Valmistelutyöryhmän kokouksen 5/2017 muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2017 muistio

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Mika Galkin Luke, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Markku Ekdahl MTK, Ilona Hohteri UPM, Janne Uuttera UPM, Timo Järvinen Versowood, Tuula Kuisma Stora Enso, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto

 

1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokous järjestettiin 2.6.2017

Käsittely: Heikki Eronen kertoi ohjausryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista. Kokouksessaan ohjausryhmä käsitteli sanasto/ontologia-asioita, standardointiseminaarin järjestämistä ja virallisti puukaupan sanomakokonaisuuden. Sanasto/ontologiatyössä keskusteltiin sanasto- ja ontologiatyön tarpeellisuudesta standardointiprosessin osana. Tällä työllä tarkoitetaan metsäalalla ja metsätietostandardeissa käytettävien käsitteiden (kuten ”pikkutukki”, ”harvennushakkuu”) ja niiden välisten suhteiden yhteistä määrittelyä. Todettiin, että sanomakuvaukset ja koodistot -excelissä Sanomakuvaukset ja rakenteet –välilehdellä (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomaexcelit/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx ) on jo aloitettu jossain määrin tarkoitetun kaltaisen työn tekeminen. Sovittiin, että standardointityötä tekevät perehtyvät tarkemmin sanasto- ja ontologiatyöhön ja miettivät miten se voitaisiin kytkeä tiiviimmin standardointityöhön.

Standardointiseminaarista todettiin, että seminaarin järjestäminen on kannatettava idea. Seminaariin voisi sisältyä valmistelutyöryhmän yleiskokouksen järjestäminen poikkeuksellisesti ns. paikan päällä –kokouksena, sekä mahdollisesti ohjausryhmän kokous. Ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin seminaarin järjestämisestä joulukuussa 2017, mutta tällä hetkellä näyttää siltä että seminaarin järjestäminen siirtyy vuoden 2018 puolelle.

Lisäksi tarkasteltiin kuluvan vuoden aikana saavutettuja tavoitteita suhteessa projektisuunnitelmaan. Tämän lisäksi päätettiin puukauppastandardien nykyisen työversion PUUKMSK_TV10 virallistamisesta versioksi PUUKMSK1.1. skeemapaketissa v10.14.

 

2. Ajankohtaisten standardien tilanne

Skeemapaketin v11 tilanne:

Tausta: Ohjausryhmä virallisti skeemapaketin v10 kesäkuussa. Työversio skeemapaketista V11 otettiin käyttöön pian kokouksen jälkeen.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi lukitun skeemapaketin V10.14 sisällöstä. Eniten muutostöitä nyt lukitussa skeemapaketissa on tehty puukaupan sanomiin, ja muutostyöt liittyvät Kuutio.fi-palvelun tarpeisiin. Kuutio.fi käyttää tiedonsiirrossaan skeemapakettia v10.07 (ja todennäköisesti v10.14 ja 10.07 validoituvat ristiin ongelmitta, mutta tätä ei ole testattu).

Skeemapaketista V11 on tullut julki jo pari versiota, ja uusin versio on 5.7.2017 päivätty v11.02. Paketissa V11 ollaan tähän mennessä tehty muutoksia metsäkeskussanomiin.

Kesäkuun ohjausryhmän kokouksen jälkeen on ilmennyt vielä tarve virallistaa kuviomuotoisen metsävaratiedon standardin nykyinen versio. Standardoinnin projektiryhmä ottaa virallistamisen työn alle ja tekee tarvittavat virallista edeltävät tarkastukset metsävarasanoman työversion. Tämän jälkeen virallistamista esitettään ohjausryhmälle poikkeuksellisena jälkivirallistamisena.

 

Puukauppa:

Tausta: Kesäkuun kokouksessaan ohjausryhmä päätti virallistaa puukaupan sanomakokonaisuuden.

Käsittely: Todettiin, että Suomen Puukauppa Oy:ltä on tullut lomakauden aikana esitys StemType-koodiston lisäyksestä ylilaholle puulle. Nykyisestä koodistosta löytyy jo koodi 15 Laho, mutta koodia Ylilaho käytettäisiin puulle joka ei kelpaa kuin energiapuuksi (vrt. 15 Laho joka voisi kelvata myös kuiduksi). Päätettiin lisätä StemType-koodistoon uusi koodi ”Ylilaho (energiapuu)”, koodiarvo tarkentuu vielä (mutta todennäköinen koodiarvo on 16).

Muita tiedossa olevia välittömiä muutostarpeita ei Suomen Puukaupalla ollut, mutta todettiin että yhteydenpitoa jatketaan standardoinnin projektiryhmän kanssa. Muutostarpeita melko varmasti tulee lähitulevaisuudessa.

Kauppavalmiista/korjuuvalmiista leimikosta todettiin, että asiaa on työstetty kuluvan vuoden aikana siinä määrin pitkälle, että valmiudet muutosten tekemistä skeemaan asti on periaatteessa olemassa. Viimeinen tarkastelu asiaa työstäneen työryhmän kesken (std-projektiryhmä, SPK Oy, Tapio Oy) on kuitenkin vielä järkevä tehdä ennen skeemaan vientiä. Kauppavalmiin/korjuuvalmiin leimikon muutosehdotuksiin voi tutustua puukaupan muutosesitysdokumentissa https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170517.pdf

 

Omavalvonta:

Tausta: Omavalvonnan sanomia ollaan kesän aikana edistetty kohtalaisen paljon. Metsäkeskussanomiin on viety omavalvontatiedon välitys omaksi käyttötapauksekseen. Omavalvonnan sanomat ovat (ojitusta ja tieasioita lukuun ottamatta) siinä pisteessä, että standardoinnin projektiryhmällä ei ole niihin enää tiedossa olevia muutostarpeita. Kommentteja sanomista odotellaan standardin käyttöönottajilta.

Käsittely: Käytiin läpi omavalvonnan työversion tilannetta. Viiden työlajin osalta (taimikon varhaishoito, NMH, maanmuokkaus, istutus, ja korjuujälki) standardiluonnos on siinä määrin valmis että sovelluskehitystä sen pohjalta voi tehdä. Kaikista mainituista työlajeista löytyy myös esimerkkisanomat. Omavalvonnan työversio kulkee nimellä MKOVT_TV11 ja se löytyy tällä hetkellä skeemapaketista V11.02. Todettiin, että Metsäkeskus on syksyn aikana rakentamassa omavalvontatiedon vastaanottokykyä omiin järjestelmiinsä, ja eräillä toimijoilla on aikomus rakentaa omavalvontatietoa lähettävät päät järjestelmiinsä vielä tämän syksyn aikana.

Kahden työlajin osalta (ojitus ja tieasiat) ei ole vielä valmista. Kärkihankkeen omavalvonnan tietotarpeiden ja WF-hankkeen tietotarpeiden välillä on näiden työlajien osalta lähtökohtainen ero siinä, että kärkihankkeen omavalvonnassa näillä työlajeilla sovelletaan koealatyyppistä ratkaisua, kun taas WF-hankkeessa koealoja ei ole. Standardoinnin projektiryhmä laatii yhteistyössä WF-hankkeen kanssa esityksen koealatyyppisestä tiedon kuvaamistavasta näiden työlajien sanomissa.

Woodforce-hankkeen terveisien yhteydessä selvisi, että Woodforce aikoo muuttaa korjuun omavalvontaan liittyviä sanomiaan. Tämä aiheuttaa muutostarpeita omavalvonnan metsätietostandardiin ko. työlajin osalta. Tarkempi kuvaus muistion puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen osiossa.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Tausta: Woodforce-hankkeessa ollaan tänä vuonna työskennelty metsänparannukseen liittyvien aiheiden kanssa. Viime kokouksessa sovittiin omavalvontaan liittyen, että standardoinnin projektiryhmä toimittaa WF-hankkeelle ehdotuksen kunnostusojituksen esittämisestä omana omavalvonnan työlajinaan.

Käsittely: Mikko Kiviniemi kertoi Woodforce-hankkeen terveiset. Woodforce-hankkeessa työskennellään metsänparannukseen liittyvien aiheiden parissa. Omavalvonnan näkökulmasta Woodforcessa työstetään ensin ojitusasioita ja sen jälkeen tieasioita. Pilottitestien tulosten perusteella WF on muuttamassa korjuun omavalvontaan liittyviä käytäntöjään siten, että koealalta mitataan puustotietoa puulajeittain (ennen vain runkoluku mitattiin puulajitasolla). Tämä aiheuttaa muutoksia nykyiseen omavalvontasanoman työversioon korjuujäljen seurannan osalta. Standardoinnin projektiryhmä ja WF-hanke laativat muutosesityksen yhteistyössä.

Woodforce-hankkeelta on odotettavissa syksyn aikana jonkin verran muutosehdotuksia toiminnanohjauksen standardin nykyiseen työversioon (mm. MapSymbol-kenttään). Todettiin, että ainakaan vielä seuraavassa julkaisussaan syyskuussa Woodforce ei kykene ottamaan sisäiseen käyttöönsä metsätietostandardiskeemapakettia, vaan vielä toistaiseksi jatketaan vallinneella ns. erillisten skeemapakettien käytöllä. Tavoitteena kuitenkin on, että tulevaisuudessa WF kykenisi sisäisessä käytössäänkin hyödyntämään suoraan metsätietostandardien julkaisusivustolta saatavaa skeemapakettia.

 

3. Ensi vuoden toiminnan suunnittelu

Tausta: Metsäkeskuksessa ensi vuoden toiminnan suunnittelu käynnistyy pian. Standardoinnin osalta tulisi siis pyrkiä hahmottelemaan ensi vuoden toiminnan päälinjat.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lyhyesti ensi vuodelle mahdollisesti jo tiedossa olevista suunnitelmista. Metsätietolain mahdollisen muuttumisen myötä seuraava metsätiedon avautuminen saattaa aiheuttaa muutostarpeita mm. metsävaratietosanomiin (niin kuvio- kuin hilamuotoiseenkin) ja mahdollisesti esim. metsäkeskussanomiin. Parhaillaan käynnistymässä olevan metsätietietohankkeen myötä on tarkoitus luoda metsätietostandardeihin metsäteiden kuvaamiseen tarvittavat sanomat. Omavalvonnan kahden keskeneräisen työlajin osalta työ jatkuu mahdollisesti vielä ensi vuoden puolelle. Metsäkeskussanomiin tehdään vuodenvaiheen jälkeen vielä kehitystyötä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun uudistamisen myötä. Lisäksi luonnollisesti jatketaan normaalia standardien ylläpitotyötä ja reagoidaan saapuviin kehitysehdotuksiin.

Suomen Puukauppa Oy ja Woodforce-hanke kertoivat samansuuntaiset terveiset, joissa todettiin ensi vuoden olevan enimmäkseen normaalia ylläpitoa ja sisällön jäädyttelemistä. Muutostarpeita metsätietostandardien suuntaan tulee, mutta ne eivät todennäköisesti ole suuruusluokaltaan samaa kuin kuluvana vuonna.

Ensi vuoden suunnitelmia käsitellään tarkemmin seuraavassa yleiskokouksessa. Toimijoita kehotetaankin tässä vaiheessa olemaan aktiivisesti yhteydessä Metsäkeskukseen ensi vuoden standardointitarpeidensa osalta, yhteyttä voi ottaa osoitteeseen heikki.eronen@metsakeskus.fi

 

4. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

 

5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous tiistaina 26.9. klo 13-15 online-kokouksena.

Valmistelutyöryhmän kokoukset 4/2017 ja 5/2017

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmä kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa 30.5.2017. Alta löydät kokouksen muistion. Valmistelutyöryhmän viides kokous järjestetään tänään tiistaina 15. elokuuta klo 13 online-kokouksena, tervetuloa mukaan! Ota yhteys Heikki Eroseen (heikki.eronen(at)metsakeskus.fi).

Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 4/2017 30.5.2017 klo 13-15 muistio

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Esko Välimäki SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmän kokous järjestetään perjantaina 2.6.2017.

Käsittely: Heikki Eronen kertoi lyhyesti perjantaina 2.6.2017 järjestettävästä metsätietostandardoinnin ohjausryhmän kokouksesta ja sen asialistasta. Ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan sanastoon ja ontologioihin liittyviä asioita (tulisiko metsätietostandardoinnissa panostaa näihin), metsätietostandardointiseminaarin järjestämistä loppuvuodesta, sekä vuoden 2017 aikana saavutettuja tuloksia. Eronen tiedusteli alustavasti kokousväen mietteitä standardointiseminaarin tarpeellisuudesta, ja ajatus sai kannatusta.

 

2. Ajankohtaisten standardien tilanne

Skeemapaketin V10 viimeisimmät muutokset

Tausta: Yleiskokouksessa 25.4. Janne Loikkanen esitteli työn alla olevaan skeemapakettiin V10 viimeisimpiä muutoksia.

Käsittely: Janne Loikkanen kertoi yleisesti viime kokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista skeemapakettiin v10. Edellisen kokouksen jälkeen (v10.07) on tullut kuusi uutta v10-aliversiota, ja uusin aliversio on v10.13. Muutokset liittyvät suurelta osin omavalvontaan, ja muutoksiin voi tutustua esim. julkaisusivustolta löytyvästä muutoshistoriataulukosta.

Puukauppa

Tausta: Yleiskokouksen 25.4. jälkeen puukauppastandardeihin kuuluvan kauppavalmiin/korjuuvalmiin leimikon osalta ollaan pidetty kaksi työpajaa, joissa ollaan saatu määritetyksi pääpiirteittäin puukauppastandardeihin tarvittavat muutokset kauppavalmiiseen/korjuuvalmiiseen leimikkoon liittyen. Puukauppastandardien työversion virallistamisesta suunnitellaan esitettäväksi ohjausryhmälle 2.6.2017.

Käsittely: Esiteltiin pääpiirteittäin puukaupan rakenteisiin suunniteltuja muutoksia kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen osalta. Todettiin, että muutokset ovat versioinnin osalta skeemapaketin v11 asiaa ja ajallisesti tulevat sijoittumaan ensi syksyyn. Kuultiin Suomen Puukauppa Oy:n osalta terveiset, että tällä hetkellä muutostarpeita puukaupan sanomiin ei ole. Päätettiin, että voidaan esittää puukaupan sanomien osalta skeemapaketin v10 virallistamista ohjausryhmälle. Tällöin nykyinen työversio PUUKMSK_TV10 muuttuisi uudeksi viralliseksi versioksi PUUKMSK1.1.

Woodforce ja omavalvonta

Tausta: Woodforce-hanke on hyväksynyt standardoinnin projektiryhmän ehdotuksen kärkihankkeen omavalvontaprojektin tietotarpeiden lisäämisestä osaksi Woodforce-sovellusta. Bitcomp on viime aikoina työskennellyt aktiivisesti omavalvontasanomien työversion tuottamisen parissa. Yleiskokouksessa 25.4. Woodforce-hanke esitteli eräitä muutosehdotuksia toiminnanohjauksen standardeihin.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli omavalvontasanomien tilannetta. Omavalvontatietoa välitetään osana maastomittausstandardeja. Rakenteet ovat valtaosin täysin yhteneväisiä toiminnanohjausstandardista jo löytyvien omavalvontasanomien kanssa. Erotuksena mm. toiminnanohjauspuolelta löytyvät ID-elementit, kuten sopimusnumerot. Työlajeista maanmuokkauksesta on jo muodostettu oma esimerkki-xml.

Loikkanen esitteli edellisessä kokouksessa sovittuja muutosehdotuksia toiminnanohjauksen sanomiin. Mikko Kiviniemi totesi, että muutokset ovat sellaisia kuin Woodforce-hanke toivoi. Woodforce-hankkeen terveisinä Kiviniemi kertoi, että Woodforcessa tällä hetkellä esillä ovat ojitusasiat, ja Woodforce-hankkeelta on tulossa standardointifoorumille ehdotus kunnostusojituksesta omana työlajinaan. Ojituksesta omavalvonnan työlajina pohdittiin, että asiaa on syytä edistää vielä ennen juhannusta, sillä Woodforcen sisällön seuraava lukitseminen on 22. kesäkuuta. Standardoinnin projektiryhmä laati luonnoksen toiminnanohjaussanomien omavalvonnan ojitusasioiden muutoksista, ja esittelee ne Woodforce-hankkeelle hyvissä ajoin ennen juhannusta.

Luontolaatu

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on viime aikoina työstänyt luontolaatuarviointitiedon välittämiseen tarvittavaa standardia Metsäkeskuksen ja Tapion kanssa. Luonnostelutyössä ollaan edetty siihen pisteeseen, että luonnos voidaan esitellä valmistelutyöryhmälle.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli luontolaatustandardin perusideaa kuvan avulla. Perusideana luontolaatustandardissa on paikkatietokohteiden ja niihin liittyvien tekstihavaintojen siirtäminen. Paikkatietokohteet voivat olla esim. hakkuualueita, puroja, luontokohteita ym. Luontolaatustandardi liittyy osaksi maastomittausstandardia omana maastomittausstandardin työlajinaan. Sovittiin, että LULA-standardiluonnoksen loppuun hiomiseksi järjestetään teemakokous tiistaina 13.6.2017 klo 13-15 online-kokouksena.

Metsäkeskussanomat:

Tausta: Hirvivahinkoilmoituksen luonnos lisättiin standardoinnin julkaisusivustolle alkuvuodesta 2017, eikä siihen ole sen jälkeen tehty muutoksia.

Käsittely: Todettiin, että hirvivahinkoilmoitus on osa metsäkeskussanomia, ja siten pitkälti Metsäkeskusta koskettava sanoma. Hirvivahinkoilmoituksen lisääminen Metsäkeskuksen tietojärjestelmiin alkaa pian olla ajankohtainen, joten sovittiin että standardoinnin projektiryhmä järjestää pian Metsäkeskuksen kanssa palaverin, jossa arvioidaan nykyisen työversion soveltuvuutta sovelluskehitykseen.

 

3. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita esille tulleita asioita.

 

4. Seuraavaan kokouksen ajankohta

Tausta: Lomakausi lähestyy.

Käsittely: Sovittiin, että järjestetään valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2017 15.8.2017 klo 13-15 online-kokouksena.

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 5.4.2017 muistio

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 5.4.2017 klo 13-15 online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Veijo Loponen Metsä Group, Markku Ekdahl MTK (jonka yhteyden kautta mukana myös Suomen Puukauppa Oy:tä edustaen Juntunen, Järvinen ja Leppälä).

Puukaupan ”checklist” ja puukaupan rakenteita kuvaava Excel:

Janne Loikkanen kuvasi Bitcompin laatimaa luonnosta puukaupan tarkistuslistan toteuttamisesta osaksi puukaupan tarjouspyynnön sanomaa. Tarkistuslista voisi olla standardoitu puukaupan tiedonsiirrossa kulkeva lista asioista, joihin on syytä ottaa kantaa puukauppaa tehdessä. Listaan merkittäisiin kun kukin asia on tullut hoidetuksi. Ari Kotiharju kommentoi tarkistuslistaan liittyen, että pitkä tarkistuslista voi olla toimiva ajatus, mutta tarkistuslistan idea voisi olla se että siinä huomioitaisiin ennen kaikkea ne asiat, joihin standardi ei muuten pakota ottamaan kantaa esim. elementin pakollisuuden muodossa. Näin ollen listalta löytyisi niitä elementtejä, jotka on standardissa syystä tai toisesta hankala merkitä pakolliseksi, mutta joihin tulisi kuitenkin puukaupassa ehdottomasti ottaa kantaa. Tapiossa työssä tuotettavassa ohjeistuksessa huomioidaan kaikki asiat jotka puukaupassa tulee tehdä tai ottaa huomioon, mutta Tapiolla ei sinänsä ole kantaa siihen kuinka tämä huomioonottaminen on teknisesti toteutettu metsätietostandardissa.

Edellisissä kokouksissa esillä ollut puukaupan rakenteita kuvaavan Excel-tiedoston elementtikuvauskenttiin on Tapion toimesta alustavasti tuotettu sisältöä, mutta työhön käydään pääasiallisesti vasta huhtikuun aikana.

Työn jatko ja aikataulutus:

Suomen Puukauppa Oy:n terveisinä Risto Juntunen totesi, että heillä on tällä hetkellä varsin kiireistä aikaa sovelluskehityksen tiimoilta, ja kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen lisäämistä standardiin ei odoteta heidän puolestaan heidän seuraavaan julkaisuunsa. Myöhemmissä versioissa tarve kauppavalmiille/korjuuvalmiille kohteelle puukauppastandardeissa on.

Todettiin, että kauppavalmis/korjuuvalmis kohde ei tule kesäkuussa lukittavaan skeemapakettiin v10, vaan kokonaisuus on enemmänkin skeemapaketin v11 asiaa.

Heikki Eronen pohti, olisiko kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen standardointityön edistämisen kannalta järkevää toistaiseksi odottaa Tapiossa tapahtuvan työn etenemistä, ja muuttaa kokouskäytäntöä yleisistä teemakokouksista työpajatoimintaan.

Bitcomp toimittaa Tapiolle listauksen siitä, kuinka puukaupan muutosdokumentissa (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf) kuvatut kauppavalmiin kohteen tiedot kuvattaisiin standardissa, ja tiedon siitä mitä listassa kuvattuja tietoja standardissa ei vielä ole määritelty mitenkään.

Seuraava kokous:

Päätettiin, että työtä jatketaan seuraavan kerran standardoinnin projektiryhmän (Eronen + Bitcomp) ja Tapion välisenä työpajana 24. huhtikuuta klo 14-16. Muutkin ovat tervetulleita työpajaan, mutta kalenterikutsu laitetaan oletuksena vain mainitulle jakelulle.

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 16.3.2017 muistio

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 8.2.2017 klo12-14 

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK (poistui klo 13), Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Rami Koivula Karttakeskus (poistui klo 13).

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12.02.

2. Edellisen kokouksen muistio

Heikki Eronen kävi lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistion. 15.3.2017 järjestetyn yleiskokouksen muistioon liittyen Ari Kotiharju täsmensi, että muistion kohdassa 2 mainittua Tapion hankkeen tuottamaa ohjeistusta kuvaa paremmin termi ”käytännönläheinen” kuin muistiossa käytetty ilmaus ”metsänhoidollinen”.

3. Puukaupan rakennetta kuvaava excel-tiedosto

Kokouksen aluksi Ari Kotiharju kertoi Tapiossa pohditusta määrittelyistä kauppa/korjuuvalmiiseen kohteeseen liittyen. Määrittelyn mukaan kokouksen aiheena oleva asia voidaan jakaa kahteen käsitteeseen:

Kauppavalmis leimikko

Kauppavalmiin leimikon tarjouspyynnössä puun myyjä tai hänen edustajansa antaa pystykauppaleimikosta riittävät tiedot, jotta ostaja pysyy tekemään leimikosta hinnoitellun tarjouksen lähtökohtaisesti kysymättä lisätietoja puun myyjältä.

Korjuuvalmis leimikko

Korjuuvalmiin leimikon leimikkosuunnitelmassa ovat riittävät tiedot puunkorjuun toteuttamiseksi siten, ettei puunkorjaajan tarvitse kysyä lisätietoja puunmyyjältä tai leimikkosuunnitelman tekijältä.

Määritelmät eivät ota kantaa siihen, haluaako ostajaehdokas itsenäisesti hankkia lisätietoja kohteesta esim. ilmakuvien, korkeusmallien tai maastokäyntien avulla. Myös tarvittavien maastomerkintöjen tekeminen myyjältä saatujen paikkatietojen pohjalta saattaa jäädä korjuun toteuttajan tehtäväksi, vaikka kyseessä olisi ns. korjuuvalmis leimikko.

Kokouksen osallistujat pitivät Tapion määritelmiä yleisesti ottaen erittäin hyvinä, ja määritelmien käyttöönottoa keskustelun pohjaksi kannatettiin.

Kokouksessa keskusteltiin työssä käytettävästä tarjouspyynnön rakenteita kuvaavasta excel-tiedostosta (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx). Sovittiin, että jatkotyön kannalta ainoastaan Bitcomp päivittää sarakkeita A-I. Tapio tuottaa omaa työtään varten lisäsarakkeita, kuten Aihe (esim. ”Luonnonhoito”) ja Luokka (esim. ”Kuuluu korjuuvalmiiseen leimikkoon”). Lisäksi Tapio alkaa tuottamaan sisältöä sarakkeisiin Merkitys/Pidempi kuvaus ja Kommentit.

Keskusteluissa nousi esille eräänlaisen puukaupan ”checklistin” l. tarkistuslistan laatiminen osaksi standardeja. Kyseessä olisi listaus, johon voitaisiin listata puukaupan kannalta keskeiset toteutettavat asiat ja merkitä, koska kukin asia on hoidettu. Sovittiin, että Bitcomp pohtii kuinka listaus toteutetaan standardiin, ja Tapio pohtii listauksen sisältöä.

4. Kauppavalmiin kohteen tiedoista keskusteleminen

Janne Loikkasen johdolla keskusteltiin puukaupan muutoskuvausdokumentista (https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf) löytyvästä alustavasta listauksesta kauppavalmiin kohteen sisällöistä (s. 5-7).

Keskustelu aloitettiin jo viime kokouksessa jossain määrin esillä olleesta metsänkäyttöilmoituksen laadinnasta. Todettiin, että kaupankäynnin kannalta MKI:n tekemisellä ei ole vaikutusta hinnoitteluun, tärkeää on vain tarkasti sopia, kuka sopimusosapuolista MKI:n tekee. Kotiharju totesi, että MKI ei ole kaupankäynnin tai puunkorjuun kannalta esteen aiheuttava tekijä, ainoastaan eräänlainen hidaste.

Varastopaikasta todettiin, että kauppavalmiissa kohteessa on tärkeää sopia kuka varastopaikan suunnittelee, kun taas korjuuvalmiissa kohteessa varastopaikasta tulisi löytyä jo paikkatieto. Varastopaikan paikkatiedon geometriatyypistä keskusteltiin, ja todettiin että nykyinen käytäntö jossa standardi tukee kaikkia geometriatyyppejä lienee yhä soveltuvin vaihtoehto varastopaikan paikkatiedon esittämiselle. Päätettiin, että Bitcomp pohtii vielä asiaa ja laatii ehdotuksen varastopaikan geometriatiedon kuvaamisesta WorkingSiteGeometry-elementin alle.

Maastokulkureitistä, ennakkoraivauksista ja kääntöpaikasta todettiin, että ne ovat kauppa/korjuuvalmiin kohteen kannalta ajateltuina hyvin samantyylisiä kuin varastopaikkakin: kauppavaiheessa on sovittava kuka hoitaa suunnittelun, korjuuvaiheessa täytyy olla tietoa onko asia hoidettu ja löytyykö paikkatietoa. Muutkin dokumentissa esitellyt asiakohdat katsottiin tarpeellisiksi sisällyttää kauppavalmiiseen/korjuuvalmiiseen kohteeseen.

5. Jatkotoimenpiteistä ja toimintamalleista keskusteleminen

Todettiin, että asian jatkotyöstämiselle on sekä standardointitaholla että Tapiossa edellytyksiä, ja sovittuja asioita työstää kukin tahoillaan. Seuraavaksi yhteiseksi tilaisuudeksi sovittiin teemakokous keskiviikoksi 5.4.2017 klo 13-15 online-kokouksena.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2017 (15.3.2017) muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2017 (15.3.2017 klo 13-15) online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Markku Ekdahl MTK, Jyrki Vainio Trimble, Mikko Kiviniemi F-Plan, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto

1. Ajankohtaiset asiat

– Edellisen kokouksen muistio

Heikki Eronen kävi lyhyesti läpi viime kokouksessa käsiteltyjä asioita.

– Julkaisusivuston käyttökoulutus

Julkaisusivuston käyttökoulutus järjestetään 6. huhtikuuta klo 13-15 online-kokouksena. Tilaisuudessa opastetaan metsätietostandardoinnin julkaisusivuston (http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/) sisältöön ja mm. dokumentaation käyttämiseen. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä standardointiaiheista (muustakin kuin julkaisusivustoon liittyvästä). Tarkempaa tietoa ja kalenterikutsut tilaisuuteen toimitetaan pian.

2. Ajankohtaiset standardiasiat

V10-viimeisimmät muutokset

Janne Loikkanen kävi pääpiirteittäin läpi standardoinnin julkaisusivustolla viime yleiskokouksen jälkeen julkaistuja muutoksia. Viimeisin versio skeemapaketista V10 on paketin kuudes aliversio V10.06.

Puukauppa

Puukaupan osalta keskusteltiin pääasiallisesti kauppavalmiiseen kohteeseen liittyvistä asioista. Seuraava kauppavalmiin kohteen teemakokous järjestetään torstaina 16.3.2017 klo 12-14. Kokous on jatkoa 28.2. järjestetylle kokoukselle.

Ari Kotiharju kertoi Tapion hankkeeseen liittyvästä kommentointiryhmästä, johon on löytynyt jo jäsenistöä, mutta uusia jäseniä otetaan mieluusti mukaan. Kauppavalmiiseen kohteeseen liittyen esiteltiin teemakokouksien tuloksena syntynyttä, julkaisusivustolta löytyvää puukaupan rakenteita kuvaavaa Excel-tiedostoa (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx), joka kuvaa puukaupan tarjouspyynnön rakenteita. Excelin on tarkoitus toimia kauppavalmiin kohteen valmistelussa linkkinä metsätietostandardin ja Tapion valmisteleman metsänhoidollisen ohjeen välillä. Kauppavalmista kohdetta standardiin määrittäessä exceliin kirjataan tarkempia määrittelyjä elementeille, ja merkitään mitkä elementit kauppavalmiiseen kohteeseen suositellaan vähintään sisällytettäväksi. Excelin täyttämiseen palataan myöhemmissä kauppavalmista kohdetta käsittelevissä teemakokouksissa.

Lisäksi keskusteltiin erityispiirteiden paikkatiedon välittämisestä puukaupan yhteydessä ja todettiin, että erityispiirresanoma EP1.3 on skeemapaketin V6 mukainen, ja sen koodistot näin ollen jossain määrin epäyhtenäisiä uusimpien skeemapakettien kanssa.

Lopuksi puukaupan osalta keskusteltiin metsävaratiedon inventointimenetelmän liittämisestä mukaan puukaupan tietoihin. Suomen Puukauppa Oy on todennut, että heille on tärkeää saada tieto inventointimenetelmästä mukaan puukauppaan. Metsätietostandardeista löytyy nykyiselläänkin ei-käytössä oleva InventoryMethod-elementti, jonka katsottiin soveltuvan tarpeeseen toistaiseksi. Tapio Räsänen kuitenkin totesi, että InventoryMethodin lyhyt koodisto ei tule lähellekään kattamaan tulevia tarpeita metsävaratiedon inventointimenetelmän kuvaamiselle. Sovittiin, että toistaiseksi voidaan edetä ottamalla nykyinen, suppea InventoryMethod-koodiston käyttöön, ja ottamalla asia laajemmin keskusteluun tulevaisuudessa.

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Mikko Kiviniemi esitteli Woodforce-hankkeen kehitysehdotuksia puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardeihin. Ensimmäinen muutos liittyi korjuukelpoisuutta koskevaan AccessibilityType-koodistoon, jonka selitteitä ehdotettiin vaihdettavaksi. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että korjuukelpoisuutta kuvaavia koodistoja löytyy ainakin neljään eri tarkoitukseen tehtynä, eivätkä niiden koodistot ole keskenään täysin yhteneviä. Päätettiin, että koodistojen yhtenäistämiseen olisi syytä panostaa. Woodforce-hanke ja Suomen Puukauppa Oy kannattavat koodistojen yhtenäistämistä.

Ehdotukset 2-4 liittyivät yksittäisten koodien lisäämiseen ja selitteiden muuttamiseen, eikä kehitysehdotuksen toteuttamisilla katsottu olevan esteitä. Päätettiin lisätä WorkCodeType-koodistoon koodi 1013 Konetyö ja koodi 315 Katkoäestys. Lisäksi saman koodiston koodin 105 Avohakuu selite vaihdetaan, uusi koodi on muotoa 105 Päätehakkuu.

Viides ehdotus oli keskustelunavaus koskien kantavuusluokituksen BearingCapacityClassType sisältöä. Nykyinen koodisto neljällä koodillaan ei ole yhteneväinen Metsätehon kolmiportaisen luokituksen kanssa. Ongelmallisena koettiin koodin ”4 Kantavuusluokka Talvi” selite Talvi. Ehdotettiin, että selite voisi olla pikemminkin muotoa ”Kantavuusluokka 4”, ja koodin liittyvät selitteet tulisi kuvata muussa yhteydessä. Koodin vaihtaminen ei ole niin yksinkertaista kuin tapauksissa 2-4, sillä koodisto on käytössä muuallakin kuin Woodforce-sanomissa. Asia jäi odottamaan jatkokeskustelua ja -selvityksiä.

Metsäkeskussanomat

Heikki Eronen kertoi Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun uudistamisesta ja siihen liittyvästä standardointityöstä. Metsäkeskus uudistaa tiedonsiirtopalveluaan yhdistämällä nykyisen tiedonsiirtopalvelunsa ja tiedonsiirtorajanpintansa yhdeksi palveluksi. Lisäksi uuden palvelun liikenne ohjataan kulkemaan Kansallisen palveluväylän kautta. Palvelun uudistamistyöhön liittyen tiedonsiirtopalvelun sanomavalikoima tulee laajemaan mm. Kemera-rahoituspäätökseen ja Kemera-maksatussanomaan. Sanomat ovat olleet koko kehityshistoriansa ajan työversiota, ja niiden kehittämistä jatketaan nyt. Nykymuodossaan suuri osa sanoman tietosisällöstä on ollut tarkoitus kuljettaa liitetiedostona kulkevassa pdf-dokumentissa. Tähän on tarkoitus tehdä muutos, ja rakentaa itse sanomasta laajemman tietosisällön käsittävä.

3. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää seuraava kokous tiistaina 25. huhtikuuta 2017 klo 13-15 online-kokouksena.

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 28.2.2017 muistio

Puukauppastandardien teemakokous aiheella kauppavalmis kohde, 28.2.2017 klo 12-14 online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK (poissa klo 13.15-14), Heikki Eronen SMK (poissa klo 13.15-14), Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Johanna Kuittinen Silvadata, Tuula Kuisma Stora Enso, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy.

1. Kokouksen avaus

Käsittely: Heikki Eronen avasi kokouksen klo 13.00.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tausta: 8.2.2017 järjestettiin teemakokous kauppavalmiin kohteen viemisestä osaksi puukauppastandardeja. Käydään lyhyesti läpi edellisessä kokouksessa keskustelussa olleet asiat.

Käsittely: Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiota pääpiirteittäin. Ari Kotiharju huomautti, että edellisen kokouksen muistiossa oleva maininta siitä, että Tapio olisi perustanut kommentointiryhmän kauppavalmis kohde -hankkeeseensa liittyen oli väärässä aikamuodossa.

Kommentointiryhmää ollaan tällä hetkellä vielä keräämässä kokoon, ja ryhmän jäseniksi haluttaisiin leimikoiden suunnittelun, puukaupan ja puunkorjuun parissa työskenteleviä käytännön osaajia. Metsätietostandardien tuntemus ole edellytys kommentointiryhmäläisille. Eli kommentointiryhmään etsitään henkilöitä, joita voi konsultoida käytännön kysymyksissä ja joita voi pyytää kommentoimaan projektissa esitettäviä ratkaisuja. Ari pyysi eri organisaatioita ilmoittamaan edustajansa kommentointiryhmään osoitteeseen ari.kotiharju@tapio.fi. Myös yksittäiset asiantuntijat voivat suoraan ilmoittautua mukaan. Kommentointiryhmäläisille ei makseta korvausta, mutta sitä kautta pääsee varmistamaan yhteiseksi hyväksi tehtävän työn laatua.

Janne Loikkanen kertoi viime kokouksen jälkeen puukauppastandardien työversioon tehdyistä muutoksista. Muutoksiin voi helpoiten tutustua puukauppastandardien muutostiedostossa standardoinnin julkaisusivustolla osoitteessa https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf.

3. Puukaupan rakennetta kuvaava excel-tiedosto

Tausta: Kokouksessa 8.2. päätettiin, että Bitcomp tuottaa puukaupan rakenteita kuvaavan excel-tiedoston. Tiedoston on ajateltu toimivan työkaluna, joka yhdistäisi kauppavalmiiseen kohteeseen liittyvän kirjallisen tuotantotyön ja teknisen skeemanluomisen. Janne Loikkanen esittelee exceliä, jonka jälkeen keskustellaan sen käyttökelpoisuudesta ja kehittämisestä.

Käsittely: Janne Loikkanen esitteli puukaupan tarjouspyynnön rakenteita kuvaavaa excel-tiedostoa. Kehitysehdotuksena esitettiin, että omana excel-tiedostonaankin jaossa olevat metsätietostandardien koodistot yhdistetään kokouksessa esitettyyn sanomarakenne-exceliin. Jatkossa molempia ylläpidetään yhtäaikaisesti. Uusi sanomakuvaukset ja koodistot omilla välilehdillään yhdessä tiedostossa kuvaava Excel-tiedosto löytyy standardoinnin julkaisusivustolta osoitteesta http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V10/KOOD/excel/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot.xlsx.

4. Jatkotoimenpiteistä ja toimintamalleista keskusteleminen

Tausta: Keskustellaan mitkä ovat sopivimmat menetelmät kauppavalmiin kohteen kehitystyön edistämiseksi tästä eteenpäin.

Käsittely: Johanna Kuittinen kertoi että mm. Metsänhoitoyhdistysten palvelussa puukauppatyöryhmässä on aiemmin mietitty puunmyyntisuunnitelman tasoa jo aiemmin. Näistä tasoista korjuuvalmis leimikko on viimeisin taso. Myös Ari Kotiharju kertoi olleensa joitakin vuosia sitten yhteyksissä MHY-taustaisiin hankkeisiin, joissa käsiteltiin korjuuvalmista leimikkoa. Kotiharju totesi, että Tapiosta ollaan todennäköisesti näihin tahoihin yhteyksissä nyt Tapion kauppavalmis kohde -hankkeen aikana.

Janne Loikkasen johdolla käytiin läpi puukaupan muutosdokumentista löytyvää kauppavalmiin kohteen alustavaa tietosisältöä. Kokouksen aikana ehdittiin keskustella pääosin vain metsänkäyttöilmoituksesta. Käytiin keskustelua, pitäisikö MKI:n tekopäivämäärä lisätä tarjouspyyntöön/tarjoukseen omaksi elementikseen, mutta keskustelun jälkeen päätettiin pidättäytyä jatkotoimista. Metsänkäyttöilmoitukseen liittyen Kotiharju esitti pohdinnan, että kauppavalmiissa kohteen suosituksissa voitaisiin suositella sopimaan, kuka puukauppaprosessissa on vastuussa MKI:n tekemisestä. Yleisesti ottaen Kotiharju näki kauppavalmiin kohteen määrittelyn suosituksena, jonka tarkoituksena ei ole kuitenkaan estää osapuolia tekemästä puukauppaa, vaikka kaikkia suosituksen mukaisia tietoja ei ole tiedossa.

5. Muut asiat:  puukauppastandardien puutavaran laatuvaatimuksiin desimaalit mukaan

Tausta:  Markku Ekdahl on esittänyt sähköpostitse pikaista käsittelyä desimaalimuotoisen tiedon mahdollistamisessa puukauppastandardien puutavaralajin laatuvaatimusten läpimittoihin (nykyinen yksikkö kokonaislukumuotoinen senttimetri). Standardoinnin projektiryhmässä asiaan tutustuttiin pikaisesti, ja todettiin muutoksen olevan tarpeellinen ja oletettavasti varsin yksinkertainen, joten päätettiin käsitellä asiaa tässä kokouksessa.

Käsittely: Todettiin että muutos on tarpeellinen ja otetaan Bitcompilla työn alle.

6. Kokouksen päättäminen

Käsittely: Kokous päätettiin klo 15.00. Päätettiin, että seuraava kauppavalmista kohdetta käsittelevä teemakokous järjestetään 16.3. klo 12-14.

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 8.2.2017 muistio

Puukauppastandardien kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 8.2.2017 klo 13-15

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Markku Ekdahl MTK, Rami Koivula Karttakeskus, Tuukka Tuomola Silvadata

Tausta:

Valmistelutyöryhmän kokouksessa 31.1.2017 Risto Juntunen kertoi, että Suomen Puukauppa Oy:llä on kehitysehdotuksia puukauppastandardeihin. Yleiskokouksessa näistä kehitysehdotuksista kuultiin alustavasti, ja päätettiin järjestää aiheeseen syventymistä varten työpaja. Sovittiin myös, että tässä työpajassa käsiteltäisiin kauppavalmiin kohteen kuulumisia, sekä Tornatorin suunnalta ehdotettuja lisäyksiä metsätietostandardien koodistoihin.

Käsitellyt asiat:

Suomen Puukauppa Oy:n kehitysehdotukset

Suomen Puukauppa Oy ehdottaa monikkorakenteiden mahdollistamista useisiin puukauppastandardien osioihin. Tällä tarkoitetaan esim. sitä, että yksittäisen tarjouspyynnön (CallForOffer) sijaan tuettaisiin yhtä tai useampaa tarjouspyyntöä (CallForOffers). Suomen Puukauppa Oy:n liiketoiminnan kannalta muutostarve on olennaisen tärkeä. Toisaalta SE:n ja Tornatorin välinen puukaupan sanomaliikenne on rakennettu nykyisen mallin mukaisesti (tuki vain esim. yhdelle tarjoukselle). Todettiin, että olisi järkevää kokeilla toimintamallia, joka mahdollistaa molemmat viestintätavat. Päätettiin lisätä standardoinnin julkaisusivulle uusia sanomia, jotka ovat Tarjouspyynnöt, Tarjouspyynnöt julkisuustiedoin, Tarjoukset, Yhteydenottopyynnöt, Tarjouksen hyväksynnät sekä Puukaupan tarjouspyynnön kuittaukset. Samalla poistetaan julkaisusivuston taulukosta vuonna 2011 virallistetut vanhat puukaupan sanomat. Tarkempi tekninen dokumentaatio esitetystä muutoksesta julkaistaan julkaisusivustolta löytyvässä puukauppastandardien muutosdokumentissa (https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20161223.pdf), ja ehdotuksia esitellään valmistelutyöryhmän kokouksessa 15. maaliskuuta 2017.

Suomen Puukauppa Oy ehdottaa, että esim. tarjouspyynnön työmaatietojen alta löytyvään puutavaralajitietoon (Assortment) liittyvät tiedot AssortmentCode ja AssortmentName tulisi saada mukaan myös puukaupan kuvion tietoihin. Päätettiin, että Bitcomp valmistelee muutosesityksen puukauppastandardien muutosdokumenttiin, ja asiaa tarkastellaan maaliskuun yleiskokouksessa.

Tämän lisäksi puukaupan yhteydenottopyynnön (ContactRequest) alle päätettiin lisätä liitetiedostot mahdollistava Documents-elementti (jonka olla lista liitteistä).

Tapio Oy:n ”kauppavalmis kohde” –hanke ja metsätietostandardit

Ari Kotiharju kertoi Tapiossa käynnistyneestä kauppavalmis kohde -hankkeesta. Tapio ja Suomen Puukauppa Oy ovat pitäneet aiheen tiimoilta yhteisen palaverin. Palaverin keskeinen viesti metsätietostandardoinnin kannalta on, että kauppavalmiin kohteen kehitystyö tulee sitoa läheisesti metsätietostandardin kehitystyöhön. Tapiossa työ on käynnistynyt ja hanketta edistetään vahvasti kuluvan kevään aikana. Alan toimijoista on muodostettu kommentointiryhmä seuraamaan ja kommentoimaan hankkeen kehitystä. Hankkeessa hyödynnetään sitä työtä, jota metsätietostandardoinnissa syksyllä 2016 tehtiin. Tapio keskittyy hankkeessaan tänä vuonna lähtökohtaisesti vain puukauppaan, hoitotöiden osalta työn edistämisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa.

Standardoinnin kannalta seuraavaksi askeleeksi sovittiin, että Bitcomp tuottaa puukaupan tarjouspyynnön rakenteista Excel-tiedoston, joka toimitetaan Tapiolle. Tavoite Excelin toimituspäivälle on 22. helmikuuta. Tiistaina 28.2. klo 12-14 järjestään aiheeseen liittyvä puukauppastandardien teemakokous, jossa keskustellaan kauppavalmiin kohteen tietomallista ja mm. arvioidaan, onko puukaupan rakennetta kuvaavia exceleitä syytä tuottaa lisää. Kotiharju esitti myös ajatuksen, että mikäli standardi-XML:n sisään olisi mahdollista kirjoittaa normaalia pidempi selitysteksti, voitaisiin kauppavalmiin kohteen ohjetta kirjoittaa osittain suoraan osaksi metsätietostandardia.

Koodistolisäykset

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin Tornatorin suunnalta esitetyistä lisäyksistä metsätietostandardien koodistoon. Tornator on ehdottanut standardikoodistojen yhtenäistämistä uhanalaisten lajien toimintamallin mukaiseksi (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt). Sovittiin, että Bitcomp käy läpi nykyiset koodistot ja lisää sinne puuttuvat esitetyt koodit. Asiaan palataan yleiskokouksessa 15. maaliskuuta.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2017 (31.1.2017) muistio

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 1/2017 tiistaina 31.1.2017 klo 13-15 online-kokouksena

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Esko Välimäki SMK, Mika Galkin LUKE, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Maarit Haavisto MG, Kalle Vanhatalo Tapio, Rami Koivula Karttakeskus, Virve Rehu Tornator, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Seppo Sokkanen Tieto, Tapio Räsänen Metsäteho

1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi standardoinnin projektiryhmän suunnitelmasta järjestää koulutus/infotilaisuus standardoinnin julkaisusivuston käytöstä. Tilaisuuden suunniteltu ajankohta on maalis-helmikuu, ja muotona online-kokous. Tarkempaa tietoa suunnitelmasta tulee myöhemmin keväällä.

2. Ajankohtaiset standardiasiat

Skeemapakettien V9 ja V10 tilanne

Janne Loikkanen esitteli skeemapakettien V9 ja V10 tilanteita. Skeemapaketti V9 on lukittu eikä siihen tehdä enää muutoksia, pois lukien selkeät virheiden korjaukset. Skeemapaketti V10 on julkaistu standardoinnin julkaisusivustolla, ja tulevat standardien kehitystyöt kohdistetaan siihen. Skeemapakettiin V10 lähikuukausina lisättävää sisältöä ovat todennäköisesti ainakin hirvivahinkoilmoitus (osana metsäkeskussanomia), omavalvontahankkeeseen liittyvät lisäykset, puukaupan osalta ”korjuuvalmiin kohteen” edellyttämät muutos- ja täydennystarpeet, puukaupan muut kehitystarpeet sekä mahdolliset Woodforceen tulevat muutokset. Arvio skeemapaketin V10 virallistamisajankohdasta on kesäkuu 2017.

Puukauppa

Puukauppastandardien teemakokous päätettiin järjestää 8. helmikuuta klo 13-15 online-kokouksena.

Kalle Vanhatalo kertoi Tapio Oy:n ”korjuuvalmis kohde” -hankkeen tilanteesta. Hanketta on tarkoitus edistää kuluvan kevään aikana vahvasti, ja hankkeen pohjalla käytetään sitä työtä, jota metsätietostandardointifoorumilla tehtiin syksyn 2016 aikana. Tapio ja Suomen Puukauppa Oy kokoustavat asian tiimoilta viikolla 6, ja asiaa käsitellään standardointifoorumilla puukauppastandardien teemakokouksessa 8. helmikuuta.

Risto Juntunen kertoi Suomen Puukauppa Oy:n huomiosta puukauppastandardeihin liittyen. Puukauppastandardien tietyissä elementeissä on mahdollista antaa puutavaralajille tarkenne, mutta tämä ei ole mahdollista kuviotasolla. Suomen Puukauppa Oy:n tarve on mahdollistaa tämä myös kuviotasolla, ja aihetta käsitelläänkin puukauppastandardien teemakokouksessa 8.2.

Woodforce ja omavalvonta

Janne Loikkanen esitteli lyhyesti Woodforce-skeemojen ja metsätietostandardien integraatiotyötä. Woodforce-hankkeelta saatuja uusia skeematiedostoja ollaan sovittamassa osaksi metsätietostandardeja, ja integraation teknisen onnistumisen edistämiseksi standardoinnin projektiryhmä ja Woodforce-hankkeen edustajat ovat pitäneet ja tulevat pitämään työpajoja. Woodforce-sanomiin liittyen Heikki Eronen kertoi, että Metsäkeskuksen omavalvontahankkeen yhteydessä määritetyt tietotarpeet on tarkoitus sovittaa osaksi puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen omavalvontasanomia, ja keskustelua on käytävä myös näiden tietotarpeiden sovittamisesta osaksi itse Woodforcea.

Lajilistan laajentaminen

Tornatorin suunnalta on tuotu esille tarve saattaa metsätietostandardien osana oleva lajilista vastaamaan uhanalaisten lajien toimintamallin lajilistaa (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt). Lajilistan päivittäminen tältä osin on katsottu tarpeelliseksi, ja asiaa käsitellään teemakokouksessa 8.2.

3. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään 15.3. klo 13-15 online-kokouksena.

Ohjausryhmän kokouksen 13.12.2016 muistio

Kokouksessaan 13.12.2016 metsätietostandardoinnin ohjausryhmä päätti, että myös ohjausryhmän kokousmuistiot tullaan julkaisemaan metsätietostandardoinnin esittelysivustolla.

Metsätietostandardoinnin ohjausryhmän kokous 13. joulukuuta 2016 klo 9 – 10.30.

Paikka neuvotteluhuone Tankar, Suomen metsäkeskuksen Pasilan toimipiste, Pasilanraitio 9 (6. krs), Helsinki. Lisäksi etäyhteysmahdollisuus Lync-kutsun kautta.

Läsnä:

Niina Riissanen, MMM, pj
Eeva Hiltunen, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, sihteeri (etänä)
Jorma Jyrkilä, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut (etänä)
Risto Laamanen, Metsähallitus
Jari Ala-Ilomäki, Luke (etänä)
Tapio Räsänen, Metsäteho Oy
Mikko Palojärvi Silvadata Oy (etänä)
Heikki Eronen, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, esittelijä

Poissa: Ari Mikkilä, Stora Enso/ Olli Leino, Metsä Forest
Jani Kaskinen, Silvadata

Projektin ohjausryhmän kokous 4/2016
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Standardointityön organisointi
Keskusteltiin ohjausryhmän kokoonpanosta. Esityksiä ohjausryhmän uusista jäsenistä on toivottu valmistelutyöryhmän kokouksissa marraskuussa ja joulukuussa. Uusia ehdokkaita ei toistaiseksi ole ilmoittautunut.
Päätös: Todettiin tilanne ja käytiin keskustelua ohjausryhmän kokoon-panosta. Pyydetään standardointityön toteuttajan edustaja mukaan ohjausryhmään. Tällä hetkellä edustaja on Janne Loikkanen Bitcompista.

4. Paikkatietomarkkinat 8.-9.11.2016
Metsätietostandardointia esiteltiin marraskuussa Paikkatietomarkkinoilla Metsäkeskuksen tiskillä.
Päätös: Kuultiin kuulumiset Paikkatietomarkkinoilta ja todettiin tilanne.

5. Standardien kehittämisen ajankohtaiset asiat
 Puukauppa
— Erityishuomiona ”korjuuvalmis leimikko”
 Metsätilastot
 Muut ajankohtaiset kehittämisasiat
Päätös: Todettiin ajankohtaisten standardien tilanne, ja virallistettiin puukauppastandardien ja tilastostandardien sanomat.

6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja 2016 loppuraportti
Käytiin v 2017 suunnitelmaa läpi keskustellen pääpiirteistä, jotka ovat:
– Tarkastustieto- ja omavalvontastandardit virallistettu 6/2017.
– Puukauppastandardien muutostarpeisiin vastattu
– Puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardit virallistettu 12/2017.
– Luontolaatustandardit virallistettu 6/2017.
– Metsävaratiedon hilastandardi virallistettu 6/2017
– Kansallisen palveluväylän käyttöönotossa varaudutaan työtarpeisiin koko vuoden ajalle
– Seurataan Forest Big Data –palvelualustan pilottihankkeen kehitystä ja varaudutaan työtarpeisiin
Vuoden 2016 loppuraportti ei ole vielä valmis, vaan se toimitetaan ohjausryhmälle kommentoitavaksi sähköpostitse ennen joulua.
Päätös: Todettiin tilanne ja hyväksyttiin suunnitelma lisäämällä luvun 4 taulukkoon maininta metsätietietojärjestelmästä sekä poistamalla taulukosta kohta 10 sekä 14 (tulevien vuosien suunnitelma, seminaarin järjestäminen).

7. Muut asiat, seuraava kokous
Metsäkeskussanomien muutosten virallistaminen voidaan tehdä sähkö-postitse joulukuussa tai tammikuun alussa. Muutos koskee Kemeran toteutusilmoitusten poistumaluokkia (lisätään 9, 10, 11 ja 12) ja se tehdään Kemeran toteutusilmoitusten osalta metsäkeskussanomien skeemaversioon 9.22.
Kemeran toteutusilmoitusten poistumaluokkien lisäksi muutosta on tulossa myös kuviomuotoisen metsävaratiedon kiinteistön nimikentän pituuteen, sitä kasvatetaan 30 merkistä 120 merkkiin sekä henkilön yhteystietoihin lisätään osavaltio. Näillä on vaikutusta Kemera-sanomien lisäksi myös metsänkäyttöilmoitukseen.
Seuraava kokous järjestetään 2.6.2017 klo 9 – 11 Pasilassa + Lync-yhteytenä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.
Muistion laati Eeva Hiltunen

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 8.12.2016 muistio

Muistio: Valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.12.2016, online-kokous

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Rami Koivula Karttakeskus, Mika Galkin LUKE, Maarit Haavisto Metsä Group, Tapio Räsänen Metsäteho, Markku Ekdahl MTK, Tuukka Tuomola Silvadata, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto, Jyrki Vainio  Trimble

1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi standardoinnin esittelystä Paikkatietomarkkinoilla 8.-9. marraskuuta.

Eräiden koodistojen käännöstyöt ovat nousseet ajankohtaisiksi, ja käännöstöiden parasta toteutustapaa vielä selvitetään. Standardoinnin projektiryhmä esitti toiveen, että mikäli toimijoilla on hallussaan ja luovutettavissa koodistoja joista löytyisi valmiiksi käännökset ruotsiksi tai englanniksi, standardoinnin projektiryhmä ottaisi koodistot mieluusti vastaan yhteisen hyvän nimissä. Vastaavasti kehotettiin toimijoita hyödyntämään jo olemassa olevia koodistojen käännöksiä, jotka löytyvät mm. standardoinnin koodistoexcelistä (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V8/KOOD/excel/MetsatietostandardienKoodistot.xlsx)

Heikki Eronen kertoi, että standardoinnin esittelysivustolla (https://www.metsatietostandardit.fi) on ollut loppuvuoden aikana häiriöitä. Häiriöt ilmenevät siten, että sivusto ei vaikuta päivittyvän vaikka sivustolle kirjautunut ylläpitäjä lisää sivustolle sisältöä. Ongelmaa ei olla heti huomattu, sillä ylläpitäjän näkökulmasta sivuston toiminta on vaikuttanut normaalilta (lisätty sisältö on näkynyt normaalisti). Vikaa selvitetään parhaillaan ja se pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

2. Ajankohtaiset standardit

Puukauppa:

Tausta:

Edellisessä kokouksessa 1.11.2016 käsiteltiin pääasiassa Suomen Puukauppa Oy:n taholta tulleita muutosehdotuksia. Edellisessä kokouksessa päätettiin muuttaa puutavaralajin pääryhmäkoodistoa, mahdollistaa tarjouspyyntöjen työmaan kuvioiden kuuluminen yhden sijasta useammalle kiinteistölle, sekä laajennettiin hakkuukohteen hinnoitteluperusteita täydentämällä korjuukelpoisuuden ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuuden koodistoja. Tämän lisäksi keskusteltiin korjuuvalmiin leimikon lisäämisestä standardiin, ja sovittiin pidettäväksi asiasta teemakokous 14. marraskuuta. Tuon teemakokouksen muistio on toimitettu erikseen standardoinnin sähköpostilistalle. Janne Loikkanen esitteli puukauppastandardeihin viime kokouksessa sovittuja muutoksia. Heikki Eronen esitteli lyhyesti 14.11. järjestetyn ”kauppavalmis kohde” –teemakokouksen sisältöä. Todettiin, että kauppavalmiista kohteesta olisi syytä järjestää teemakokous tammikuun puolella. Kokoukseen on syytä saada Tapion edustus mukaan.

Käsittely:

Keskustelun jälkeen päätettiin esittää puukauppastandardin nykyversiota PUUKMSK_TV9 virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2016, virallistamisen jälkeen puukauppastandardien sanomakokonaisuus tunnettaisiin nimellä PUUKMSK_V1.0. Jäädytetyn version skeemapaketiksi tulisi V9.21 tai V9.22, riippuen vielä muihin standardeihin tehtävistä mahdollisista muutoksista. Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy:stä kertoi, että heille puukauppastandardien virallistaminen tässä vaiheessa sopii.

Tilastot:

Tausta:

Edellisessä kokouksessa esiteltiin lyhyesti Luken tilastostandardeihin kaipaamia muutostarpeita. Muutostarpeet liittyvät metsänhoitotöiden osalta työlajikoodien lisäyksiin ja muutoksiin, ja hakkuutilaston osalta kauppamuodon tarkentamiseen ja aluevalinnassa valinnan mahdollistamiseksi ”koko maa” -tiedolle. Heikki Eronen ja Janne Loikkanen kävivät muutostarpeita tarkemmin läpi Luken kanssa 10.11.2016.

Käsittely:

Janne Loikkanen esitteli tilastostandardeihin viime kokouksen jälkeen tehtyjä muutoksia. Muutoksia oli hiottu 10.11. järjestetyssä työpajassa Luken kanssa. Mika Galkin kertoi, että heidän puolestaan standardiin ei ole tulossa muutoksia, ja standardi vaikuttaa kaikin puolin käyttökelpoiselta. Näin ollen päädyttiin esittämään tilastostandardien virallistamista ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2016.

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Jyrki Vainio kertoi Woodforcen terveisiä. Skeemoihin on tullut heidän päässään muutama muutos, esim. rungonositemittauksiin tarvittavat tiedot on lisätty. Sovittiin, että Heikki Eronen järjestää tammikuuksi teknisen integraatiotyöpajan Woodforcelta saatujen skeemojen lisäämiseksi osaksi metsätietostandardeja.

Metsävaratietostandardit:

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon standardiin on havaittu pieniä korjaustarpeita. Muutostarpeita ovat kiinteistön nimikentän pituuden kasvattaminen 30 merkistä, sekä osavaltion lisääminen henkilön yhteystietoihin.

Hilamuotoisen metsävaratiedon standardiformaattia muutettiin noin vuosi sitten XML-muodosta GeoPackage-muotoon. Standardi on käytännössä pitkälle valmis käyttöön, mutta varsinainen pilotointi uusimuotoiselle standardille puuttuu.

Käsittely:

Metsävaratietostandardiin liittyen päätettiin pidentää kiinteistön nimikenttää 30 merkistä 120 merkkiin. Samoin päätettiin mahdollistaa henkilön yhteystietoihin osavaltion lisääminen. HE muistutti myös uusimuotoisen hilastandardin olemassaolosta ja pilotoinnin tarpeesta. Standardoinnin julkaisusivustolle tullaan lisäämään esimerkkitiedostoja, joilla uutta, Geopackage-tyyppistä hilastandardia voi kokeilla.

Muut ajankohtaiset standardiasiat:

HE kertoi, että Metsäkeskuksella ollaan Metsäkeskus-Tieto -omavalvontahankkeen ulkopuolella kehittämässä menetelmiä myös juurikäävän torjunnan omavalvontaan. Juurikäävän torjunnan omavalvonnassa liikuteltava tieto on tarkoitus lisätä myös osaksi metsätietostandardeja ensi vuoden aikana.p

Eeva Hiltunen kertoi tarpeen Kemera-toteutusilmoituksiin liittyvästä koodistopäivityksestä, poistumaluokkiin tarvittaisiin neljä koodia lisää. Todettiin, että muutos voidaan tehdä, mutta järkevin versio tälle on skeemapaketti v9.22.

3. Kapa-valtuutuskoodistotyöpaja

HE kertoi tiistaina 20. joulukuuta VRK:n tiloissa Helsingissä järjestettävästä Kapa-asiointivaltuustyöpajasta. HUOM! ESITYSLISTAN PÄIVÄMÄÄRÄ 22.12 OLI VÄÄRÄ! Tilaisuus järjestetään siis 20.12. klo 13-16 osoitteessa Lintulahdenkuja 4, Helsinki. Tilaisuuteen voi ilmoittautua maanantaina 19. joulukuuta saakka osoitteessa https://www.lyyti.in/Valtuuskoodisto_tyopaja

4. Ohjausryhmän kokous 13.12.2016

Päätettiin että esitetään ohjausryhmälle virallistettavaksi puukauppastandardien sanomakokonaisuus PUUKMSK_TV9 ja tilastostandardit MTIL_TV9. Muita terveisiä ohjausryhmälle ei ollut.

5. Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään tiistaina 31.1.2017 klo 13-15 online-kokouksena.