Valmistelutyöryhmän kokouksen 1/2020 muistio

Valmistelutyötyhmän yleiskokouksen 1/2020 muistio 21.1.2020

 

  1. Ajankohtaiset asiat

– Ohjausryhmä kokoontui 10.12.2019

Käsittely: Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa, virallisti toiminnanohjauksen sanomien version PMTO1.4 ja kuuli Metsäkeskuksen sanastotyön käynnistymisestä. Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään kesäkuussa 2020.

– Standardoinnin julkaisusivustolle ollaan suunniteltu julkaistavaksi ns. vuosikelloa, josta ilmenisi vuoden yleiskokousten, sanomajulkaisujen ym. suunniteltu suurpiirteinen ajankohta

Käsittely: Käytiin läpi esimerkin kautta vuosikellon ideaa. Vuosikelloon on tarkoitus lisätä myös linkit kunkin järjestetyn kokouksen muistioon. Vuosikellon julkistusajankohta ei ole vielä tiedossa standardoinnin projektiryhmän työpiikin vuoksi, mutta se pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

 

– Metsävarasanoman uudistamisen selvitystyö, 6.2. Metsäkeskuksen järjestämä metsä- ja luontotiedon työpaja.

Käsittely: Todettiin, että vuoden 2020 toimintasuunnitelman osana on selvittää metsävarasanoman tulevaa rakennetta version MV1.9 jälkeen. Keskeisenä tarpeena on selvittää, onko ensi kesänä käynnistyvällä uudella inventointikierroksella ja toisaalta Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietojärjestelmäuudistuksella vaikutusta siihen, millainen kuviomuotoisen metsävarasanoman tulisi tulevaisuudessa olla. Esillä on myös nykymuotoisen metsävarasanoman sisällön tarkasteleminen päällekkäisyyksien ja vanhentuneiden rakenteiden osalta, mikä saattaisi tarkoittaa myös metsävarasanoman takautuvan yhteensopivuuden katkeamista version MV1.9 jälkeen.

Metsäkeskus järjestää kolmannen metsä- ja luontotietoa koskevan työpajansa 6.2.2020 Tikkurilassa Vantaalla. Työpajassa on esillä etenkin Metsäkeskuksen luontotieto 2020-luvulla. Selvitystyö metsävarasanoman uudistamisesta alkaa tämän työpajan jälkeen.

 

  1. Ajankohtaisten standardien asiat

 

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoman seuraavan version työversiota on kehitetty kaksi vuotta. Uuden version MV1.9 julkaisusta on keskusteltiin viime vuoden aikana paljon, ja kehitysehdotuksia

eri organisaatioilta on saatu. Uuden version julkaisu tapahtuu aivan pian, ja muutosehdotusten takaraja on helmikuun puolen välin tienoilla. Versioiden MV1.8 –> MV1.9 muutokset on dokumentoitu https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/MV/MV1.9_Metsavaratiedot_Muutoshistoria.pdf

 

Käsittely: Todettiin, että MV1.9 muutosehdotusten takaraja on 14.2.2020, ja siihen asti muutosehdotuksia voi ilmoittaa Heikki Eroselle. MV1.8 -> MV1.9 muutosdokumenttia ei käyty sen tarkemmin läpi, ja todettiin että kaikki tietoon saadut muutokset eivät tällä hetkellä ole vielä dokumentissa sisällä. MV1.9 julkaisu on herättänyt aktiivisuutta, ja kaikkiin muutosehdotuksiin ei olla vielä ehditty reagoimaan. Kaikki tiedossa olevat muutostarpeet on kuitenkin tällä hetkellä joko ratkaistu tai ne ovat siinä määrin yksinkertaisia toteuttaa, että näillä näkymin kaikki saadaan mukaan seuraavaan versioon.

MV1.9 julkaistaan helmi-maaliskuun taitteessa skeemapaketista V18 yhdessä erityispiirretiedon ja toiminnanohjauksen sanomien kanssa.

 

 

Tarvittaessa katsaukset seuraaviin sanomiin/asioihin:

Puukauppa

Tausta: Edellisessä kokouksessa todettiin, että sanoman työversio voidaan sisällöllisesti lukita skeemapaketin V17 mukaisena, ja ottaa käyttöön tietojärjestelmäkehityksessä. Eräistä tällä vuodelle kohdistuvista seuraavista kehitysehdotuksista on jo alustavaa tietoa.

Käsittely: Todettiin tilanne. Puukaupan sanomiin kohdistuu kuluvan kevään aikana jonkin verran kehitystöitä.

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Toiminnanohjauksen sanomat kehittyvät tasaiseen tahtiin. Nyt käsillä olevat muutosehdotukset liittyvät mm. laadunseurantaan (uusia sanomatyyppejä), omavalvontaan ja korjuujäljenseurantaan. Seuraavan version muutosten lukitsemispäivämäärä on 7.2.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Toiminnanohjauksen sanomien seuraava virallinen versio tullaan näillä näkymin julkaisemaan skeemapaketista V18 yhdessä metsävara- ja erityispiirresanomien kanssa.

 

Metsänhoitosuositusten digitalisointi

Tausta: Standardoinnin projektiryhmä on kokoontunut metsänhoitosuositusten digitalisointiprojektin kehittäjäryhmän kanssa muutamaan otteeseen, ja joitakin pieniä muutosehdotuksia koodistoihin on kirjattu.

Käsittely: Käytiin tilanne pääpiirteittäin läpi, ja todettiin että tulevaisuudessa metsätietostandardin koodistojen osaksi voidaan liittää metsänhoitosuositusrajapintaan viittaava URI-tunniste samalla tavalla, kun koodistosta nyt viitataan eri lajien osalta laji.fi-palvelun lajitietoihin.

 

Sanastotyö Metsäkeskuksella

Tausta: Metsäkeskuksella on aloitettu työ metsäalan sanastojen luomiseksi. Työn käynnistämiseksi on suunnitteilla aloitusseminaari 26.3.2020.

Käsittely: Todettiin tilanne. Metsäalan sanastotyön aloitusseminaari järjestetään tällä tietoa Helsingissä, ja tarkempaa tietoa tilaisuudesta julkaistaan pian.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Käsittely: Ei muita asioita.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Käsittely: Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään 1.4.2020 klo 13-15 online-kokouksena.