti käyttöönotetuille, huolellisesti käytännössä testa-tuille tai laajasti kommentoiduille sanomille, joiden tarkoituksen mukaisuudesta ollaan mah-dollisimman varmoja
3. Sanomilla on julkaisusivuilla seuraavat statukset
Työversio
Sanoman sisällön määrittely on kesken tai sisällön lopullisuudesta ei ole varmuutta
Lukittu työversio
Sanoma on otettu testaus- tai toteutusprosessiin jossain projek-tissa ja sen sisältö on toimijoiden yhdessä lukitsema vähintäänkin testijakson ajan.
Tästä statuksesta voidaan palata työversioon tai edetä virallistet-tavaksi esitettävään versioon
Virallistettavaksi esitettävä versio
Sanoma on läpäisyt testaus- tai toteutusprosessin virheettömänä, se on otettu tuotantokäyttöön tai sanomaa on laajasti kommen-toitu ja se on todettu virallistamiskelpoiseksi
Virallinen versio
Sanoma on virallistettu standardoinnin ohjausryhmässä sanomien joukosta, joilla statuksena virallistettavaksi esitettävä versio.

SOVELTAMINEN – CASE WOODFORCE
1. Esitetyt muutokset viedään skeemapakettiin V15.01 tai V15.02, joka julkaistaan. PMTO-sanomasta julkaistaan työversio tai lukittu työversio (riippuen mihin luokitukseen Trimble ko-kee sanoman parhaiten kuuluvaksi) tunnuksella PMTO_TV15.
2. Trimble ottaa käyttöön uuden version WoodForcesta, joka sisältää uuden skeemapaketin mukaiset tiedonsiirtorajapinnat –> Muutetaan sanoman PMTO_TV15 statukseksi ”Virallistetta-vaksi esitettävä versio”
3. Siltä osin kun samaan aikatauluun ei tuoteta muita sanomia samalle statukselle ”Virallistet-tavaksi esitettävä versio”, lukitaan skeemapaketti V15 ja siirrytään jatkamaan standardointia skeemapaketissa V16.
4. Kesäkuun ohjausryhmässä virallistetaan sanoma PMTO1.2 (= PMTO_TV15) ja muita sano-mia, joita on tuotettu skeemapaketista V15 tai mistä tahansa muusta skeemapaketista, jossa on lukitusvalmius tai joka on lukittu joskus aiemmin.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2019

8. toukokuuta 2010 online-kokous

Osallistujat:

Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mika Galkin Luke, Veijo Loponen Metsä Group, Virve Rehu Tornator, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 1. Ajankohtaiset asiat

– ohjausryhmän kokous 3.6.2019

Käsittely: Todettiin, että tällä kertaa virallistettavaksi esitettäviä sanomia on vain puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen osalta. Osallistujilla ei ollut esityksiä ohjausryhmän asialistalle.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli julkaisusivustolla viime kokouksen jälkeen tapahtuneita muutoksia.

Kevätkaudella on työskennelty kolmen skeemapaketin parissa:

 • V14 – Virheenkorjaus metsäkeskussanomiin V14.07
 • V15 – V15.01 Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa
 • V16 – V16.0n? Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus – esitetään virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa

 

Pääaiheena metsävarasanoma & erityispiirresanoma

Käytönrajoitusten esittäminen metsävara- ja erityispiirresanomalla

Tausta: Nykyisellään metsävara- ja erityispiirretietosanomissa siirretään kuviokohtaisesti vain tietoa mitä erityispiirteitä ja tarkenteita kuviolla on, mutta näistä seuraavat mahdolliset käytönrajoitteet jäävät ilmaisematta kohdekohtaisesti. On noussut esiin tarve ilmaista lisäksi erityispiirrekohtaiset käytönrajoitukset, eli mitä käytännössä mitä käytönrajoitteita seuraa tietystä erityispiirre+tarkenne -yhdistelmästä.

Käsittely: Esitys koskee erityispiirresanomaa ja kuviolla olevaa erityispiirrettä. Lisätään erityispiirrekoodin ja tarkenteen jatkoksi SpecialFeature-rakenteeseen UsingRestrictions-rakenne, jonka kautta voi ilmaista erityispiirteeseen ja tarkenteeseen liittyvän käytönrajoituksen lisätietoineen (kts. kuva). Muutos tehdään työversioon skeemapaketissa V17.

Räsänen: Esitys vaikuttaa toimivalta. Rajoitteen voimassaoloaikaan liittyen: jos käytönrajoitus on kausittainen (esim. lintujen pesimäaika) niin kuinka sen voisi ilmaista? Vastauksena tähän päätettiin lisätä Validity-rakenteen mukainen alkamis- ja päättymisajankohta.

Lisäksi pohdittiin, voisiko metsikkökuvion sanomalla olevan RestrictionsMainGroupin korvata tällä uudella rakenteella. Tämä mahdollistaisi käytönrajoitteiden yhtenäisen esitystavan eri paikoissa, mutta toisaalta rikkoisi kuitenkin metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden. Päätetiin, että ei toteuteta tätä nyt, mutta jätetään asia taustalle pohdittavaksi.

 

Yksittäisen tietosisällön metatieto metsätietostandardissa

Tausta: Kuluvan kevään aikana useista eri lähteistä on noussut esille ajatus siitä, että metsätietostandardin mukaisessa tiedonsiirrossa voisi olla tulevaisuudessa tarve välittää varsinaisen tiedon mukana myös metatietoa, jossa voitaisiin nykyistä tarkemmin kuvata esimerkiksi sitä miten tieto on kerätty, kuka tiedon on kerännyt ja mikä hänen roolinsa on (esim. metsänomistaja, urakoitsija jne.) ja kuinka luotettavaa tieto on.

Yksi konkreettinen aihe jossa tarve on ilmennyt, on metsävaratietosanoman yhteydessä esiintyvä inventoryMethod-attribuutti, jonka koodisto ei nykyisellään ole riittävän tarkka, ja johon toimijat ovat kaivanneet täydennyksiä jotta tiedon luotettavuutta kyettäisiin nykyistä paremmin arvioimaan.

Esimerkkinä MV1.8-sanoman puustotiedoista löytyvä inventoryMethod-koodisto

Enumeration    1                         Kaukokartoitus

Enumeration    2                         Maastoinventointi

Enumeration    3                         Laskettu

Enumeration    4                         Tulkittu

Enumeration    5                         Laserkeilaus

Enumeration    6                         Luke-monilähdeinventointi

 

Käsittely:

Käytiin asiaa läpi Erosen ja Loikkasen toimesta. Metatiedon esittämiselle metsätietostandardeissa ei ole vielä valmista esitystä, ja asiaan liittyvät ajatukset vaativat vielä kehittelyä. Yksi konkreettinen pohdinnan paikka on juurikin mainittu inventoryMethod-koodisto ja sen sisältö.

Loponen kommentoi, että eräissä toiminnanohjausjärjestelmissä on toteutettu ratkaisuja joilla järjestelmän perustietoa voidaan tarkentaa. Räsänen pohti, että usein eri tiedontuotantomenetelmiä kuvataan tarkasti jossain verkkosijainnissa, ja standardissa voitaisiin mahdollisesti viitata näihin verkkosijainteihin menetelmäkuvauksissa.

Varsinaisia päätöksiä asian suhteen etenemiseksi ei tehty. Projektiryhmä työstää asiaa palavereissaan, ja palaa mahdollisesti myöhemmin esityksen kanssa.

 

Säästöpuiden esittämiseen liittyvät jatkopohdinnat

Tausta: Kevään aikana on noussut esiin tarve ilmaista säästöpuuryhmät nykyistä tarkemmalla tasolla (esim. metsävara-ja luontotiedon tietosisältö -työpaja 29.3.2019). Metsävarakuvioilla säästöpuita voidaan jatkoista ilmaista puuluokalla (TreeClass). Jatkossa erityispiirresanomalla voidaan ilmaista puustotietoja. Jos erityispiirresanomalla ilmaistaan erityispiirteenä säästöpuuryhmä, on tälle säästöpuuryhmälle tulevaisuudessa mahdollista esittää myös puustotiedot.

Käsittely: Todettiin tilanne, eikä osanottajilla ollut uutta kommentoitavaa esitykseen.

 

Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Tausta: Erityispiirretietokoodiston uudistamisesta on keskusteltu noin vuoden ajan. Viimeisimpänä muutoksena asiaan on tullut metsätietostandardin lajikoodiston tarkastelu uusimman Punaisen Kirjan lajistoa vasten. On tullut selväksi, että suurinta osaa Punaisen Kirjan lajeista ei löydy metsätietostandardien lajikoodistosta – Punaisesta Kirjasta löytyy yli 6000 lajia, kun koko standardin lajikoodisto käsittää yhteensä noin 4000 lajia. Kysymyksenä onkin nyt, että tulisiko Punaisen Kirjan lajien löytyä metsätietostandardin koodistoista joko kokonaan tai jollain rajauksella. Jos kaikki Punaisen Kirjan lajit sisällytettäisiin standardin koodiston, tulee miettiä miten muuttuva uhanalaisuusstatus käsitellään.

Erityispiirrekoodiston uudelleenryhmittelyn olemassa esitys, mutta varsinainen muutostyön tekeminen on toistaiseksi pidossa, ja odottaa Metsäkeskuksella mahdollisesti pian alkavan ontologiatyön käynnistymistä.

Käsittely: Todettiin, että metsätietostandardin koodiston täydennystarve on selkeä, mutta todettiin myös että kaikkia 6000 lajia ei ole järkevää sisällyttää koodistoon. Päätettiin, että ei lisätä koodistoon kaikkia Punaisen Kirjan lajeja. Projektiryhmä selvittää mitkä lajit lisätään koodistoon.

 

Puukaupan sanomien tilannekatsaus

Esitys: Käydään läpi puukaupan sanomiin kevään aikana tehdyt muutokset dokumentaation kautta. Esitykset löytyvät myös julkaisusivustolta puukaupan muutosdokumentista

(https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190402.pdf).

Käsittely:

Asialistan keventämiseksi muutosehdotuksia ei käyty erikseen läpi. Todettiin, että puukaupan sanomia ei olla tällä hetkellä virallistamassa.

 

ContactInformation-rakenteeseen suunnitellut muutokset (kenttien pituuksien muutokset)

Tausta: Kaikista standardisanomista löytyvää ContactInformation-rakenteeseen on toivottu muutoksia, sillä esimerkiksi OrganizationName-kentän 80 merkin pituus ei nykyisellään riitä kuvaamaan kaikista pisimpiä organisaatioiden nimiä. Tarpeeseen vastamaan on suunniteltu kokouskutsun liitteenä olevan kuvan mukainen esitys. Esityksen kenttien pituudet perustuvat JHS-suosituksiin, paitsi sähköpostikentän tapauksessa, jossa pituus perustuu tekniseen standardiin.

Käsittely: Todettiin tilanne. Muutokset on jo toteutettu työversioon skeemapaketista V16 alkaen, ja ne siirtyvät sanomien uusiin versioihin sitä mukaan kun sanomia virallistetaan.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat

Tausta: Woodforce-järjestelmässä tapahtuneen kehityksen vuoksi kuluneen kevään aikana on edistetty puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomia siinä määrin, että sanomakokonaisuus edennyt kaksi versiota eteenpäin. Työversioina ovat olleet sekä sanoman versio 1.2 ja 1.3.

Käsittely: Todettiin tilanne, ja päätettiin esittää toiminnanohjauksen sanomien työversioita skeemapaketeista V15 ja V16 virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa. Virallistamisen jälkeen toiminnanohjauksen sanomista julkaistaisiin viralliset versiot PMTO1.2 ja PMTO1.3.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Janne Loikkanen nosti esille koodistoihin liittyvän yksikkö- ja laatukysymyksen. Metsätietostandardeissa on erilaisille yksiköille ja laaduille (kuten km, kpl, e/ha, ”kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus” jne.) suuri määrä koodistoja. Näissä koodistoissa on melko paljon päällekkäisyyksiä. Näiden yksiköiden ja laatujen ilmaisemisessa olisi paljon yhtenäistämisen (standardoinnin) varaa. Muutos olisi äkkiseltään kuitenkin hyvin suuri, sillä useissa sanomissa on kiinteänä osana oma yksikkökoodistonsa.

Räsänen: nykyinen rakenne on ongelmallinen, vrt. papiNet, joissa on vain yksi yksikkökoodisto. Mutta muutos on iso, ja voi olla käytännössä mahdoton lähteä tässä vaiheessa enää tekemään muutosta.

Loponen: Jos tällaiseen koodimuunnokseen lähdettäisiin (vaikka onkin isotöinen), niin voisiko siirtymävaiheeseen luoda rinnakkaisen koodiston, ja pikkuhiljaa siirryttäisiin ns. pakotetusti vanhasta koodistosta uuteen

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Järjestetään viimeinen kesälomakautta edeltävä yleiskokous 4/2019 juhannusviikolla 18.6.2019 klo 9-11.

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous tiistaina 11. kesäkuuta klo 9-11 online-kokouksena.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2019 muistio

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Miika Päivinen Stora Enso, Virve Rehu Tornator, Seppo Sokkanen Tieto, Risto Juntunen Kuutio.fi, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

– Yleiskokousten asialistakäytäntöjen muutos

Käsittely: Asialistoja on toivottu toimitettavaksi hyvissä ajoin etukäteen edes otsikkotasolla kuvattuna. Jatkossa pyritään siihen, että asialistat toimitetaan otsikkotasolla yli kuukausi ennen kokouksia, ja asialistoja tarkennetaan kokouksen lähestyessä.

 

 1. Puukaupan sanomien tilanne 

Metsänhoitotahto

Tausta: Monimetsä-hankkeen yhteydessä on laadittu luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista. Tarkistuslistan sisällyttäminen osaksi puukaupan sanomia on ollut keskusteluissa. Menetelmiä tarkistuslistan välittämiseen ovat esimerkiksi pdf-tiedoston kuljettaminen sanoman liitteenä, tai Operation-rakenteen alta löytyvän Specification-koodiston käyttäminen. Todetaan tilanne ja katsotaan jatkotoimenpiteet.

Käsittely: Käytiin tilanne läpi, ja todettiin että jo olemassa olevilla versiolla puukaupan sanomista voidaan tehdä tarkistuslistan siirto pdf-liitteenä.

Toimenpiteen tarkennekoodilla (Operation – Specification) tehtävä tiedonsiirto voidaan tehdä jo V16-skeemapaketista alkaen (koodiston täydennykset viety jo skeeman työversioon).

 

Puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämiseksi

Tausta: Puumarkkinatyöryhmän suosituksen pohjalta on laadittu muutosehdotukset puukaupan sanomiin, ja muutosehdotukset löytyvät puukaupan muutosdokumentin sivuilta 3-4.

https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20190228.pdf

Janne Loikkanen esitteli puumarkkinatyöryhmän suosituksen perusteella puukaupan sanomiin laadittuja muutosehdotuksia. Muutosehdotukset kohdistuvat sekä tarjouspyyntöön että tarjoukseen.

Päivinen: kohdistuvatko esitetyt kustannukset jotakin arvoyksikköä kohden vs. vai esitetäänkö kustannukset absoluuttisina lukuina?

Loikkanen: huomioitava skeemassa että kustannukset tulee voida esittää e/arvoyksikkö tai kokonaissummana

Muutokset tehdään skeemapaketin V16 työversioon, ja uusi versio puukaupan sanomista voitaisiin tarvittaessa virallistaa kesäkuussa.

 

 1. Erityispiirretietokoodiston uudistamisen tilanne

Koodiston uudistamisen toteutuksen aikataulu – toteutus työversioon, virallistaminen kesäkuussa 2019?

Käsittely: Standardoinnin projektiryhmä on valmistautunut viemään uuden jaotteluesityksen (yksityiskohtaisempi versio, https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/Erityispiirrekoodisto_ryhmittelyehdotus.xlsx) skeeman työversioon. Esitystä ei vastustettu, ja projektiryhmä etenee muutoksien viemisessä skeemaan. Muutos tulee käyttöön eri sanomissa sitä mukaa, kun sanomia virallistetaan.

 

Laji.fi -yhteys

Erityispiirretietokoodistoon on valmius liittää myös laji.fi-sivustolta löytyvä URI-tunniste, jonka takaa löytyy tarkemmat tiedot koodistossa esitetystä lajista. Projektiryhmä on liittänyt standardoinnin koodistosta löytävien lajikoodien perään laji.fi-mukaisen MX-tunnisteen, ja muutokset voidaan vielä työversioon kunhan Luomuksen asiantuntijat ovat tarkistaneet muutokset.

Virve Rehu kysyi, ovatko kaikki uuden Punaisen Kirjan 2019 lajit mukana metsätietostandardien koodistossa. Vastaus: Tällaista tarkastusta ei ole tehty, mutta se tulee ottaa standardoinnin projektiryhmän työlistalle.

 1. Kehitysehdotukset kuviomuotoisen mv-tiedon sanomaan ja erityispiirretietojen sanomaan

Säästöpuuryhmien esittäminen:

Käsittely: Keskusteltiin tarpeesta kuvata säästöpuiden esittäminen metsätietostandardissa. Säästöpuut voidaan tulevaisuudessa erottaa omaksi ositteekseen puuluokan perusteella.

Säästöpuuryhmä voitaisiin ensi vaiheessa esittää erityispiirresanomassa pisteellä ja tarkenteella säästöpuuryhmä. Jos halutaan esittää puumäärää, voitaisiin käyttää erityispiirretietosanomaan lisättävää, uutta vapaaehtoista TreeStandData-elementtiä. Projektiryhmä ottaa muutosten skeemaan viennin työn alle.

Aihkipuu TreeClass-koodistoon:

Käsittely: Lisätään Treeclass-koodistoon koodit Aihkipuulle ja Säästöpuulle.

 

 1. Kehitysehdotus ContactInformation-rakenteeseen

OrganizationName-kentän pituuden muuttaminen 80 –> 200 merkkiin

Käsittely: Viedään organisaatiokentän pituuden pidentäminen standardin työversioon. Projektiryhmän on vielä tarkennettava, tehdäänkö nosto 200 merkkiin, vai olisiko jokin muu pituus soveltuvampi. Muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin uusiin versioihin metsätietostandardien sanomista.

Juntunen: kannattaa varmistaa että kenttien pituudet jatkossa riittävät, tämänkaltaiset muutokset ovat standardin käyttäjille haastavia.

Päivinen: onko tarkistettu patentti- ja rekisterihallituksen käyttämiä kenttien pituuksia, voisiko yhtenäistää heidän kanssaan (yhtymäthän pitää kai rekisteröidä sinne).

 

 1. Muiden standardisanomien ajankohtaiset asiat 

Puunkorjuun ja metsänhoidon sanomien lukitseminen

Standardoinnin julkaisukäytäntöjen kehittäminen

Käsittely: Kerrottiin, että Woodforce-järjestelmän uuden version tuotantoon menosta johtuen on tarve lukita skeemapaketti V15 versioon V15.01. Skeemapaketissa V15.01 on toiminnanohjauksen sanomien viimeisimmät, tuotantokäyttöön menevät muutokset, ja tämä asettaa vahvan paineen koko skeemapaketin V15 lukitsemiselle. V15-paketin lukitsemisen jälkeen avataan skeemapaketti V16 työversioksi. Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanoman uusi versio virallistetaan aikanaan kesäkuun ohjausryhmän kokouksessa.

V15-paketin lukitseminen ns. ”normaalin” kesä- ja joulukuussa tapahtuvien ohjausryhmäkokousten välillä on saanut standardoinnin projektiryhmän pohtimaan nykyisen sanomien lukitsemis- ja virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Perinteisesti standardoinnissa on pyritty työskentelemään yksi puolivuotiskausi yhden skeemapaketin parissa, ja pitämään vuosittainen skeemapakettien määrä max. 2-3 paketissa. Tämä käytäntö sopii kuitenkin huonosti sovelluskehityksen luonteeseen, sillä sanomien tuotantokäyttöön otot eivät seuraa tätä tällaista ns. vuosikelloajattelua. Tästä taas on seurannut se, että sanomista on otettu tuotantoon ns. väliversioita, eli versioita jotka eivät ole virallisia eivätkä lukitusta skeemapaketista. Väliversioiden käyttö aiheuttaa suuria haasteita standardoinnille, ja toimintaa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että kun tunnistetaan tilanne jossa jokin sanoman versio on menossa tuotantokäyttöön, lukitaan tuotantokäyttöön otettava skeemapaketti saman tien.

 

 1. Muut esille tulevat asiat 

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään online-kokouksena tiistaina 7.5.2019 klo 13-15.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2019 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 1/2019 muistio

 1. tammikuuta 2019 klo 9-11 online kokous

Osallistujat: Janne Uitamo SMK, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Mika Galkin Luke, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Janne Uuttera UPM, Veijo Loponen Metsä Group, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Ohjausryhmä kokoontui 13.12.2018

Käsittely: Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan yleiskokouksen 6/2018 ehdottamien sanomien lukitsemisen ja virallistamisen. Ohjausryhmä virallisti työversiot seuraavista sanomista (skeemapaketin V14 työversiosta):

 • Metsävaratietojen päivityspyyntö
 • Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus
 • Omavalvontatiedot
 • Maastomittaustiedot
 • Metsäkeskuspäätös
 • Kemera-maksatussanoma
 • Metsäkeskussanomien palauteviesti
 • Kemera-tiedot (avoin metsätieto)
 • Metsänkäyttöilmoitustiedot (avoin metsätieto)
 • Hilamuotoiset mv-tiedot (avoin metsätieto)

Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin metsätietostandardointi kymmenvuotisseminaarin järjestämisestä syyskuussa, sekä standardisanomien virallistamiskäytäntöjen kehittämisestä. Tulevien metsäkeskussanomien versioiden kohdalla tullaan kokeilemaan uudenlaista virallistamiskäytäntöä, jossa sanomia ei julisteta viralliseksi ennen kuin ne on otettu käyttöön tuotannossa.

Seuraava ohjausryhmän kokous sovittiin järjestettäväksi 3. kesäkuuta 2019.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Puukauppastandardien status

Tausta: Puukaupan sanomien viimeisin virallisin versio löytyy skeemapaketista V13. Puukauppastandardeihin mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttavia muutoksia ovat esim. Monimetsä-hankkeessa määritetty luonnonhoidon tarkistuslista (ns. metsänhoitotahto, https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitotoimenpiteiden-tarkistuslista-ja-neuvontatyokalu), sekä puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämisestä (https://mmm.fi/documents/1410837/1516691/Puumarkkinaty%C3%B6ryhm%C3%A4n+suositus+9-2018/f162c0c6-d8b9-4108-8d3f-c8e238601c08/Puumarkkinaty%C3%B6ryhm%C3%A4n+suositus+9-2018.pdf)

Käsittely: Todettiin, että monia asioita sekä valtakirjakauppaan että metsänhoitotahtoon liittyen tuetaan jo nykyisissä sanomarakenteissa. Moniin puuttuviin asioihin löytyy valmis ratkaisuehdotus metsätietostandardien julkaisusivustolta (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170517.pdf). Standardoinnin valmistelutyöryhmä perehtyy kevään aikana mahdollisiin puutteisiin rakenteissa ja laatii ratkaisuehdotukset. Mahdollisten uusien lisättävien elementtien osalta todettiin erittäin tärkeäksi, että uudet elementit ovat skeemarakenteessa vapaaehtoisia. Tämä on tärkeää mm. skeemojen takautuvan yhteensopivuuden kannalta.

 

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Ohjausryhmän kokous virallisti skeemapaketin V14. Virallistamisjulkaisu on lähes valmis.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli skeemapaketin V14 julkaisun tilannetta. Ohjausryhmä virallisti kokouksessaan useita sanomia skeemapaketista V14, ja näihin sanomiin liittyvä viimeisin virallinen skeemapaketti tulee olemaan V14.06. Julkaisu tapahtuu maanantaina 28.1.2019, jonka jälkeen avataan sanomien työversioksi skeemapaketti V15.

 

Erityispiirrekoodiston uudistamisen tilanne

Tausta: Metsätietostandardien laajan erityispiirretietokoodiston uudistamista selvitettiin useissa kokouksissa ja työpajoissa vuoden 2018 aikana. Muutostyön keskeiset linjat ovat hahmottuneet, ja valmiudet aloittaa käytännön muutostyöt on saavutettu.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli mistä ehdotuksen erityispiirrekoodiston uudeksi luokitteluksi voi julkaisusivustolta löytää (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/Erityispiirrekoodisto_ryhmittelyehdotus.xlsx). Nykyinen esitys pohjautuu pääosin Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän koodistojaotteluun. Linkin takaa löytyvään jaotteluesitykseen on syytä tutusta, jo pohtia voisiko ehdotetulla muutoksella olla vaikutuksia organisaationne tietojärjestelmän toimintaan! Standardoinnin projektiryhmä ei voi antaa tähän yksiselitteistä vastausta, sillä koodistoa hyödyntävät järjestelmät on voitu toteuttaa hyvin moninaisilla tavoilla.

Koodiston uudistamiseen liittyen on vielä pohdittava, kuinka syvä koodistohierarkia koodistoon tehdään – tarkoittaen tällä käytännöllisesti kuvaten sitä, että luokitellaanko koodit vain excelin sarakkeen I mukaisesti, vaiko sarakkeen I ja J mukaisesti. Koodistouudistamisen aikataulu on myös vielä tarkalleen sopimatta. Bitcompin työjonon osalta muutostöihin voitaisiin käydä pian, mutta varsinaista toteutusajankohtaa ja -päätöstä ei ole vielä tehty.

 

Metsäkeskussanomat

Tausta: Metsäkeskussanomiin kuuluvia metsäkeskuspäätös- ja maksatussanomia päivitettiin kiireisellä aikataululla viime vuoden syksyllä. Metsäkeskus aikoo ottaa nämä sanomat käyttöön uudessa Tiedonsiirtopalvelussaan.

Käsittely: Käytiin hyvin nopeasti läpi metsäkeskussanomiin viime vuoden lopulla tehtyjä muutoksia. Todettiin, että Metsäkeskus on ottamassa sähköisessä tiedonsiirrossaan käyttöön tarkastustietojen, metsäkeskuspäätöksen, maksatusilmoituksen, sekä metsävaratiedon päivityssanomat kuluvan kevään aikana.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisaatio:

Tausta: Tapio Oy:ssä työstettävä metsänhoitosuositusten digitalisointihanke etenee. Metsätietostandardoinnin osalta ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan metsänhoitosuositusten ja metsätietostandardin koodistojen yhteneväisyyttä. Mahdolliseen tiedonsiirtorakenteiden pohtimiseen käydään myöhemmin varsinaisen sovelluskehityksen käynnistymisen myötä.

Käsittely: Todettiin, että metsätietostandardien koodistojen on syytä olla linjassa metsänhoitosuositusten kanssa. Mahdolliset koodistomuutokset on syytä toteuttaa kerralla (liittyen erityispiirrekoodiston uudistamistyöhön). Projektiryhmä seuraa metsänhoitosuositusten digitalisoinnin tilannetta.

 

 1. Muut asiat

Yleiskokousten sisältöjen kehittäminen

Tausta: Ohjausryhmässä esitettiin toive, että yleiskokousten pääpiirteittäiset asialistat voisivat olla selkeästi nykyistä käytäntöä aikaisemmin saatavilla.

Käsittely: Todettiin tilanne, ja standardoinnin projektiryhmä käy selvittämään asiaa. Todennäköinen ensi vaiheen parannus tilanteeseen voisi olla se, että yleiskokousten ajankohdat ilmoitettaisiin vuoden alussa koko vuodeksi kerrallaan, ja kokousten pääpiirteittäisiä aiheita pyrittäisiin määrittämään aina yksi kokous eteenpäin. Yleiskokouskutsut voitaisiin toimittaa osallistujien kalentereihin etukäteen, ja kokousten asialista voitaisiin tiedottaa kalenterikutsun kautta.

 

 1. Seuraava kokous

Käsittely: Sovittiin seuraava kokous järjestettäväksi 21. maaliskuuta 2019 klo 13-15 online-kokouksena. Vuoden 2019 seuraava yleiskokoukset tulevat mahdollisesti standardoinnin projektiryhmän etukäteen kalenteroimina.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2018 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2018 muistio

Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 klo 13-15 online-kokous

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Mika Galkin Luke, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Virve Rehu Tornator, Tapio Räsänen Metsäteho, Seppo Sokkanen Tieto

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontuu 13.12.2018

Käsittely: Todettiin tilanne. Kokouksen osallistujilla ei ollut ehdotuksia ohjausryhmän kokouksen asialistalle.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Syksyn aikana on työskennelty skeemapaketin V14 parissa mm. metsäkeskussanomiin liittyen. Julkaisusivuston sijainti ja sisältö ovat muuttuneet syksyn aikana merkittävästi.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli uutta metsätietostandardoinnin julkaisusivustoa osoitteessa https://bitcomp.com/metsatietostandardit/?lang=fi. Huomattavaa uudella sivulla on esimerkiksi uudistunut sanomien versiotaulukko, jossa työversiot ja viralliset versiot sanomista on eritelty omille välilehdilleen. Vanhassa sijainnissa oleva sivusto poistuu todennäköisesti vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen uudelleenohjaus uudelle sivulle. Lisäksi käytiin läpi viimeisimpiä julkaistuja skeemapaketteja.

 

Metsäkeskussanomat

Tausta: Metsäkeskuksen sovelluskehityksen yhteydessä on havaittu puutteita omavalvonnan, metsäkeskuspäätöksen ja metsäkeskuksen maksatussanoman sisällöissä, ja niitä on jouduttu muuttamaan aivan viime aikoina.

Käsittely: Tutustuttiin muutoksiin. Omavalvontaan jouduttiin lisäämään Objectin SelfMonitorinBasicData-elementin alle MKI:n numero. Metsäkeskuspäätöksiin ja maksatussanomiin jouduttiin myös tekemään muutoksia mm. päätösperustelutekstikentän pidentämisen (päätös) ja asiamiestä kuvaavan rakenteen (maksatus) lisäämisen muodossa. Muutokset löytyvät skeemapaketin V14 uusimmista työversioista.

Metsäkeskussanomiin liittyen Tapio Räsänen pohti metsätöiden toteutustiedon siirtoon liittyen, voisiko toteutustietosuosituksessa mainittu metsänomistajan lupa toteutustiedon siirtoon olla osa metsänkäyttöilmoituksen sanomaa.

 

Erityispiirretietokoodiston muutos

Tausta: 18. lokakuuta ja 22. marraskuuta järjestettiin erityispiirretietokoodiston uudistamista käsittelevät teemakokoukset. Kokouksissa keskusteltiin muutoksen perusteluista, ajankohdasta, sekä mahdollisesta tulevasta uudesta koodistoryhmittelystä. Uuden koodistoryhmittelyn pohjaksi on muodostumassa Metsäkeskuksen Aarni-järjestelmässä käyttämä koodistojoukko.

Käsittely: Todettiin tilanne. Erityispiirretietokoodiston uuden jaottelun pohjaksi on muodostumassa Metsäkeskuksen käyttämä jaottelu, ja koodiston uudistustyötä jatketaan vuonna 2019.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomiin on tehty syksyn aikana joitakin muutoksia Woodforce-hankkeen ehdotuksesta. Standardoinnin projektiryhmä on toteuttanut muutokset ja vienyt ne julkaisusivustolle.

Käsittely: Woodforce-hankkeen edustajia ei ollut paikalla, joten todettiin lyhyesti syksyn aikana työversioon toteutettujen muutosten tilanne. Woodforce-hankkeen kanssa on sovittu nykyisen työversion virallistamisesta vuoden lopulla.

 

 1. Virallistamisesitykset ohjausryhmän kokoukselle

Tausta: Ohjausryhmän kokous järjestetään 13.12.2018. Ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan metsätietostandardisanomien työversioiden virallistamista valmistelutyöryhmän ehdotusten perusteella.

Käsittely: Projektiryhmän esityksestä päätettiin esittää seuraavien sanomien työversioita ohjausryhmän kokoukselle virallistettavaksi.

 • MKMVTP_TV14                         Metsävaratietojen päivityspyyntö
 • PMTO_TV14                               Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus
 • MKOVT_TV14                            Omavalvontatiedot
 • MKP_TV14                                  Metsäkeskussanomien palauteviesti
 • MMT_TV14                                Maastomittaustiedot
 • MKPS_TV14                               Metsäkeskus – päätös
 • MKMA_TV14                              Metsäkeskus – maksatus
 • KEMERATK_TV                           (avoimet) Kemera-tiedot
 • MKITK_TV                                   (avoimet) Metsänkäyttöilmoitustiedot
 • MVHILATK_TV                           (avoimet) Hilamuotoiset metsävaratiedot

 

 1. Metsätietostandardointi 2019

Tausta: Metsätietostandardointia tullaan jatkamaan vuonna 2019 normaaliin tapaan. Standardoinnin teknisen konsultin kilpailutus kaudelle 2019-2021 on tehty ja hankintapäätös Metsäkeskuksella tehty. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa koostetaan parhaillaan, ja se esitellään ohjausryhmälle joulukuun kokouksessa.

Ensi vuoden toimintaa mm.:

– perustyöt, eli nykyisten standardikokonaisuuksien ylläpito ja kehitys – mm. puukauppa, toiminnanohjaus, metsäkeskussanomat. Valtaosa työstä menee tähän.

– ontologia-asioiden edistämien, eli Y-alustan koodistojen mahdollinen käyttöönotto, sekä ontologia-asioiden edistäminen ministeriön kanssa sovittavan mukaisesti

– Tapion metsänhoitosuositusten digitalisaation standardointilinkki

– erityispiirretietojen koodistouudistuksen julkaisutyöt

Käsittely: Käytiin läpi ensi vuoden toiminnan suuntaviivoja. Todettiin, ett suuri osa työstä menee ns. perustöihin, eli tuotantokäytössä olevien sanomien pienkehitykseen ja ylläpitoon.  Ontologia-asioiden kehittämistä jatketaan ensi vuonnakin. Uusina realisoituvina asioina mahdollisesti 2019 käynnistyvä metsänhoitosuositusten digitalisaation standardointiyhteys.

 

 1. Standardoinnin virallistamiskäytäntöjen kehittäminen

Tausta: Kuluneen vuoden aikana on havaittu, että metsätietostandardoinnissa nykyisin käytössä oleva sanomien virallistamismenettely on sellaisenaan hieman ongelmia tuottava. Vuoden aikana on jouduttu muuttamaan useita jo virallistettuja sanomia siinä vaiheessa, kun sanomia on ruvettu ottamaan käyttöön sovelluskehityksessä. Käytäntö on osoittanut, että sanomat ovat usein niin monimutkaisia, että ne voidaan viimeistellä kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun koodari alkaa soveltamaan sanomaa. Käytäntöä voitaisiin ainakin joidenkin sanomien osalta kehittää siihen suuntaan, että sanoma voitaisiin julistaa viralliseksi sitten, kun se on onnistuneesti otettu käyttöön.

Käsittely: Keskusteltiin asiasta ja todettiin ongelma. Jatkokeskusteluja asiasta käydään ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2018.

 

 1. Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan 2019 ensimmäisen yleiskokouksen ajankohta.

Käsittely: Sovittiin, että vuoden 2019 ensimmäinen yleiskokous järjestetään torstaina 23. tammikuuta 2019 klo 9-11.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 5/2018 muistio

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Janne Uitamo SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Elina Koskimäki Bitcomp, Maarit Haavisto Metsä Group, Veijo Loponen Metsä Group, Juha Niemi Trimble, Veera Ikonen Trimble, Kati Kontinen Tapio, Seppo Sokkanen Tieto, Rami Koivula CGI, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 5/2018 muistio

Torstai 30. elokuuta 2018 klo 13-15 online-kokous

 1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokoontui 14.6.2018

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että kesäkuun puolessa välin järjestetyssä sähköpostikokouksessaan ohjausryhmä virallisti omavalvonnan sanomat istutuksen, kylvön ja maanmuokkauksen osalta.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Kokouksessaan ohjausryhmä virallisti omavalvonnan sanomia skeemapaketista V13. Nykyinen työversion on skeemapaketti V14.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi julkaisusivuston viimeaikaisista muutoksista. Kesäkuun yleiskokouksen jälkeen on julkaisusivustolla on tapahtunut vain vähän. Tehdyt muutokset liittyvät mm. omavalvontaan, metsäkeskussanomien palauteviestiin, ja skeemapaketin V14 julkaisemiseen uudeksi standardien työversioksi. Tarkat muutokset ovat nähtävillä julkaisusivuston Uutta sivulla- ja Muutoshistoria-taulukoissa.

 

Omavalvonta

Tausta: Ohjausryhmä virallisti 14.6. kokouksessaan maanmuokkauksen, istutuksen ja kylvön sanomat.

Käsittely: Tutustuttiin lyhyesti uusien omavalvontasanomien sisältöön ja sanomien sijaintiin julkaisusivustolla.

 

Metsävaratiedon standardi

Tausta: Projektiryhmälle on esitetty puuston syntytavan kuvaamista metsävaratiedon standardissa. Ehdotus koskee skeemasta löytyvää mutta pois kommentoitua SeedlingBeginningCodeType-rakennetta. Puuston syntyperän tuntemisella on vaikutusta kasvumalleissa kuvattavaan puuston kasvuun, ja olisi tarpeen että standardissa syntyperää voitaisiin kuvata. Elementin koodauksesta ehdotus on SeedlingBeginningCodeType koodaus 1= luontainen, 2 = kylvö ja 3 = istutus.

Esitys: Päätettiin ottaa SeedlingBeginningCodeType-rakenne käyttöön kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomassa. Muutos tulee virallisesti voimaan versiossa MV1.9. Päätettiin lisätä koodistoon myös uusi arvo 0 Syntyperä ei tiedossa.

 

Metsävaratiedon päivityspyyntö

Tausta: Metsävaratiedon päivityspyyntö (päivityssanoma) on ollut työn alla vuoden 2018 ajan. Sanoman tarkoituksena on mahdollistaa kevyiden, metsävaratiedon päivittämiseen liittyvien yksinkertaisten sanomien välittäminen järjestelmien välillä. Sanomaan on suunniteltu erilaisia metsävaratiedon päivittämisen käyttötapauksia, jotka on listattu alla. Standardoinnin projektiryhmä arvioi, että sanoma on nyt siinä pisteessä, että sen ensimmäisen version voisi sisällöllisesti lukita.

Käsittely: Käytiin läpi metsävaratiedon päivityspyynnön sanoma pääpiirteittäin. Todettiin, että sanomasta tulee kaksi versiota: Metsäkeskuksen kanssa käytävään sähköiseen asiointiin tarkoitettu sanoma (metsävaratiedon päivityspyyntö) ja yleisempään toimijoiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu sanoma (osa maastomittaustietoja). Rakenteellisesti nämä sanomat ovat käytännössä identtiset, lukuun ottamatta metsäkeskussanomiin kuuluvaa ”metsäkeskuskirjekuorta”. Päätettiin, että sanoman sisältö lukitaan jatkokehitykseltä skeemapaketissa V14.03, pois lukien ”Karttamerkit”-käyttötapaus, joka vaatii vielä jatkotyöstöä.

Metsävaratiedon päivityspyynnön käyttötapaukset (samassa sanomassa voidaan välittää käyttötapauksien yhdistelmiä):

 • inventointipuustotiedot
 • kasvupaikkatiedot
 • käytönrajoitteet
 • erityispiirteet
 • toimenpiteen toteumatiedot
 • toimenpiteen ehdotustiedot
 • muistiinpanot
 • saavutettavuus
 • paikkatieto
 • karttamerkintä (ei mukana nyt lukittavassa versiossa)

 

 1. Koodistoihin ja ontologiaan liittyvät kehitystyöt

Tausta: Alkuvuoden yleiskokouksissa puheena on ollut standardin erityispiirretietokoodiston uudelleenjärjestely. Kesän aikana standardoinnin projektiryhmä on työstänyt alustavia ehdotuksia siitä, miten erityispiirretietojen koodisto voitaisiin tulevaisuudessa jaotella. Tarkoituksena on järjestää syyskauden aikana teemakokous erityispiirrekoodiston uudesta muodosta. Kokous on tarkoitus järjestää live-kokouksena esim. SMK:n Pasilan toimistolla Helsingissä.

Teemakokouksen sisältöehdotuksia:

 • Toimijat tuovat esille omia tarpeitaan jäsentää koodistoa pienempiin kokonaisuuksiin
 •                            Onko osakoodistoilla toimijoille itsellään käyttöä (mikä jo sinällään hyvä jakamisen peruste)
 • Keskustelua uudelleen jäsentämisen tarpeesta, logiikasta, jne.
 • Osakoodistoihin tai yksittäiseen koodistoihin liittyvät viittaukset tarkempaan kuvaukseen
 •                            esim. lajit.fi sisällön hyödyntäminen viitesisältönä siltä osin kun erityispiirrekoodisto sisältää laji-informaatiota
 • Standardoijien esitys/vaihtoehdot mahdollisesta koodiston jakamisesta osiin
 •                            Tämä voidaan esittää kutsussa keskustelujen pohjaksi
 • Koodiston / koodien dokumentoinnin tarve / taso / …
 • Erityispiirre-koodisto on tällä hetkellä käytössä kokonaisuudessaan mm.
 •                            Metsävaratiedoissa
 •                            Erityispiirretiedoissa
 •                            Puukaupan tiedoissa
 •                            Toiminnanohjauksen kokonaisuudessa

Käsittely: Käytiin läpi erityispiirrekoodiston uudistamisen syitä. Todettiin, että vaikka koodistouudistamiseen liittyvät työt voidaan aloittaa, ei koodiston varsinaisella uudistamisjulkaisulla ole mikään varsinainen kiire. Päätettiin, että järjestetään erityispiirrekoodistojen uudistamisen teemakokous 18. lokakuuta klo 10-15 Helsingin Pasilassa Metsäkeskuksen toimistolla. Teemakokoukseen toivotaan aktiivista osallistumista toimijoiden suunnalta. Erityispiirrekoodisto on käytössä metsävaratiedon, erityispiirretiedon, toiminnanohjauksen ja puukaupan sanomissa, ja nämä sanomat ovat erittäin laajassa käytössä toimijakentällä. Osallistumalla teemakokoukseen toimijoilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen erityispiirrekoodisto metsätietostandardissa on käytössä tulevina vuosina.

Kokoukseen liittyvät kalenterivaraukset toimitetaan metsätietostandardoinnin sähköpostilistalle pian. Ennen kokousta standardoinnin projektiryhmä toimittaa pohjaesitykseksi oman esityksensä koodiston jaottelusta.

 

 1. Ontologia-asiat ja Y-alusta

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on yhteistyössä MMM:n kanssa pohtinut metsätietostandardointiin liittyviä ontologia-asioita, ja lähtenyt jatkoselvittämään metsätietostandardoinnin ja YTI-hankkeeseen (https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-kansilehti) liittyvän Y-alustan mahdollisia synergioita. Standardoinnin projektiryhmä on pitänyt Y-alustan kehitystiimin kanssa työpajan, jossa standardoinnin ja Y-alustan liittymäpintaa selvitettiin.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että standardoinnin projektiryhmä oli käynyt tutustumassa Y-alustaan paikan päällä. Y-alustan Tietomallit-osio ei välttämättä sovellu suoraan metsätietostandardien julkaisukanavaksi ja ylläpitoalustaksi. Koodistot-osioon olisi sen sijaan mahdollista ottaa käyttöön metsätietostandardoinnin koodiston julkaisu/ylläpitoväylänä. Y-alustan kautta ylläpidettävä koodisto voisi mahdollistaa nykyistä ”excel-käytäntöä” dynaamisemman koodiston, joka olisi saavuttavissa myös rajapinnan kautta. Huomautettiin, että tämänkaltainen dynaamisuus on omiaan myös aiheuttamaan ongelmia nykyjärjestelmissä.

Selvitystä Y-alustan hyödyntämisessä standardoinnissa jatketaan yhä, ja merkittävät muutokset esim. Koodistot-palvelun käyttöönotossa vaativat ohjausryhmän päätöksen.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Ensi vuoden suunnittelu

Käsittely: Heikki Eronen kertoi, että tuttuun tapaan syksyn aluksi on alkamassa tulevan vuoden toiminnan suunnittelu. Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että kun vuosina 2017-2018 aikana standardoinnissa on saatu isoja hankkeita maaliin, niin vuosi 2019 saattaa olla hieman rauhallisempi ja keskittyä enemmän ylläpitoon. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan palataan yleiskokouksessa 6/2018.

Mikäli toimijoilla on mielessään mitä tahansa metsätietostandardointiin liittyviä kehitystarpeita vuoden 2019 (tai myöhempienkin vuosien) osalta, nyt on erinomainen aika ottaa yhteyttä heikki.eronen(at)metsakeskus.fi ja ruveta edistämään asiaa.

 

 1. Suositus nimiavaruuksista Ohjeita metsätietostandardien käyttöönottajalle

Käsittely: Julkaisusivustolla tullaan julkaisemaan kuvamuotoinen ohje metsätietostandardin sanomien käyttöönotosta. Ohjeessa kuvataan mm. sanoman valintaa, version valintaa ja nimiavaruuksiin liittyviä suosituksia. Standardeja käyttävien tahojen on suositeltavaa tutustua ohjeeseen.

Luonnostasolla olevasta ohjeesta esitettiin kommentti, että suurin osa toimijoista tukee sitä että nimiavaruuksiin liittyvä etuprefiksi ei ole määritelty (esim. ContactInformation-rakenteen tapauksessa xmlns:ci vs. xmlns:n?), ja etuprefiksin ohjeistaminen määrättyyn nimettyyn muotoon voi olla ongelmallista.

 

 1. Seuraava kokous

Käsittely: Sovittiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään 28.11.2018 klo 13-15 online-kokouksena. Kyseessä on todennäköisesti kuluvan vuoden viimeinen yleiskokous.